Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 13.dec.2019
Monitorul Oficial, Partea I 1020 19.dec.2019
Intrare în vigoare la 19.dec.2019
Regulamentul nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

Având în vedere prevederile art. 17, art. 25, art. 29, art. 30 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 43, art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1), art. 100, art. 101 alin. (2), art. 106 şi ale art. 108 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informaţiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituţiilor de plată şi a instituţiilor emitente de monedă electronică şi pentru înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul articolului 5 alineatul 5 din Directiva (UE) 2015/2366,
    în temeiul dispoziţiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   TITLUL I
  Dispoziţii generale

   CAPITOLUL I
  Domeniul de aplicare şi obiectul

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de plată, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituţii de plată, şi furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice române cu sediul real în România ori persoane fizice cu sediul profesional în România, denumiţi în continuare furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   (2) Persoanele prevăzute la art. 106 şi 108 din Legea nr. 209/2019 transmit documentele şi informaţiile prevăzute de lege Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României.
   (3) Prezentul regulament reglementează:
   a) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării instituţiilor de plată;
   b) procedura de notificare a Băncii Naţionale a României în vederea prestării de servicii de plată de către instituţiile de plată prin intermediul agenţilor;
   c) cerinţe privind persoanele care intenţionează să deţină sau să cedeze participaţii calificate la instituţiile de plată;
   d) cerinţele de aprobare ori informare prealabilă şi cele de notificare a Băncii Naţionale a României privind modificările intervenite în situaţia instituţiilor de plată;
   e) metodele pentru determinarea necesarului de fonduri proprii şi unele aspecte cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale instituţiilor de plată;
   f) condiţiile pentru prestarea de servicii de plată de către instituţiile de plată în state terţe;
   g) cerinţele de raportare ale instituţiilor de plată;
   h) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea înregistrării funcţionării furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi;
   i) cerinţele de aprobare ori informare prealabilă şi cele de notificare a Băncii Naţionale a României privind modificările intervenite în situaţia furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi.
   Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Legea nr. 209/2019.
   (2) În înţelesul prezentului regulament, persoanele care deţin indirect participaţii la o instituţie de plată sunt acele persoane care deţin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie de plată, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acestea exercită controlul.

   CAPITOLUL II
  Cerinţe privind informaţiile şi documentaţia

   Art. 3. - (1) Persoana juridică română sau, după caz, persoana fizică cu sediul profesional în România care intenţionează să presteze servicii de plată în calitate de instituţie de plată sau furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi trebuie să solicite Băncii Naţionale a României autorizarea sau, după caz, înregistrarea şi să furnizeze, în susţinerea cererii, informaţii conforme cu realitatea, actualizate, complete, clare şi relevante pentru serviciile de plată pe care intenţionează să le presteze.
   (2) Solicitanţii trebuie să probeze cu documente adecvate şi actuale informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.
   (3) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate în acord cu prevederile de la alin. (1), prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz.
   (4) Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informaţiilor necesare în cadrul procesului de autorizare sau, după caz, înregistrare, în anticiparea unei cereri formale, se poate solicita Băncii Naţionale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării şi clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.
   (5) Datele personale transmise Băncii Naţionale a României vor fi prelucrate de aceasta în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
   Art. 4. - (1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română, iar pentru actele cu caracter oficial redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulaţie internaţională, Banca Naţională a României poate excepta aplicarea cerinţei privind traducerea legalizată.
   (2) În situaţia în care solicitantul invocă imposibilitatea obţinerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului, însoţită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Naţională a României analizează şi decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.
   (3) Documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României în aplicarea dispoziţiilor art. 61 şi art. 99 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 referitoare la procedura de notificare pentru desfăşurarea activităţii în afara teritoriului României de către instituţii de plată autorizate şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi înregistraţi de Banca Naţională a României trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză.
   (4) Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.
   (5) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie.
   (6) În cazul certificatelor de cazier judiciar, certificatelor de cazier fiscal sau altor documente echivalente, se vor prezenta documentele eliberate de autorităţile competente din ţările în care persoanele în cauză au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită domiciliul, reşedinţa şi/sau au desfăşurat activitate.
   (7) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
   (8) Solicitantul va structura potrivit art. 29 sau, după caz, art. 93 informaţiile din documentaţia transmisă în susţinerea cererii de autorizare, respectiv înregistrare şi va menţiona documentele prezentate într-un opis.
   (9) Prevederile din prezentul regulament referitoare la conducerea unei alte persoane decât solicitantul vizează persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt împuternicite să conducă, să coordoneze activitatea zilnică şi să angajeze răspunderea respectivei persoane.
   (10) În scopul aplicării cerinţelor referitoare la autorizarea instituţiilor de plată şi înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, procesele, procedurile, sistemele, mecanismele şi măsurile implementate se referă la cele existente şi, în cazul în care acestea nu au fost implementate, la cele pe care instituţia urmează să le implementeze. În cazul în care procesele, procedurile, sistemele, mecanismele şi măsurile nu au fost încă implementate, solicitantul va preciza termenul estimat pentru implementare, ce nu poate depăşi data începerii activităţii.
   (11) Pentru facilitarea analizării de către Banca Naţională a României, solicitantul va prezenta documentaţia în susţinerea cererii de autorizare sau, după caz, înregistrare şi în format electronic, stocată într-o formă accesibilă pentru consultare.
   (12) Banca Naţională a României analizează documentele şi informaţiile primite potrivit prezentului regulament din perspectiva cerinţelor aflate în aria sa de competenţă prevăzute de Legea nr. 209/2019 şi de prezentul regulament.

