Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 12.aug.2019
Monitorul Oficial, Partea I 680 19.aug.2019
Intrare în vigoare la 19.aug.2019
Ordinul nr. 7/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2019."
   2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării."
   3. În anexă, capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "CAPITOLUL II
Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit

   
Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresă: localitate: . . . . . . . . . .
sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . .
nr. : . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
(denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod Poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere (poz. 020+030+040) 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz. 060+070+080+090) 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite si avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097+098+099) 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite şi avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120+130) 100
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142+143+144) 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite şi avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182+183) 181
Titluri de datorie 182
Credite şi avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz. 261+262+263) 260
Titluri de participare contabilizate la cost 261
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere 262
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 263
Imobilizări corporale (poz. 280+290) 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale (poz. 310+320) 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele (poz. 340+350) 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE (poz. 010+050+096+100+141+181+240+250+260+270 +300+330+360+370) 380
10.02 - DATORII Cod Poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz. 020+030+040+050+060) 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080+090+100) 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz. 120+130+140) 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane (poz. 180+190+200+210+220+230) 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspectejuridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele (poz. 250+260) 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII (poz. 010+070+110+150+160+170+240+270+280+290) 300
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod Poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Capital social (poz. 020+030) 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060+070) 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095+128) 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100+110+120+122+320+330+360) 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130+140+150+155+165+170) 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace] 130
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010+040+ 050+080+090+190+200+210+240+250+255) 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă curentă
A B 1 2
Venituri din dobânzi (poz. 041+051+080+ 085) 010
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051
Venituri din dobânzi aferente altor active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz. 120+140+ 145) 090
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende (poz. 191+192) 160
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz. 193+194) 192
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe si comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231+241+260+270) 220
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net 231
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 241
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net 260
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz. 010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+310 +330+340-350) 355
(Cheltuieli administrative) (poz. 370+380) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400+410+ 420) 390
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) 400
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare) 410
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426+427) 425
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global, net 426
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 427
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 440+450) 430
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date) 440
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481+491) 460
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530+540+550+560+570) 520
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) 530
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare) 540
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) 550
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) 560
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) 570
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+ 310+330+340-350-360-390+425-430460-510-520+580+600) 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620) 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz. 650-660) 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz. 630+ 640) 670

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    Date informative
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităti Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221+222 +227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritai sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col. 1 %3) Col. 2 Sume Col. 3 %3) Col. 4
Capital social vărsat3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat Cod Sume
- lei -
poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
- dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an curent
A B 1
- dividende interimare repartizate4) 1120b
XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an
curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   4. În anexă, capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare" se modifică si va avea următorul cuprins:
    "CAPITOLUL III
Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare
   
Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresa: localitate: . . . . . . . . . .
sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . .
nr. : . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN)
. . . . . . . . . .
Cod clasa CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
(denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . .
Cod clasa CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
ACTIV Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Casa şi alte valori 010
Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz. 033+036) 030
- la vedere 033
- alte creanţe 036
Creanţe asupra clientelei 040
Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (poz. 053+056) 050
- emise de organisme publice 053
- emise de alţi emitenţi, din care: 056
- obligaţiuni proprii 058
Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 060
Participaţii, din care: 070
- participaţii la instituţii de credit 075
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care: 080
- părţi în cadrul instituţiilor de credit 085
Imobilizări necorporale, din care: 090
- cheltuieli de constituire 093
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros 096
Imobilizări corporale, din care: 100
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii 105
Capital subscris nevărsat 110
Alte active 120
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 130
Total activ (poz. 010+030+040+050+060+070+080+090+100 +110+120+130) 140
Datorii privind instituţiile de credit (poz. 303+306) 300
- la vedere 303
- la termen 306
Datorii privind clientela (poz. 317+318) 310
- la vedere 317
- la termen 318
Datorii constituite prin titluri (poz. 323+326) 320
- obligaţiuni 323
- alte titluri 326
Alte datorii 330
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340
Provizioane (poz. 353+355+356) 350
- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 353
- provizioane pentru impozite 355
- alte provizioane 356
Datorii subordonate 360
Capital social subscris 370
Prime de capital 380
Rezerve (poz. 392+394+399) 390
- rezerve legale 392
- rezerve statutare sau contractuale 394
- alte rezerve 399
Rezerve din reevaluare 400
Acţiuni proprii (-) 410
Rezultatul reportat
- Profit 423
- Pierdere 426
Rezultatul financiar al perioadei
- Profit 433
- Pierdere 436
Repartizarea profitului 440
Total datorii şi capitaluri proprii (poz. 300+310+320+330+340+350+360+370+380+390+400+410+423-426+433-436440) 450
lei
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Datorii contingente, din care: 600
- acceptări şi andosări 603
- garanţii şi active gajate 606
Angajamente, din care: 610
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare 615

