Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă nr. 1 din 18.ian.2019
Monitorul Oficial, Partea I 70 29.ian.2019
Intrare în vigoare la 29.ian.2019
Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, din 18.01.2019

Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017
   1. La punctul 11 alineatul (4), în cadrul tabelului "Abordarea standardizată (AS)", la rândul aferent clasei de expuneri "(g) Societăţi", conţinutul coloanei "Sectoare ale contrapărţii conform FINREP" se modifică după cum urmează:
   "
(2) Administraţii publice
(4) Alte societăţi financiare
(5) Societăţi nefinanciare
(6) Gospodării ale populaţiei".
   2. La punctul 11 alineatul (4), în cadrul tabelului "Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)", la rândul aferent clasei de expuneri "(c) Societăţi", conţinutul coloanei "Sectoare ale contrapărţii conform FINREP" se modifică după cum urmează:
   "
(2) Administraţii publice
(4) Alte societăţi financiare
(5) Societăţi nefinanciare
(6) Gospodării ale populaţiei".
   3. La punctul 28 alineatul (1) litera (c), subpunctul i. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) "La vedere [la cerere] şi cu preaviz [cont curent]" include soldurile de încasat la vedere (la cerere), cu preaviz (până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare celei în care a fost făcută cererea), conturi curente şi solduri similare care includ împrumuturile care constituie depozite overnight pentru împrumutat (împrumuturi care trebuie rambursate până la sfârşitul zilei lucrătoare următoare celei în care au fost acordate), indiferent de forma juridică a acestora. Acesta include, de asemenea, sume de "descoperit de cont" care reprezintă solduri debitoare ale conturilor curente şi rezervele minime obligatorii deţinute la banca centrală;".
   4. La punctul 28 alineatul (1) litera (c) subpunctul iv., referirea la "IAS 17" se va citi ca referire la "IFRS 16".
   5. La punctul 50 alineatul (3), modelul formularului "F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA INSTITUŢIEI DE CREDIT:
    DATA RAPORTĂRII:

    F46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii

   
- lei -
Surse de modificare a capitalurilor proprii Cod poz. Capital social Prime de capital Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social Alte capitaluri proprii Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global Rezultatul reportat Rezerve de reevaluare Alte rezerve (-) Acţiuni proprii Profit sau pierdere aferent(ă) exerciţiului (-) Repartizarea profitului Total
A B 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 105 140
Sold de deschidere [Înainte de retratare] 010
Efectul corecţiilor erorilor 020
Efectul modificărilor politicilor contabile 030
Sold de deschidere [perioada curentă] 040
Emisiuni de acţiuni ordinare 050
Emisiuni de acţiuni preferenţiale 060
Emisiuni de alte instrumente de capital 070
Exercitarea sau expirarea altor instrumente de capital emise 080
Conversia datoriilor în capitaluri proprii 090
Reducerea de capital 100
Dividende 110
Cumpărarea de acţiuni proprii 120
Vânzarea sau anularea acţiunilor proprii 130
Reclasificarea instrumentelor financiare din capitaluri proprii în datorii 140
Reclasificarea instrumentelor financiare din datorii în capitaluri proprii 150
Transferuri între componentele capitalurilor proprii 160
Creşteri sau (-) diminuări ale capitalurilor proprii rezultate din combinări de activităţi 170
Plăţi pe bază de acţiuni 180
Alte creşteri sau (-) diminuări ale capitalurilor proprii 190
Rezultat global total al exerciţiului 200
Sold de Închidere [perioada curentă] 210

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

    6. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 1, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 01.00 - Bilanţ [situaţia poziţiei financiare]" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "
Cod poziţie Plan de conturi
F 01.01 - Active
010 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 2 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3)) - ex. 1632
030 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
040 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
181 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)5 - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
183 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
270 432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
280 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - ex. 462 -49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
290 4425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
300 431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
320 431 + 4419 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 49222 - ex. 4924
F 01.02 - Datorii
110 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - 1631 - 2631 - ex. 3556 - 4731 - 538
120 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
130 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
140 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - 4731
F 01.03 - Capitaluri proprii
100 5162 + ex. 5163 ± ex. 524
110 5161 + ex. 5163 ± ex. 524"

   7. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 02.00 - Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447
051 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
085 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
090 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657
145 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
160 70333 + 7054
192 ex. 70333 + 7054
193 7054
220 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668
241 70342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
330 746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
390 651 + 652 + 653
400 ex. 652 + ex. 653
410 ex. 652 + ex. 653
420 651 + ex. 653
425 7618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 - 66328 - 66438 - 66448
426 ex. 76318 - ex. 66318
427 7618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - ex. 66318 - 66328 - 66438 - 66448
460 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
530 ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
540 ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