   CAPITOLUL III
  Cerinţe operaţionale şi elemente privind evaluarea

   Art. 5. - (1) Banca Naţională a României evaluează în procedura de autorizare sau, după caz, înregistrare şi, ulterior, în exercitarea competenţelor de supraveghere dacă solicitantul îndeplineşte cerinţele aplicabile prevăzute în Legea nr. 209/2019, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în prezentul capitol.
   (2) Dispoziţiile art. 6, art. 8-13, art. 14 alin. (6), art. 17 alin. (6), art. 18-23, art. 24 lit. b) şi art. 26 sunt aplicabile numai persoanelor care intenţionează să presteze, respectiv care prestează servicii de plată în calitate de instituţie de plată.
   Art. 6. - În aplicarea art. 18 din Legea nr. 209/2019, cerinţa privind nivelul minim de capital iniţial se va determina în echivalent lei utilizându-se cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Naţională a României.
   Art. 7. - (1) Pentru serviciile de plată ce urmează a fi prestate, solicitantul trebuie să fundamenteze în mod corespunzător încadrarea pe care o face în activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019.
   (2) Solicitantul trebuie să demonstreze că poate realiza activităţile propuse cu respectarea cerinţelor aplicabile din Legea nr. 209/2019 şi prezentul regulament.
   (3) Din planul de afaceri trebuie să rezulte că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele şi procedurile adecvate şi proporţionale care să îi permită atingerea obiectivelor propuse şi desfăşurarea în condiţii de prudenţă a serviciilor de plată.
   Art. 8. - (1) Calitatea persoanelor care deţin, direct sau indirect, participaţii calificate la o instituţie de plată trebuie să corespundă cerinţelor asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei de plată.
   (2) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea persoanelor care deţin participaţii calificate este adecvată, potrivit următoarelor criterii cumulative:
   a) reputaţia;
   b) capacitatea instituţiei de plată de a respecta cerinţele legale;
   c) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanţarea terorismului.
   (3) Banca Naţională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 40 doar persoana/persoanele care deţine/deţin în mod direct participaţii calificate şi persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate la instituţia de plată vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari de participaţii calificate din lanţul de participaţii calificate identificaţi pe linie de control.
   (4) Banca Naţională a României decide cu privire la necesitatea evaluării deţinătorilor intermediari de participaţii calificate, inclusiv pornind de la informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia, şi comunică solicitantului informaţiile ce trebuie transmise. În această situaţie devin incidente dispoziţiile art. 26 alin. (2) ori, după caz, ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 9. - (1) La evaluarea reputaţiei persoanelor care deţin participaţii calificate sunt avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii care vizează persoanele respective:
   a) condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea;
   b) hotărâri definitive, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea cadrului legislativ şi care au relevanţă pentru procesul de evaluare;
   c) procedură de insolvenţă, faliment sau alta similară încheiată sau în derulare;
   d) investigaţii de natură penală în derulare;
   e) investigaţii sau măsuri ori sancţiuni aplicate, în materie administrativă sau civilă, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricăror prevederi relevante pentru evaluare.
   (2) În plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea reputaţiei persoanelor care deţin participaţii calificate, Banca Naţională a României poate avea în vedere şi alte aspecte şi situaţii pe care le consideră relevante, fără a se limita la:
   a) refuzul înregistrării, autorizării, acordării calităţii de membru sau licenţierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;
   b) revocarea, retragerea sau anularea înregistrării, a autorizării, a calităţii de membru sau a licenţierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;
   c) excluderea de către un organism de reglementare în domeniul financiar, o autoritate publică sau de către un organism profesional;
   d) deţinerea unei poziţii cu responsabilităţi relevante într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar;
   e) demiterea sau eliberarea dintr-o poziţie de fiduciar sau o situaţie similară.
   (3) Dacă persoana care deţine participaţii calificate este persoană juridică, cerinţa de reputaţie trebuie să fie îndeplinită atât de persoana juridică, cât şi de persoanele care asigură conducerea activităţii acesteia.
   (4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relaţie cu orice persoană controlată sau condusă de persoana care deţine participaţii calificate.
   (5) Banca Naţională a României evaluează relevanţa situaţiilor de felul celor prevăzute la alin. (1) şi (2), de la caz la caz, având în vedere circumstanţele caracteristice fiecărei situaţii, precum şi faptul că asemenea situaţii pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanţă.
   Art. 10. - La evaluare, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă persoana care deţine participaţii calificate la solicitant:
   a) deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
   b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
   c) este o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.
   Art. 11. - (1) În aplicarea art. 8 alin. 2 lit. b), Banca Naţională a României evaluează dacă persoanele care deţin participaţii calificate au capacitatea de a finanţa participaţia şi de a menţine soliditatea financiară pentru a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiei de plată.
   (2) Evaluarea capacităţii de finanţare a participaţiei şi de menţinere a solidităţii financiare se realizează cu luarea în considerare a obiectivului declarat al participării persoanei la capitalul instituţiei de plată şi cu politica sa privind această participare, iar în cazul acţionarului/asociatului ce urmează să deţină controlul asupra instituţiei de plată, cu obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate.
   Art. 12. - (1) La evaluarea calităţii unei persoane care deţine participaţii calificate sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de circumstanţele caracteristice fiecărei situaţii, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. c), cel puţin următoarele aspecte:
   a) persoana este suspectată, pe plan intern ori internaţional, ca fiind terorist ori că finanţează acte de terorism;
   b) persoana este stabilită într-un stat sau teritoriu care se află pe listele publicate de Comisia Europeană, FATF-GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională, Moneyval sau alte organisme internaţionale şi care cuprind ţările cu grad înalt de risc ori cu deficienţe majore în regimul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
   c) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a informat Banca Naţională a României, într-un regim de confidenţialitate care permite utilizarea informaţiei de către banca centrală, că persoana este expusă la risc de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
   (2) În aplicarea alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere şi dacă oricare dintre următoarele persoane se regăsesc în una dintre situaţiile de la alin. (1):
   a) persoanele care conduc activitatea persoanelor juridice care deţin participaţii calificate la solicitant;
   b) persoanele juridice care participă, direct sau indirect, la capitalul persoanelor juridice care deţin participaţii calificate la solicitant;
   c) persoanele care gestionează activele, beneficiarii sau participanţii/investitorii în cazul entităţilor fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate la solicitant în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiţii sau fiduciile;
   d) beneficiarii reali ai persoanelor ce deţin participaţii calificate la solicitant, definiţi de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 13. - În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. c), solicitantul trebuie să demonstreze că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite.
   Art. 14. - (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate pentru prestarea de servicii de plată.
   (2) În aplicarea alin. (1), Banca Naţională a României poate realiza interviuri profesionale cu persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   (3) Responsabilităţile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată pot fi exercitate numai de persoane fizice.
   (4) Persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată alocă suficient timp pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în această calitate.
   (5) La evaluarea cerinţei de la alin. (4), Banca Naţională a României are în vedere, în funcţie de natura, extinderea şi complexitatea activităţii entităţii următoarele:
   a) timpul estimat de solicitant ca fiind necesar pentru îndeplinirea de către persoana în cauză a atribuţiilor încredinţate;
   b) deţinerea de responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul altor entităţi;
   c) exercitarea oricăror alte profesii şi activităţi;
   d) timpul de călătorie necesar pentru exercitarea de către persoana în cauză a activităţilor la care se face referire la lit. a)-c), în cazul în care se află în oraşe sau ţări diferite;
   e) necesitatea alocării de timp pentru pregătirea profesională pe bază continuă.
   (6) Prevederile alin. (1) - (5) sunt aplicabile şi persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor din state terţe ale instituţiilor de plată.
   Art. 15. - (1) La evaluarea reputaţiei persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 9 alin. (1), (2), (5) şi art. 10 lit. a) şi b), precum şi orice măsuri disciplinare, inclusiv demiterea dintr-o funcţie de conducere.
   (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relaţie cu orice entitate condusă de persoana responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   Art. 16. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate pentru prestarea de servicii de plată.
   (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă planul de activitate şi planul de afaceri prezentate şi semnate de acestea au la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.
   (3) Cel puţin una dintre persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată pe teritoriul României trebuie să ateste cunoaşterea limbii române.
   Art. 17. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de un cadru de organizare şi administrare a activităţii de prestare de servicii de plată riguros conceput şi de mecanisme de control intern care să asigure efectuarea de verificări permanente şi periodice, inclusiv proceduri administrative, de gestionare a riscurilor şi contabile adecvate, cuprinzătoare şi adaptate la natura, extinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate.
   (2) Potrivit naturii, extinderii şi complexităţii serviciilor de plată prestate, mecanismele de control intern cuprind, după caz, funcţia de administrare a riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern.
   (3) Solicitantul asigură evaluarea de către funcţia independentă de audit intern a eficacităţii şi eficienţei cadrului aferent controlului intern, respectiv dacă politicile şi procedurile solicitantului sunt conforme cu cerinţele cadrului legal şi de reglementare şi dacă toate activităţile pe care le desfăşoară sunt conforme cu aceste politici şi proceduri.
   (4) În funcţie de natura, extinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate, solicitanţii pot externaliza sarcini operaţionale legate de controlul intern.
   (5) În aplicarea alin. (4), solicitanţii trebuie să monitorizeze în mod adecvat activităţile externalizate şi să se asigure că administrează riscurile aferente acestei externalizări. Responsabilul cu funcţia de control intern şi organul de conducere rămân în continuare responsabili pentru aceste activităţi.
   (6) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către instituţiile de plată care externalizează funcţii operaţionale potrivit art. 54, 55 şi 67 ori desfăşoară activitate potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, Banca Naţională a României are în vedere cerinţele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea.
   Art. 18. - În înţelesul art. 38 şi 39 din Legea nr. 209/2019, fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată pentru executarea operaţiunilor de plată, denumite fonduri protejate, includ sumele primite de la sau în beneficiul unui utilizator al serviciilor de plată, pentru executarea unei operaţiuni de plată, precum şi sumele primite de la un prestator de servicii de plată pentru executarea unei operaţiuni de plată pe seama unui utilizator al serviciilor de plată.
   Art. 19. - (1) Instituţiei de plată îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituţie de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019.
   (2) Instituţiile de plată pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituţii de credit autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru.
   (3) Contul prevăzut la alin. (1) va avea denumire specifică din care să rezulte clar că este un cont de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată.
   Art. 20. - (1) În aplicarea art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, activele lichide şi de foarte bună calitate includ elementele care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 din art. 336 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [Regulamentul (UE) nr. 575/2013] pentru care cerinţa de capital pentru riscul specific nu depăşeşte 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile aşa cum sunt definite la art. 336 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
   (2) Se consideră active lichide şi de foarte bună calitate şi titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).
   Art. 21. - Instituţia de plată trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, defalcat pe:
   a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 19 din prezentul regulament;
   b) fondurile investite în active lichide şi de foarte bună calitate potrivit art. 20 din prezentul regulament.
   Art. 22. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că aplicarea metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019 pentru protejarea fondurilor este adecvată, în sensul asigurării unei protecţii depline a utilizatorilor de servicii de plată.
   (2) Condiţiile minime pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1) sunt:
   a) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie furnizată de un asigurator sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru;
   b) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;
   c) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie expresă, respectiv protecţia furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
   d) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă preţul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia;
   e) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie necondiţionată, respectiv contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei să nu deţină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termenul stabilit.
   Art. 23. - (1) Instituţia de plată trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit art. 22.
   (2) Instituţia de plată informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcţionat mecanismul de protecţie prevăzut la art. 22.
   Art. 24. - Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de proceduri şi resurse care să asigure, fără efecte adverse asupra sistemelor de plăţi şi asupra utilizatorilor serviciilor de plată:
   a) continuitatea activităţii în caz de producere a unor evenimente care ar conduce la pierderea unor persoane cu atribuţii importante, pierderea unor date importante, incapacitatea de a accesa sediile sau defecţiuni ale sistemelor informatice importante;
   b) executarea tranzacţiilor de plată în derulare şi terminarea contractelor existente în caz de încetare a activităţii de prestare de servicii de plată.
   Art. 25. - (1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de politici, proceduri şi instrumente pentru identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor de securitate, care asigură protejarea adecvată a utilizatorilor serviciilor de plată împotriva riscurilor aferente serviciilor de plată prestate, inclusiv a riscului de fraudă şi de utilizare ilegală a datelor sensibile privind plăţile.
   (2) Măsurile de control şi diminuare a riscurilor de securitate trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate tehnică şi de protecţie a datelor, inclusiv în ceea ce priveşte componenta software şi sistemele informatice utilizate de solicitant sau de entităţile la care externalizează operaţiuni.
   Art. 26. - Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că dispune de un cadru de control intern care să asigure conformarea la cerinţele în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 27. - (1) Instituţiile de plată care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 209/2019 şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi determină cel puţin anual nivelul minim al asigurării de răspundere civilă profesională sau al altei garanţii comparabile cu respectarea condiţiilor, criteriilor, indicatorilor şi a formulei comunicate public de Banca Naţională a României.
   (2) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1), Banca Naţională a României are în vedere condiţiile, criteriile, indicatorii şi formula prevăzute de Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366.
   (3) Poliţa de asigurare de răspundere civilă profesională sau garanţia comparabilă trebuie să fie furnizată de un asigurator sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru, care nu face parte din acelaşi grup cu solicitantul.

