Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 7.aug.2015
Monitorul Oficial, Partea I 614 13.aug.2015
Intrare în vigoare la 13.aug.2015
Modificări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 07.08.2015

   1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 17 august a anului de raportare."
   2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare."
   3. Capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit
   
Judeţul . . . . . . . . . .|_|_|
Entitatea: . . . . . . . . . .
Adresă: localitate: . . . . . . . . . .
sector . . . . . . . . . . strada . . . . . . . . . .
nr. : . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
. . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod poziţie Sold la:
începutul anului sfârşitul perioadei
A B 1 2
Numerar şi solduri de numerar la bănci centrale 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
Instrumente de capital 110
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare disponibile în vederea vânzării 140
Instrumente de capital 150
Titluri de datorie 160
Credite şi avansuri 170
Împrumuturi şi creanţe 180
Titluri de datorie 190
Credite şi avansuri 200
Investiţii păstrate până la scadenţă 210
Titluri de datorie 220
Credite şi avansuri 230
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate 260
Imobilizări corporale 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE 380
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII 300
Capital social 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficientă] 130
Conversia valutară 140
Instrumente derivate de acoperire. Acoperirea fluxurilor de numerar [partea eficientă] 150
Active financiare disponibile în vederea vânzării 160
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent (ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

   
20 - lei -Denumirea indicatorului

Cod poziţie
Realizări aferente perioadei de raportare
precedentă curentă
A B 1 2
Venituri din dobânzi 010
Active financiare disponibile în vederea vânzării 040
Împrumuturi şi creanţe 050
Investiţii păstrate până la scadenţă 060
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii 070
Alte active 080
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii) 130
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din de recunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 220
Active financiare disponibile în vederea vânzării 230
Împrumuturi şi creanţe 240
Investiţii păstrate până la scadenţă 250
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (-) net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire (-) net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere] (-) net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, altele decât cele deţinute în vederea vânzării (-) net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE (-) NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiţii imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente şi garanţii date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare
care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)
460
(Active financiare evaluate la cost) 470
(Active financiare disponibile în vederea vânzării) 480
(Împrumuturi şi creanţe) 490
(Investiţii păstrate până la scadenţă) 500

   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele oi prenumele, semnatura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele oi prenumele, calitatea, semnatura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    DATE INFORMATIVE
   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 423
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
- impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 430
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 431
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare, din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor, din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
an precedent an curent
A B Sume Col. 1 %2) Col. 2 Sume Col. 3 %2) Col. 4
Capital social vărsat2) (poz. 1010 + 1013 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020), din care: 1000 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care: 1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
an precedent an curent
A B Sume Col. 1 %2) Col. 2 Sume Col. 3 %2) Col. 4
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020
XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1021
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1022
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1023
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1024

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.
    *****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   4. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi respectiv la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE

   
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
III. Număr de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 423
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 424
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 425
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 426
- impozitul datorat la bugetul de stat 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 430
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 431
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 432
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 433
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 434
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 435
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 436
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- după surse de finanţare, din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor, din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
an precedent an curent
A B Sume Col. 1 %2) Col. 2 Sume Col. 3 %2) Col. 4
Capital social vărsat2) (poz. 1010 + 1013 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020), din care: 1000 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care: 1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
an precedent an curent
A B Sume Col. 1 %2) Col. 2 Sume Col. 3 %2) Col. 4
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020
XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1021
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1022
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1023
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1024

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
    ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012.
    *****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    2) La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   5. Capitolul V "Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL V Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit

    1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    1.1. Active (cod 10.01)
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    100 = 110 + 120 + 130
    140 = 150 + 160 + 170
    180 = 190 + 200
    210 = 220 + 230
    270 = 280 + 290
    300 = 310 + 320
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 100 + 140 + 180 + 210 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
    1.2. Datorii (cod 10.02)
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 270 + 280 + 290
    1.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)
    010 = 020 + 030
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122
    128 = 130 + 140 + 150 + 160 + 170
    300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255.
    2. Contul de profit şi pierdere (cod 20)
    010 = 040 + 050 + 060 + 070 + 080
    090 = 120 + 130 + 140
    220 = 230 + 240 + 250 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    430 = 440 + 450
    460 = 470 + 480 + 490 + 500
    520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 360 - 390 - 430 - 460 510 - 520 + 580 + 600
    670 = 630 + 640.
    3. Date informative (cod 30)
    I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 + 103 = 1
    II. Date privind plăţile restante
    Controlul orizontal
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 trebuie respectate următoarele corelaţii:
    201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227
    202 = 203 + 204 + 205
    206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
    216 = 217 + 218 + 219 + 220
    222 = 223 + 224 + 225 + 226"
   6. La capitolul VI "Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar", litera A punctul A.3 şi la capitolul VII "Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", litera A punctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă semestrială "Date informative (cod 30)", corelaţia VII "Cheltuieli de inovare" se abrogă.
   7. Capitolul VIII "Nomenclator - forme de proprietate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL VIII Nomenclator - forme de proprietate

   
Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale*)
15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome
20 proprietate mixtă**) (cu capital de stat si privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)
proprietate mixtă (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
proprietate mixtă (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi în nume colectiv
32 Societăţi în comandită simplă
33 Societăţi în comandită pe acţiuni
34 Societăţi pe acţiuni
35 Societăţi cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
(societăţi aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

    *) La codul 14 se înscriu doar acele companii şi societăţi naţionale care au capital integral de stat.
    **) La proprietatea mixtă se înscriu şi acele companii şi societăţi naţionale al căror capital nu este integral de stat."
   8. În cuprinsul anexei, prevederile referitoare la ştampilarea formularelor de raportare contabilă semestrială se abrogă.