Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Anexă din 9.iun.2015
Monitorul Oficial, Partea I 436 bis 1 18.iun.2015
Intrare în vigoare la 18.iun.2015
Anexele nr. I-V la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2 - România, din 09.06.2015


   ANEXA Nr. I
 
    Contract de participare la sistemul de plăţi TARGET2-România

    Între:
    Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sector 3, Bucureşti, reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), în calitate de operator al sistemului TARGET2-România
    şi
    (Denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în (Adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculat în registrul comerţului cu nr. (Numărul), având codul fiscal/codul unic de înregistrare (Cod), reprezentată de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului) şi de (Numele reprezentantului), având funcţia de (Funcţia reprezentantului), cu persoană de contact (Nume şi prenume), telefon (Telefon), fax (Fax), adresă e-mail (E-mail), denumit în continuare "Participantul",
    a intervenit prezentul contract de participare la sistemul TARGET2-România:
   Art. 1. - (Denumirea instituţiei solicitante) dobândeşte calitatea de participant la sistemul TARGET2-România începând cu data de (data convenită).
   Art. 2. - Participarea la sistemul TARGET2-România este guvernată de regulile de sistem ale TARGET2-România stabilite prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4 din 9 iunie 2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România.
   Art. 3. - Banca Naţională a României poate oricând modifica unilateral regulile de sistem ale TARGET2-România, aceste modificări fiind aduse la cunoştinţa participanţilor prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 4. - Contractul se încheie pe durată nelimitată.
   Art. 5. - (1) Relaţia bilaterală dintre Banca Naţională a României şi participanţii la TARGET2- România este guvernată de legea română.
   (2) Fără a aduce atingere competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, orice litigiu rezultat dintr-un element referitor la relaţia menţionată la alineatul (1) este de competenţa exclusivă a instanţelor competente din România.
   (3) În privinţa raportului juridic dintre BNR şi participanţi, locul executării este România.
   Art. 6. - Prezentul contract este încheiat astăzi, (data încheierii), în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
   
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
(Nume şi prenume persoană autorizată) (Nume şi prenume persoană autorizată)
(Funcţia) (Funcţia)
(Semnătură) (Semnătură)
Denumirea instituţiei solicitante
(Nume şi prenume persoană autorizată) (Nume şi prenume persoană autorizată)
(Funcţia) (Funcţia)
(Semnătură) (Semnătură)
Ştampila instituţiei