   TITLUL II
  Instituţii de plată

   CAPITOLUL I
  Autorizarea instituţiilor de plată

   Art. 28. - (1) Instituţiile de plată pot presta servicii de plată numai ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   (2) Autorizaţia pentru prestarea de servicii de plată emisă de Banca Naţională a României cuprinde serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentaţia prezentată în susţinerea cererii de autorizare capacitatea instituţiei de plată de a le desfăşura şi este însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, de confirmarea persoanelor care deţin participaţii calificate în instituţia de plată, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii şi de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   (3) În termen de 5 zile de la data începerii activităţii de prestare de servicii de plată, instituţia de plată notifică acest fapt Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi transmite acesteia:
   a) o declaraţie semnată de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituţia de plată dispune de un sistem informatic care să îi permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Naţională a României potrivit prezentului regulament;
   b) elementele de identificare ale oricărui auditor care prestează instituţiei de plată alte servicii decât audit statutar;
   c) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale instituţiei de plată;
   d) numele şi funcţiile persoanelor, din cadrul instituţiei de plată, responsabile pentru activităţile externalizate;
   e) copii ale contractelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. s), art. 32 alin. (1) lit. c), art. 33 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. d) şi art. 41 lit. g).
   (4) În termenul prevăzut la alin. (3) instituţia de plată transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor:
   a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenţei clienţilor în caz de fraudă, probleme tehnice şi cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operaţiunilor neexecutate sau executate incorect;
   b) numele şi funcţiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind plăţile;
   c) copii ale contractelor prevăzute la art. 35 lit. f).
   (5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. e) şi alin. (4) lit. c) conţin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, instituţiile de plată furnizează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, respectiv Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor şi explicaţii/fundamentări ale modificărilor intervenite.
   Art. 29. - (1) În aplicarea art. 25 din Legea nr. 209/2019, în vederea obţinerii autorizaţiei pentru prestarea de servicii de plată, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a, însoţită de următoarele informaţii şi documente:
   a) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, după caz, şi dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului;
   b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
   c) planul de activitate cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 30 din prezentul regulament, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   d) planul de afaceri cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 31 din prezentul regulament, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   e) descrierea elementelor de organizare a activităţii, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 32 din prezentul regulament;
   f) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că societatea nou constituită deţine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul iniţial sau, în cazul unei societăţi care funcţionează, un raport întocmit de un auditor financiar ori o firmă de audit, în baza verificărilor efectuate în conformitate cu principiile prevăzute de cadrul de reglementare contabilă aplicabil, din care să rezulte că aceasta deţine capital iniţial la nivelul prevăzut de Legea nr. 209/2019; în cazul societăţilor care au obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul financiar sau de firma de audit a acesteia;
   g) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 38 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 în vederea protejării fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019, care să cuprindă elementele relevante prevăzute la art. 33 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din prezentul regulament;
   h) descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern potrivit art. 34 din prezentul regulament;
   i) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35 din prezentul regulament;
   j) descrierea procesului pentru evidenţa, monitorizarea, urmărirea şi restricţionarea accesului la datele sensibile privind plăţile potrivit art. 36 din prezentul regulament;
   k) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuităţii activităţii, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operaţiunilor critice, planuri de urgenţă eficiente şi o procedură pentru testarea şi revizuirea periodică a caracterului adecvat şi a eficacităţii acestor planuri potrivit art. 37 din prezentul regulament;
   l) descrierea principiilor şi definiţiilor utilizate pentru colectarea datelor statistice privind activitatea, tranzacţiile şi frauda, care să cuprindă categoriile de date colectate în raport cu clienţii, tipul serviciilor de plată, canalul de iniţiere a plăţii/distribuţie a instrumentului de plată, instrumentele de plată, jurisdicţia şi moneda, aria de acoperire a colectării de date, din perspectiva activităţii şi entităţii implicate, inclusiv sucursale şi agenţi, mijloacele de colectare, obiectivele colectării de date, frecvenţa colectării de date, descrierea modului de formalizare la nivelul instituţiei a sistemului de colectare de date şi a modului în care funcţionează sistemul;
   m) descrierea politicii de securitate potrivit art. 38 din prezentul regulament;
   n) descrierea cadrului de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, potrivit art. 39 din prezentul regulament;
   o) lista persoanelor care deţin participaţii calificate, mărimea participaţiilor deţinute de fiecare dintre acestea şi documentaţia prevăzută la art. 40 din prezentul regulament pentru persoanele care deţin în mod direct participaţii calificate şi pentru persoanele care au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate;
   p) lista persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi, pentru fiecare dintre acestea documentaţia prevăzută la art. 41 din prezentul regulament;
   q) elementele de identificare a auditorului financiar sau a firmei de audit, inclusiv numele, adresa şi datele de contact, dacă este cazul;
   r) informaţiile referitoare la aranjamentele de audit şi măsurile organizatorice destinate asigurării protejării intereselor utilizatorilor de servicii de plată şi furnizării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la lit. e), g), h) şi i);
   s) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanţiei comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia şi copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanţia comparabilă din care să rezulte respectarea cerinţelor prevăzute la art. 27 din prezentul regulament, în cazul instituţiilor de plată care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 209/2019;
   t) descrierea grupului din care face parte solicitantul şi indicarea întreprinderii-mamă;
   u) prezentarea structurii capitalului social şi a drepturilor de vot, inclusiv numele/denumirea şi cota de participare/drepturi de vot a persoanelor care deţin participaţii în mod direct şi indirect, cu indicarea persoanelor care deţin participaţii calificate şi natura relaţiilor din perspectiva art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.
   (2) Cererile de autorizare formulate de societăţi în curs de constituire intră sub incidenţa prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   (3) După dobândirea personalităţii juridice, solicitantul transmite, în completarea documentaţiei, anexa nr. 1a, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f), precum şi alte documente sau informaţii solicitate de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 30. - Planul de activitate prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. c) include cel puţin următoarele:
   a) descrierea detaliată a serviciilor de plată ce urmează a fi efectuate şi fundamentarea încadrării în categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;
   b) declaraţia privind intrarea sau nu în posesia fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată;
   c) descrierea modului de executare a operaţiunilor de plată pentru fiecare dintre serviciile de plată descrise la lit. a), inclusiv părţile implicate, termenele de executare a plăţilor şi, pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019, diagrama fluxurilor de fonduri şi aranjamentele de decontare;
   d) opinia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la proiectele contractelor-cadru prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 209/2019 pentru furnizarea de servicii de plată persoanelor fizice, dacă există obligaţia încheierii de astfel de contracte;
   e) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenţionează să presteze servicii de plată sau să desfăşoare activităţi legate de prestarea de servicii de plată, dacă este cazul;
   f) descrierea serviciilor operaţionale şi conexe serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze;
   g) declaraţie privind intenţia solicitantului de a acorda credite prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 209/2019 şi caracteristicile acestora în raport cu cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 209/2019;
   h) declaraţie privind intenţia solicitantului de a presta servicii de plată în alte state membre sau state terţe;
   i) prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât cea de prestare de servicii de plată, cu detalierea tipului şi volumului activităţilor aşteptat pentru primii 3 ani de funcţionare, şi a procedurilor ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei de plată ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia de plată a obligaţiilor impuse de Legea nr. 209/2019 şi prezentul regulament;
   j) în cazul în care solicitantul intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) sau h) din Legea nr. 209/2019, informaţiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 27 din prezentul regulament.
   Art. 31. - (1) Planul de afaceri prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. d) include cel puţin următoarele:
   a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziţiei concurenţiale a solicitantului pe segmentul de piaţă pe care instituţia de plată intenţionează să desfăşoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuţie; în cazul în care se intenţionează prestarea de servicii de plată persoanelor fizice, se va prezenta şi opinia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la proiectele materialelor de promovare;
   b) situaţiile financiare anuale, aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situaţiei financiare a acestuia;
   c) estimările situaţiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate;
   d) estimările fondurilor proprii disponibile pentru următorii 3 ani de activitate şi componenţa acestora, cu detalierea elementelor componente ale capitalului iniţial, pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din Legea nr. 209/2019;
   e) estimările necesarului minim de fonduri proprii, aferent următorilor 3 ani de activitate, determinat prin fiecare dintre metodele prevăzute la art. 51 din prezentul regulament, cu detalierea pe componente pentru metoda aleasă de solicitant potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -f) din aceeaşi lege.
   (2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii 3 ani de activitate:
   a) estimări ale bilanţului, contului de profit şi pierdere şi situaţiei fluxurilor de trezorerie, atât în scenarii de bază, precum şi în scenarii de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: volumul şi valoarea tranzacţiilor, numărul de clienţi, politica de stabilire a preţurilor, valoarea medie a unei tranzacţii, creşteri aşteptate ale pragului de rentabilitate;
   b) explicaţii privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli, datoriile financiare şi activele imobilizate;
   (3) Estimările prevăzute la alin. (1) lit. c) -e) trebuie să fie corelate, atât în scenariile de bază, cât şi în scenariile de stres.
   Art. 32. - (1) Descrierea elementelor de organizare a activităţii prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e) include cel puţin următoarele:
   a) organigrama detaliată a solicitantului şi descrierea atribuţiilor fiecărei structuri;
   b) evoluţia aşteptată a numărului de angajaţi pe următorii 3 ani de activitate;
   c) descrierea politicilor în domeniul externalizării potrivit art. 17 alin. (6), prezentarea activităţilor externalizate şi a caracteristicilor acestora, identificarea şi datele de contact ale furnizorilor de servicii externalizate şi proiectele contractelor de externalizare din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 54 şi 55 din Legea nr. 209/2019;
   d) informaţii privind intenţia de utilizare a agenţilor sau de deschidere de sucursale ce se vor referi cel puţin la: descrierea modalităţii prin care solicitantul se asigură de respectarea cerinţelor legale de către agenţi şi/sau sucursale, prin controale la faţa locului şi raportări cu frecvenţă cel puţin anuală; sistemele informatice, procedurile şi infrastructura folosite de agenţi; politica de selecţie, monitorizare şi instruire profesională a agenţilor;
   e) indicarea sistemelor de plăţi sau, după caz, a aranjamentelor de plată la care instituţia de plată va participa;
   f) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia de plată şi pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relaţiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.
   (2) În cazul în care persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată sunt situate în state terţe şi nu fac obiectul prevederilor art. 40 alin. (3) lit. e), solicitantul va prezenta şi o analiză a impactului legăturii strânse asupra capacităţii instituţiei de plată de a furniza la timp informaţii adecvate autorităţilor competente.
   Art. 33. - (1) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puţin următoarele:
   a) denumirea instituţiei de credit la care este/urmează să fie deschis contul pentru protejarea fondurilor, numărul şi funcţiile persoanelor din cadrul instituţiei de plată care au acces la acest cont bancar şi/sau, după caz, descrierea politicii de investiţii în active lichide şi de foarte bună calitate;
   b) descrierea mecanismelor prin care instituţia de plată se asigură că suma păstrată într-un cont separat la o instituţie de credit sau investită în active lichide şi de foarte bună calitate acoperă integral şi în orice moment fondurile utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 209/2019;
   c) declaraţia de conformare la cerinţele prevăzute la art. 38 şi 39 din Legea nr. 209/2019;
   d) proiectul contractului cu instituţia de credit la care este/sunt/va/vor fi deschise contul/conturile bancare pentru protejarea fondurilor din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 19 din prezentul regulament.
   (2) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puţin următoarele:
   a) confirmarea faptului că poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă este emisă de o instituţie de credit sau o societate de asigurare care nu face parte din grupul solicitantului;
   b) descrierea mecanismelor prin care instituţia de plată se asigură că suma asigurată sau garantată acoperă integral şi în orice moment fondurile utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 209/2019;
   c) durata şi condiţiile de înnoire a poliţei sau garanţiei comparabile;
   d) proiectul contractului de asigurare sau al garanţiei comparabile din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 22 din prezentul regulament.
   Art. 34. - Descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h) include următoarele:
   a) descrierea riscurilor identificate şi a procedurilor implementate în vederea evaluării şi prevenirii apariţiei acestora;
   b) descrierea procedurilor şi a programului de controale periodice şi permanente, inclusiv frecvenţa controalelor periodice şi resursele umane alocate;
   c) descrierea procedurilor contabile pentru înregistrarea informaţiilor financiare şi mecanismele de raportare potrivit cerinţelor legale;
   d) componenţa organelor de administrare, conducere şi control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, a altor comitete sau structuri cu atribuţii similare acestora;
   e) modul în care funcţiile externalizate sunt monitorizate şi controlate pentru a nu prejudicia calitatea funcţiilor de control intern ale solicitantului;
   f) descrierea procedurilor de control intern care asigură monitorizarea şi verificarea activităţilor desfăşurate prin intermediul sucursalelor şi agenţilor;
   g) descrierea cadrului de administrare a grupului, în cazul în care solicitantul este filială a unei entităţi reglementate într-un stat membru;
   h) criteriile de desemnare a persoanei/persoanelor responsabile cu funcţiile de control intern şi curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane din care să rezulte îndeplinirea criteriilor.
   Art. 35. - Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. i) include următoarele:
   a) măsurile organizatorice şi instrumentele de prevenire a fraudelor;
   b) structurile/compartimentele responsabile cu acordarea asistenţei clienţilor în caz de fraudă, probleme tehnice şi cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri care urmare operaţiunilor neexecutate sau executate incorect;
   c) liniile de raportare a fraudelor;
   d) punctul de contact pentru clienţi, inclusiv denumirea şi adresa de poştă electronică;
   e) procedurile de raportare internă şi externă a incidentelor de securitate, inclusiv notificarea incidentelor majore potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 209/2019;
   f) proiectele contractelor cu părţile implicate în furnizarea de servicii de plată de către solicitant, respectiv, după caz: alţi prestatori de servicii de plată, furnizorii infrastructurilor pieţei financiare şi schemele de plată cu carduri;
   g) instrumentele de monitorizare, măsurile şi procedurile pentru diminuarea riscurilor de securitate.
   Art. 36. - Descrierea procesului pentru evidenţa, monitorizarea, urmărirea şi restricţionarea accesului la datele sensibile privind plăţile prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. j) include următoarele:
   a) identificarea datelor clasificate ca date sensibile privind plăţile în contextul modelului de afaceri propus şi prezentarea fluxului acestora;
   b) procedurile de autorizare a accesului la date sensibile privind plăţile;
   c) instrumentele de monitorizare a accesului la astfel de date;
   d) politica privind drepturile de acces la toate componentele infrastructurii şi la sistemele relevante, inclusiv la baze de date şi infrastructurile de rezervă;
   e) modul în care instituţiile de plată care prestează şi alte servicii decât cele de la art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019 înregistrează datele colectate şi scopul în care vor fi utilizate la nivel intern şi extern, inclusiv de către contrapărţi;
   f) descrierea sistemului informatic şi a măsurilor tehnice de securitate implementate, inclusiv a procedurilor de criptare a datelor şi utilizare a dispozitivelor pentru autentificarea electronică;
   g) identificarea structurilor care au acces la datele sensibile privind plăţile;
   h) modul în care vor fi detectate şi rezolvate breşele de securitate;
   i) programul anual de control intern al securităţii sistemului informatic.
   Art. 37. - Descrierea aranjamentelor de asigurare a continuităţii activităţii prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. k) include:
   a) descrierea modului de gestionare a activităţii în eventualitatea întreruperii activităţii normale, inclusiv analiza de impact asupra afacerii, detalierea proceselor pentru reluarea funcţiilor critice, termene, obiective punctuale şi active protejate;
   b) identificarea locaţiei de rezervă, descrierea accesului la infrastructura informatică, la principalele programe şi date necesar a fi recuperate în caz de dezastru sau eveniment perturbator;
   c) descrierea modului în care solicitantul va asigura continuitatea activităţii în cazul dezastrelor şi evenimentelor perturbatoare identificate, precum încetarea funcţionării unor sisteme sau pierderea datelor critice, imposibilitatea de a intra în locaţii, pierderea unor angajaţi importanţi;
   d) frecvenţa cu care solicitantul testează planul de continuitate al afacerii şi de recuperare în caz de dezastre, inclusiv modul în care va înregistra rezultatele testelor;
   e) măsuri de diminuare a efectelor adverse în caz de încetare a activităţii de prestare de servicii de plată şi modalitatea în care va asigura executarea ordinelor acceptate spre executare, inclusiv în cazul încetării contractelor existente.
   Art. 38. - Descrierea politicii de securitate prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. m) cuprinde următoarele:
   a) evaluarea detaliată a riscurilor de securitate aferente serviciilor de plată pe care solicitantul intenţionează să le presteze, inclusiv riscul de fraudă şi descrierea măsurilor de control de securitate şi de diminuare a riscurilor identificate pentru protejarea utilizatorilor de servicii de plată;
   b) descrierea sistemului informatic, inclusiv: arhitectura sistemului şi elementele reţelei, sistemele suport ale afacerii, precum website-ul, portofelul electronic, motorul de plăţi, motorul de gestionare a riscurilor şi fraudelor şi sistemul de evidenţă a clienţilor; sistemul informatic folosit pentru organizarea şi administrarea instituţiei, precum: sistemul de contabilitate, raportări în conformitate cu cadrul legal, gestiunea personalului, gestiunea relaţiei cu clienţii, serverul de e-mail-uri şi de fişiere cu date interne; informaţii legate de utilizarea curentă a sistemului de către solicitant sau grupul din care face parte sau, după caz, data estimată a implementării;
   c) prezentarea tipurilor de conexiuni externe permise, precum cele cu parteneri, furnizori externi, entităţi din grup şi angajaţi care lucrează de la distanţă, însoţită de justificarea acestor conexiuni şi măsurile de securitate aferente acestora, natura şi frecvenţa verificărilor pe care solicitantul le efectuează asupra conexiunilor respective: din perspectivă tehnică şi organizaţională, preventivă sau investigatorie, monitorizare în timp real sau verificare periodică prin utilizarea pe server a unui director separat de grup, deschiderea/închiderea liniilor de comunicare, configurarea echipamentelor de securitate, generarea de parole sau certificate de autentificare, monitorizarea sistemelor, autentificare, confidenţialitatea comunicaţiilor, sisteme de conectare, detectarea accesului nepermis, sisteme antivirus;
   d) măsurile şi mecanismele de securitate care guvernează accesul la sistemul informatic, inclusiv natura tehnică sau organizaţională şi frecvenţa fiecărei măsuri, respectiv dacă este preventivă sau investigatorie şi dacă este aplicată în timp real, precum şi modul în care este gestionată problema delimitării clare a mediului în care este permis accesul clienţilor în cazul în care resurse informatice ale instituţiei sunt partajate cu aceştia;
   e) măsuri şi mecanisme de securitate fizică la intrarea în sedii, precum acces controlat şi securitatea mediului de lucru;
   f) securitatea proceselor de plată, inclusiv: descrierea procedurii de autentificare a clientului, atât pentru consultarea informaţiilor cât şi pentru efectuarea de tranzacţii, şi, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de plată; prezentarea modului în care se asigură transmiterea în siguranţă şi nealterate către utilizatorul serviciilor de plată legitim a dispozitivelor şi procedurilor de autentificare, respectiv token-uri şi aplicaţii mobile, atât la iniţierea relaţiei, cât şi la prelungirea acesteia; descrierea sistemelor şi procedurilor pe care solicitantul le-a implementat pentru a analiza şi identifica tranzacţii neobişnuite sau suspecte;
   g) lista procedurilor scrise referitoare la sistemul informatic.
   Art. 39. - Descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. n) se va referi cel puţin la următoarele:
   a) evaluarea de risc prin care se identifică şi evaluează riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la care este expusă instituţia, inclusiv riscurile inerente clienţilor, produselor şi serviciilor furnizate, canalelor de distribuţie folosite şi ariei geografice în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi metodologia de realizare şi de actualizare a evaluării de risc;
   b) măsurile implementate pentru a diminua riscurile identificate potrivit evaluării de la lit. a) şi pentru a asigura conformarea la obligaţiile în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv procedurile de monitorizare permanentă a operaţiunilor derulate de clienţi în scopul detectării şi raportării tranzacţiilor suspecte;
   c) sistemele şi mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că agenţii şi sucursalele respectă cerinţele în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv în cazul în care agenţii şi sucursalele sunt stabilite în alte state membre, şi nu expun entitatea la riscuri crescute de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
   d) aranjamentele implementate pentru a se asigura că angajaţii şi agenţii sunt instruiţi în mod corespunzător în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
   e) sistemele şi mecanismele de control implementate pentru a se asigura că politicile şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sunt de actualitate, eficace şi relevante;
   f) normele interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului destinate personalului din care să rezulte că există premisele respectării cerinţelor legale în domeniu;
   g) standardele pentru desemnarea ofiţerului de conformitate care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi dovada că respectiva persoană dispune de suficientă experienţă pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce-i revin, potrivit acestor standarde.
   Art. 40. - (1) Pentru fiecare dintre persoanele juridice sau entităţile fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate, se prezintă următoarele documente:
   a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine;
   b) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, sau, în cazul persoanelor şi entităţilor înregistrate în alte state membre, menţiuni succinte privind forma juridică, modul de organizare şi funcţionare al entităţii, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana sau entitatea şi obiectul de activitate al acesteia;
   c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
   d) lista entităţilor conduse sau controlate de persoana care deţine participaţii calificate, cota de participare directă sau indirectă, existenţa şi descrierea oricăror proceduri de insolvenţă sau similare în relaţie cu acestea;
   e) lista persoanelor care conduc activitatea şi, pentru fiecare dintre acestea, numele, locul şi data naşterii, adresa, codul numeric personal sau echivalent, curriculum vitae potrivit alin. (2) lit. b), informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. e) şi pct. 3-16 din anexa nr. 2 la prezentul regulament;
   f) structura acţionariatului, inclusiv numele, data şi locul naşterii, adresa şi codul numeric personal sau numărul de înregistrare sau echivalent, cota de participare la capital şi drepturile de vot aferente, deţinute în mod direct sau indirect şi beneficiarii reali definiţi potrivit legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
   g) în cazul în care persoana care deţine participaţii calificate face parte dintr-un grup financiar supus supravegherii pe bază consolidată, descrierea grupului, indicarea întreprinderii-mamă şi a instituţiilor de credit, societăţilor de asigurare, reasigurare sau societăţilor de investiţii din grup, a autorităţilor competente cu supravegherea la nivel individual şi consolidat a acestora;
   h) situaţiile financiare anuale individuale, consolidate şi sub- consolidate, dacă este cazul, auditate potrivit obligaţiilor legale, aferente ultimilor 3 ani, incluzând bilanţul, contul de profit şi pierdere, raportul anual, anexele şi orice alte documente depuse la autorităţile competente sau, în cazul în care nu a intervenit încă obligaţia depunerii situaţiei financiare anuale la organele competente, cea mai recentă situaţie financiară disponibilă;
   i) în cazul persoanelor care deţin participaţii calificate şi au sediul într-o ţară terţă, descrierea cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ aplicabil, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante;
   j) în cazul altor entităţi fără personalitate juridică ce deţin participaţii calificate în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiţii sau fiduciile, identitatea persoanelor care gestionează activele, a beneficiarilor sau participanţilor/investitorilor şi prezentarea succintă a politicii de investiţii şi a restricţiilor aplicabile;
   k) chestionarul pentru persoanele care deţin participaţii calificate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentantul legal al persoanei care deţine participaţii calificate.
   (2) Pentru fiecare dintre persoanele fizice care deţin participaţii calificate, se prezintă următoarele documente:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) curriculum vitae, care cuprinde informaţii legate de studiile absolvite şi experienţa profesională;
   c) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi alin. (2);
   d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de persoana care deţine participaţii calificate;
   e) lista societăţilor pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deţine participaţii calificate, cota de participare directă sau indirectă, existenţa şi descrierea oricăror proceduri de insolvenţă sau similare în relaţie cu acestea.
   (3) În plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru fiecare dintre persoanele care deţin participaţii calificate se prezintă un document privind strategia referitoare la participaţia deţinută şi modul de finanţare a acesteia, care cuprinde cel puţin următoarele:
   a) motivele dobândirii participaţiei în instituţia de plată şi intenţia de păstrare, majorare, diminuare şi calendarul aferent;
   b) intenţia de implicare în funcţionarea instituţiei de plată, inclusiv cu privire la politica de dividende, dezvoltarea strategică, alocarea resurselor instituţiei, dacă intenţionează sau nu să acţioneze ca acţionar minoritar activ şi motivaţia aferentă;
   c) disponibilitatea de a furniza fonduri suplimentare în caz de dificultate sau în vederea dezvoltării afacerii;
   d) informaţii privind orice acorduri referitoare la instituţia de plată, încheiate cu alte persoane care deţin participaţii;
   e) analiza privind eventualul impact al deţinerii participaţiei asupra capacităţii instituţiei de plată de a furniza la timp informaţii adecvate autorităţilor competente, inclusiv datorită legăturilor strânse dintre instituţie şi persoană;
   f) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată numite de persoana respectivă sau la propunerea acesteia;
   g) sursele de finanţare pentru achiziţia participaţiei calificate, inclusiv: detalii privind accesul la pieţe financiare, inclusiv instrumente financiare emise; detalii privind utilizarea de resurse împrumutate, numele creditorului, caracteristicile împrumutului, inclusiv scadenţa, condiţii, garanţii şi sursele de rambursare; sursa sumelor împrumutate în cazul în care împrumutătorul nu este creditor profesionist; informaţii privind orice aranjamente financiare cu alte persoane care deţin participaţii.
   Art. 41. - Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată va fi transmisă următoarea documentaţie:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autorităţile competente din ţara de origine şi, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2);
   c) o evaluare a adecvării persoanei efectuată de solicitant din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la art. 14-16;
   d) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de: studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii; activităţile desfăşurate, cu indicarea denumirii şi a profilului entităţii în cadrul căreia a activat/activează, a naturii şi duratei responsabilităţilor exercitate, cu sublinierea activităţilor relevante pentru funcţia vizată şi, după caz, a autorităţii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat/desfăşoară activitate;
   e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de aceste persoane;
   f) dacă există, orice document oficial din care să rezulte informaţii referitoare la aspectele şi situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1);
   g) decizia de numire, proiectul de contract din care să rezulte timpul necesar îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin în această calitate, ofertă de angajare sau alte documente relevante.
   Art. 42. - (1) Solicitantul realizează evaluarea de la art. 41 lit. c) pe baza unor informaţii conforme cu realitatea şi actuale, furnizate de persoana responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată sau obţinute din alte surse.
   (2) În aplicarea alin. (1), solicitantul:
   a) colectează informaţii prin diverse canale şi instrumente, precum diplome şi certificări, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviu profesional, chestionarul din anexa nr. 3;
   b) solicită persoanei evaluate să verifice şi, după caz, să demonstreze corectitudinea informaţiilor furnizate;
   c) verifică, în măsura în care este posibil, corectitudinea informaţiilor pe baza cărora realizează evaluarea;
   d) supune analizei organelor de administrare, conducere şi control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatele evaluării realizate;
   e) dacă este cazul, adoptă măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (3) - (5), art. 15 şi 16.

