Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 13.sep.2017
Monitorul Oficial, Partea I 760 25.sep.2017
Intrare în vigoare la 1.oct.2017
Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 33 alin. (1), art. 40 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:
    "71. dobânda anuală efectivă - are înţelesul atribuit de art. 7 pct. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, după caz, de art. 3 pct. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în funcţie de tipul contractului de credit şi de legislaţia incidentă;".
   2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:
    "121. facilitatea de creditare acordată de către Banca Naţională a României - are înţelesul atribuit de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, cu modificările ulterioare;".
   3. La articolul 26 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
    "c) volumul total al creditelor de consum acordate în ultimele trei trimestre depăşeşte 75.000.000 lei;
    d) media lunară a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă, ponderate în funcţie de valoarea fiecărui credit la data acordării, determinată potrivit formulei prevăzute în anexa nr. 3 - Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special, depăşeşte oricare dintre limitele:
    (i) 200% în cazul creditelor de consum în lei, respectiv 133% în cazul creditelor de consum acordate în valută sau indexate la cursul unei valute, cu durata iniţială de până la 15 zile inclusiv;
    (ii) 1 00% pentru creditele de consum în lei, respectiv 67% în cazul creditelor de consum acordate în valută sau indexate la cursul unei valute, cu durata iniţială între 16 zile şi 90 de zile inclusiv;
    (iii) de 10 ori rata dobânzii aferente facilităţii de creditare acordate de către Banca Naţională a României, pentru creditele de consum în lei cu durata iniţială de peste 90 de zile, respectiv de 6,7 ori rata dobânzii aferente facilităţii de creditare permanentă acordate de către Banca Naţională a României, pentru creditele de consum acordate în valută sau indexate la cursul unei valute cu durata iniţială de peste 90 de zile; valoarea ratei dobânzii de referinţă menţionate, utilizată pentru calcul, este cea valabilă la începutul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, disponibilă public pe website-ul Băncii Naţionale a României."
   4. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României în situaţia în care Direcţia supraveghere constată existenţa oricăreia dintre următoarele situaţii:
    a) îndeplinirea cumulativă a limitelor aferente criteriilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive;
    b) îndeplinirea criteriului prevăzut la alin. (1) lit. c);
    c) îndeplinirea în oricare lună aferentă unei perioade de raportare trimestrială a criteriului prevăzut la alin. (1) lit. d)."
   5. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 29. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special vor fi radiate din acest registru, rămânând înscrise în Registrul general, la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b);
    b) pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. c);
    c) pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc criteriul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. d)."
   6. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:
    "Art. 291. - În aplicarea prezentei secţiuni, prin credite de consum se înţelege creditele prevăzute la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, acordate de instituţiile financiare nebancare."
   7. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 3

    Judeţul . . . . . . . . . .|_|_|
    Denumirea instituţiei financiare nebancare: . . . . . . . . . .
    Adresa loc.: . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . .
    Str.: . . . . . . . . . . nr. : . . . . . . . . . .
    Telefon: . . . . . . . . . ., Fax: . . . . . . . . . .
    Numărul din registrul comerţului . . . . . . . . . .
    Data: [_,_] [_,_] [_,_] Cod unic de înregistrare: [_,_,_,_,_,_,]

    INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special

   
RON
DENUMIRE INDICATORI Număr rând Perioada de raportare*)
n-2 n-1 n
1 2 3 1 2 3 1 2 3
A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 2 + rd. 3) 1
Total credite acordate (ct. 2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+ 2311+2312+2411+2412+2731+2732+2751+2752+ extras 2811 + extras 2821+30111 + extras 3811 + extras 3821+401+402+4711+4712 + extras 4811 + extras 4821) 2
Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+981) 3
B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE, sold la finele perioadei de raportare (rd. 5 + rd. 6) 4
Total capitaluri proprii (ct. 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519▒581▒591-592) 5
Total surse împrumutate (ct. 2321+2322+2431+2432+2711 (solduri creditoare)**) + 2741+ 2742+2761+2762+30121+3251+3581+3582 - extras 3741 - extras 3742+4721+4722+ 531+532) 6
C. VOLUMUL TOTAL AL CREDITELOR DE CONSUM***) ACORDATE****) 7
D. RATA MEDIE A DOBÂNZILOR ANUALE EFECTIVE PENTRU CREDITELE DE CONSUM***) ACORDATE ÎN LUNA DE REFERINŢĂ PONDERATE CU VALOAREA CREDITELOR, determinată potrivit formulei de calcul DAE *****)
- credite cu durata iniţială de până la 15 zile, inclusiv
- în lei 8
- în valută 9
- credite cu durata iniţială între 16 zile şi 90 de zile, inclusiv
- în lei 10
- în valută 11
- credite cu durata iniţială de peste 90 de zile
- în lei 12
- în valută 13