560 ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424"
   8. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 3, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 03.00 - Situaţia rezultatului global" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
040 ex. 5162 + ex. 5163
050 ex. 5161 + ex. 5163"
   9. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 4 se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 04.04.1 - Active financiare evaluate la cost amortizat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
070 010 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
015 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 231 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 19121 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19221 + ex. 1923 (solduri creditoare) + 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 19122 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19222 + ex. 1923 (solduri creditoare) + 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
080 010 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
015 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
020 ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
030 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare)
040 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare)
060 - (ex. 19121 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19221 + ex. 1923 (solduri creditoare))
070 - (ex. 19122 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19222 + ex. 1923 (solduri creditoare))
090 010 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3921 + ex. 3922 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4931 + ex. 4932 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 494 ± ex. 495 ± ex. 496) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
015 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
020 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
030 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 19121 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19221 + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 19122 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19222 + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
100 010 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3921 + ex. 3922 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4931 + ex. 4932 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 494 ± ex. 495 ± ex. 496) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
015 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
020 ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
030 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 19121 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19221 + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 19122 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19222 + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
110 010 ± ex. 201 ± 231 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3921 + ex. 3922 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4931 + ex. 4932 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 494 ± ex. 495 ± ex. 496) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
015 ± ex. 201 ± 231 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
020 ± ex. 201 ± ex. 231 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
030 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
120 010 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3921 + ex. 3922 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4931 + ex. 4932 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 494 ± ex. 495 ± ex. 496) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
015 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
020 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732
030 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex 408 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
130 010 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384
± ex. 385 - (ex. 3921 + ex. 3922 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4931 + ex. 4932 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 494) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
015 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
020 ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
030 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare)
040 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare)
060 - (ex. 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare))
070 - (ex. 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare))
140 010 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
015 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ex. 1113 + ex. 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + ex. 1312 + ex. 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 152 ± ex. 161 ± ex. 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 231 ± ex. 243 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 261 ± ex. 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 304 + ex. 333 (solduri debitoare) + ex. 3362 + ex. 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + ex. 3571 + ex. 371 + ex. 378 ± ex. 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 401 + ex. 402 ± ex. 407 ± ex. 471 ± ex. 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) + ex. 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913
(solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3913 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3913 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 19121 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19221 + ex. 1923 (solduri creditoare) + 29121 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + 29221 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + 39121 + ex. 3913 (solduri creditoare) + 39221 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + 49321 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + 49421 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + 49521 + ex. 4953 (solduri creditoare) + 49621 + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 19122 + ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 19222 + ex. 1923 (solduri creditoare) + 29122 + ex. 29123 + ex. 2913 (solduri creditoare) + 29222 + ex. 29223 + ex. 2923 (solduri creditoare) + 39122 + ex. 3913 (solduri creditoare) + 39222 + ex. 39223 + ex. 3923 (solduri creditoare) + 49322 + ex. 49323 + ex. 4933 (solduri creditoare) + 49422 + ex. 49423 + ex. 4943 (solduri creditoare) + 49522 + ex. 4953 (solduri creditoare) + 49622 + ex. 4963 (solduri creditoare))