   CAPITOLUL II
  Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent

   Art. 43. - Instituţiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   Art. 44. - (1) Prevederile art. 14, 15 şi art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată a agentului care nu este prestator de servicii de plată autorizat.
   (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia.
   (3) În aplicarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată pot desfăşura în state terţe activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de Banca Naţională a României prin intermediul unui agent numai dacă acesta este supus înregistrării sau unei alte proceduri care să îi confere accesul la activitate şi supravegheat de către autoritatea competentă din statul terţ.
   Art. 45. - În vederea înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019 a agentului persoană juridică, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
   b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
   c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi, după caz, evaluarea privind adecvarea acestora efectuată de instituţia de plată şi documentaţia prevăzută la art. 41;
   d) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat.
   Art. 46. - În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoţită de o informare privind:
   a) numele şi adresa acestuia;
   b) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat;
   c) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
   d) documentaţia prevăzută la art. 41 din prezentul regulament.
   Art. 47. - În aplicarea art. 65 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, în plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 45 şi 46 din prezentul regulament, în cazul în care agentul este situat într-un stat terţ, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă informaţii referitoare la: autoritatea din statul terţ competentă cu înregistrarea, respectiv aplicarea altei proceduri care să confere acces la activitate, şi supravegherea agentului pentru prestarea serviciilor de plată, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.
   Art. 48. - Instituţiile de plată comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere utilizarea de agenţi în alte state membre, precum şi modificările intervenite în legătură cu aceştia, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 şi în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.
   Art. 49. - (1) În situaţia în care Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere hotărăşte înscrierea agentului în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019, decizia va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfăşurate de instituţia de plată prin intermediul agentului şi va fi însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi de numărul de înscriere în registru.
   (2) Procedura şi termenele în care Banca Naţională a României se pronunţă asupra cererii de desfăşurare a activităţii de servicii de plată prin intermediul unui agent sunt cele prevăzute de Legea nr. 209/2019.

