Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 3.oct.2016
Monitorul Oficial, Partea I 832 20.oct.2016
Intrare în vigoare la 1.ian.2017
Ordinul nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, ale art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;".
2. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - În înţelesul prezentului ordin sunt considerate entităţi de interes public instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) şi Fondul."
2. Anexa "Reglementări contabile conforme cu directivele europene" se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 3 octombrie 2016.
Nr. 7.

ANEXA Nr. 1

Modificările şi completările Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare din 03.10.2016

 1. După punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 121, cu următorul cuprins:
"121. (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
(3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
(4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
(6) Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 11 alin. (3).
(7) O entitate care este filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 37.
(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1)."
2. La punctul 13 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei de credit referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens."
3. La punctul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă avizul referitor la informaţiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g)."
4. La punctul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 121 alin. (1)."
5. După punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:
"371. (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă şi care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.
(3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare consolidate.
(4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
(6) Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-a îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 11 alin. (3) şi la pct. 37.
(7) O societate-mamă care este de asemenea filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă societatea- mamă exonerată respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 37.
(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1)."
6. La punctul 39, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 371 alin. (1)."

ANEXA Nr. 2

 

Modificările şi completările Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015, din 03.10.2016

       1. La punctul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"a1) Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea de informaţii nefinanciare şi de informaţii privind diversitatea de către anumite întreprinderi şi grupuri mari, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din 15 noiembrie 2014;".
2. Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. (1) Entităţile de interes public, menţionate la art. 3 din ordin, cu excepţia Fondului, întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
a) bilanţ;
b) cont de profit şi pierdere;
c) situaţia modificărilor capitalurilor proprii;
d) situaţia fluxurilor de trezorerie;
e) notele explicative.
(2) Fondul întocmeşte situaţii financiare anuale care cuprind:
a) bilanţ;
b) cont de profit şi pierdere;
c) situaţia fluxurilor de trezorerie;
d) notele explicative.
(3) Instituţiile menţionate la art. 2 lit. d) din ordin întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
a) bilanţ;
b) cont de profit şi pierdere;
c) notele explicative.
(4) Situaţiile financiare anuale constituie un tot unitar."
3. După punctul 226 se introduce un nou punct, punctul 2261, cu următorul cuprins:
"2261. (1) Entităţile de interes public care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului şi combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
(2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
(3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
(4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
(6) Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 225 alin. (3).
(7) O entitate care este filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 234.
(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1)."
4. La punctul 227 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiei referitor la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens."
5. La punctul 227, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă avizul referitor la informaţiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g)."
6. La punctul 229, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prevederile prezentului punct nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 2261 alin. (1)."
7. După punctul 234 se introduce un nou punct, punctul 2341, cu următorul cuprins:
"2341. (1) Entităţile de interes public care sunt societăţi-mamă şi care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 angajaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine informaţii, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
c) rezultatele politicilor respective;
d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
(2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.
(3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, de asemenea, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare consolidate.
(4) Informaţiile referitoare la evoluţii iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi au o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
(5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrul de reglementare stabilit la nivel naţional, al Uniunii Europene sau la nivel internaţional, cu precizarea explicită a acestora.
(6) Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) şi-a îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 225 alin. (3) şi la pct. 234.
(7) O societate-mamă care este de asemenea filială este exonerată de obligaţia prevăzută la alin. (1) dacă societatea- mamă exonerată respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entităţi, în conformitate cu prevederile pct. 234.
(8) Auditorul statutar sau firma de audit are obligaţia de a verifica dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1)."