Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 164 din 10.iul.2018
Monitorul Oficial, Partea I 626 19.iul.2018
Intrare în vigoare la 22.iul.2018
Legea nr. 164/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.
   Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 290 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) data de repartizare - data pentru care clientul solicită punerea la dispoziţie a soldului economisit şi a creditului pentru domeniul locativ, ca urmare a confirmării de către bancă a îndeplinirii condiţiilor de a fi puse la dispoziţia acestuia soldul economisit şi creditul pentru domeniul locativ, cu respectarea clauzelor contractuale;".
   2. La articolul 290, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) În sensul aplicării dispoziţiilor alin. (1) lit. b) şi c), clientul are dreptul, dar nu şi obligaţia de a contracta un credit.
    (3) În vederea acordării creditului, cele două părţi încheie un nou contract, în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare."
   3. La articolul 299, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) finanţarea construirii de spaţii comerciale, industriale şi social-culturale, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7."
   4. La articolul 309 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) condiţiile de acordare a creditelor destinate activităţilor în domeniul locativ prevăzute la art. 290 alin. (1) lit. a) pct. 7 şi proporţia admisă a acestor contracte în totalul creditelor acordate de o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ, care nu poate depăşi procentul de 3%;".
   5. La articolul 311, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 311. - (1) Fiecare persoană fizică client al unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire-creditare încheiat cu banca respectivă, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:
    a) este cetăţean român;
    b) are domiciliul în România;
    c) anterior solicitării primei de stat îşi manifestă acordul pentru prelucrarea datelor personale de către reprezentanţii autorizaţi ai băncii şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în scopul verificărilor necesare pentru stabilirea dreptului la prima de stat şi a cuantumului acesteia. În cazul persoanelor minore şi al celor puse sub interdicţie, acordul pentru prelucrarea datelor personale va fi dat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."
   6. La articolul 311, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:
    "(11) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se face de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ atât la încheierea contractului de economisire- creditare, cât şi la încetarea acestuia, în baza actului de identitate, iar în cazul minorilor, în baza certificatului de naştere şi a actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal.
    (12) Sunt îndreptăţiţi să beneficieze de primă de stat clienţii persoane fizice, indiferent de vârstă şi de starea civilă. În cazul persoanelor căsătorite, beneficiază de prima de stat fiecare dintre soţi, separat, în baza contractului de economisire- creditare încheiat în nume propriu.
    (13) În cazul minorilor, contractul de economisire-creditare se încheie, în numele acestora, prin reprezentanţii lor legali, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
    (14) Prevederile alin. (13) se aplică şi persoanelor fizice cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau fără capacitate de exerciţiu, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare. În cazul acestor persoane, dovada utilizării în scop locativ se face de oricare dintre reprezentanţii legali ai acestora, în situaţia în care aceasta este necesară potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia."
   7. La articolul 311, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dreptul la prima de stat se constituie la finele anului calendaristic de economisire, denumit în continuare anul de economisire, în care s-au efectuat depunerile îndreptăţite la primă, în temeiul contractului de economisire-creditare."
   8. La articolul 312, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care clientul încheie mai multe contracte de economisire-creditare cu băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ şi primele stabilite depăşesc prima maximă admisă pentru anul de economisire, suma primelor trebuie limitată la nivelul prevăzut la alin. (2)."
   9. La articolul 312, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
    "(4) La calculul primei de stat se iau în considerare toate depunerile efectuate de client, cu excepţia celor destinate acoperirii costurilor legate de deschiderea, administrarea şi încetarea contractului de economisire-creditare.
    (5) Clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ pot cesiona contractele de economisire-creditare. Cesionarul poate beneficia de prima de stat aferentă depunerilor efectuate de cedent, indiferent de numărul de contracte cesionate şi/sau al contractelor încheiate în nume propriu, fără însă ca prin cumularea primelor de stat să poată depăşi limita maximă anuală stabilită la alin. (2).