150 010 ± ex. 184 - (± ex. 1913 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 284 - (± 2913 ± 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 384 - (± 3913 ± 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± 484 - (± 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 4943 ± 4953 + ex. 4957 ± 4959 ± 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 384 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 484 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3913 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
040 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 384 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 484 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + ex. 3913 (solduri debitoare) + ex. 3923 (solduri debitoare) + ex. 4933 (solduri debitoare) + ex. 4943 (solduri debitoare) + ex. 4953 (solduri debitoare) + ex. 4963 (solduri debitoare)
060 - (ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 3913 (solduri creditoare) + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 4963 (solduri creditoare))
070 - (ex. 1913 (solduri creditoare) + ex. 1923 (solduri creditoare) + ex. 2913 (solduri creditoare) + ex. 2923 (solduri creditoare) + ex. 3913 (solduri creditoare) + ex. 3923 (solduri creditoare) + ex. 4933 (solduri creditoare) + ex. 4943 (solduri creditoare) + ex. 4953 (solduri creditoare) + ex. 4963 (solduri creditoare))"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 04.05 - Active financiare subordonate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
010 401 + 402 ± 407 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 - (± 495 ± 496) - 408
030 ex. 30112 + ex. 30212 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + ex. 3052 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± ex. 391) + 401 + 402 ± 407 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 - (± 495 ± 496) - 408"
   10. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 5, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "F 05.01 - Credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării, pe tipuri de produs" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 005 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) + 2311 ± ex. 2317 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
010 - 060 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) + 2311 ± ex. 2317 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 005 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
010 - 060 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
030 005 ± 201 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
020 - 060 ± 201 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
040 005 ± 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± 485 - (4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare)
010 - 060 ± 471 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494) - 4732
050 005 ± 152 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 243 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
010 - 060 ± 152 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 243 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 005 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 202 ± ex. 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 + 2312 ± ex. 2317 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 - (4957 ± 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - 408 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
010 - 060 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 202 ± ex. 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 + 2312 ± ex. 2317 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 + 401 + 402 ± 407 ± ex. 481 ± ex. 482 ± ex. 483 ± ex. 484 - (± 495 ± 496) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - 408
070 005 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 261 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare)
010 - 060 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 261 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (3921 + 39221 + 39222 + ex. 39223 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 005 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută)) + 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959) + 508 (sold debitor) - 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare) + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare) + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
010 - 060 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (± 191 ± 192 + 197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 30213 + 3033 + ex. 3037 + 3053 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) -1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
090 005 ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
020 - 060 ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
100 005 ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 1913 (solduri debitoare) + ex. 1923 (solduri debitoare) + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
010 - 060 ex. 1411 + ex. 1412 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 201 ± ex. 202 ± ex. 203 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 + ex. 2311 + ex. 2312 ± ex. 2317 + ex. 2511 (solduri debitoare) ± ex. 25171 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (± ex. 291 ± ex. 292 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
110 005 ± ex. 203 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
060 ± ex. 203 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - ( ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
120 005 ± ex. 206 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