   CAPITOLUL III
  Nivelul minim necesar şi componenţa fondurilor proprii

   SECŢIUNEA 1
  Nivelul minim necesar al fondurilor proprii

   Art. 50. - (1) Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituţie de plată, alta decât cele care prestează numai serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) ori numai serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) din Legea nr. 209/2019, se determină potrivit art. 34 alin. (1) din aceeaşi lege.
   (2) Datele aferente activităţii de prestare de servicii de plată utilizate la determinarea necesarului de fonduri proprii includ datele aferente activităţilor operaţionale şi conexe acesteia.
   Art. 51. - (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată îşi determină necesarul de fonduri proprii prin utilizarea uneia dintre cele 3 metode prevăzute în prezentul regulament, respectiv metoda A, metoda B şi metoda C, selectată în procesul de autorizare, respectiv în procedura de aprobare prealabilă a modificărilor în situaţia instituţiilor de plată.
   (2) La determinarea indicatorilor ce stau la baza fiecărei metode trebuie avute în vedere instrucţiunile ce se regăsesc în anexa nr. 4 din prezentul regulament.
   Art. 52. - (1) Potrivit metodei A, necesarul de fonduri proprii al unei instituţii de plată reprezintă cel puţin 10% din volumul cheltuielilor administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată înregistrate de instituţia de plată în anul financiar precedent.
   (2) Banca Naţională a României poate solicita, în caz de modificare semnificativă a volumului cheltuielilor administrative fixe aferente anului în curs în raport cu anul financiar precedent, ajustarea necesarului de fonduri proprii prevăzut la alin. (1) prin determinarea acestuia pe baza cheltuielilor administrative fixe pe anul în curs previzionate pornind de la informaţiile contabile existente.
   Art. 53. - Potrivit metodei B, necesarul fondurilor proprii se determină pe baza volumului mediu lunar al operaţiunilor de plată realizate de instituţia de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:
   1. determinarea volumului total al operaţiunilor de plată din anul precedent, calculat prin însumarea fondurilor ce au făcut obiectul unei tranzacţii de plată;
   2. ajustarea rezultatului obţinut la pct. 1 prin împărţirea la 12;
   3. împărţirea în tranşe valorice a rezultatului obţinut la pct. 2, fiecărei tranşe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, după cum urmează:
   a) 4% pentru tranşa valorică de până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;
   b) 2,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 10 milioane euro inclusiv;
   c) 1% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 100 milioane euro inclusiv;
   d) 0,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 250 milioane euro inclusiv;
   e) 0,25% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 250 milioane euro;
   4. însumarea rezultatelor obţinute la pct. 3;
   5. ajustarea sumei obţinute la pct. 4 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcţie de activitatea de prestare de servicii de plată desfăşurată de instituţia de plată, astfel:
   a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019;
   b) 1 pentru activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -e) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 54. - (1) Potrivit metodei C, necesarul fondurilor proprii se determină pe baza veniturilor obţinute de instituţia de plată din activitatea de prestare de servicii de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:
   1. determinarea valorii indicatorului relevant, prin însumarea veniturilor din dobânzi, veniturilor din comisioane şi altor venituri din exploatare şi deducerea din valoarea astfel obţinută a cheltuielilor cu dobânzile;
   2. împărţirea pe tranşe valorice a rezultatului obţinut la pct. 1 şi ajustarea fiecărei tranşe valorice prin aplicarea unui coeficient de ponderare, după cum urmează:
   a) 10% pentru tranşa valorică de până la echivalentul în lei a 2,5 milioane euro inclusiv;
   b) 8% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 2,5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;
   c) 6% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 25 milioane euro inclusiv;
   d) 3% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 25 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;
   e) 1,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;
   3. însumarea rezultatelor obţinute la pct. 2;
   4. ajustarea sumei obţinute la pct. 3 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcţie de activitatea de prestare de servicii de plată desfăşurată de instituţia de plată, astfel:
   a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019;
   b) 1 pentru activităţile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) -e) din Legea nr. 209/2019.
   (2) Pentru determinarea indicatorului relevant prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere următoarele:
   a) nu se includ veniturile extraordinare;
   b) cheltuielile legate de externalizarea unor servicii pot fi deduse numai dacă externalizarea se realizează către entităţi care sunt supuse supravegherii prudenţiale în conformitate cu Legea nr. 209/2019.
   (3) Necesarul fondurilor proprii al unei instituţii de plată calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decât maximul dintre valoarea obţinută prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) şi 80% din media aritmetică simplă calculată pe baza necesarului fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exerciţii financiare.
   Art. 55. - (1) În cazul în care în primul an de activitate în domeniu instituţia de plată nu a desfăşurat activitate pe perioada unui an financiar complet, în locul datelor înregistrate în anul financiar precedent instituţia de plată utilizează, în vederea aplicării metodelor prevăzute la art. 52-54, datele previzionate în planul de activitate pentru primul an financiar.
   (2) În situaţia în care instituţia de plată nu a împlinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetică a necesarului fondurilor proprii prevăzută la art. 54 alin. (3) se calculează raportat la anii financiari împliniţi.
   (3) În scopul aplicării alin. (1), în cazul în care datele previzionate în planul de activitate nu mai sunt plauzibile, Banca Naţională a României solicită ajustarea corespunzătoare a acestora.
   Art. 56. - (1) În aplicarea art. 42 din Legea nr. 209/2019, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 55 din prezentul regulament, instituţiile de plată utilizează date auditate la determinarea necesarului de fonduri proprii.
   (2) În cazul în care instituţiile de plată nu dispun de date auditate, pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei selectate se pot utiliza datele înregistrate în contabilitate până la data auditării lor.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Componenţa fondurilor proprii

   Art. 57. - Fondurile proprii de care dispune instituţia de plată se calculează potrivit art. 36 din Legea nr. 209/2019.
   Art. 58. - (1) Instituţiile de plată au în vedere la determinarea fondurilor proprii criteriile de eligibilitate şi metodologia de calcul stabilite prin prevederile titlului I al părţii a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
   (2) Pentru scopul aplicării prezentei secţiuni, instituţiile de plată au în vedere, în mod corespunzător, semnificaţia termenilor prevăzuţi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
   Art. 59. - (1) Elementele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază doar dacă în opinia Băncii Naţionale a României sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 28 din acelaşi regulament.
   (2) Elementele prevăzute de art. 51 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar doar dacă în opinia Băncii Naţionale a României sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 52 din acelaşi regulament.
   (3) Elementele prevăzute de art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 doar dacă în opinia Băncii Naţionale a României sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 63 din acelaşi regulament.
   (4) Instrumentele de capital şi împrumuturile subordonate emise/acordate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se recunosc în categoria elementelor de fonduri proprii prevăzute de art. 51 lit. a), respectiv de art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în opinia Băncii Naţionale a României îndeplinesc cerinţele de eligibilitate prevăzute de art. 52, respectiv la art. 63 din regulamentul respectiv.
   Art. 60. - Reducerea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 se face cu respectarea prevederilor aplicabile de la art. 77-78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
   Art. 61. - Instituţiile de plată trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naţionale a României îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul capitol.

   CAPITOLUL IV
  Modificări în situaţia instituţiilor de plată

   SECŢIUNEA 1
  Cerinţe generale

   Art. 62. - (1) În aplicarea art. 29 din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată trebuie să solicite aprobarea sau să informeze în prealabil ori, după caz, să notifice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere cu privire la modificările în situaţia acestora potrivit prevederilor prezentului capitol.
   (2) Instituţiile de plată trebuie să asigure respectarea dispoziţiilor prezentului capitol şi în cazul în care modificările au intervenit în perioada cuprinsă între data autorizării şi data începerii activităţii.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Modificări supuse aprobării ori informării prealabile

   Art. 63. - (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor de plată referitoare la:
   a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;
   b) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   c) deschiderea de sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;
   d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii;
   e) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată;
   f) modificările în situaţia agenţilor din România sau state terţe referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   (2) Sunt supuse informării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor de plată referitoare la externalizarea de funcţii operaţionale aferente serviciilor de plată.
   (3) Instituţiile de plată comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere deschiderea de sucursale şi prestarea de servicii de plată în mod direct în alte state membre, precum şi modificările intervenite în legătură cu acestea, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 şi în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.
   Art. 64. - (1) Instituţiile de plată procedează la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României numai după obţinerea acestei aprobări.
   (2) O copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă se transmite Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.
   Art. 65. - (1) Cererea de aprobare prealabilă a completării obiectului de activitate trebuie însoţită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate şi de documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi n).
   (2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privinţa unor informaţii furnizate anterior Băncii Naţionale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.
   (3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privinţa activităţilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituţiei de plată de a le desfăşura în mod adecvat.
   Art. 66. - (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, instituţia de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.
   (2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoţită de hotărârea organului competent şi documentaţia prevăzută la art. 41.
   (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 14-16.
   Art. 67. - (1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terţ, cererea va indica ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
   a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei din statul terţ şi adresa sucursalei;
   b) identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, limitele mandatului ce îi/le este acordat şi pentru fiecare dintre acestea documentaţia prevăzută la art. 41;
   c) o descriere a serviciilor de plată ce se intenţionează a fi prestate;
   d) structura organizatorică a sucursalei;
   e) o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
   f) planul de afaceri, inclusiv bugetul estimativ pentru primele trei exerciţii financiare;
   g) cadrul de administrare şi mecanismele de control intern, inclusiv procedurile administrative, de gestionare a riscurilor şi procedurile contabile ale solicitantului;
   h) o descriere a activităţii ce se va desfăşura, alta decât cea de prestare de servicii de plată, şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei de plată ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia de plată a tuturor obligaţiilor impuse de Legea nr. 209/2019 şi de prezentul regulament.
   (2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 14, art. 15 şi art. 16 alin. (1) şi (2).
   (3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei din statul terţ, instituţia de plată solicită în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane şi transmit documentaţia prevăzută la art. 41.
   Art. 68. - (1) În aplicarea art. 63 alin. (1) lit. d), cererea de aprobare prealabilă trebuie însoţită de indicarea metodei ce se intenţionează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit prevederilor cap. III şi fundamentarea acestei alegeri astfel încât Banca Naţională a României să fie încredinţată asupra adecvării metodei la situaţia concretă a instituţiei de plată.
   (2) Instituţia de plată poate solicita modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii în situaţia în care aceasta nu a împlinit un an financiar complet de activitate numai dacă justifică, în mod obiectiv, această necesitate, cum ar fi de exemplu datorită modificării obiectului de activitate.
   Art. 69. - Cererea de aprobare prealabilă pentru modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată trebuie să fie însoţită de o justificare a necesităţii modificării şi o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante.
   Art. 70. - (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată din cadrul agenţilor din România şi state terţe, instituţia de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.
   (2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoţită de hotărârea organului competent şi documentaţia prevăzută la art. 41.
   (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 44.
   Art. 71. - (1) Instituţiile de plată informează în prealabil Banca Naţională a României cu privire la externalizarea de funcţii operaţionale şi transmit următoarele informaţii:
   a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza;
   b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
   c) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 209/2019.
   (2) În cazul în care instituţiile de plată intenţionează să externalizeze funcţii operaţionale importante, transmit Băncii Naţionale a României, suplimentar informaţiilor de la alin. (1), descrierea procedurilor prin care instituţia de plată se asigură de respectarea cerinţelor impuse de Legea nr. 209/2019 şi prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituţia de plată se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (2) şi art. 55 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 72. - În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 71, în cazul în care persoana către care se externalizează funcţii operaţionale este situată într-un stat terţ, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere pentru persoana către care se externalizează funcţii operaţionale, dacă există, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Modificări privind participaţiile calificate

