Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 30.oct.2014
Monitorul Oficial, Partea I 825 12.noi.2014
Intrare în vigoare la 12.noi.2014
Modificările şi completările ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare din 30.10.2014

   1. Punctul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "64. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă «Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei». Activele financiare din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 1781 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 1782 «Active financiare depreciate»."
   2. Punctul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "66. Activele financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 181 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 182 «Active financiare depreciate»."
   3. La punctul 67, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează periodic, precum şi la derecunoaşterea activelor financiare şi la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, astfel:
    a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor din depreciere;
    b) prin creditul conturilor de venituri, când ajustările pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii deprecierii activelor financiare aferente;
    c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, conturile de ajustări pentru depreciere constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate activele respective.
    (3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activelor financiare depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustărilor pentru depreciere), se înregistrează în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate».
    (4) Ulterior recunoaşterii deprecierii creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru depreciere) face necesară ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate» în contrapartidă cu contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate» şi sumele înregistrate în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate»."
   4. Punctul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "90. Activele financiare din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 281 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 282 «Active financiare depreciate»."
   5. Punctul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "123. Titlurile şi alte active financiare şi creanţele din operaţiuni diverse, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 381 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 382 «Active financiare depreciate»."
   6. La punctul 124, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "124. (1) Ajustările pentru depreciere privind creanţele din operaţiuni diverse se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 67."
   7. Punctul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "137. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi, după caz, titlurile de participare), inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 481 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 482 «Active financiare depreciate»."
   8. La punctul 164, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "164. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date în cazul cărora potenţialul debitor se află în stare de «nerambursare» ca urmare a producerii unor evenimente dintre cele prevăzute la art. 178 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012."
   9. Punctul 202 cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", denumirea grupei 19 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 19 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" şi se introduc două conturi sintetice de gradul I, după cum urmează:
    "P 197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
    B 199 - Alte ajustări";
   b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", denumirea grupei 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" şi se introduc două conturi sintetice de gradul I, după cum urmează:
    "P 297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
    B 299 - Alte ajustări";
   c) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", denumirea grupei 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări";
   d) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică după cum urmează:
    "B 392 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări";
   e) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul I - 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "P 3927 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
    B 3929 - Alte ajustări";
   f) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări";
   g) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică după cum urmează:
    "B 493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări";
   h) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul I - 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "P 4937 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
    B 4939 - Alte ajustări";
   i) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 494 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică după cum urmează:
    "B 494 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări";
   j) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul I - 494 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:
    "P 4947 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate
    B 4949 - Alte ajustări";
   k) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe" se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări";
   l) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6619 - Cheltuieli cu alte ajustări";
   m) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "A 6629 - Cheltuieli cu alte ajustări";
   n) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări";
   o) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66329 - Cheltuieli cu alte ajustări";
   p) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări";
   q) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică şi devine 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66439 - Cheltuieli cu alte ajustări";
   r) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică şi devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "A 66449 - Cheltuieli cu alte ajustări";
   s) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe" se modifică şi devine 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări";
   t) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7619 - Venituri din alte ajustări";
   u) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:
    "P 7629 - Venituri din alte ajustări";
   v) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări";
   w) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7632 "Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 7632 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 7632 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76329 - Venituri din alte ajustări";
   x) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 764 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări";
   y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică şi devine 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76439 - Venituri din alte ajustări";
   z) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică şi devine 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:
    "P 76449 - Venituri din alte ajustări";
   aa) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", la grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului" se introduce un cont sintetic de gradul I - 996 "Active financiare nerecuperabile", cu următoarea detaliere:
    "A 996 - Active financiare nerecuperabile
    A 9961 - Credite nerecuperabile
    A 99611 - Credite nerecuperabile
    A 99612 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
    A 99617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    A 9962 - Alte active financiare nerecuperabile
    A 99621 - Alte active financiare nerecuperabile
    A 99622 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
    A 99627 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat".