060 ± ex. 206 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - ( ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
130 005 ± ex. 202 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) + ex. 3033 + ex. 3037 ± ex. 5223 + ex. 3053 + (Modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit aferente creditelor şi avansurilor evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, neperformante (valoare absolută, extras)) ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 2632 - ex. 3566 + ex. 2913 (solduri debitoare) + ex. 2923 (solduri debitoare)
050 ± ex. 202 ± ex. 204 ± ex. 205 ± ex. 206 ± ex. 209 ± ex. 281 ± ex. 282 ± ex. 283 ± ex. 284 - ( ex. 2911 + ex. 29121 + ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 2921 + ex. 29221 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 30213 + ex. 3033 + ex. 3037 + ex. 3053 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566"
   11. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 6, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 07.01 - Active financiare care pot face obiectul deprecierii şi care sunt restante" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
120 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 + ex. 4941 + ex. 4951 + ex. 4961 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 + ex. 4941 + ex. 4951 + ex. 4961 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 + ex. 4941 + ex. 4951 + ex. 4961 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
130 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 1632 - ex. 3566
140 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923
± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
150 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299(solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
160 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
040 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
050 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
060 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
070 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
080 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
090 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
170 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941 + ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
040 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
050 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
060 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
070 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
080 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
090 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943 + ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408 - ex. 4732
180 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4941) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
040 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
050 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
060 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 + ex. 49323 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
070 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
080 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
090 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 4732
200 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ±
ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
210 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
220 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
230 010 ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4941) - ex. 4732
020 ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4941) - ex. 4732
030 ± ex. 481 - (ex. 4931 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4941) - ex. 4732
040 ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
050 ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
060 ± ex. 482 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49321 ± ex. 4933 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49421 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
070 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
080 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
090 ± ex. 483 ± ex. 484 ± ex. 485 - (ex. 49322 + ex. 49323 ± ex. 4933 + ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 49422 + ex. 49423 ± ex. 4943) - ex. 4732
240 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
250 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 ± ex. 481 - (ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 ± ex. 481 - (ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 ± ex. 481 - (ex. 4951 ± ex. 4959 + ex. 4961) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 482 ± ex. 484 - (ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 482 ± ex. 484 - (ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 482 ± ex. 484 - (ex. 49521 ± ex. 4953 ± ex. 4959 + ex. 49621 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 483 ± ex. 484 - (ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 483 ± ex. 484 - (ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 ± ex. 483 ± ex. 484 - (ex. 49522 ± ex. 4953 + ex. 4957 ± ex. 4959 + ex. 49622 ± ex. 4963) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566 - ex. 408
260 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - (ex. 3921 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39221 + ex. 39223 ± ex. 3923 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - (ex. 39222 + ex. 39223 ± ex. 3923 + ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
270 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
280 010 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 181 - (ex. 1911 + ex. 1921 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 182 ± ex. 184 - (ex. 19121 ± ex. 1913 + ex. 19221 ± ex. 1923 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 282 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29121 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29221 + ex. 29223 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 183 ± ex. 184 - (ex. 19122 ± ex. 1913 + ex. 19222 ± ex. 1923 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 283 ± ex. 284 ± ex. 285 - (ex. 29122 + ex. 29123 ± ex. 2913 + ex. 29222 + ex. 29223 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 1632 - ex. 2632 - ex. 3566
