Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 11.iun.2020
Monitorul Oficial, Partea I 537 23.iun.2020
Intrare în vigoare la 23.iun.2020
Ordinul nr. 3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/2/2020 privind modificarea Strategiei de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile financiare nebancare ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 11 noiembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 şi 2022, instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile ţinute potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene."
   2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Instituţiile financiare nebancare vor întocmi pentru fiecare din exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020, 2021 şi 2022 o situaţie care să reflecte diferenţele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi tratamentul prevăzut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilanţ şi cont de profit sau pierdere, prevăzut la pct. 31 şi, respectiv, pct. 68 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, însoţită de explicaţii detaliate."
   3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
    "(31) Prin derogare de la alin. (2) şi (3), situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, prevăzute la art. 2, şi situaţia prevăzută la art. 3, aferente exerciţiului financiar al anului 2019, se pot transmite la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere până cel târziu la data de 31.12.2020."
   4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, instituţiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de IFRS.
    (2) Instituţiile financiare nebancare vor organiza şi conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale IFRS, ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum şi ale celorlalte prevederi legale aplicabile."
   5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2023, instituţiile financiare nebancare vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţii financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română, pe baza evidenţei contabile ţinute în conformitate cu prevederile art. 6."
   6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în sensul art. 2 alin. (1), precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea în privinţa instituţiilor financiare nebancare, definite în sensul art. 1."
   7. În anexă la secţiunea I "Obiective generale", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Procesul de implementare a IFRS se va derula în baza planurilor de măsuri elaborate de fiecare instituţie financiară nebancară, aprobate de structurile organizatorice cu atribuţii de administrare şi/sau conducere, care trebuie să cuprindă măsuri şi responsabilităţi concrete pentru fiecare structură/departament implicată/implicat şi termene de realizare care să asigure implementarea IFRS fără dificultăţi, începând cu 1 ianuarie 2023."
   8. În anexă la secţiunea I "Obiective generale" punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) nivelului indicatorilor prudenţiali, de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi adoptarea de către acestea de măsuri pentru încadrarea începând cu 1 ianuarie 2023, în limitele stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României;".
   9. În anexă la secţiunea II "Obiective punctuale", punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Elaborarea de proceduri pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2022, în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2023".
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 3.