Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 10 din 1.noi.2017
Monitorul Oficial, Partea I 897 15.noi.2017
Intrare în vigoare la 15.noi.2017
Ordinul nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 bis.

   (2) Prevederile prezentului ordin se aplică sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale.
   (3) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, denumite în continuare raportări periodice, întocmite pentru data de 31.01.2018.
   Art. 2. - (1) Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
   (2) Raportările periodice se transmit Băncii Naţionale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României (SIRBNR), având ataşată semnătura electronică, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.
   Art. 3. - Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar- contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 şi 693 bis din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 1 noiembrie 2017.
    Nr. 10.