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă curentă
A B 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fîx 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri privind titlurile (poz. 033+035+037) 030
- Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 033
- Venituri din participaţii 035
- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037
Venituri din comisioane 040
Cheltuieli cu comisioane 050
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060
Alte venituri din exploatare 070
Cheltuieli administrative generale (poz. 083+087) 080
- Cheltuieli cu personalul, din care: 083
- Salarii 084
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085
- cheltuieli aferente pensiilor 086
- Alte cheltuieli administrative 087
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 090
Alte cheltuieli de exploatare 100
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 120
Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 130
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 140
Rezultatul activităţii curente
- Profit (poz. 010-020+030+040-050+060+070-080-090-100-110+120-130+140) 153
- Pierdere (poz. -(010-020+030+040-050+060+070-080-090-100-110+120-130+140)) 156
Venituri extraordinare 160
Cheltuieli extraordinare 170
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit (poz. 160-170) 183
- Pierdere (poz. -(160-170)) 186
Venituri totale 190
Cheltuieli totale 200
Rezultatul brut
- Profit (poz. 190-200) 213
- Pierdere (poz. -(190-200)) 216
Impozitul pe profit 220
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230
Rezultatul net al perioadei
- Profit (poz. 213-216-220-230) 243
- Pierdere (poz. - (213-216-220-230)) 246

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    Date informative
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităti Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col.2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215 +216+221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate si creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603+604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606+607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziţie Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie
an precedent
30 iunie
an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col. 1 %3) Col. 2 Sume Col. 3 %3)
Col. 4
Capital social vărsat3) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
- dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1120a
XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an curent
A B 1
- dividende interimare repartizate4) 1120b
XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
    4) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   5. În anexă, capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare" se modifică si va avea următorul cuprins:
    "CAPITOLUL IV
Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare
   
Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresa: localitate: . . . . . . . . . .
sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . .
nr. : . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . . |_|_|
Activitatea preponderenta (denumire clasa CAEN)
. . . . . . . . . .
Cod clasa CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
(denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . .
Cod clasa CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
ACTIV Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Casa 010
Creanţe asupra instituţiilor de credit (poz. 023+026) 020
- la vedere 023
- alte creanţe 026
Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor instituţii 030
Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix (poz. 043+046) 040
- emise de organisme publice 043
- emise de alţi emitenţi, din care: 046
- obligaţiuni proprii 048
Imobilizări necorporale, din care: 050
- cheltuieli de constituire 055
Imobilizări corporale, din care: 060
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii 065
Alte active 070
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate 080
Total activ (poz. 010+020+030+040+050+060+070+080) 090
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Datorii privind instituţiile de credit (poz. 303+306) 300
- împrumuturi primite (poz. 304+305) 303
- la vedere 304
- la termen 305
- Alte datorii (poz. 307+308) 306
- la vedere 307
- la termen 308
Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii (poz. 313+316) 310
- împrumuturi primite (poz. 314+315) 313
- la vedere 314
- la termen 315
- Alte datorii (poz. 317+318) 316
- la vedere 317
- la termen 318
Datorii constituite prin titluri (poz. 323+326) 320
- obligaţiuni 323
- alte titluri 326
Alte datorii 330
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate 340
Provizioane 350
Fondul de garantare a depozitelor bancare şi de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi (poz. 361+367) 360
- Fondul de garantare a depozitelor bancare (poz. 362+363+364+365+366) 361
- Fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile instituţiilor de credit 362
- Fond de garantare a depozitelor constituit din încasările din recuperarea creanţelor 363
- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară 364
- Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile 365
- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte venituri, stabilite conform legii 366
- Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi 367
Rezerve 370
Rezerve din reevaluare 380
Rezultatul reportat
- Profit 393
- Pierdere 396
Rezultatul perioadei
- Profit 403
- Pierdere 406
Repartizarea profitului 410
Total datorii şi capitaluri proprii (poz. 300+310+320+330 +340+350+360+370+380+393-396+403-406-410) 420
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Datorii contingente 600
Angajamente 610

