Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 10 din 5.dec.2016
Monitorul Oficial, Partea I 1057 28.dec.2016
Intrare în vigoare la 28.dec.2016
Regulamentul nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Având în vedere prevederile art. 26, art. 28 alin. (1) lit. a), art. 36 şi ale art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 21 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În aplicarea alin. (1), instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite, în format letric şi în format electronic, prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR), în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea."
2. La articolul 31, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului care atestă identitatea asociaţilor/acţionarilor şi a conducătorilor societăţii, precum şi faptul că activitatea principală este acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;".
3. La articolul 33, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) copia hotărârii organului statutar din care rezultă identitatea persoanelor împuternicite, în calitate de conducători, să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a casei de ajutor reciproc şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea asociaţiei;".
4. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3), pentru casele de amanet şi casele de ajutor reciproc, comunicările privind modificările referitoare la denumire, adresa sediului social sau conducători vor fi însoţite de documentele prevăzute la art. 31, respectiv la art. 33 lit. a), b) şi c), corespunzător modificărilor intervenite."
5. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă vor comunica modificările referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridică, conducători şi starea entităţii, respectiv dacă se află în situaţia prevăzută la art. 42 lit. c) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau dacă au participat la un proces de fuziune la finalizarea căruia a încetat existenţa unei alte instituţii financiare nebancare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidenţă."
6. La articolul 65 alineatul (2), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. în format electronic prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR);".
7. La articolul 75 alineatul (2), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. în format electronic prin intermediul Sistemului de raportări directe către BNR (RAPDIR);".
8. La articolul 113, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) În aplicarea art. 28 alin. (1) lit. a) şi a art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia financiară nebancară va transmite Direcţiei supraveghere, respectiv Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidenţă, însoţită de hotărârea organului statutar competent referitoare la solicitarea radierii din registrele ţinute de Banca Naţională a României potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009."
9. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ANEXA Nr. 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în Registrul general/de evidenţă (Se barează varianta necorespunzătoare.) a . . . . . . . . . ., (denumirea entităţii pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidenţă) cu sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la oficiul registrului comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa (Se barează varianta necorespunzătoare.) . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect de activitate1. . . . . . . . . . .
1 Vor fi indicate activităţile de creditare ce urmează a fi desfăşurate, înscrise în actele constitutive ale entităţii, prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Adresa noastră de contact este: . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . ."
Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 5 decembrie 2016.
Nr. 10.