Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 9.aug.2019
Monitorul Oficial, Partea I 725 3.sep.2019
Intrare în vigoare la 3.sep.2019
Ordinul nr. 6/2019 privind stabilirea cerinţelor pentru recunoaşterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (5), art. 5 alin. (1), art. 11, art. 87 alin. (1) şi (2), art. 97 şi ale art. 99 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, precum şi prevederile art. 46 alin. (5), art. 6 alin. (2) şi ale art. 8 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit,
    în temeiul prevederilor art. 280 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte cerinţele privind recunoaşterea organismelor de formare profesională a persoanelor fizice care, în numele unei instituţii de credit, furnizează consultanţă de investiţii sau informaţii privind instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare.
   Art. 2. - (1) În scopul recunoaşterii organismelor de formare profesională menţionate la art. 1, persoana juridică solicitantă înaintează Băncii Naţionale a României o cerere semnată de reprezentantul legal însoţită de documentaţia prevăzută la alin. (2).
   (2) Solicitantul anexează cererii următoarea documentaţie:
   a) copia actului constitutiv;
   b) declaraţia conducătorului organismului de formare profesională conform alin. (3);
   c) programa cursurilor care urmează a se organiza conform art. 3;
   d) lista cu lectorii care vor susţine cursurile de formare profesională, inclusiv documentele care să ateste că aceştia deţin experienţă profesională relevantă în domeniul financiar de minimum 5 ani şi calificare în domeniul formării profesionale;
   e) procedurile privind organizarea şi gestionarea cursurilor care să includă cel puţin aspecte referitoare la modalitatea de înscriere a cursanţilor, monitorizarea cursurilor, examinare şi soluţionarea reclamaţiilor şi a contestaţiilor.
   (3) Declaraţia menţionată la alin. (2) lit. b) trebuie să confirme faptul că:
   a) organismul de formare profesională are în obiectul de activitate organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul financiar-bancar;
   b) organismul de formare profesională dispune de un sediu cu dotări şi spaţii adecvate pentru activitatea de formare profesională;
   c) în cazul oferirii de cursuri cu mijloace de pregătire specifice învăţământului la distanţă, o descriere a platformei folosite şi a instrumentelor specifice procesului de studiu şi evaluare.
   (4) La declaraţia menţionată la alin. (2) lit. b) trebuie să fie anexate următoarele:
   a) copia documentelor care atestă că solicitantul are în obiectul de activitate organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul financiar-bancar;
   b) copia unuia din următoarele documente, după caz: contract de proprietate, contract de închiriere, contract de comodat sau orice alt document care să dovedească disponibilitatea sediului pentru o perioadă de cel puţin un an de la depunerea documentaţiei de recunoaştere.
   Art. 3. - Programa cursurilor pentru care se solicită recunoaşterea din partea Băncii Naţionale a României trebuie:
   a) să abordeze aspectele legale prevăzute în Legea nr. 126/2018, Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, actele delegate şi actele de punere în aplicare, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE şi alinierea la cerinţele prevăzute la pct. 17, respectiv pct. 18 din anexa nr. 1 "Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor" din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018;
   b) să evidenţieze subiectele ce urmează a fi studiate;
   c) să specifice numărul de ore de pregătire teoretică şi practică;
   d) să ofere informaţii referitoare la modalităţile de predare şi examinare;
   e) să indice cerinţele minime de educaţie anterioară pentru ca o persoană să fie eligibilă să urmeze programul de formare profesională;
   f) să fie însoţită de o declaraţie a autorului/autorilor care au contribuit la elaborarea suportului de curs cu privire la calificările şi experienţa deţinute în domeniul financiar-bancar şi să menţioneze tematicile/temele abordate.
   Art. 4. - Banca Naţională a României poate solicita organismului de formare profesională menţionat la art. 1 orice alte informaţii, date, documente şi declaraţii necesare în vederea analizării cererii prevăzute la art. 2.
   Art. 5. - Organismele de formare profesională menţionate la art. 1 colaborează cu Banca Naţională a României pentru a asigura şi menţine standardele de pregătire profesională necesare îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina persoanelor fizice care furnizează, în numele unei instituţii de credit, consultanţă de investiţii sau informaţii privind instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, inclusiv prin comunicarea oricărei modificări majore referitoare la structura de conducere sau programa cursurilor.
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 9 august 2019.
    Nr. 6.