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă curentă
A B 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri din comisioane 030
Cheltuieli cu comisioane 040
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050
Alte venituri din exploatare 060
Cheltuieli administrative generale (poz. 073+077) 070
- Cheltuieli cu personalul, din care: 073
- Salarii 074
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 075
- cheltuieli aferente pensiilor 076
- Alte cheltuieli administrative 077
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 080
Alte cheltuieli de exploatare 090
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 100
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110
Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 120
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 130
Rezultatul activităţii curente
- Profit (poz. 010-020+030-040±050+060-070-080-090-100+110-120+130) 143
- Pierdere (poz. -(010-020+030-040±050+060-070-080-090-100 +110-120+130)) 146
Venituri extraordinare 150
Cheltuieli extraordinare 160
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit (poz. 150-160) 173
- Pierdere(poz. -(l50-160)) 176
Venituri totale 180
Cheltuieli totale 190
Rezultatul brut
- Profit (poz. 180-190) 203
- Pierdere (poz. -(180-190)) 206
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 210
Rezultatul net al perioadei
- Profit (poz. 203-206-210) 223
- Pierdere (poz. -(203-206-210)) 226

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    Date informative
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221), dincare: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şoma) 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la30de zile 217
- restante după 30de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603+604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606+607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziţie Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col. 1 %3)
Col. 2
Sume Col. 3 %2)
Col. 4
Capital social vărsat2) (poz. 1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii. "
   6. În anexă, după capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare" se introduce un nou capitol, capitolul IV1 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL IV1 Corespondenţa1 cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit

    1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
(cod 10)