290 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
300 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
310 010 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
020 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
030 ± ex. 281 - (ex. 2911 + ex. 2921 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 381 - ex. 2632 - ex. 3566
040 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
050 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
060 ± ex. 282 ± ex. 284 - (ex. 29121 ± ex. 2913 + ex. 29221 ± ex. 2923 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 382 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
070 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
080 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566
090 ± ex. 283 ± ex. 284 - (ex. 29122 ± ex. 2913 + ex. 29222 ± ex. 2923 + ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) ± ex. 383 ± ex. 384 ± ex. 385 - ex. 39223 - ex. 2632 - ex. 3566"
   12. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 7 se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 08.01 - Clasificarea datoriilor financiare pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
050 030 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
060 030 112 ± 1172 ± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 538
070 030 ex. 112 ± ex. 1172 + ex. 1321 ± ex. 1327 + ex. 1421 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631
080 030 ex. 112 ± ex. 1172 + ex. 1322 + ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1422 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 538
090 030 ex. 1324 ± ex. 1327 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631
100 030 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631
110 030 ± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
120 030 ex. 1321 ± ex. 1327 + ex. 1421 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556
130 030 ex. 1322 + ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1422 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
140 030 ex. 1324 ± ex. 1327 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 2534 ± ex. 2537 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631 - ex. 2631
150 030 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 241 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631 - ex. 2631 -
160 030 122 + 1272 ± ex. 132 ± ex. 142 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 3556 - ex. 538
170 030 122 + 1272 + ex. 1321 ± ex. 1327 + ex. 1421 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631 - ex. 3556
180 030 ex. 1322 + ex. 1323 ± ex. 1327 + ex. 1422 ± ex. 1427 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 3556 - ex. 538
190 030 ex. 1324 ± ex. 1327 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631
200 030 ± ex. 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 1631
210 030 ± 232 ± ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
220 030 2321 ± ex. 2327 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631 - ex. 3556
230 030 2322 ± ex. 2327 + ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
240 030 ex. 2534 ± ex. 2537 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
250 030 ± ex. 241 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
260 030 ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
270 030 ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631 - ex. 3556
280 030 ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
290 030 ex. 2534 ± ex. 2537 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
300 030 ± ex. 241 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
310 030 ex. 241 + ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 ± ex. 253 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
320 030 ex. 2511 (solduri creditoare) ± ex. 25172 + ex. 2531 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631 - ex. 3556
330 030 ex. 2532 + ex. 2533 ± ex. 2537 ± ex. 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5312 + ex. 5322 ± ex. 537 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
340 030 ex. 2534 ± ex. 2537 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
350 030 ± ex. 241 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
360 030 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
370 030 ± 321 ± 322 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
380 030 ± ex. 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
390 030 ± ex. 325 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
400 030 ± ex. 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
410 030 ± ex. 325 ± ex. 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
420 030 ± ex. 325 ± ex. 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
430 030 ± ex. 325 ± ex. 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 5311 + ex. 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
440 030 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - 4731"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 08.02 - Datorii financiare subordonate " se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "F 08.02 - Datorii financiare subordonate

   
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 020 5312 + 5322 ± ex. 537- ex. 538
020 020 5311 + 5321 ± ex. 537- ex. 538
030 020 531 + 532 ± 537- 538"
   13. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 8, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "F 09.01.1 - Expuneri extrabilanţiere: Angajamente de creditare, garanţii financiare şi alte angajamente date" se completează cu corespondenţa aferentă unor noi poziţii, după cum urmează:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
090 110 5516
110 110 ex. 5516
120 110 ex. 5516
130 110 ex. 5516
140 110 ex. 5516
150 110 ex. 5516
160 110 ex. 5516"
   14. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 11, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 13.02 - Active obţinute în cursul perioadei prin intrarea în posesia garanţiilor reale deţinute [deţinute la data raportării]" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
