Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 17.iul.2015
Monitorul Oficial, Partea I 540 20.iul.2015
Intrare în vigoare la 1.ian.2016
Ordinul nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

    Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică:
   a) instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) instituţiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) instituţiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;
   d) sucursalelor din România ale instituţiilor străine menţionate la lit. a)-c);
   e) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor menţionate la lit. a)-c), persoane juridice române, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii; şi
   f) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în cuprinsul prezentului ordin şi al reglementărilor contabile Fond.
   Art. 3. - În înţelesul prezentului ordin sunt considerate entităţi de interes public instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a) -c).
   Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţii şi de Fond prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.
   (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a) -c) în calitate de societăţi-mamă.
   Art. 5. - Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
   Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 şi 930 bis din 28 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.
   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 17 iulie 2015.
    Nr. 6.