   
10.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
10.01 - ACTIVE
010 1 şi 2 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115±ex.2 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317+ 1411±ex. 1417±ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3)) - ex. 1632
020 1 şi 2 101+102
030 1 şi 2 1111 + 1112 + ex. 1115±ex. 1171 ± ex. 181±ex. 182±ex. 183 + ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
040 1 şi 2 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314±ex. 1317 + 1411 ±ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
050 1 şi 2 3011 + 311 (solduri debitoare)4
060 1 şi 2 311 (solduri debitoare)
070 1 şi 2 30111
080 1 şi 2 30112
090 1 şi 2 30113
096 1 şi 2 305
097 1 şi 2 3051
098 1 şi 2 3052
099 1 şi 2 3053
100 1 şi 2 30212 + 30213
120 1 şi 2 30212
130 1 şi 2 30213
141 1 şi 2 303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
142 1 şi 2 3031
143 1 şi 2 3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
144 1 şi 2 3033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
181 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115±ex. 1171 + 1312+1313 + ex. 1314±ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±152 ±161± ex. 181± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191± ex. 192 + ex. 197± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ±281 + 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)5 - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 -4732
182 1 şi 2 304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
183 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. U15±ex. 1171 + 1312+1313 + ex. 1314±ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±152 ± 161± ex. 181± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 + ex. 192 + ex. 197 + ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ±281 + 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ±471 + 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
240 1 şi 2 312 (solduri debitoare) +313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare)
250 1 şi 2 316 (solduri debitoare)
260 1 şi 2 411+412 + 413-491
261 1 şi 2 411-491
262 1 şi 2 412
263 1 şi 2 413
270 1 şi 2 432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
280 1 şi 2 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 -46123 - 46124 - ex. 462 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 -ex. 4924
290 1 şi 2 4425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
300 1 şi 2 431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
310 1 şi 2 4411 -49221
320 1 şi 2 431 + 4419 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 49222 - ex. 4924
330 1 şi 2 3531 (solduri debitoare)
340 1 şi 2 35311 (solduri debitoare)
350 1 şi 2 35312 (solduri debitoare)
360 1 şi 2 341 (sold debitor) + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 + 421
370 1 şi 2 ex. 3612 + 363 -ex. 393
10.02 - DATORII
010 1 şi 2 3012 + 311 (solduri creditoare)
020 1 şi 2 311 (solduri creditoare)
030 1 şi 2 30121
040 1 şi 2 30122
050 1 şi 2 30123
060 1 şi 2 30129
070 1 şi 2 3022
080 1 şi 2 30221
090 1 şi 2 30222
100 1 şi 2 30229
110 1 şi 2 112+ 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - 1631 -2631 - ex. 3556 -4731 - 538
120 1 şi 2 112 ± 1172+ 122+ 1272+ 132 ± 142 ± 151 ±ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ±241 +2511 (solduri creditoare) ±25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
130 1 şi 2 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
140 1 şi 2 ±162 + ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556-4731
150 1 şi 2 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
160 1 şi 2 316 (solduri creditoare)
170 1 şi 2 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
180 1 şi 2 5523 + 5525 + ex.5527
190 1 şi 2 5526
200 1 şi 2 554
210 1 şi 2 553
220 1 şi 2 551
230 1 şi 2 5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
240 1 şi 2 3531 (solduri creditoare)
250 1 şi 2 35311 (solduri creditoare)
260 1 şi 2 35312 (solduri creditoare)
280 1 şi 2 341 (soldcreditor) +3511 + 3512+ 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex. 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex. 356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
10.03 - CAPITALURI PROPRII
010 1 şi 2 501 + 504
020 1 şi 2 5012 ± ex. 504
030 1 şi 2 5011± ex. 504
040 1 şi 2 511 -5291
050 1 şi 2 502 + 527 ± ex.5292 ± ex. 524
060 1 şi 2 527 ± ex. 524
070 1 şi 2 502 ± ex. 5292 ± ex. 524
080 1 şi 2 ± 525 ± ex. 5292 ± ex.524
090 1 şi 2 516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
095 1 şi 2 516 ±5221 ± 5232 ± 5233 ± ex. 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
100 1 şi 2 5162 + ex. 5163±ex. 524
110 1 şi 2 5161+ex. 5163±ex. 524
120 1 şi 2 ± ex. 5292 ± ex. 524
122 1 şi 2 ± ex. 526 ± ex. 524
320 1 şi 2 ±5221 ± ex. 524
330 1 şi 2 ± 5232 ± 5233 ± ex. 524
340 1 şi 2 ± 5233 ± ex. 524
350 1 şi 2 ± 5232 ± ex. 524
360 1 şi 2 ± 528 ± ex. 524
128 1 şi 2 ±521 + 5222 ± 5223 ±5231 + 5234 ± ex. 526 ± ex. 524
130 1 şi 2 ± ex.5231 ± ex. 524
140 1 şi 2 ±521 + ex. 524
150 1 şi 2 ± ex.5231 ± ex. 524
155 1 şi 2 ± 5222 ± 5223 ± ex. 524
165 1 şi 2 ± 5234 ± ex. 524
170 1 şi 2 ± ex. 526 ± ex. 524
190 1 şi 2 ± ex. 524 + 5811 +5814 + 5815 + 5816 + 5817
200 1 şi 2 ±5812 + 5813
210 1 şi 2 512 + 513 +514 + 517 + 519 ± ex. 524
240 1 şi 2 (-) 503
250 1 şi 2 ±591
255 1 şi 2 -592

    2 Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
    3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare.
    4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
    5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «sold debitor», respectiv, «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
    6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare.

