Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 12.aug.2016
Monitorul Oficial, Partea I 621 12.aug.2016
Intrare în vigoare la 12.aug.2016
Ordinul nr. 6/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) instituţiilor prevăzute la art. 2 lit. a) -d) şi f) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene."
2. Anexa se modifică şi se completează potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2016, al cărei termen de depunere este până cel mai târziu la data de 16 august 2016.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 10 august 2016.
Nr. 6.

ANEXĂ

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii."
2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 2, subpunctul 2.4 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Entităţile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată."
3. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 16 august a anului de raportare."
4. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015."
5. La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit", capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar" şi capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", antetul formularelor de raportare contabilă semestrială se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Judeţul . . . . . . . . . .|_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresă: localitate: . . . . . . . . . .
sectorul . . . . . . . . . .str. . . . . . . . . . .
nr. . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax. . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată (denumire clasă CAEN)
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|"

6. La capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit”, formatul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative” se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
"Date informative
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod
poziţie
Total col. 2 + 3 din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total
(poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:
201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de sta! datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă -total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă -total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la30de zile 223
- restante după 30de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod
poziţie
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*-* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*-* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 423
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
- impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 430
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 431
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
- creanţe restante de la entităţi din sectorul
privat
436
V. Tichete de masă Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare ****) Cod
poziţie
Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat*****) Cod
poziţie
30 iunie
An precedent An curent
A B Sume
Col. 1
%3)
Col. 2
Sume
Col. 3
%3)
Col. 4
Capital social vărsat3)
(poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:
1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
-- cu capital integral de stat 1114
-- cu capital majoritar de stat 1115
-- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.
*****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110—1120 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
7. La capitolul III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative”, aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, şi respectiv la capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar”, modelul*) formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 „Date informative”, aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi se completează şi vor avea următorul cuprins:
"Date informative
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod
poziţie
Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod
poziţie
Total col. 2 + 3 din care:
Pentru
activitatea
curentă
Pentru activitatea de invesţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de sta! datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la30de zile 217
- restante după 30de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr de salariaţi Cod
poziţie
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de30 iunie 302
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 423
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
- impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 430
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 431
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436
V. Tichete de masă Cod
poziţie
Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***) Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare ****) Cod
poziţie
Sume
- Lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod
poziţie
Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat*****) Cod
poziţie
30 iunie
An precedent An curent
A B Sume
Col. 1
%3)
Col. 2
Sume
Col. 3
%3)
Col. 4
Capital social vărsat3)
(poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:
1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod
poziţie
Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1121
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1122
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1123
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1124

*) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.
*****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
3) La secţiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele)
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."