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în situaţia în care cesiunea are loc între soţ, soţie, copiii, precum şi părinţii soţilor, cesionarul va beneficia integral de prima de stat aferentă depunerilor cedentului, indiferent de numărul contractelor cesionate, precum şi de prima de stat care se cuvine cesionarului în temeiul contractelor încheiate în nume propriu, cu condiţia ca cesiunea să aibă ca finalitate accesarea unui credit pentru domeniul locativ.
    (7) După încheierea contractului/contractelor de cesiune, pentru anul/anii de economisire următor/următori, titularul poate beneficia de prima de stat în limita plafonului prevăzut la alin. (2)."
   10. Articolul 313 se abrogă.
   11. Articolul 314 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 314. - (1) În baza datelor transmise de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ prevăzute la art. 3151 alin. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice fundamentează cuantumul sumelor necesare plăţii primelor de stat pentru anul de economisire în curs, care se acordă în anul următor.
    (2) Prima de stat se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi se acordă de acesta după expirarea fiecărui an calendaristic, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării transmise de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ. Prima de stat este virată de banca de economisire şi creditare în domeniul locativ în contul clientului, în termen de 15 zile de la acordarea acesteia.
    (3) În vederea decontării primelor de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice verifică în bazele de date furnizate de băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ ca, pentru clienţii care încheie mai multe contracte de economisire-creditare, primele de stat stabilite să nu depăşească prima maximă admisă pentru anul de economisire."
   12. Articolul 315 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 315. - (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani.
    (2) Pentru a beneficia în mod efectiv de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să îndeplinească, pe lângă condiţia prevăzută la alin. (1), şi condiţia potrivit căreia înainte de expirarea duratei minime de 5 ani soldul sumei economisite să nu fi fost afectat de restituiri totale sau parţiale din sumele economisite.
    (3) Pentru a beneficia de prima de stat, după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2), clienţilor li se pune la dispoziţie soldul economisit, la solicitarea acestora, iar pentru a beneficia de prima de stat aceştia au obligaţia ca, în termen de maximum 6 luni de la încasarea soldului economisit, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ a unei sume cel puţin echivalente cu cuantumul primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia. În cazul în care utilizarea sumei cel puţin echivalente cu cuantumul primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ nu este dovedită de clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ în termenul stabilit, aceasta nu va fi pusă la dispoziţie clientului şi se va restitui Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clienţii pot solicita acordarea unui credit în domeniul locativ cu finanţare anticipată sau intermediară, anterior împlinirii celor 5 ani."
   13. După articolul 315 se introduce un nou articol, articolul 3151, cu următorul cuprins:
    "Art. 3151. - (1) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ au obligaţia verificării eligibilităţii clienţilor, precum şi a documentelor justificative pe care clienţii le prezintă pentru a face dovada utilizării primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
    (2) Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ care stabilesc cuantumul primelor de stat au responsabilitate exclusivă pentru modul de calcul şi pentru verificarea documentelor justificative prezentate de clienţii care dovedesc utilizarea primei de stat şi a dobânzii aferente acesteia în scop locativ.
    (3) Anual, până la data de 31 ianuarie, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ solicită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele aferente primei de stat. Solicitarea va fi însoţită de un raport de analiză a eficienţei stimulării economisirii şi creditării în sistem colectiv pentru domeniul locativ pentru anul precedent, care specifică:
    a) numărul de credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare, precum şi cuantumul acestora;
    b) numărul de unităţi locative pentru care s-au realizat lucrări de reabilitare, modernizare şi suprafaţa aferentă;
    c) numărul de unităţi locative achiziţionate cu credite contractate în condiţiile stabilite anterior în contractul de economisire-creditare;
    d) numărul de unităţi locative pentru care sumele din contractele de economisire-creditare au reprezentat avans pentru achiziţia acestora.
    (4) Până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prognoze privind cuantumul primelor de stat pentru anul în curs şi următorii 3 ani, însoţite de raportul auditorului independent."