    2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
(cod 20)

   
20
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 -66447
041 1 şi 2 70331 + ex. 7038
051 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 -6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058-66447
080 1 şi 2 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 -ex.6617 + ex. 7037
085 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
090 1 şi 2 6011 +6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657
120 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 +6051 + 6052
140 1 şi 2 ex.6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
145 1 şi 2 ex.6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
160 1 şi 2 70333 + 7054
191 1 şi 2 ex. 70333
192 1 şi 2 ex. 70333 + 7054
193 1 şi 2 7054
194 1 şi 2 ex. 70333
200 1 şi 2 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
210 1 şi 2 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
220 1 şi 2 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 -ex.668
231 1 şi 2 70336 - 6033
241 1 şi 2 70342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
260 1 şi 2 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
270 1 şi 2 ex. 7037 - ex. 6037
280 1 şi 2 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 -60311 - 60312- 60313 -ex.6061 - 60741 - 60742 -60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
287 1 şi 2 7035 - 6035
290 1 şi 2 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
300 1 şi 2 70747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
310 1 şi 2 ex. 7061 - ex. 6061
330 1 şi 2 746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
340 1 şi 2 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
350 1 şi 2 ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
360 1 şi 2 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
370 1 şi 2 611 +612 + 617
380 1 şi 2 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
390 1 şi 2 651 +652 + 653
400 1 şi 2 ex. 652 + ex. 653
410 1 şi 2 ex. 652 + ex. 653
420 1 şi 2 651 + ex. 653
425 1 şi 2 7618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 -66328 - 66438 - 66448
426 1 şi 2 ex. 76318 - ex. 66318
427 1 şi 2 7618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 -6618 - 6628 - ex. 66318-66328 - 66438-66448
430 1 şi 2 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
440 1 şi 2 ex.6651 - ex. 7651
450 1 şi 2 ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 -7654 - 7655 - 7659
460 1 şi 2 6611 +6612 + 6613 +6615 + 6621 +6622 + 6623 +6624 +6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668- 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
481 1 şi 2 66311 + ex. 668-76311 - ex. 767
491 1 şi 2 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668- 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 -76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
510 1 şi 2 6641 - 7641
520 1 şi 2 6633 + 6642 - 7633 - 7642
530 1 şi 2 ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
540 1 şi 2 ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
550 1 şi 2 ex. 66422
560 1 şi 2 ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
570 1 şi 2 6633 - 7633
580 1 şi 2 ex. 74997
600 1 şi 2 ex. 74997- 633
620 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
660 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
670 1 şi 2 ±591"
   7. În anexă, după capitolul IV1 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit" se introduce un nou capitol, capitolul IV2 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare", cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL IV2 Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
(cod 10)