   Art. 73. - (1) În aplicarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 209/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să achiziţioneze, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie de plată persoană juridică română sau să îşi majoreze participaţia calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia de plată în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevăzute la art. 40 din prezentul regulament. Prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în această din urmă situaţie devenind incidente dispoziţiile art. 30 alin. (4), teza a doua, ori, după caz, ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 209/2019.
   (2) În aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 209/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participaţie calificată într-o instituţie de plată, persoană juridică română, sau să îşi reducă deţinerea calificată astfel încât proporţia drepturilor sale de vot ori a deţinerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituţia de plată în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei, notifică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, indicând nivelul participaţiei la care intenţionează să ajungă în acest mod.
   (3) După finalizarea achiziţiei propuse, respectiv a diminuării participaţiei calificate, instituţia de plată, persoană juridică română, va transmite Băncii Naţionale a României un extras din registrul în care sunt evidenţiate acţiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituţia de plată în cauză şi va fi transmis în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor corespunzătoare.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Modificări supuse notificării

   Art. 74. - Sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor de plată referitoare la:
   a) denumire;
   b) sediul social;
   c) restrângerea obiectului de activitate;
   d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situaţia acestora referitoare la adresă;
   e) persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată;
   f) modificările în situaţia agenţilor din România şi state terţe, potrivit art. 77;
   g) modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia de plată are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;
   h) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, prevăzute la art. 81 alin. (2);
   i) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanţii comparabile, prevăzute la art. 82 alin. (2);
   j) identitatea auditorului financiar sau a firmei de audit, dacă instituţia de plată are obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale;
   k) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   l) adecvarea persoanelor care deţin participaţii calificate la instituţia de plată.
   Art. 75. - (1) Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoţită, după caz, de copia certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă şi trebuie transmisă Băncii Naţionale a României - Direcţiei supraveghere în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.
   (2) Realizarea de către instituţiile de plată a evaluării pentru scopul notificării prevăzute la art. 74 lit. k) nu aduce atingere exercitării de către Banca Naţională a României a competenţelor pe linia supravegherii respectării cerinţelor legale aplicabile persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   (3) În cazul modificărilor prevăzute la art. 74 intervenite înainte de începerea activităţii, instituţiile de plată transmit notificarea în termen de maximum 10 zile de la data începerii activităţii.
   Art. 76. - Instituţia de plată notifică Băncii Naţionale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie şi, după caz, documentaţia prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.
   Art. 77. - (1) Instituţia de plată notifică modificările în situaţia agenţilor din România şi state terţe privitoare la:
   a) denumire şi sediul social ori, după caz, nume şi adresă;
   b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent:
   c) mecanismele de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
   (2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituţia de plată trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.
   (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituţia de plată trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată şi a mecanismelor de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. În situaţia în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naţionale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.
   (4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. c), instituţia de plată trebuie să transmită descrierea modificărilor intervenite, însoţită de fundamentarea acestora, precum şi descrierea impactului acestora asupra celorlalte elemente componente ale mecanismului de control intern instituite pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
   Art. 78. - (1) Instituţia de plată notifică modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe privitoare la:
   a) denumire şi adresă;
   b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;
   c) prestarea de noi activităţi comerciale, altele decât prestarea de servicii de plată.
   (2) Instituţia de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situaţia sucursalei, însoţită de următoarele:
   a) pentru modificările de la alin. (1) lit. b), instituţia de plată trebuie să transmită documentaţia prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. f);
   b) pentru modificările de la alin. (1) lit. c), instituţia de plată trebuie să transmită documentaţia prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. g).
   Art. 79. - (1) În cazul deschiderii de către instituţia de plată şi a altor sucursale pe teritoriul aceluiaşi stat terţ, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei.
   (2) În acest caz, instituţia de plată va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul statului terţ.
   Art. 80. - În situaţia în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naţionale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.
   Art. 81. - (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată aprobată deja de Banca Naţională a României se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerinţelor legale aplicabile.
   (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:
   a) instituţia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;
   b) societatea de asigurări sau instituţia de credit care emite poliţa de asigurare sau altă garanţie comparabilă;
   c) condiţiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;
   d) modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 82. - (1) Orice modificare a elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanţii comparabile se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerinţelor legale aplicabile.
   (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt:
   a) societatea de asigurări sau instituţia de credit care emite poliţa de asigurare sau altă garanţie comparabilă;
   b) condiţiile care guvernează poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă;
   c) valoarea asigurării sau garanţiei comparabile, cu detalierea componentelor care intră în formula de calcul, din care să rezulte respectarea cerinţelor de la art. 27;
   d) reînnoirea poliţei de asigurare.
   Art. 83. - În cazul modificărilor cu privire la auditorii financiari sau firmele de audit, instituţia de plată transmite Băncii Naţionale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.
   Art. 84. - Instituţiile de plată trebuie să asigure că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată îndeplinesc în permanenţă cerinţele prevăzute la art. 14-16, sens în care:
   a) stabilesc proceduri care să le permită actualizarea informaţiilor pe care le deţin despre persoanele respective, inclusiv prin instituirea obligaţiei acestora de a furniza instituţiei de plată informaţii şi documente relevante şi actuale;
   b) ţin evidenţa tuturor funcţiilor, profesiilor şi activităţilor în care sunt implicate persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
   Art. 85. - (1) Instituţiile de plată evaluează ori de câte ori intervin modificări relevante şi periodic, o dată la 2 ani, cu respectarea prevederilor art. 42, adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată din perspectiva cerinţelor prevăzute la art. 14-16.
   (2) În aplicarea alin. (1), prin modificări relevante se înţelege modificări ale elementelor şi circumstanţelor care au stat la baza realizării evaluării anterioare a adecvării persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi care ar putea conduce la neîndeplinirea cerinţelor legale de către aceste persoane.
   (3) Instituţiile de plată transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere noile evaluări în termen de maximum 30 de zile de la momentul la care au luat la cunoştinţă de faptul că au intervenit modificări relevante, iar evaluările periodice până la finele primului trimestru al anului următor perioadei evaluate, însoţite de declaraţia pe propria răspundere a persoanei evaluate cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerinţelor legale.
   (4) În cazul în care, în contextul realizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), instituţiile de plată iau cunoştinţă de faptul că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată nu mai îndeplinesc cerinţele legale, informează Banca Naţională a României asupra acestui fapt şi prezintă măsurile propuse pentru remedierea situaţiei şi, după caz, termenele aferente acestora.
   (5) Banca Naţională a României evaluează măsurile propuse şi comunică instituţiei de plată acordul său sau, după caz, dispune modificarea acestuia şi/sau aplicarea măsurilor sau sancţiunilor prevăzute la secţiunea a 9-a din cap. I al titlului II din Legea nr. 209/2019.
   Art. 86. - (1) Instituţiile de plată informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, de îndată ce iau cunoştinţă de orice informaţii ce ar putea induce dubii cu privire la adecvarea calităţii persoanelor care deţin participaţii calificate la capitalul lor.
   (2) În cazul în care Banca Naţională a României constată că persoanele care deţin participaţii calificate la instituţiile de plată nu mai îndeplinesc cerinţele legale sau exercită o influenţă de natură să pericliteze administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiilor de plată, poate dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situaţii şi/sau aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 209/2019.

   CAPITOLUL V
  Cerinţe de raportare

   Art. 87. - (1) Instituţiile de plată calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii pentru anul în curs, potrivit prevederilor cap. III secţiunea 1.
   (2) Instituţiile de plată raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere necesarul de fonduri proprii în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale.
   (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 55, raportarea trebuie însoţită de prezentarea detaliată a calculului realizat pe baza datelor auditate.
   Art. 88. - Instituţiile de plată raportează trimestrial indicatorii utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii, determinaţi pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4 din prezentul regulament.
   Art. 89. - (1) Instituţiile de plată determină lunar şi raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil.
   (2) Instituţiile de plată utilizează pentru raportarea fondurilor proprii formularul de raportare C01.00, anexă la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în ceea ce priveşte instrucţiunile, formularele şi definiţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 90. - (1) În aplicarea art. 42 din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată raportează anual informaţiile contabile reprezentând elemente de bilanţ şi cont de profit şi pierdere referitoare la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale.
   (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 5 la prezentul regulament şi trebuie însoţită de raportul de audit.
   Art. 91. - Instituţiile de plată transmit Băncii Naţionale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât şi letric, în cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.

   TITLUL III
  Furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

   CAPITOLUL I
  Înregistrarea furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

   Art. 92. - (1) Furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi pot presta serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019 numai ulterior înregistrării de către Banca Naţională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la înregistrarea pentru prestarea de servicii de informare cu privire la conturi va fi însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   (3) În termen de 5 zile de la data începerii activităţii de prestare de servicii de plată, furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi notifică acest fapt Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi va transmite acesteia:
   a) elementele de identificare ale auditorului furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, dacă există;
   b) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi;
   c) numele şi funcţiile persoanelor responsabile, din cadrul furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, pentru activităţile externalizate;
   d) copii ale contractelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. s), art. 32 alin. (1) lit. c) şi art. 41 lit. g);
   e) în situaţia în care intenţionează să presteze şi alte servicii de plată, lista persoanelor care au legături strânse cu furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi şi pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relaţiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.
   (4) În termenul prevăzut la alin. (3) furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia monitorizare a infrastructurilor pieţei financiare şi a plăţilor:
   a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenţei clienţilor în caz de fraudă, probleme tehnice şi cu gestionarea sesizărilor;
   b) numele şi funcţiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind serviciile de informare cu privire la conturi;
   c) copii ale contractelor prevăzute la art. 35 lit. f).
   (5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. d) şi alin. (4) lit. c) conţin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi furnizează şi explicaţii/fundamentări ale modificărilor intervenite.
   Art. 93. - (1) În vederea înregistrării pentru prestarea de servicii de informare cu privire la conturi, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de înregistrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b sau, în cazul solicitantului persoană fizică, anexa nr. 1c, însoţită de următoarele informaţii şi documente:
   a) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, după caz, şi dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului, în cazul în care solicitantul este persoană juridică;
   b) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate, curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal sau alt document echivalent în cazul în care solicitantul este persoană fizică;
   c) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
   d) planul de activitate cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 94, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   e) planul de afaceri cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 95, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
   f) descrierea elementelor de organizare a activităţii, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-d) în cazul în care solicitantul este persoană juridică şi informaţiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b)-d) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;
   g) descrierea cadrului de administrare şi a mecanismelor de control intern cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 34 în cazul în care solicitantul este persoană juridică şi informaţiile prevăzute la art. 34 lit. a)-c) şi lit. e)-h) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;
   h) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluţionarea şi urmărirea incidentelor de securitate şi a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35;
   i) descrierea procesului pentru înregistrarea, monitorizarea şi restricţionarea accesului la datele sensibile privind plăţile potrivit art. 36;
   j) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuităţii activităţii, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operaţiunilor critice, planuri de urgenţă eficiente şi o procedură pentru testarea şi revizuirea periodică a caracterului adecvat şi a eficacităţii acestor planuri potrivit art. 37 lit. a)-d);
   k) descrierea politicii de securitate potrivit art. 38;
   l) lista persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi pentru fiecare dintre acestea documentaţia prevăzută la art. 41 în cazul în care solicitantul este persoană juridică şi documentaţia prevăzută la art. 41 lit. a)-b) şi lit. d)-f) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;
   m) informaţiile referitoare la aranjamentele de audit şi măsurile organizatorice destinate asigurării protejării intereselor utilizatorilor de servicii de plată şi furnizării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la lit. f), g) şi h);
   n) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanţiei comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia şi copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanţia comparabilă din care să rezulte respectarea cerinţelor prevăzute la art. 27.
   (2) Cererile de înregistrare formulate de societăţi în curs de constituire intră sub incidenţa prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   (3) După dobândirea personalităţii juridice, solicitantul transmite în completarea documentaţiei anexa nr. 1b, însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), precum şi alte documente sau informaţii solicitate de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.
   Art. 94. - Planul de activitate prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. d) include cel puţin următoarele:
   a) descrierea detaliată a serviciilor de informare cu privire la conturi ce urmează a fi efectuate şi fundamentarea încadrării în categoria prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019;
   b) declaraţia privind faptul că prestatorul de servicii de plată nu intră în posesia fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată;
   c) descrierea modului de furnizare a serviciilor de informare cu privire la conturi, inclusiv termenii şi condiţiile furnizării serviciilor şi termenele de executare;
   d) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenţionează să presteze servicii de informare cu privire la conturi;
   e) descrierea serviciilor operaţionale şi conexe serviciilor de informare cu privire la conturi pe care intenţionează să le presteze;
   f) declaraţie privind intenţia solicitantului de a presta servicii de informare cu privire la conturi în alte state membre;
   g) prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât cea de prestare de servicii de informare cu privire la conturi, cu detalierea tipului şi volumului activităţilor aşteptat pentru primii 3 ani de funcţionare;
   h) informaţiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanţii comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 27.
   Art. 95. - (1) Planul de afaceri prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. e) include cel puţin următoarele:
   a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziţiei concurenţiale a solicitantului pe segmentul de piaţă pe care intenţionează să desfăşoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuţie; în cazul în care se intenţionează prestarea de servicii de plată persoanelor fizice, se va prezenta şi opinia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor cu privire la proiectele materialelor de promovare;
   b) situaţiile financiare anuale, aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligaţia depunerii situaţiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situaţiei financiare a acestuia;
   c) estimările situaţiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate.
   (2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii trei ani de activitate:
   a) estimări ale bilanţului, contului de profit şi pierdere şi situaţiei fluxurilor de trezorerie, atât în scenarii de bază, precum şi în scenarii de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: numărul de clienţi, politica de stabilire a preţurilor, creşteri aşteptate ale pragului de rentabilitate;
   b) explicaţii privind principalele elemente de venituri şi cheltuieli, datoriile financiare şi activele imobilizate.