040 ex. 30111 + ex. 30112 + ex. 30212 + ex. 3031 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + ex. 3051 + ex. 3052
060 ex. 101 + ex. 102 + ex. 30111 + ex. 30112 + ex. 30212 + ex. 3031 + ex. 3032 + ex. 3037 + ex. 3041 + ex. 3047 + ex. 3051 + ex. 3052 + ex. 3611 + ex. 3612 + ex. 362 + ex. 363 + ex. 432 + ex. 442"
   15. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 12 se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 16.01 - Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente şi pe sectoare ale contrapărţilor" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
080 010 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
020 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
090 020 ex. 6017 + ex. 6037 + ex. 6043
110 020 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + ex. 6043 + ex. 6053
110 020 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + ex. 6043 + ex. 6053
120 020 ex. 6027 + ex. 6037 + ex. 6043 + ex. 6053
130 020 ex. 6027 + ex. 6037 + ex. 6043 + ex. 6053
140 020 ex. 6027 + ex. 6037 + ex. 6043
150 020 ex. 6017 + ex. 6037
160 010 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + ex. 7053
170 010 ex. 7017 + ex. 7053
180 010 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7053
190 010 ex. 7017 + ex. 7043 + ex. 7053
200 010 ex. 7027 + ex. 7043 + ex. 7053
210 010 ex. 7027 + ex. 7053
220 010 ex. 7027 + ex. 7053
230 010 ex. 7037 + ex. 7053
240 010 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037
260 010 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037
270 010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447
020 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 16.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
030 010 ex. 70336 + ex. 767 - ex. 6033 - ex. 668
070 010 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668"
   c) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 16.07 - Deprecierea activelor nefinanciare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
110 010 ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424
020 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
040 - (49212 + 49231 + 49232 + 49233 + 49234 + ex. 4924)
120 010 ex. 66423 + ex. 66424
020 - ex. 76423 - ex. 76424
040 - (49235 + ex. 4924)
140 010 ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424
020 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
040 - (49211 + 49222 + ex. 4924)"
   16. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 14, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "F 42.00 - Imobilizări corporale şi necorporale: valoare contabilă în funcţie de metoda de evaluare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
010 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121 - 46122 - 46123 - 46124 - ex. 462 - 49212-49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
020 ex. 432 + ex. 4421 + ex. 4422 + ex. 4423 + ex. 4424 + ex. 443 - ex. 46121- ex. 46122 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 462 - ex. 49212 - ex. 49231 - ex. 49232 - ex. 49233 - ex. 49234 - ex. 4924
030 ex. 432 + ex. 4421 + ex. 4422 + ex. 4423 + ex. 4424 + ex. 443 - ex. 46121- ex. 46122 - ex. 46123 - ex. 46124 - ex. 462 - ex. 49212 - ex. 49231 - ex. 49232 - ex. 49233 - ex. 49234 - ex. 4924
040 4425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235- ex. 4924
050 ex. 4425 + ex. 443 - ex. 46125 - ex. 462 - ex. 49235 - ex. 4924
060 ex. 4425 + ex. 443 - ex. 46125 - ex. 462 - ex. 49235 - ex. 4924
070 431 + 4419 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211- 49222 - ex. 4924
080 ex. 431 + ex. 4419 + ex. 443 - ex. 4611- ex. 462 - ex. 49211- ex. 49222 - ex. 4924
090 ex. 431 + ex. 4419 + ex. 443 - ex. 4611- ex. 462 - ex. 49211 - ex. 49222 - ex. 4924"
   17. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 15, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 43.00 - Provizioane" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 055 ex. 5515 (sold la începutul perioadei) + 5516 (sold la începutul perioadei)
070 055 ex. 5515 (sold la sfârşitul perioadei) + 5516 (sold la sfârşitul perioadei)"
   18. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 16 se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a formularului "F 45.01 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 010 70321 - 60321 - ex. 60323
020 010 70322 - 60322 - ex. 60323
020 ex 70322 - ex 60322
030 010 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 45.02 - Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
040 010 ex. 7462 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - ex. 6462 - 6055
050 010 746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055"
   c) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 45.03 - Alte venituri şi cheltuieli de exploatare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
010 010 7472 + ex. 7473
020 6472 + ex. 6473
020 010 744 + ex. 7473
020 644 + ex. 6473
040 010 709 + 741 + 742 + 7471 + ex. 7473 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
020 ex. 609 + 6311 + 6312 + 6471 + ex. 6473 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681"
   19. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 17, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "F 50.00 - Alte informaţii" se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 50.01 - Active grupate pe categorii de operaţiuni (coloana 030)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
100 101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± 1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
120 111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
130 121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
140 1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
150 1411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
160 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
170 1611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
180 17411 + 17412 + 17611 ± 17417 ± 17617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
190 ± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
195 ± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
200 ± 1783 ± 183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