    *) n - reprezintă perioada de raportare trimestrială. Indicatorul de la lit. C se va calcula pentru fiecare trimestru pe baza valorii creditelor nou-acordate în perioada de referinţă, înregistrată la data acordării. Valoarea aferentă criteriului de la lit. D se va completa pentru finele fiecărei luni din trimestrul de raportare.
    **) Sintagma «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional 2711 «Conturi curente la instituţii de credit».
    ***) Sintagma «credite de consum» se referă la creditele prevăzute la art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, acordate de instituţiile financiare nebancare în baza Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. La determinarea valorii indicatorilor aferenţi criteriului de la lit. D nu se iau în considerare operaţiunile de creditare în condiţii de favoare, aşa cum sunt acestea definite potrivit prezentului regulament.
    ****) Se vor avea în vedere toate creditele acordate în perioada de raportare, inclusiv cele care au fost rambursate şi nu se regăsesc în sold la finele perioadei de raportare şi cele care reprezintă refinanţări ale creditelor acordate.
    *****)

    unde DAE = rata medie a dobânzilor anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă ponderate cu valoarea creditelor, DAEk = fiecare nivel distinct al dobânzii anuale efective pentru creditele de consum acordate în luna de referinţă, Ck = valoarea creditelor de consum acordate cu dobânda anuală efectivă DAEk în luna de referinţă.
   
Administrator
(conducătorul entităţii),
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila
instituţiei financiare nebancare
Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Numele, prenumele şi semnătura"
   8. Anexa nr. 5a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ANEXA Nr. 5a

    CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor de activ în categorii de risc de credit

    a) Pondere 0%:
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale şi băncile centrale ale ţărilor din zona A;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de Comunităţile Europene;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile centrale şi de băncile centrale din zona A sau de Comunităţile Europene;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale sau de băncile centrale din zona B, exprimate şi finanţate în moneda naţională a împrumutatului;
    - elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formă de titluri emise de administraţiile centrale, băncile centrale din zona A sau de Comunităţile Europene ori de obligaţiuni emise de instituţia împrumutătoare şi încredinţate acesteia.
    b) Pondere 20%:
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona A;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituţie de credit din zona A şi cesionate în favoarea instituţiei împrumutătoare;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona B, cu scadenţă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituţii;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de entităţi financiare aflate sub supravegherea prudenţială a unor autorităţi competente din statele membre;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile regionale sau locale din zona A;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile regionale sau locale din zona A.
    c) Pondere 35%:
    - elemente de activ constituind creanţe reprezentând expuneri garantate cu garanţii intrinseci aferente operaţiunilor de leasing financiar;
    - elemente în afara bilanţului de natura angajamentelor de finanţare date în favoarea clientelei ce decurg dintr-o tranzacţie de leasing financiar care are ca obiect bunuri imobile, reprezentând expuneri garantate cu dreptul de proprietate al instituţiei financiare nebancare asupra bunului imobil respectiv.
    d) Pondere 50%:
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituţiei financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietăţii va fi determinată potrivit prevederilor legale în materie şi normelor proprii ale instituţiei financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuată cel puţin o dată pe an;
    - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu garanţii constând în gaj cu sau fără deposedare;
    - elementele din afara bilanţului cu risc mediu, menţionate în anexa nr. 5b la regulament.
    e) Pondere 100%:
    - expunerile din elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, care nu sunt menţionate la celelalte litere.
    f) Pondere 1000%:
    - elemente de activ constituind creanţe rezultate din credite de consum în înţelesul art. 3 lit. b) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă se regăsesc între cele menţionate la lit. a) - e), acordate începând cu data de 1 octombrie 2017, a căror dobândă anuală efectivă depăşeşte limita prevăzută la art. 26 alin. (1) lit. d) din regulament, aferentă duratei iniţiale şi monedei creditului."
   Art. II. - În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii raportării aferente trimestrului IV al anului 2017, Banca Naţională a României înscrie în Registrul special instituţiile financiare nebancare ai căror indicatori raportaţi depăşesc pragurile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. c) şi/sau lit. d) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. III. - Prezentul regulament întră în vigoare la data de 1 octombrie 2017, cu excepţia dispoziţiilor art. I pct. 8, care se aplică începând cu data de 1 februarie 2018.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 septembrie 2017.
    Nr. 1.