   CAPITOLUL II
  Modificări în situaţia furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

   Art. 96. - (1) În aplicarea art. 29 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 sunt supuse aprobării ori, după caz, informării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi referitoare la:
   a) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată în cazul furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi persoane juridice;
   b) externalizarea de funcţii operaţionale aferente serviciilor de informare cu privire la conturi către entităţi din alte state membre.
   (2) Prevederile art. 64, 66 şi 71 se aplică în mod corespunzător.
   (3) Furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere deschiderea de sucursale, utilizarea de agenţi şi prestarea de servicii de informare cu privire la conturi în mod direct în alte state membre, precum şi modificările intervenite în legătură cu aceştia, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 şi în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.
   Art. 97. - (1) În aplicarea art. 29 şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României modificările în situaţia furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi referitoare la:
   a) denumire;
   b) sediul social sau, după caz, sediul profesional;
   c) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanţii comparabile, potrivit art. 82 din prezentul regulament;
   d) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată realizată de furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi persoană juridică.
   (2) Prevederile art. 75, 84 şi 85 se aplică în mod corespunzător.

   TITLUL IV
  Măsuri şi sancţiuni

   Art. 98. - În cazul nerespectării dispoziţiilor prezentului regulament sunt incidente dispoziţiile secţiunii a 9-a din cap. I şi cele ale cap. II ale titlului II din Legea nr. 209/2019.

   TITLUL V
  Dispoziţii tranzitorii

   Art. 99. - În aplicarea dispoziţiilor art. 238 din Legea nr. 209/2019, instituţiile de plată care funcţionează în baza autorizaţiei obţinute potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009*) privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. i) -m), la art. 40 alin. (1) lit. k) sau, după caz, la alin. (2) lit. d), la art. 41 lit. c), o declaraţie pe propria răspundere a fiecărei persoane responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerinţelor legale şi, în situaţia în care desfăşoară servicii de iniţiere a plăţii sau servicii de informare cu privire la conturi, şi documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), e), h), n), s) şi, dacă este cazul, la art. 29 alin. (1) lit. f).
   *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 a fost abrogată prin Legea nr. 209/2019.

   Art. 100. - În aplicarea dispoziţiilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 209/2019, solicitanţii transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare documentaţia prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a) -f) şi h) -u) şi, după caz, la art. 93 alin. (1).
   Art. 101. - Banca Naţională a României poate solicita şi alte informaţii sau documente dacă sunt necesare pentru a evalua conformarea entităţilor prevăzute la art. 99 şi art. 100 la noile cerinţe legale, indicând în solicitare şi termenele în care trebuie transmise.

   TITLUL VI
  Dispoziţii finale

   Art. 102. - (1) Structura registrului prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019 şi tipul informaţiilor evidenţiate în acesta sunt prevăzute în anexa nr. 6.
   (2) Numerele de înregistrare/înscriere în Registrul instituţiilor de plată alocate instituţiilor de plată şi agenţilor acestora până la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi comunicate de Banca Naţională a României rămân valabile şi vor fi transcrise în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.
   Art. 103. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 104. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    *

    Prezentul regulament transpune prevederile art. 5 şi art. 9 din Directiva (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 decembrie 2019.
    Nr. 4.

   ANEXA Nr. 1a

    CERERE DE AUTORIZARE

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele) în calitate de1. . . . . . . . . ., solicit autorizarea în calitate de instituţie de plată a societăţii . . . . . . . . . . (denumirea), cu marca . . . . . . . . . . (dacă aceasta este diferită de denumire), având sediul social/real în. . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . . .
   1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societăţii desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Societatea . . . . . . . . . . este/a fost/ . . . . . . . . . . (tip de instituţie) reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ . . . . . . . . . . (autoritatea de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru)
    Societatea . . . . . . . . . . intenţionează să se afilieze . . . . . . . . . . . (asociaţia profesională)
    Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . . (dacă există).
    Persoana de contact este . . . . . . . . . . (nume), telefon . . . . . . . . . ., adresă . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .
    În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie: . . . . . . . . . .

   
Data . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
Banca Naţională a României
Direcţia reglementare şi autorizare

   ANEXA Nr. 1b

    CERERE DE ÎNREGISTRARE

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de1. . . . . . . . . ., solicit înregistrarea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi . . . . . . . . . . (denumirea) , cu marca . . . . . . . . . . (dacă aceasta este diferită de denumire), având sediul social/real în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . . .
   1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societăţii desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Societatea . . . . . . . . . . este/a fost/ . . . . . . . . . . (tip de instituţie) reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ . . . . . . . . . . . (autoritatea de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru)
    Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . . (dacă există).
    Persoana de contact este . . . . . . . . . . (nume), telefon . . . . . . . . . ., adresă . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .
    În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie: . . . . . . . . . .

   
Data . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
Banca Naţională a României
Direcţia reglementare şi autorizare

   ANEXA Nr. 1c

    CERERE DE ÎNREGISTRARE

    Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), având naţionalitate . . . . . . . . . ., născut în . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., în calitate de1. . . . . . . . . ., solicit înregistrarea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi . . . . . . . . . . (denumirea), cu marca . . . . . . . . . . (dacă aceasta este diferită de denumire), având sediul profesional în . . . . . . . . . ., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de identificare . . . . . . . . . . .
   1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al persoanei fizice cu sediul profesional în România desemnat potrivit cadrului legislativ privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice.

    Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., website . . . . . . . . . . (dacă există).
    Persoana de contact este . . . . . . . . . . (nume), telefon . . . . . . . . . ., adresă . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . .
    În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie: . . . . . . . . . .

   
Data . . . . . . . . . .
Semnătura şi ştampila
. . . . . . . . . .
Banca Naţională a României
Direcţia reglementare şi autorizare

   ANEXA Nr. 2

    CHESTIONAR1
pentru persoanele care deţin participaţii calificate la instituţia de plată

   1 Chestionarul va fi completat de persoana care deţine participaţii calificate, în mod direct sau indirect, la instituţia de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii persoanei care deţine participaţii calificate.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   1. Elementele de identificare ale persoanei care deţine participaţii calificate
    Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele şi, după caz, numele de la naştere, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia, dacă există, sau numărul actului de identitate, cetăţenia actuală şi anterioare, dacă este cazul, ţările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reşedinţa sau a desfăşurat activitate.
    Pentru persoana juridică sau alt tip de entitate fără personalitate juridică ce deţine participaţii în nume propriu, precizaţi denumirea, adresa sediului social/real/locaţiei principale în care desfăşoară activitate (în cazul în care sunt diferite), numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent, datele de contact.
   2. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/părţilor sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituţiei de plată şi drepturile de vot şi detalii complete cu privire la încadrarea din perspectiva situaţiilor care determină participaţia calificată.
   3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale sau insolvenţa, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   5. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor hotărâri definitive, pentru care nu este în desfăşurare nicio cale de atac sau nu mai poate fi atacată, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   6. Aţi făcut sau faceţi obiectul unor proceduri de insolvenţă, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă sau controlată de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative sau civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   10. Aţi fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licenţiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licenţiere pentru a putea desfăşura activităţi comerciale sau a profesa în orice domeniu ori aţi fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   11. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   12. Aţi deţinut o poziţie cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   13. Aţi fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de fiduciar sau o poziţie similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   14. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană care deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.
   15. Aţi fost evaluat ca persoană responsabilă cu conducerea şi/sau administrarea activităţii sau ca acţionar la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.
   16. Sunteţi sau aţi fost o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   17. Care este situaţia dvs. patrimonială curentă? Indicaţi principalele poziţii din situaţia patrimonială: surse de venit, active mobile sau imobile, împrumuturi, datorii, gajuri sau garanţii primite sau date etc.
   18. Descrieţi orice legături pe care le aveţi cu persoanele expuse public definite de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.

   
Data . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele
Funcţia (dacă este cazul)
Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)
(Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)

   NOTĂ: Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   ANEXA Nr. 3

    CHESTIONAR1
pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată

   1 Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
    Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   1. Denumirea, adresa sediului instituţiei de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
   2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, respectiv numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau echivalent, naţionalitatea, ţările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reşedinţa sau a desfăşurat activitate
   3. Poziţia de conducere pe care o veţi exercita în cadrul instituţiei de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, descrierea responsabilităţilor aferente acesteia şi perioada de timp care trebuie alocată pentru îndeplinirea lor, data planificată pentru începerea exercitării acesteia şi perioada pentru care va fi exercitată
   4. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale sau insolvenţa? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   6. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   7. Aţi făcut sau faceţi obiectul unor proceduri de insolvenţă, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   9. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   10. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative ori civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   11. Aţi fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licenţiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licenţiere pentru a putea desfăşura activităţi comerciale sau a profesa în orice domeniu ori aţi fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   12. Aţi făcut obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv demiterii dintr-o funcţie de conducere? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   13. Aţi deţinut o poziţie cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigaţii, sancţiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupţie, fraudă, înşelăciune, spălarea banilor, finanţarea terorismului sau alte fapte şi infracţiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   14. Aţi fost demis sau eliberat dintr-o poziţie de fiduciar sau o poziţie similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   15. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană care deţine participaţii calificate la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.
   16. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
   17. Aţi fost evaluat de o altă autoritate decât cele de la pct. 15? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi autoritatea respectivă şi furnizaţi rezultatul evaluării.
   18. Exercitaţi responsabilităţi de administrare şi/sau de conducere în cadrul unor entităţi (societăţi comerciale, instituţii, organizaţii etc.)? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi denumirea şi activitatea acestora, natura funcţiei şi responsabilităţile exercitate, precum şi perioada de timp alocată pentru exercitarea acestora.
   19. Exercitaţi orice alte profesii sau activităţi, altele decât cele de la pct. 3 şi 18? Dacă răspunsul este afirmativ, precizaţi natura acestora şi responsabilităţile aferente, precum şi perioada de timp alocată pentru acestea.
   20. Veţi dedica timpul necesar pentru exercitarea poziţiei de conducere în cadrul instituţiei de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi?
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.