210 ± 1784 ± 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
300 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
310 2011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
320 2021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
330 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
340 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
350 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
360 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
370 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
380 2311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
390 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
400 2511 (solduri debitoare) ± 25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
410 2611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
420 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
425 ± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
430 ± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
440 ± 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
450 ± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
500 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare)
540 3041 + 3047 - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare)
620 3551 + 3552 + ex. 3556 ± ex. 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
680 ± 384 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3923 (solduri debitoare)
700 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959) - 408 - 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
710 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 408
740 431 + 432 + 441 + 442 + 443
750 4711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732
760 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
765 ± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
770 ± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
780 ± 484 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
790 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732
800 508 (sold debitor) + 3553 ± ex. 3557"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "F 50.02 - Depozite atrase de la clientela nebancară" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie
Plan de conturi
100 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
140 ± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631"
   20. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 13 "Controlul situaţiei F 13.00 - Garanţii reale şi alte garanţii primite", subpunctul 13.1 "Controlul situaţiei F 13.01 - Clasificarea garanţiilor reale şi a altor garanţii pe tipuri de credite şi avansuri, altele decât cele deţinute în vederea tranzacţionării", litera c) "Corelaţii între F 13.01 şi F 05.01" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Corelaţii între F 13.01 şi F 05.01
    F 13.01.010 (col. 010 + col. 020) ≤ F 05.01.090 (col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050 + col. 060)
    F 13.01.010 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 05.01.080 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050 + col. 060)
    F 13.01.020 (col. 010 + col. 020) ≤ F 05.01.090.col. 040
    F 13.01.020 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 05.01.080.col. 040 F 13.01.030 (col. 010 + col. 020) ≤ F 05.01.090.col. 050
    F 13.01.030 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 05.01.080.col. 050 F 13.01.040 (col. 010 + col. 020) ≤ F 05.01.090.col. 060
    F 13.01.040 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 05.01.080.col. 060 F 13.01.050 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 05.01.120.col. 060."
   21. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 16 "Controlul situaţiei F 16.00 - Clasificarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere" se modifică după cum urmează:
   a) La subpunctul 16.3 "Controlul situaţiei F 16.03 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe instrumente", litera a) "Controlul vertical" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Controlul vertical
    090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 085"
   b) Subpunctul 16.5 "Controlul situaţiei F 16.04.1 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "16.5. Controlul situaţiei F 16.04.1 - Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
    a) Controlul vertical
    090 = 020 + 030 + 040
    b) Corelaţie între F 16.04.1 şi F 02.00
    F 16.04.1.090.col. 010 = F 02.00.287.col. 010".
   22. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 19 "Controlul situaţiei F 20.00 - Repartizare geografică" se modifică după cum urmează:
   a) La subpunctul 19.3 "Controlul situaţiei F 20.03 - Repartizarea geografică a elementelor din contul de profit sau pierdere în funcţie de localizarea activităţilor", litera b) "Corelaţii între F 20.03 şi F 02.00", corelaţia a noua se abrogă.
   b) La subpunctul 19.5 "Controlul situaţiei F 20.05 - Repartizarea geografică a expunerilor extrabilanţiere în funcţie de locul de reşedinţă al contrapărţii", litera c) "Corelaţii între F 20.05 şi F 09.01" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Corelaţii între F 20.05 şi F 09.01.1
   
F 20.05 relaţia F 09.01.1 (col. 010 + 020 + 030 + 100)
Sumă(010.col. 010)* 010
Sumă(010.col. 025)* 021
Sumă(020.col. 010)* 090
Sumă(020.col. 025)* 101
Sumă(030.col. 010)* 170
Sumă(030.col. 025)* 181

    * Având în vedere că pentru F 20.05 se raportează câte un formular pentru fiecare ţară de reşedinţă a contrapărţii, se vor însuma valorile aferente respectivelor poziţii din fiecare formular raportat."

   23. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 22 "Controlul situaţiei F 31.00 - Părţi afiliate", subpunctul 22.1 "Controlul situaţiei F 31.01 - Părţi afiliate: sume de plătit şi sume de încasat", litera g) " Corelaţie între F 31.01, F 10.00 şi F 11.01" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) Corelaţie între F 31.01, F 10.00 şi F 11.01
    F 31.01.120 (col. 010 + col. 020 + col. 030 + col. 040 + col. 050) ≤ F 10.00.290.col. 030 - F 10.00.col. 030 (050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180) + F 11.01.500.col. 030 - F 11.01.col. 030 (040 + 050 + 090 + 100 + 140 + 150 + 270 + 280 + 320 + 330 + 370 + 380)".
