Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 17.noi.2017
Monitorul Oficial, Partea I 12 5.ian.2018
Intrare în vigoare la 5.ian.2018
Regulamentul nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 101, 122, 126, 1261, 1262 şi ale art. 150 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 30 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 3 alineatul (1), punctul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "45. amortizorul de capital pentru riscul sistemic - fondurile proprii pe care o instituţie de credit este obligată să le menţină în conformitate cu art. 288 din prezentul regulament;".
   2. La articolul 3 alineatul (1), punctul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "47. rata amortizorului anticiclic de capital - cota procentuală pe care instituţiile de credit trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul de capital anticiclic specific instituţiilor de credit respective;".
   3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "48. instituţie de credit autorizată la nivel naţional - o instituţie de credit care a fost autorizată în România şi pentru care rata amortizorului anticiclic de capital este impusă prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială;".
   4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 se abrogă.
   5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 52 se introduce un nou punct, punctul 53, cu următorul cuprins:
    "53. stat terţ semnificativ - statul terţ care a fost identificat ca fiind semnificativ în urma evaluărilor periodice efectuate de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială."
   6. Articolul 255 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 255. - (1) Prezentul titlu stabileşte reguli cu privire la fondurile proprii pe care instituţiile de credit trebuie să le deţină în vederea constituirii amortizoarelor de capital.
    (2) Prezentul titlu se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe.
    (3) La recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, Banca Naţională a României poate emite ordine pentru impunerea ratelor amortizoarelor de capital, cu excepţia cazurilor în care expunerile sunt situate în alte state, iar amortizoarele anticiclice de capital stabilite de autorităţile competente sau desemnate din aceste state se aplică în mod direct, conform prevederilor art. 262 alin. (3) şi (4). În ordinele emise Banca Naţională a României precizează şi data de la care instituţiile de credit aplică ratele amortizoarelor de capital.
    (4) În situaţia în care Banca Naţională a României decide să respecte recomandările emise de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, Banca Naţională a României informează Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii.
    (5) Banca Naţională a României informează Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituţiilor de credit.
    (6) La recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, Banca Naţională a României poate acorda derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital instituţiilor care înregistrează expuneri sub un anumit prag.
    (7) În cazul în care Banca Naţională a României decide să procedeze conform alin. (6), aceasta informează Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială cu privire la derogarea acordată şi, la recomandarea acestuia, aplică un proces de monitorizare periodică, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.
    (8) În situaţia în care Banca Naţională a României nu este de acord cu oricare dintre elementele cuprinse în recomandarea emisă de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială şi, prin urmare, nu respectă măsura recomandată, Banca Naţională a României informează Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială şi transmite acestuia fundamentarea respectivei decizii în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (9) Banca Naţională a României elaborează periodic analize privind eficienţa şi eficacitatea instrumentelor macroprudenţiale din categoria amortizoarelor de capital aplicate instituţiilor de credit, în vederea formulării de eventuale propuneri care să fie supuse analizei Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, legate de:
    a) calibrarea, recalibrarea sau dezactivarea instrumentelor macroprudenţiale deja implementate; şi/sau
    b) activarea unor noi instrumente macroprudenţiale, în scopul atenuării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate."
   7. La titlul IV capitolul III, secţiunile a 2-a, a 3-a şi a 4-a se abrogă.
   8. La articolul 261, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 261. - (1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de credit este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică pentru jurisdicţiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale instituţiei de credit, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ordinelor emise de Banca Naţională a României în materia amortizoarelor de capital."
   9. Articolul 262 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 262. - (1) În scopul calculării ratei amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de credit, inclusiv, unde este cazul, pentru scopurile elementului de capital consolidat corespunzător, instituţiile de credit utilizează ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile în jurisdicţiile în care sunt situate expunerile relevante din credite, publicate pe website-ul Băncii Naţionale a României, în conformitate cu alin. (2)-(4).
    (2) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate în România este stabilită prin ordin al Băncii Naţionale a României, emis la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială.
    (3) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă expunerilor relevante din credite situate într-un alt stat membru este:
    a) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată nu depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc;
    b) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi este impusă de Banca Naţională a României printr-un ordin emis la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială;
    c) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului membru respectiv depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi Banca Naţională a României a emis un ordin de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaştere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului membru.
    (4) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate într-un stat terţ semnificativ este:
    a) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terţ semnificativ nu a stabilit şi nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:
    (i) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială;
    (ii) 0%, dacă Banca Naţională a României nu a emis un ordin în acest sens;
    b) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terţ semnificativ a stabilit şi a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:
    (i) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat terţ semnificativ, în cazul în care această rată nu depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, iar Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nu consideră necesară recomandarea unui nivel mai mare decât nivelul stabilit de respectiva autoritate desemnată;
    (ii) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, în cazul în care acesta consideră necesară recomandarea unei rate mai mari decât rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ;
    (iii) rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ, în cazul în care această rată depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi este impusă prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială;
    (iv) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ respectiv depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc şi Banca Naţională a României a emis un ordin de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaştere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului terţ semnificativ."