   
Data
Numele şi prenumele
Semnătura

   NOTĂ: Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

   ANEXA Nr. 4

    Denumirea instituţiei de plată:
    Data raportării:

    INDICATORI
utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii
   
- lei -
Denumirea indicatorului Cod
poziţie
Referinţe Valoarea
contabilă
A B C 1
Cheltuieli administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată 010 Art. 52 alin. (1) din regulament
Volumul total al operaţiunilor de plată 020 Art. 53 din regulament
Venituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile 030 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din regulament

   
Semnătură autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătură autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)

    INSTRUCŢIUNI
privind determinarea indicatorilor utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii ale instituţiilor de plată

   I. Metoda A
    Cheltuieli administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată (poziţia 010)
    Cheltuielile administrative fixe reprezintă cheltuieli care nu variază în funcţie de volumul activităţii şi care nu pot fi alocate în mod specific unei activităţi, unui produs sau unui serviciu.
    Exemple de astfel de cheltuieli sunt: cheltuielile cu chiriile, cheltuielile cu primele de asigurare, cheltuielile cu salariile personalului administrativ sau din conducere, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile cu impozitul pe clădirea destinată sediului etc.
    Deşi cheltuielile administrative fixe nu sunt alocate în mod specific unei activităţi, acestea pot fi repartizate între activităţi în funcţie de o bază de repartizare relevantă.
    Pentru alegerea unei baze de repartizare se vor avea în vedere următoarele aspecte:
   - baza de repartizare trebuie să fie comună ca natură tuturor serviciilor/activităţilor, dar diferită ca mărime (de exemplu, cheltuieli cu salariile directe, total cheltuieli directe, suprafaţa ocupată etc.);
   - între cheltuielile de repartizat şi baza de repartizare trebuie să existe o relaţie de interdependenţă;
   - odată aleasă, baza de repartizare nu va fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul, ci doar în circumstanţe excepţionale.
    Prin repartizarea cheltuielilor administrative fixe între activitatea de prestare de servicii de plată şi alte activităţi ale instituţiei de plată, conform celor menţionate mai sus, se obţine valoarea cheltuielilor administrative fixe aferentă activităţii de prestare de servicii de plată.
   II. Metoda B
    Volumul total al operaţiunilor de plată (poziţia 020)
    Volumul total al operaţiunilor de plată reprezintă valoarea totală a operaţiunilor de încasări şi de plăţi executate în mod efectiv de către instituţia de plată pentru utilizatorii de servicii de plată în cadrul unui exerciţiu financiar. Nu se include aici valoarea operaţiunilor ordonate de către utilizatorii de servicii de plată, dar încă neexecutate de către instituţia de plată.
   III. Metoda C
    Venituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile (poziţia 030)
    Valoarea veniturilor din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile se determină după cum urmează:
   - însumarea următoarelor categorii de venituri:
    venituri din dobânzi (poziţia 020 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) aferente creditelor acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată, precum şi din investirea temporară a fondurilor utilizatorilor de servicii de plată;
    venituri din comisioane (poziţia 030 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) încasate de instituţia de plată de la utilizatorii de servicii de plată, pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;
    alte venituri (poziţia 040 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) din prestarea de servicii de plată [de exemplu, venituri din prestarea de servicii conexe legate de serviciile de plată, conform art. 23 din Legea nr. 209/2019, venituri din furnizarea de informaţii suplimentare privind serviciile de plată, conform art. 113 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, venituri din revocarea unui ordin de plată de către utilizatorul de servicii de plată, conform art. 190 alin. (4) din Legea nr. 209/2019 etc.];
   - deducerea cheltuielilor cu dobânzile (poziţia 053 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) aferente fondurilor utilizate în activitatea de prestare de servicii de plată.

   ANEXA Nr. 5

    DENUMIREA INSTITUŢIILOR DE PLATĂ
    DATA RAPORTĂRII . . . . . . . . . .

   1. BILANŢ

   
- lei -
ACTIV Cod poziţie Referinţe Valoare contabilă netă
A B C D
Casa 010
Conturi curente la instituţii de credit, din care 020
- Fonduri ale utilizatorilor de servicii de plată plasate la instituţii de credit 023 Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, art. 21 lit. a) din Regulament
- Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată 026
Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 030 Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 033 Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de operaţiuni de plată 036 Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
Investiţii în active lichide 040 Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
Art. 20 şi art. 21 lit. b) din Regulament
Alte plasamente în titluri 050
- Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 053
- Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 056
Alte creanţe din prestarea de servicii de plată 060 Art. 23 din Legea nr. 209/2019
Creanţe din alte activităţi 070 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Imobilizări necorporale 080
Imobilizări corporale 090
Alte active 100
TOTAL ACTIV 110
DATORII Cod poziţie Referinţe Valoare contabilă
A B C D
Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată 210 Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
Alte datorii din prestarea de servicii de plată 220 Art. 23 din Legea nr. 209/2019
Datorii din alte activităţi 230 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Datorii subordonate 240
Alte datorii 250
TOTAL DATORII 260
Capital social 410
Prime de capital 420
Rezerve 430
- rezerve legale 431
- rezerve statutare sau contractuale 433
- alte rezerve 436
Rezerve din reevaluare 450
Acţiuni proprii (-) 460
Rezultatul reportat
- Profit 473
- Pierdere 476
Rezultatul exerciţiului financiar
- Profit 483
- Pierdere 486
Repartizarea profitului 489
Total capitaluri proprii 490
Total datorii şi capitaluri proprii 500
- lei -
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod poziţie Referinţe Valoarea contabilă
A B C D
Garanţii primite de la instituţii de credit 610 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
Garanţii primite de la societăţi de asigurări 620 Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
Alte angajamente primite 630
Angajamente de finanţare date 640 Art. 22 alin. (l) din Legea nr. 209/2019
Alte angajamente date 650

   
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)

   2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

   
- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Referinţe Valoarea contabilă
A B C D
Venituri din prestarea de servicii de plată 010 Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019
Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Venituri din dobânzi, din care: 020 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Conturi curente la instituţii de credit 023 Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 026 Art. 22 din Legea nr. 209/2019
- Investiţii în active lichide 029 Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
Art. 20 din Regulament
- Venituri din comisioane, din care: 030 Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019
Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Depuneri de numerar 031 Art. 7 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 209/2019
- Retrageri de numerar 032 Art. 7 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 033 Art. 7 alin. (l) lit. c) din Legea nr. 209/2019
- Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 034 Art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
- Emitere de instrumente de plată şi/sau acceptare de operaţiuni de plată 035 Art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
- Remitere de bani 036 Art. 7 alin. (l) lit. f) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de iniţiere de plăţi 037 Art. 7 alin. (l) lit. g) din Legea nr. 209/2019
- Servicii de informare cu privire la conturi 038 Art. 7 alin. (l) lit. h) din Legea nr. 209/2019
- Alte venituri 040 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată 050
- Cheltuieli cu dobânzile 053 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
- Alte cheltuieli 056
Venituri din alte activităţi 060 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Cheltuieli cu alte activităţi 070 Art. 24 din Legea nr. 209/2019
Alte venituri 080
Alte cheltuieli 090
Rezultatul înainte de impozitare
- Profit 103
- Pierdere 106
Cheltuieli cu impozitul pe profit 110
Rezultatul după impozitare
- Profit 123
- Pierdere 126

   
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Întocmit,
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)

   ANEXA Nr. 6

    REGISTRU

   SECŢIUNEA 1
  Instituţii de plată

    Secţiunea cuprinde instituţiile de plată persoane juridice române care funcţionează pe baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României conform dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 şi sunt evidenţiate în registrul instituţiilor de plată, organizat şi administrat de Banca Naţională a României potrivit art. 68 alin. (1) din aceeaşi lege, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre şi state terţe, precum şi agenţii instituţiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudenţială a instituţiilor de plată este realizată de Banca Naţională a României conform titlului II cap. I secţiunea a 9-a din legea menţionată.

   SUBSECŢIUNEA I
  Active

   
Înscrierea în Registru(*) Denumirea/ Numele instituţiei de plată/ Sucursala/ Agentul Tipul entităţii (instituţia de plată/sucursala/ agentul) Adresa Elementele de identificare Serviciile de plată autorizate Observaţii(**)
Număr Data codul de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7

   SUBSECŢIUNEA a II-a
  Radiate

   
Înscrierea în Registru Denumirea/ Numele instituţiei de plată/ Sucursala/ Agentul Tipul entităţii (instituţia de plată/sucursala/ agentul) Adresa Elementele de identificare Data radierii Observaţii(**)
Număr Data codul de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7

   SECŢIUNEA a 2-a
  Furnizori specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi

    Secţiunea cuprinde furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019, precum şi sucursalele şi agenţii acestora din alte state membre. Furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare şi supraveghere prudenţială prevăzut la titlul II cap. II din aceeaşi lege.

   SUBSECŢIUNEA I
  Active

   
Înscrierea în Registru(*) Denumirea/ Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ Sucursala/ Agentul Tipul entităţii (Furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ Sucursala/ Agentul) Adresa Elementele de identificare Observaţii(***)
Număr Data codul de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6

   SUBSECŢIUNEA a II-a
  Radiate

   
Înscrierea în Registru Denumirea/ Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ Sucursala/ Agentul Tipul entităţii (Furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ Sucursala/ Agentul) Adresa Elementele de identificare Data radierii Observaţii(***)
Număr Data codul de identificare fiscală sau element echivalent numărul de ordine în registrul comerţului sau element echivalent
1 2 3 4 5 6 7

   SECŢIUNEA a 3-a
  Servicii de plată exceptate

    Secţiunea cuprinde menţiuni cu privire la serviciile de plată exceptate şi notificate potrivit art. 106 şi 108 din Legea nr. 209/2019 şi încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) şi, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019. Entităţile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Naţională a României şi nu li se aplică dispoziţiile titlurilor III şi IV din aceeaşi lege.

   
Descrierea serviciului exceptat Servicii exceptate în baza art. 4 alin. (1) lit. k) şi, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019
1 2

   (*) Numerele de înscriere în registru a instituţiilor de plată, furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, a sucursalelor şi agenţilor acestora au structură alfanumerică:
    pentru instituţiile de plată, persoane juridice române: IP-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    pentru agenţii instituţiilor de plată: numărul de înscriere în registru a instituţiei de plată în numele şi pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    pentru sucursalele instituţiilor de plată din alte state membre şi state terţe: numărul de înscriere în registru a instituţiei de plată pentru care prestează servicii de plată, B, codul statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice;
    pentru furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: FSIC-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;
    pentru agenţii din alte state membre ai furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele şi pe seama căruia sunt furnizate serviciile de plată, A, cod statistic al ţării în care îşi are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;
    pentru sucursalele din alte state membre ale furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi pentru care prestează servicii de plată, B, cod statistic al ţării în care îşi are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.
   (**) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    denumirea anterioară a entităţii;
    denumirea instituţiei de plată în numele şi pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    perioada în care agentul a fost evidenţiat în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor titlului II cap. I, secţiunile a 4-a şi a 7-a din Legea nr. 209/2019);
    menţiuni cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 209/2019];
    menţiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizaţiei şi aprobarea solicitării de renunţare la autorizaţie [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 209/2019].
   (***) Rubrica va cuprinde, după caz, informaţii cu privire la:
    denumirea anterioară a entităţii;
    denumirea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele şi pe seama căruia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;
    perioada în care entitatea a fost evidenţiată în subsecţiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condiţiile dispoziţiilor art. 99 coroborat cu art. 104 şi titlul II cap. I secţiunea a 7-a din Legea nr. 209/2019);
    menţiuni cu privire la hotărârea privind radierea [art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019].