Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 8 din 27.sep.2019
Monitorul Oficial, Partea I 845 17.oct.2019
Intrare în vigoare la 17.oct.2019
Hotărârea nr. 8/2019 privind radierea din Registrul general a Societăţii IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Având în vedere aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/11.333 din 12.08.2019 privind propunerea de radiere din Registrul general ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., întocmită în baza constatărilor acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 18.06.2019-21.06.2019, respectiv că Societatea IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. nu a respectat prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), coroborate cu cele ale art. 39 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulament), punând astfel Banca Naţională a României în imposibilitatea de a realiza monitorizarea/efectuarea de inspecţii la sediul entităţii în cauză, potrivit prevederilor art. 43 din Lege, precum şi faptul că nu a transmis Băncii Naţionale a României raportarea privind situaţiile financiare anuale pentru data de 31.12.2018 şi nici raportările financiare trimestriale, respectiv semestriale, pentru datele de 31.03.2019 şi 30.06.2019, încălcând astfel prevederile art. 27 alin. (2) din Regulament, cele ale art. 3 şi 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 55 alin. (1) din Lege, precum şi cele ale art. 3 şi 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. II pct. 1.3 şi 3.1 din anexa la ordinul sus-menţionat,
    fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Lege,
    în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) lit. e) din Lege,
    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Lege şi ale art. 1 coroborat cu pct. 2 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi a prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 3 septembrie 2019, h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Moineşti nr. 34, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/7064/2004, cod unic de înregistrare 16384048, înscrisă în Registrul general ţinut la Banca Naţională a României cu nr. RG-PJR-41-080113 din data de 9.05.2007 şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.
   Art. 2. - Societatea IATSA LEASING INSTITUŢIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 27 septembrie 2019.
    Nr. 8.