   10. La articolul 263, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru scopurile calculului prevăzut la art. 261 alin. (1):
    a) ratele amortizorului anticiclic impuse prin ordin emis de Banca Naţională a României, ca urmare a recomandării Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, se aplică de la data prevăzută în respectivul ordin, dacă decizia are ca efect majorarea ratei;
    b) ratele stabilite de autorităţile desemnate din alte state membre, în cazul în care aceste rate nu depăşesc 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, se aplică de la data precizată de acele autorităţi, dacă decizia respectivelor autorităţi are ca efect majorarea ratei;
    c) sub rezerva lit. a), rata amortizorului anticiclic pentru un stat terţ se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea competentă dintr-un stat terţ a anunţat modificarea ratei, indiferent dacă autoritatea în cauză impune instituţiilor de credit înfiinţate în statul terţ să aplice modificarea într-un termen mai scurt, în condiţiile în care decizia are ca efect majorarea ratei. În acest sens, o modificare a ratei pentru un stat terţ este considerată ca anunţată la data la care este publicată de autoritatea competentă din statul terţ în conformitate cu cadrul de reglementare relevant la nivel naţional;
    d) rata amortizorului anticiclic se aplică imediat în condiţiile în care decizia are ca efect reducerea acesteia."
   11. Articolele 264 şi 265 se abrogă.
   12. Articolul 266 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 266. - Fiecare instituţie identificată de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială drept instituţie de tip G-SII trebuie să menţină, la nivel consolidat, un amortizor G-SII la nivelul impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Această cerinţă se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute în plus faţă de cele utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."
   13. Articolele 267 şi 268 se abrogă.
   14. La articolul 269, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 269. - (1) Instituţiile de credit identificate de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială drept instituţii de tip O-SII menţin, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, un amortizor O-SII, impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Această cerinţă se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute în plus faţă de cele utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."
   15. La articolul 269, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.
   16. Articolele 270-274 se abrogă.
   17. Articolul 275 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 275. - Instituţiile de importanţă sistemică nu utilizează fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute pentru a acoperi amortizorul G-SII şi amortizorul O-SII impuse prin ordin emis de Banca Naţională a României potrivit art. 266 şi art. 269 alin. (1), la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, pentru a îndeplini oricare dintre cerinţele impuse în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, al art. 256 şi art. 257 din prezentul regulament, precum şi orice alte cerinţe impuse în temeiul art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."
   18. Articolul 276 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 276. - În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul următoarelor tipuri de amortizoare, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre:
    a) amortizorul G-SII şi amortizorul O-SII;
    b) amortizorul G-SII, amortizorul O-SII şi, în conformitate cu art. 288, amortizorul de capital pentru riscul sistemic."
   19. Articolul 277 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 277. - În cazul în care o instituţie de credit, la nivel individual sau subconsolidat, face obiectul unui amortizor O-SII şi al unui amortizor de capital pentru riscul sistemic în conformitate cu art. 288, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două."
   20. Articolul 278 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 278. - Fără a aduce atingere art. 276 şi art. 277, în cazul în care amortizorul de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în România, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII care se aplică în conformitate cu art. 269, respectiv 266."
   21. La articolul 281, alineatul (1) se abrogă.
   22. La articolul 281, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instituţiile de credit trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terţe, precum şi expunerilor localizate în alte state membre, conform ordinelor emise de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială."
   23. La articolul 281, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
   24. Articolele 282-287 se abrogă.
   25. La articolul 288, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 288. - (1) Instituţiile de credit trebuie să menţină, la nivel individual, consolidat şi subconsolidat, după caz, pe lângă fondurile proprii prevăzute la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială. Această cerinţă se adaugă la cerinţele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Amortizorul respectiv trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menţinute în plus faţă de cele utilizate pentru îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 şi ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare."
   26. Articolul 290 se abrogă.
   27. Articolul 664 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 664. - În perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 256, instituţiile de credit trebuie să menţină amortizorul de conservare a capitalului la nivelul impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială."
   28. Articolul 665 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 665. - În perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, prin derogare de la prevederile art. 257, instituţiile de credit trebuie să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul impus prin ordin emis de Banca Naţională a României, la recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială."
   29. La articolul 666, alineatele (3) - (7) se abrogă.
   30. Articolul 667 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 667. - Prevederile art. 266 şi 275-280 se aplică după cum urmează:
    a) 50% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2017;
    b) 75% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2018; şi
    c) 100% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 266, în anul 2019."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 17 noiembrie 2017.
    Nr. 2.