   24. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 28 "Controlul situaţiei F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii", litera a) "Controlul orizontal", corelaţia aferentă liniei 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru linia 160 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 140 = col. 030 + col. 040 + col. 050 + col. 060 + col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100 + col. 105."
   25. La Capitolul V "Controlul situaţiilor financiare FINREP la nivel individual", punctul 28 "Controlul situaţiei F 46.00 - Situaţia modificărilor capitalurilor proprii", litera b) "Controlul vertical" se modifică după cum urmează:
   a) Corelaţia aferentă coloanei 080 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru coloana 080 se respectă următoarea corelaţie:
    210 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 160 + 170 + 190;"
   b) Corelaţia aferentă coloanei 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Pentru coloana 105 se respectă următoarea corelaţie:
    210 = 040 + 160 + 190."
   ANEXA Nr. 2

    Modificări şi completări ale Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017

   1. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 1, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
1.1 - Active
010 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 2 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3)) - ex. 1632
030 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
040 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
181 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
183 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
270 432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
280 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - ex. 462 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
290 4425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
300 431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
360 341 (sold debitor)5 + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 + 421
1.2 - Datorii
110 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 - 1631 - 2631 - ex. 3556 - 4731 - 538
120 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
130 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
140 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - 4731
1.3 - Capitaluri proprii
100 5162 + ex. 5163 ± ex. 524
110 5161 + ex. 5163 ± ex. 524"
   5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor."

   2. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "2 - Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 +
7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 -
66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447
051 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
085 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
090 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657
145 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
160 70333 + 7054
220 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668
241 70342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
390 651 + 652 + 653
400 ex. 652 + ex. 653
410 ex. 652 + ex. 653
420 651 + ex. 653
425 7618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 - 66328 - 66438 - 66448
426 ex. 76318 - ex. 66318
427 7618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - ex. 66318 - 66328 - 66438 - 66448
460 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
530 ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
540 ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
560 ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424"
   3. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 5, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "5. Alte informaţii" se modifică după cum urmează:
   a) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "5A: Elemente de activ - coloana 030" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
100 101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
120 111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
130 121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
140 1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
150 1411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
160 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
170 1611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
190 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
195 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
200 ± 183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
210 ± 184 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632 + 1913 (solduri debitoare) + 1923 (solduri debitoare)
300 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
310 2011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
320 2021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
330 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
340 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
350 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
360 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
370 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
380 2311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
390 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
400 2511 (solduri debitoare) ± 25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
410 2611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
420 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
425 ± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
430 ± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
440 ± 284 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632 + 2913 (solduri debitoare) + 2923 (solduri debitoare)
450 ± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 2632
500 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 3551 + 3552 + ex. 3556 ± 3557 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare) + 3923 (solduri debitoare)
540 3041 + 3047 - ex. 3566 + 3913 (solduri debitoare)
620 3551 + 3552 + ex. 3556 ± 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
680 ± 384 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566 + 3923 (solduri debitoare)
700 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 -(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959) - 408 - 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
710 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 408
740 431 + 432 + 441 + 442 + 443
750 4711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732
760 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
765 ± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
770 ± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732
780 ± 484 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 408 - ex. 4732 + 4933 (solduri debitoare) + 4943 (solduri debitoare) + 4953 (solduri debitoare) + 4963 (solduri debitoare)
790 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 4732"
   b) Corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "5.B - Elemente de datorii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "
Cod poziţie Plan de conturi
100 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
140 ± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 2631
200 ex. 30221 + ex. 30222 + 531 + 532 ± 537 - 538
210 ex. 30221 + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 538
220 ex. 30222 + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 538"