   
10.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
ACTIV
010 1 şi 2 101 + 102+109
033 1 şi 2 ex1.2011 + 2711 (solduri debitoare2) + 2721 + 2731 + 2751 + ex.2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111+ ex.3811 + ex.3821 - ex.399
036 1 şi 2 2722 + 2723 + 2732 + 2752 + ex.2771 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4711 + ex.4712 + ex.4811 + ex.4821 - ex.493 - ex.499
040 1 şi 2 ex.2011 +2021 +2031 +2032 + 2041 +2042 + 2051 +2052 + 2061 +2091 + 2311 +2312 + 2411 +2412 + 2511 (solduri debitoare) +2611 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.4711 + ex.4712 + ex.4811 + ex.4821 - ex.493 - ex.499
050 1 şi 2 30211 + 30212 + 30251 + 30252 + 30261 + 30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex.30371 + ex.30372 + 30411 + 30412 + 30451 + 30452 + ex.30471 + ex. 30472+ ex.3799 +ex.3811 + ex. 3821 - 39111 -39112 -39121 -39122-ex.399
058 1 şi 2 ex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 -ex.39112
060 1 şi 2 30213 + 30253 + 30263 + 30313 + 30353 + ex.3811 + ex.3821 - 39113 -ex.399 + 413 + ex.415 - ex.491
070 1 şi 2 412 + ex.415 - ex.491
075 1 şi 2 4121 + ex.415 - ex.491
080 1 şi 2 411+ ex.415 - ex.491
085 1 şi 2 4111+ ex.415 - ex.491
090 1 şi 2 433 + 441 -4611-4922
093 1 şi 2 4412-46112
096 1 şi 2 44111 -46111 -49221
100 1 şi 2 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
105 1 şi 2 44211 +4422-46122-ex.49231 -49232
110 1 şi 2 508 (sold debitor3)
120 1 şi 2 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 341 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3553 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 3791 (solduri debitoare) + ex.3799 (solduri debitoare) + ex.3811 + ex.3821 - 393 - ex.399
130 1 şi 2 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2097 + 2317 + 2417 + 25171 + 2617 + 27171 + 2727 + 2737 + 2757 + 2777 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30117 + 30257 + ex.30371 + ex.30372 + 30373 + ex.30471 + ex.30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 -ex.399 + 407 + 417 + 4717 + 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex.493 - ex.499
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII
303 1 şi 2 2711 (solduri creditoare) + 2741 + 2761 + ex.2781 + ex.30121
306 1 şi 2 2742 + 2762 + ex.2781 + ex.30121 + ex.4721 + ex.4722
317 1 şi 2 2321 + 2431 +2511 (solduri creditoare) + 2512 + ex.2621 + ex.30121
318 1 şi 2 2322 + 2432 + 2521 + ex.2621 + ex.30121 + ex.4721 + ex.4722
320 1 şi 2 3251 + 3261 - ex.3741 - ex.3742
330 1 şi 2 30271 + 30272 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531 (sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + 3572 + 3581 + 3582 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + ex.3799 (solduri creditoare) + 418 + 508 (sold creditor)
340 1 şi 2 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + 2627 + 27172 + 2747 + 2767 + 2787 + 30127 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 3587 + 376 + 377 + 3792 + 44112 + 4727 + 537
353 1 şi 2 552
355 1 şi 2 556
356 1 şi 2 551 + 553 + 554 + 555 + 557 + 559
360 1 şi 2 531 + 532 - ex.3741 - ex.3742
370 1 şi 2 501 + 502
380 1 şi 2 511
392 1 şi 2 512
394 1 şi 2 513
399 1 şi 2 519
400 1 şi 2 516
410 1 şi 2 503
423 1 şi 2 581 (sold creditor)
426 1 şi 2 581 (sold debitor)
433 1 şi 2 591 (sold creditor)
436 1 şi 2 591 (sold debitor)
440 1 şi 2 592
ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI
600 1 şi 2 911 + 913 + 962 + 971 + 981
603 1 şi 2 ex.911 + ex.913 + ex.981
606 1 şi 2 ex.911 + ex.913 + 962 + ex.971 + ex.981
610 1 şi 2 901 + 903 + 921
615 1 şi 2 9211

    1 Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
    2 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare şi, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
    3 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma «sold debitor», respectiv, «sold creditor» se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
(cod 20)

   
20.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 + 7031 + 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + 7038 + 7041 + 7048 + 7051 + 7052 + 7058 + 7071 + 7072 + 70747 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785
015 1 şi 2 70331 + 70341 + 70342 + ex.7037 + ex.7038
020 1 şi 2 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + 6027 + 6031 + 60341 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6071 + 6072 + 60747 + 681 + 682 + 683 + 684
030 1 şi 2 70333 + 7053
033 1 şi 2 70333 + ex.7053
035 1 şi 2 ex.7053
037 1 şi 2 ex.7053
040 1 şi 2 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 70749 + 708 + 789
050 1 şi 2 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 608 + 689
060 1 şi 2 7032 + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 7075 + ex.7099 + 76311 + ex. 7637 - 60321 - 6033 - 6061 - 60741 - 60742 -60743 - 60744 - 6075 - ex.6099 - 66311 - ex. 6637
070 1 şi 2 ex.7037 + 7042 + 7077 + 7092 + 7093 + 7094 + ex.7099 + 741 + (746 - 646)*) + 747 + ex.749 + ex.765 + 766
083 1 şi 2 611+612 + 613 + 617 + ex.6344 - 74933 - 74934 - ex.74997
084 1 şi 2 611+613 + ex.6344 - 74933 - ex.74997
085 1 şi 2 612-74934
086 1 şi 2 ex.612 - ex.74934
087 1 şi 2 631 +632 + 633 + ex.634 + 635
090 1 şi 2 644 + 651 +652 + 6642 - 744 - 7642
100 1 şi 2 60322 + ex.6037 + 6042 + 60749 + 6077 + 6092 + 6093 + ex.6099 + 621 + 641 + (646 - 746)**) + 649 + ex.665
110 1 şi 2 662 + 6633 + ex.6637 + 6643 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767)***)
120 1 şi 2 762 + 7633 + ex.7637 + 7643 + 7647 + ex.765 + (767 - 668)
130 1 şi 2 60342 + 645 + 66312 + 6641
140 1 şi 2 70343 + 745 + 76312 + 7641
160 1 şi 2 771
170 1 şi 2 671
220 1 şi 2 691
230 1 şi 2 699