   14. Articolul 316 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 316. - (1) Clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sau care au încasat prima ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie băncii cu care au încheiat contract de economisire-creditare atât prima de stat necuvenită, cât şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă, în termen de maximum 60 de zile de la momentul în care au fost notificaţi de către bancă. Băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ sunt obligate să restituie Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sumele încasate de la clienţi în aplicarea prezentului alineat în termen de maximum 30 de zile de la încasarea acestora.
    (2) Termenul de 90 de zile, prevăzut la alin. (1), se calculează de la data la care clientul primeşte de la banca de economisire şi creditare în domeniul locativ, notificarea privind încasarea necuvenită a primei de stat.
    (3) În cazul contractelor de economisire-creditare încheiate după data de 1 ianuarie 2017, clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia sunt obligaţi să restituie, împreună cu prima de stat necuvenită, şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă."
   15. După articolul 316 se introduc două noi articole, articolele 3161 şi 3162, cu următorul cuprins:
    "Art. 3161. - Controlul respectării prevederilor art. 311, 312 şi ale art. 314-316 se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin aparatul de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit la art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012.
    Art. 3162. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va suspenda acordarea primei de stat pentru un client în situaţia în care Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi, la sesizarea unei persoane fizice sau juridice, efectuează verificări ce vizează stabilirea legalităţii acordării primei de stat clientului respectiv, în sensul respectării prevederilor dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, şi propun/propune suspendarea.
    (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice poate suspenda acordarea primei de stat pentru toţi clienţii unei bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ în oricare din următoarele situaţii:
    a) Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare privind existenţa unor indicii de nerespectare a legii de către băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ în procedurile de încheiere şi derulare a contractelor de economisire-creditare în situaţia a mai mult de 20% din clienţi;
    b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în cadrul activităţii de verificare a datelor necesare pentru soluţionarea solicitării transmise de banca pentru economisire şi creditare în domeniul locativ, a constatat că solicitarea pentru minimum 50% din clienţi nu întruneşte cerinţele legale pentru a fi acordată prima de stat.
    (3) Suspendarea acordării primei de stat durează până la data:
    a) notificării de către Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi a împrejurării că au/a finalizat verificările şi nu au/a constatat alte încălcări ale legii sau, după caz, că procedurile în căile de atac împotriva actului Curţii de Conturi prin care s-a dispus suspendarea sunt finalizate printr-o hotărâre definitivă a autorităţii competente prin care se constată legalitatea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (1);
    b) la care Ministerul Finanţelor Publice şi/sau Curtea de Conturi au/a transmis către minister o notificare prin care precizează, motivat, că nu mai sunt întrunite condiţiile suspendării menţionate în alin. (2) lit. a);
    c) la care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice constată că au fost remediate de către bancă deficienţele ce au condus la suspendarea acordării primei de stat - în cazul prevăzut de alin. (2) lit. b);
    d) comunicării refuzului justificat de acordare a primei de stat, în situaţia în care se constată încălcări ale prevederilor art. 311, 312 şi ale art. 314-316.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2), acordarea primei de stat va fi reluată, pentru clienţii îndreptăţiţi la aceasta, în cel mult 30 de zile de la data încetării suspendării."
   16. La articolul 393, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 393. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în prezentul titlu, casa centrală poate să dispună faţă de o cooperativă de credit afiliată, care încalcă dispoziţiile legii, ale reglementărilor sau ale altor acte emise în aplicarea acesteia, referitoare la supraveghere sau la condiţiile de desfăşurare a activităţii, măsurile prevăzute la art. 226 alin. (3) lit. a)-f), în condiţiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de casa centrală în acest sens.
    (2) Casa centrală poate propune în mod fundamentat Băncii Naţionale a României să dispună faţă de o cooperativă de credit sancţiunile şi/sau alte măsuri sancţionatoare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."
   Art. II. - Contractele de economisire-creditare aflate în derulare rămân guvernate de dispoziţiile normative în vigoare la momentul încheierii acestora.
   Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice modifică în mod corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. V din titlul II partea a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 509/2.471/2009.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 10 iulie 2018.
    Nr. 164.