Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 6.mai.2020
Monitorul Oficial, Partea I 383 13.mai.2020
Intrare în vigoare la 13.mai.2020
Ordinul nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

 Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 bis.

   (2) Normele metodologice aprobate prin prezentul ordin se aplică instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) -e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat.
   Art. 2. - Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportarea contabilă anuală pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare raportare contabilă anuală, prevăzută de prezentul ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2019.
   Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 6 mai 2020.
    Nr. 2.