Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 22.mar.2019
Monitorul Oficial, Partea I 241 28.mar.2019
Intrare în vigoare la 28.mar.2019
Ordinul nr. 3/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 22 martie 2019.
    Nr. 3.


   ANEXĂ

    MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 

 1. Punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Prezentele reglementări prevăd forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, regulile de întocmire, aprobare şi auditare a situaţiilor financiare interimare, aşa cum sunt definite la pct. 2371, regulile de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate, planul de conturi (denumit în continuare Plan de conturi), precizări privind documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele de întocmire şi utilizare a acestora."
   2. După capitolul IV "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale consolidate" se introduce un nou capitol, capitolul IV1 "Prevederi referitoare la situaţiile financiare interimare", cu următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL IV1 Prevederi referitoare la situaţiile financiare interimare

    " 2371. (1) Instituţiile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.
   (2) Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile.
   (3) În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit dispoziţiilor prezentelor reglementări.
   (4) Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea instituţiei, potrivit prezentelor reglementări.
   (5) Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.
   2372. (1) Situaţiile financiare interimare se întocmesc în limba română şi în moneda naţională.
   (2) Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar, calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.
   (3) Situaţiile financiare interimare sunt auditate de către auditorul statutar sau firma de audit, potrivit legii.
   2373. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare interimare se completează astfel:
   a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator;
   b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
   2374. Situaţiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acţionarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit şi al balanţei de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise de către instituţie, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor, la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice."
   3. Punctul 240 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "240. Un exemplar al situaţiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar respectiv, şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituţia care a întocmit situaţiile financiare, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la Banca Naţională a României. Situaţiile financiare anuale, însoţite de situaţia activelor imobilizate şi de un formular de date informative, vor fi trimise la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere împreună cu balanţa de verificare a conturilor sintetice pentru sfârşitul exerciţiului financiar, atât în format letric, cât şi electronic. Situaţia activelor imobilizate şi formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziţie de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere."
   4. Punctul 299 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "299. Dividendele anuale repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. Sumele reprezentând dividende anuale sunt evidenţiate în rezultatul reportat, urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 354 «Dividende de plată»."
   5. După punctul 299 se introduce un nou punct, punctul 2991, cu următorul cuprins:
    "2991. (1) Instituţiile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 3553 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 3553 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 508 «Acţionari sau asociaţi»).
    (2) Dividendele repartizate conform alin. (1) se regularizează pe seama dividendelor anuale repartizate pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, respectiv prin diminuarea sumelor evidenţiate în contul 3553 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar», în contrapartidă cu contul 354 «Dividende de plată» şi/sau pe seama sumelor încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii."
   6. Punctul 404 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "404. Planul de conturi aplicabil pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare interimare conţine regulile generale privind utilizarea planului de conturi, conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico- financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile recunoscute la nivel comunitar, precum şi prevederile reglementărilor aplicabile operatorilor economici, alţii decât instituţiile şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar."
   7. La punctul 406, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Planul de conturi conţine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 şi 9) se utilizează de către toate entităţile prevăzute la pct. 4 din prezentele reglementări la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări financiare, inclusiv a situaţiilor financiare interimare."
   8. La punctul 410, care cuprinde Planul de conturi, în cadrul clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", la contul 355 "Debitori diverşi" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 3553 - Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar".
   9. La punctul 412, care cuprinde conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi, în cadrul clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 35 "Debitori şi creditori", la contul 355 "Debitori diverşi" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, cu următorul conţinut:
    "3553 - dividende repartizate, conform legii, în cursul exerciţiului financiar, şi care urmează să se regularizeze după aprobarea situaţiilor financiare anuale".
   10. Corespondenţa planului de conturi cu poziţia 120 - Alte active, prevăzută la capitolul XI "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile instituţiilor", se modifică şi se completează astfel:
    "BILANŢ

   
COD POZIŢIE PLAN DE CONTURI
ACTIV
120 - Alte active 311 (solduri debitoare) + 312 + 319 (solduri debitoare) + 341 (sold debitor) + 3514+ 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + 3553 + 3556 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + 3791 (solduri debitoare) + ex. 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399"