   ANEXA Nr. II

    REGULI PENTRU DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA UNUI CONT PM ÎN TARGET2-ROMÂNIA

   TITLUL I
  DISPOZIŢII GENERALE

   Articolul 1
  Definiţii

    În sensul prezentelor reguli pentru deschiderea şi funcţionarea unui cont PM în TARGET2-România (denumite în continuare "reguli"), se aplică următoarele definiţii:
   (1) "acces multiadresant" (multi-addressee access) înseamnă facilitatea prin care sucursalele sau instituţiile de credit stabilite în Spaţiul Economic European (SEE) pot accesa sistemul component al TARGET2 relevant prin iniţierea ordinelor de plată direct către şi/sau primirea plăţilor direct de la sistemul component al TARGET2; această facilitate permite acestor entităţi să-şi iniţieze ordinele de plată prin contul PM al titularului de cont PM, fără implicarea acelui titular de cont PM,
   (2) "acord AL" (AL agreement) înseamnă acordul multilateral de agregare a lichidităţii, încheiat între membrii grupului AL şi băncile lor centrale naţionale AL respective, în scopul utilizării metodei AL,
   (3) "autorizare de debitare directă" (direct debit authorisation) înseamnă o instrucţiune generală dată de un plătitor băncii sale centrale prin care această bancă centrală este abilitată şi obligată să debiteze contul plătitorului în baza unei instrucţiuni de debitare directă provenită de la un beneficiar,
   (4) "bancă centrală din Eurosistem" (Eurosystem CB) înseamnă BCE sau o bancă centrală naţională din zona euro,
   (5) "bancă centrală naţională AL" (AL NCB) înseamnă o bancă centrală naţională din zona euro care este parte la un acord AL şi care are calitatea de contraparte pentru membrii grupului AL care participă la sistemul său component al TARGET2,
   (6) "bancă centrală naţională conectată" (connected NCB) înseamnă o bancă centrală naţională, alta decât o bancă centrală din Eurosistem, care este conectată la TARGET2 în temeiul unui acord specific,
   (7) "bancă centrală naţională din zona euro" (euro area NCB) înseamnă banca centrală naţională a unui stat membru a cărui monedă este euro,
   (8) "bancă centrală naţională manager" (managing NCB) înseamnă banca centrală naţională AL a sistemului component al TARGET2 la care participă managerul grupului AL,
   (9) "bănci centrale naţionale care furnizează SSP" (SSP-providing NCBs) înseamnă Deutsche Bundesbank, Banque de France şi Banca d'Italia, în calitatea lor de bănci centrale care construiesc şi operează SSP în beneficiul Eurosistemului,
   (10) "bănci centrale" [central banks (CBs)] înseamnă băncile centrale din Eurosistem şi băncile centrale naţionale conectate,
   (11) "beneficiar" (payee), cu excepţia cazurilor în care este utilizat în contextul articolului 39 din prezenta anexă, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată,
   (12) "cauză care determină executarea" (enforcement event) înseamnă, în privinţa unui membru al unui grup AL: (a) oricare dintre situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor menţionate la articolul 34 alineatul (1); (b) orice altă situaţie de neîndeplinire a obligaţiilor sau eveniment menţionate la articolul 34 alineatul (2) în legătură cu care Banca Naţională a României (BNR), luând în considerare gravitatea situaţiei de neîndeplinire a obligaţiilor sau a evenimentului respectiv, a decis fie că trebuie executată o garanţie reală mobiliară în conformitate cu articolul 25b, fie că trebuie executate activele pentru garantare în conformitate cu articolul 25c, fie că trebuie declanşată o compensare bilaterală (set-off) a creanţelor în conformitate cu articolul 26; sau (c) orice decizie de suspendare sau de încetare a accesului la creditul pe parcursul zilei (intraday credit);
   (13) "cod de identificare a entităţii (BIC)" [Business Identifier Code (BIC)] înseamnă un cod, astfel cum este acesta definit de standardul ISO nr. 9362,
   (14) "cont de fonduri dedicate (DCA)" [Dedicated Cash Account (DCA)] înseamnă un cont deţinut de un titular de DCA, deschis în TARGET2-România şi utilizat pentru plăţi de fonduri în relaţie cu decontarea instrumentelor financiare în T2S,
   (15) "cont local" (Home Account) înseamnă un cont deschis în afara PM de către o bancă centrală pentru o entitate eligibilă pentru a deveni participant indirect,
   (16) "cont PM" (PM account) înseamnă un cont deschis la o bancă centrală de un participant la TARGET2 în PM, cont necesar unui astfel de participant la TARGET2 pentru:
