Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 10.aug.2018
Monitorul Oficial, Partea I 708 14.aug.2018
Intrare în vigoare la 14.aug.2018
Ordinul nr. 6/2018 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 şi 40 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 2, subpunctul 2.10 va avea următorul cuprins:
    "2.10. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro."
   2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 4, subpunctul 4.1 va avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017."
   3. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", punctul 4 subpunctul 4.5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Entităţile, altele decât instituţiile de credit, înscriu în formularul «Contul de profit şi pierdere», la poziţia «Salarii», toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor, potrivit legii."
   4. Capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit" va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit

   
Judeţul . . . . . . . . . . |_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresă: localitate: . . . . . . . . . .
sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . .
nr.: . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . . |_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite si avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite si avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
Titluri de datorie 120
Credite si avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite si avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat 181
Titluri de datorie 182
Credite si avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate 260
Titluri de participare contabilizate la cost 261
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere 262
Titluri de participare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 263
Imobilizări corporale 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE 380
10.02 - DATORII Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Datorii financiare detinute în vederea tranzacţionării 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspectejuridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII 300
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Capital social 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace] 130
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în
organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie. . . . .

   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă*) curentă
A B 1 2
Venituri din dobânzi 010
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Active financiare evaluate la cost amortizat 051
Alte active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende 160
Active financiare evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie si entităti asociate 192
Titluri de participare contabilizate la cost 193
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe si comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 220
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 231
Active financiare evaluate la cost amortizat 241
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiţii imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net 425
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 426
Active financiare evaluate la cost amortizat 427
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente şi garanţii date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) 460
(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Active financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiţii imobiliare) 540
(Fond comercial) 550
(Alte imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI 670

    *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 01.01.2017 - 30.06.2017.

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în
organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    Date informative
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităti Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investitii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz.202+206+212 la 214+215+216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30de zile 203
- peste 90de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fonduriloi speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă -total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă -total (poz.223 la 226), din care: 222
- restante până la 30de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute m contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritai sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare***) Cod poziţie Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Sume
- lei -
Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col.1 %3) Col.2 Sume Col.3 %3) Col.4
Capital social vărsat3) (poz.1110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare 1120a
XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110- 1120 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în
organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   5. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor bancare şi, respectiv, la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Date informative
la data de 30 iunie. . . . .

   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităti Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col.2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investitii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz.202+206+212 la 214+215+216+221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz.217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate si creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate si creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare ***) Cod poziţie Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col.1 %3) Col.2 Sume Col.3 %3) Col.4
Capital social vărsat3) (poz.l 110+1113+1117+1118+1119+1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare4^ Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare 1120a
XIII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului socialvărsat înscris lapoz. 1100.
    4) Secţiunea XII "Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare" nu se completează de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(nume şi prenume)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în
organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   6. Capitolul V "Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL V Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit

    1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    1.1. Active (cod 10.01)
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    096 = 097 + 098 + 099
    100 = 120 + 130
    141 = 142 + 143 + 144
    181 = 182 + 183
    260 = 261 + 262 + 263
    270 = 280 + 290
    300 = 310 + 320
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
    1.2. Datorii (cod 10.02)
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290
    1.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)
    010 = 020 + 030
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
    128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170
    300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255
    2. Contul de profit şi pierdere (cod 20)
    010 = 041 + 051 + 080 + 085
    090 = 120 + 140 + 145
    160 = 191 + 192
    192 = 193 + 194
    220 = 231 + 241 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    425 = 426 + 427
    430 = 440 + 450
    460 = 481 + 491
    520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
    610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 -
    430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    670 = 630 + 640
    3. Date informative (cod 30)
    I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 + 103 = 1
    II. Date privind plăţile restante
    Controlul orizontal
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227
    202 = 203 + 204 + 205
    206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
    216 = 217 + 218 + 219 + 220
    222 = 223 + 224 + 225 + 226".
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30.06.2018, al cărei termen de depunere este până cel mai târziu la data de 16.08.2018.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 10 august 2018.
    Nr. 6.