    *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
    **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
    ***) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"
   8. În anexă, după capitolul IV2 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit si Fondul de garantare a depozitelor bancare" se introduce un nou capitol, capitolul lV3 "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare", cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL IV3 Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
(cod 10)

   
10.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
ACTIV
010 1 şi 2 101
023 1 şi 2 2211 (solduri debitoare) + ex.2233 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
026 1 şi 2 2231 + 2232 + ex.2233 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
030 1 şi 2 2212 (solduri debitoare) + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
040 1 şi 2 30211 +30212 + 30251 + 30252 + 30261 +30262 + 30311 + 30312 + 30351 + 30352 + ex.30371 + ex.30372 + 3041 + 3045 + ex.30471 + ex.30472 + ex.3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex.399
048 1 şi 2 ex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 -ex.39112
050 1 şi 2 433 +441 -4611-4922
055 1 şi 2 4412-46112
060 1 şi 2 432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
065 1 şi 2 44211 + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232
070 1 şi 2 3514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex.3811 + ex.3821 - 393 - ex.399
080 1 şi 2 22171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex.30371 + ex.30372 + ex.30471 + ex.30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex.399
DATORII SI CAPITALURI PROPRII
304 1 şi 2 2211 (solduri creditoare) + ex.2221
305 1 şi 2 ex.2221
307 1 şi 2 ex.2261
308 1 şi 2 ex.2261 + ex.4721 + ex.4722
314 1 şi 2 2212 (solduri creditoare) + ex.2222 + ex.2223
315 1 şi 2 ex.2222 + ex.2223
317 1 şi 2 ex.2261
318 1 şi 2 ex.2261 + ex.4721 + ex.4722
320 1 şi 2 3251 +3261 -3741 -3742
330 1 şi 2 30271 +30272 + 3036 + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 +3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare)
340 1 şi 2 22172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537
350 1 şi 2 55
360 1 şi 2 56
361 1 şi 2 561
362 1 şi 2 5611
363 1 şi 2 5612
364 1 şi 2 5613
365 1 şi 2 5614
366 1 şi 2 5619
367 1 şi 2 562
370 1 şi 2 519
380 1 şi 2 516
393 1 şi 2 581 (sold creditor)
396 1 şi 2 581 (sold debitor)
403 1 şi 2 591 (sold creditor)
406 1 şi 2 591 (sold debitor)
410 1 şi 2 592
ELEMENTE IN AFARA BILANŢULUI
600 1 şi 2 911 +913 + 962 + 971 +981
610 1 şi 2 901 +903 + 921

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
(cod 20)

   
20.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 70331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955
015 1 şi 2 70331 + 70341 + 70342 + ex.7038
020 1 şi 2 60341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955
030 1 şi 2 7039 + 70959
040 1 şi 2 6039 + 6049 + 6069 + 60959
050 1 şi 2 7032 + 70336 + 7061 +76311 - 60321 - 6033 - 6061 - 66311
060 1 şi 2 7077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex.74997 + ex.765
073 1 şi 2 611+612 + 613 + 617 + ex.6344 - ex.74997
074 1 şi 2 611 + 613 + ex.6344 - ex.74997
075 1 şi 2 612
076 1 şi 2 ex.612
077 1 şi 2 631 +632 + 633 + ex.634 + 635
080 1 şi 2 644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642
090 1 şi 2 60322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6495 + 6497 + ex.665
100 1 şi 2 662 + 6633 + ex.6637 + 6643 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767)***)
110 1 şi 2 762 + 7633 + ex.7637 + 7643 + 7647 + ex.765 + (767 - 668)****)
120 1 şi 2 60342 + 66312
130 1 şi 2 70343 + 76312
150 1 şi 2 771
160 1 şi 2 671
210 1 şi 2 699

    *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646
    **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746
    ***) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767
    ****) pentru fiecare creanţă trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668"
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 august 2019.
    Nr. 7.