Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 5.oct.2018
Monitorul Oficial, Partea I 881 18.oct.2018
Intrare în vigoare la 18.oct.2018
Regulamentul nr. 5/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) şi (2), art. 101, art. 150 alin. (1) lit. c) şi art. 171 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare art. 178 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum şi art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 al Comisiei din 19 octombrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante,
    în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul regulament:

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "27. furnizor extern - furnizorul de bunuri şi servicii, inclusiv agentul bancar, care poate fi o entitate autorizată sau nu, în funcţie de activitatea sau serviciile externalizate, respectiv o entitate afiliată în cadrul unui grup ori o entitate din afara grupului;".
   2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 271, cu următorul cuprins:
    "271. agent bancar - persoană fizică sau juridică ce intermediază desfăşurarea de activităţi bancare şi prestarea de servicii de plată, în schimbul unei remuneraţii, în numele şi pe seama uneia sau mai multor instituţii de credit;".
   3. La articolul 237 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) o prezentare a furnizorului extern, care să cuprindă cel puţin informaţii privind: denumirea şi sfera de activitate, autorizaţia deţinută pentru desfăşurarea activităţii externalizate, dacă este cazul, piaţa de operare şi poziţia de piaţă a acestuia, jurisdicţia aplicabilă, acţionariatul şi, dacă este cazul, indicarea apartenenţei furnizorului extern la grupul din care face parte instituţia de credit şi precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidată la nivel de grup;".
   4. După articolul 242 se introduce un nou articol, articolul 2421, cu următorul cuprins:
    "Art. 2421. - (1) Instituţiile de credit trebuie să întocmească şi să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere o listă a agenţilor bancari, în care se vor înscrie datele şi informaţiile privind fiecare agent bancar, în modalitatea prevăzută în anexa nr. 4.
    (2) Lista agenţilor bancari se actualizează de către instituţiile de credit cu ocazia fiecărei modificări sau completări a datelor şi informaţiilor înscrise iniţial. Orice modificare a datelor şi informaţiilor privind agentul bancar va fi transmisă de către instituţiile de credit, de îndată, Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.
    (3) În baza listei transmise de către instituţiile de credit potrivit alin. (1), agenţii bancari sunt înscrişi într-un registru ţinut de Banca Naţională a României şi actualizat permanent."
   5. La articolul 389, alineatele (2) - (4) se abrogă.
   6. După articolul 647 se introduce o nouă secţiune, secţiunea 11 "Nivelul pragului de semnificaţie", cuprinzând articolele 6471 şi 6472, cu următorul cuprins:
   
  "SECŢIUNEA 11 Nivelul pragului de semnificaţie

    Art. 6471. - (1) În aplicarea art. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante, pentru expunerile de tip retail:
    a) nivelul componentei relative a pragului de semnificaţie este de 1%;
    b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificaţie este de 150 lei.
    (2) În aplicarea art. 2 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante, pentru alte tipuri de expuneri decât expunerile de tip retail:
    a) nivelul componentei relative a pragului de semnificaţie este de 1%;
    b) nivelul componentei absolute a pragului de semnificaţie este de 1.000 lei.
    Art. 6472. - (1) În aplicarea art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante, instituţiile de credit care utilizează exclusiv abordarea standardizată prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de semnificaţie prevăzut la art. 6471 până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) În aplicarea art. 6 din Regulamentul delegat (UE) 2018/171 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru pragul de semnificaţie al obligaţiilor din credite restante, instituţiile de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating prevăzută în partea a treia, titlul II, capitolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se conformează cu nivelul pragului de semnificaţie prevăzut la art. 6471 în termenele comunicate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere."
   7. Articolul 681 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 681. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament."
   8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. II. - Instituţiile de credit transmit Băncii Naţionale a României lista agenţilor bancari, potrivit art. 2421 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
   Art. III. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 5 octombrie 2018.
    Nr. 5.

   ANEXĂ
  (Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 5/2013)

    Lista privind agenţii bancari

   
Nr. crt. Data înregistrării Denumirea agentului bancar Codul de identificare fiscală/Codul unic de înregistrare Autorizaţia deţinută pentru desfăşurarea activităţii externalizate Descrierea activităţilor, serviciilor, operaţiunilor sau proceselor externalizate Piaţa de operare Durata contractului de externalizare Legislaţia aplicabilă