Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 30.oct.2019
Monitorul Oficial, Partea I 908 11.noi.2019
Intrare în vigoare la 11.noi.2019
Ordinul nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/2/2019 privind Strategia de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituţiile financiare nebancare ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, numite în înţelesul prezentului ordin instituţii financiare nebancare:
   a) instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general.
   Art. 2. - (1) Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020 şi 2021, instituţiile financiare nebancare vor întocmi, în scop informativ, un set de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale întocmite în baza evidenţei contabile ţinute potrivit Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Reglementări contabile conforme cu directivele europene.
   (2) În înţelesul prezentului ordin, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, prin Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului.
   (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), instituţiile financiare nebancare pot întocmi pentru exerciţiul financiar al anului 2019 doar bilanţul şi contul de profit sau pierdere, conform acestor standarde şi nu sunt obligate să prezinte şi date comparative pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
   Art. 3. - Instituţiile financiare nebancare vor întocmi pentru fiecare din exerciţiile financiare ale anilor 2019, 2020 şi 2021 o situaţie care să reflecte diferenţele dintre tratamentul contabil conform Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi tratamentul prevăzut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilanţ şi cont de profit sau pierdere, prevăzut la pct. 31 şi, respectiv, pct. 68 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, însoţită de explicaţii detaliate.
   Art. 4. - Prevederile art. 2 şi 3 nu se aplică în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor financiare cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene şi al sucursalelor din România ale instituţiilor financiare cu sediul într-un stat terţ care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 251 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, sucursale ce sunt înscrise în Registrul general.
   Art. 5. - (1) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menţionate la art. 2, cu excepţia celor întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2019, vor fi auditate potrivit legii.
   (2) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menţionate la art. 2, vor fi transmise la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere în termen de 180 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
   (3) Situaţia menţionată la art. 3 va fi transmisă la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere în termenul prevăzut la alin. (2).
   (4) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 2, precum şi situaţia menţionată la art. 3 se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.
   (5) Instituţiile financiare nebancare asigură punerea situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 2 la dispoziţia utilizatorilor acestora. În acest sens, situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 2 se publică pe paginile proprii de internet ale instituţiilor financiare nebancare sau, după caz, se furnizează utilizatorilor, la cerere, în copii în format electronic sau letric.
   Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, instituţiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de IFRS.
   (2) Instituţiile financiare nebancare vor organiza şi conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2022, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale IFRS, ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum şi ale celorlalte prevederi legale aplicabile.
   (3) Reglementările Băncii Naţionale a României prevăzute la alin. (2) vor avea ca obiect stabilirea regulilor privind evidenţierea operaţiunilor economico-financiare în baza tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, elaborarea, aprobarea, auditarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale individuale, planul de conturi şi conţinutul conturilor, tabelul concordanţelor între conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene şi cel prevăzut în reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum şi prevederi referitoare la documentele, formularele, registrele de contabilitate şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.
   Art. 7. - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2022, instituţiile financiare nebancare vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţii financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română, pe baza evidenţei contabile ţinute în conformitate cu prevederile art. 6.
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerinţele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS şi publicarea acestora, potrivit legii, nu sunt aplicabile pentru activitatea proprie a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare din alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv din state terţe, înscrise în Registrul general, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, potrivit art. 6 alin. (2).
   Art. 8. - (1) Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor financiare nebancare trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund, potrivit responsabilităţilor şi competenţelor alocate în cadrul instituţiei financiare nebancare, în principal, pentru:
   a) stabilirea cadrului organizatoric intern şi elaborarea planurilor de măsuri pentru implementarea IFRS, care trebuie să cuprindă cel puţin obiectivele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi calendarul de realizare a acestora;
   b) exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.
   Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 10. - Începând cu data de 1 ianuarie 2022, prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în sensul art. 2 alin. (1), precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea în privinţa instituţiilor financiare nebancare, definite în sensul art. 1.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 30 octombrie 2019.
    Nr. 8.

   ANEXĂ

    OBIECTIVE
pentru implementarea IFRS ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale de către instituţiile financiare nebancare

    Prezentele obiective de realizat nu au caracter exhaustiv, fiecare instituţie financiară nebancară putând să extindă sfera de cuprindere a acestora în raport cu necesităţile interne specifice.
   I. Obiective generale
   1. Procesul de implementare a IFRS se va derula în baza planurilor de măsuri elaborate de fiecare instituţie financiară nebancară, aprobate de structurile organizatorice cu atribuţii de administrare şi/sau conducere, care trebuie să cuprindă măsuri şi responsabilităţi concrete pentru fiecare structură/departament implicată/implicat şi termene de realizare care să asigure implementarea IFRS fără dificultăţi, începând cu 1 ianuarie 2022.
   2. Evaluarea permanentă în perioada premergătoare implementării IFRS ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale a impactului asupra:
   a) nivelului indicatorilor prudenţiali, de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi adoptarea de către acestea de măsuri pentru încadrarea începând cu 1 ianuarie 2022, în limitele stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României;
   b) activului net, de către instituţiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 lit. a) din ordin şi adoptarea de către acestea de măsuri pentru asigurarea respectării prevederilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   3. Asigurarea la nivelul structurilor organizatorice cu atribuţii de administrare şi/sau conducere a fiecărei instituţii financiare nebancare a mecanismelor de monitorizare şi control al derulării procesului de implementare a IFRS de către toate departamentele implicate
   4. Informarea permanentă şi operativă a Băncii Naţionale a României, prin intermediul asociaţiilor profesionale de profil, asupra acelor probleme apărute în procesul de implementare a IFRS care necesită a fi clarificate/soluţionate, prin implicarea tuturor factorilor cu competenţă de decizie în domeniu
   II. Obiective punctuale
   1. Implementarea la nivelul fiecărei entităţi a unui sistem de evidenţă contabilă care să asigure aplicarea tratamentelor contabile prevăzute de IFRS şi a prevederilor reglementărilor contabile emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.
   2. Identificarea diferenţelor dintre tratamentele contabile prevăzute de IFRS şi cele fiscale.
   3. Elaborarea de proceduri/norme interne, în principal în ceea ce priveşte:
   a) determinarea ratei efective a dobânzii aferente creanţelor şi datoriilor evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, respectiv pentru credite, împrumuturi, titluri şi instrumente similare;
   b) calculul deprecierii activelor financiare atât la nivel individual, cât şi la nivel de portofolii;
   c) identificarea creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat, calculul şi stabilirea diferenţelor dintre baza contabilă şi cea fiscală a elementelor bilanţiere.
   4. Elaborarea de proceduri pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2021, în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2022
   5. Adaptarea sistemelor informatice de evidenţă contabilă şi raportare financiară, pentru a răspunde cerinţelor de aplicare a măsurilor necesare implementării IFRS
   6. Asigurarea pregătirii personalului care urmează a fi implicat în procesul de implementare a IFRS