   (a) a iniţia ordine de plată sau a primi plăţi prin intermediul TARGET2; şi
   (b) a deconta astfel de plăţi la o astfel de bancă centrală;
   (17) "cont PM principal" (Main PM account) înseamnă contul PM de care este legat un DCA şi în care trebuie repatriat în mod automat orice sold rămas în DCA la închiderea zilei,
   (18) "credit pe parcursul zilei" (intraday credit) înseamnă credit acordat pe o perioadă mai scurtă de o zi de operare,
   (19) "disfuncţionalitate tehnică a TARGET2" (technical malfunction of TARGET2) înseamnă orice dificultate, defecţiune sau întrerupere în funcţionare a infrastructurii tehnice şi/sau a sistemelor informatice utilizate de TARGET2-România sau orice alt eveniment care face imposibilă executarea şi finalizarea procesării în aceeaşi zi a plăţilor în TARGET2-România,
   (20) "etapă de procesare iniţială" (entry disposition) înseamnă o etapă în procesarea plăţilor pe parcursul căreia TARGET2-România încearcă să deconteze un ordin de plată care a fost acceptat în temeiul articolului 14, prin intermediul unor proceduri specifice astfel cum este descris la articolul 20,
   (21) "facilitate de credit marginală" (marginal lending facility) înseamnă o facilitate permanentă a Eurosistemului pe care contrapărţile o pot folosi pentru a primi credit overnight de la o bancă centrală din Eurosistem la rata prestabilită a dobânzii pentru facilitatea de credit marginală,
   (22) "formular de colectare a datelor statice" (static data collection form) înseamnă un formular elaborat de BNR în scopul înregistrării solicitanţilor de servicii TARGET2-România şi înregistrării oricăror schimbări în legătură cu prestarea acestor servicii,
   (23) "furnizor de servicii de reţea TARGET2" (TARGET2 network service provider) înseamnă întreprinderea desemnată de Consiliul guvernatorilor BCE pentru a furniza conexiuni computerizate la reţea cu scopul de a iniţia mesaje de plată în TARGET2,
   (24) "grup" (group) înseamnă:
   (a) un ansamblu de instituţii de credit incluse în declaraţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă în cazul în care societatea-mamă este obligată să prezinte declaraţii financiare consolidate conform Standardului internaţional de contabilitate nr. 27 (IAS 27), adoptat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei1 şi alcătuit din:
   1 Regulamentul (CE) nr. 2238/2004 al Comisiei din 29 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1725/2003 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul internaţional de raportare financiară (IFRS) nr. 1, Standardele internaţionale de contabilitate (IAS) nr. 1-10, 12- 17, 19-24, 27- 38, 40 şi 41 şi interpretările Comitetului pentru interpretarea standardelor (SIC) nr. 1-7, 11-14, 18-27 şi 30-33 (JO L 394, 31.12.2004, p. 1)
   (i) o societate-mamă şi una sau mai multe filiale; sau
   (ii) două sau mai multe filiale ale unei societăţi-mamă; sau
   (b) un ansamblu de instituţii de credit astfel cum este menţionat la litera (a) punctul (i) sau (ii), în cazul în care societatea-mamă nu prezintă declaraţii financiare consolidate în conformitate cu IAS 27, dar poate fi în măsură să satisfacă criteriile definite în IAS 27 pentru includerea lor în declaraţiile financiare consolidate, cu condiţia verificării băncii centrale a titularului de cont PM sau, în cazul unui grup AL, a băncii centrale naţionale manager;
   (c) o reţea bilaterală sau multilaterală de instituţii de credit, care este:
   (i) organizată în baza unui cadru statutar care determină afilierea instituţiilor de credit la o astfel de reţea; sau
   (ii) caracterizată prin mecanisme de cooperare autoorganizate (care promovează, susţin şi reprezintă interesele comerciale ale membrilor săi) şi/sau printr-o solidaritate economică extinsă dincolo de cooperarea normală ce există de obicei între instituţiile de credit, acolo unde asemenea cooperare şi solidaritate sunt permise de statutele sau actele constitutive ale acestor instituţii de credit sau stabilite prin acorduri separate;
    şi, în fiecare caz menţionat la litera (c), Consiliul guvernatorilor BCE a aprobat o cerere privind considerarea acestora ca fiind un grup;
   (25) "grup AL" (AL group) înseamnă un grup format din membrii grupului AL care utilizează metoda AL,
   (26) "grup CAI" (CAI group) înseamnă un grup format din titulari de cont PM, care folosesc metoda CAI,
   (27) "instituţie de credit" (credit institution) în