   10. Punctul 204 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează după cum urmează:
   a) în cadrul Clasei 1 "Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare", denumirea grupei 19 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 19 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" şi se introduc două conturi sintetice de gradul I - 197 "Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 199 "Alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "197 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate;
    199 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).";
   b) în cadrul Clasei 2 "Operaţiuni cu clientela", denumirea grupei 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 29 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" şi se introduc două conturi sintetice de gradul I - 297 "Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 299 "Alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "297 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, depreciate;
    299 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat)";
   c) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 38 "Active financiare restante şi active financiare depreciate", la contul 381 "Active financiare restante nedepreciate", conţinutul conturilor 3811 "Active financiare restante nedepreciate", 38171 "Creanţe ataşate" şi 38172 "Sume de amortizat" se modifică după cum urmează:
    "3811 - valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
    38171 - dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
    38172 - alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;";
   d) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 38 "Active financiare restante şi active financiare depreciate", la contul 382 "Active financiare depreciate", conţinutul conturilor 3821 "Active financiare depreciate", 38271 "Creanţe ataşate" şi 38272 "Sume de amortizat" se modifică după cum urmează:
    "3821 - valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;
    38271 - dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;
    38272 - alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.";
   e) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", denumirea grupei 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", iar denumirea contului 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări"; la contul 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări", conţinutul conturilor 3921 "Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual", 3922 "Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 3923 "Ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică după cum urmează:
    "3921 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;
    3922 - ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse, care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;
    3923 - ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;";
   f) în cadrul Clasei 3 "Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse", grupa 39 "Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul I - 392 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II - 3927 "Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 3929 "Alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "3927 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate;
    3929 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor din operaţiuni diverse, a datoriilor constituite prin titluri evaluate la cost amortizat, precum şi a altor datorii financiare din operaţiuni diverse (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).";
   g) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 48 "Active financiare restante şi active financiare depreciate", la contul 481 "Active financiare restante nedepreciate", conţinutul conturilor 4811 "Active financiare restante nedepreciate", 48171 "Creanţe ataşate" şi 48172 "Sume de amortizat" se modifică după cum urmează:
    "4811 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
    48171 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;
    48172 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;";
   h) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 48 "Active financiare restante şi active financiare depreciate", la contul 482 "Active financiare depreciate", conţinutul conturilor 4821 "Active financiare depreciate", 48271 "Creanţe ataşate" şi 48272 "Sume de amortizat" se modifică după cum urmează:
    "4821 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi titlurile de participare) depreciate la nivel individual;
    48271 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), depreciate la nivel individual;
    48272 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.";
   i) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", denumirea grupei 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", iar denumirea contului 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică şi devine 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări"; la contul 493 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II - 4937 "Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 4939 "Alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "4937 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, depreciate;
    4939 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);";
   j) în cadrul Clasei 4 "Active imobilizate", grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", denumirea contului 494 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică şi devine 494 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări"; la contul 494 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduc două conturi sintetice de gradul II - 4947 "Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate" şi 4949 "Alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "4947 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, depreciate;
    4949 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).";
   k) în cadrul Clasei 5 "Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane", grupa 52 "Alte conturi de capitaluri proprii", conţinutul contului 529 "Alte conturi de capitaluri proprii" se modifică după cum urmează:
    "529 - alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521-527;";
   l) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", denumirea grupei 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe" se modifică şi devine 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", iar denumirea contului 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I 661 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 6619 "Cheltuieli cu alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "6619 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe cheltuieli.";
   m) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 662 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 6629 "Cheltuieli cu alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "6629 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli.";
   n) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 663 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", iar denumirea contului 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări"; la contul 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări", conţinutul conturilor 66321 "Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual", 66322 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare", 66323 "Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" şi 66327 "Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate" se modifică după cum urmează:
    "66321 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli;
    66322 - ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii, înregistrate pe cheltuieli;
    66323 - ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;
    66327 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, înregistrate pe cheltuieli;";
   o) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul II - 6632 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66329 "Cheltuieli cu alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "66329 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli.";
   p) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 664 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", iar denumirea contului 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică şi devine 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 6643 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66439 "Cheltuieli cu alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "66439 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe cheltuieli.";
   q) în cadrul Clasei 6 "Cheltuieli", grupa 66 "Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică şi devine 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 6644 "Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 66449 "Cheltuieli cu alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "66449 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe cheltuieli.";
   r) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 70 "Venituri din activitatea de exploatare", conţinutul contului 7038 "Dobânzi din active financiare depreciate" se modifică după cum urmează:
    "7038 - venituri din dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, în cazul cărora s-au constituit ajustări specifice pentru depreciere;";
   s) în cadrul Clasei 7 "Venituri", denumirea grupei 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe" se modifică şi devine 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", iar denumirea contului 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare" se modifică şi devine 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 761 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 7619 "Venituri din alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "7619 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe venituri.";
   t) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela" se modifică şi devine 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul I - 762 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul II - 7629 "Venituri din alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "7629 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe venituri.";
   u) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 763 "Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări", iar denumirea contului 7632 "Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse" se modifică şi devine 7632 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări"; la contul 7632 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări", conţinutul conturilor 76321 "Venituri din ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual", 76322 "Venituri din ajustări constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare" şi 76323 "Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate" se modifică după cum urmează:
    "76321 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;
    76322 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;
    76323 - anulări sau diminuări de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;";
   v) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", la contul sintetic de gradul II - 7632 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76329 "Venituri din alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "76329 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe venituri.";
   w) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 764 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate" se modifică şi devine 764 "Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări", iar denumirea contului 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar" se modifică şi devine 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 7643 "Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76439 "Venituri din alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "76439 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe venituri.";
   x) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", denumirea contului 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate" se modifică şi devine 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări"; la contul sintetic de gradul II - 7644 "Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări" se introduce un cont sintetic de gradul III - 76449 "Venituri din alte ajustări", cu următorul conţinut:
    "76449 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe venituri.";
   y) în cadrul Clasei 7 "Venituri", grupa 76 "Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări", conţinutul contului sintetic de gradul I - 767 "Venituri din recuperări de creanţe" se modifică după cum urmează:
    "767 - venituri reprezentând recuperări din creanţe derecunoscute sau din active financiare nerecuperabile care anterior au făcut obiectul operaţiunilor de reducere directă.";
   z) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului", conţinutul contului sintetic de gradul I - 995 "Filtre prudenţiale" se modifică după cum urmează:
    "995 - filtre prudenţiale reprezentând diferenţele pozitive dintre ajustările prudenţiale de valoare/pierderile aşteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 şi ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenţa respectivelor metodologii, în limitele în care se deduc din fondurile proprii potrivit reglementărilor prudenţiale aplicabile.";
   aa) în cadrul Clasei 9 "Operaţiuni în afara bilanţului", grupa 99 "Alte conturi în afara bilanţului", se introduce un cont sintetic de gradul I - 996 "Active financiare nerecuperabile", având următoarea detaliere şi cu următorul conţinut:
    "996 - Active financiare nerecuperabile
    9961 - Credite nerecuperabile
    99611 - Credite nerecuperabile
    99612 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile
    99617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    9962 - Alte active financiare nerecuperabile
    99621 - Alte active financiare nerecuperabile
    99622 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile
    99627 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat
    99611 - credite nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
    99612 - creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
    99617 - creanţe ataşate şi alte sume aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor credite;
    99621 - alte active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
    99622 - creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;
    99627 - creanţe ataşate şi alte sume aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor active financiare."
   11. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi/grupe de conturi: 178 "Creanţe restante şi creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", 1781 "Creanţe restante nedepreciate", 17811 "Creanţe restante nedepreciate", 1782 "Creanţe depreciate", 17821 "Creanţe depreciate", 18 "Creanţe restante şi creanţe depreciate", 181 "Creanţe restante nedepreciate", 1811 "Creanţe restante nedepreciate", 182 "Creanţe depreciate", 1821 "Creanţe depreciate", 28 "Creanţe restante şi creanţe depreciate", 281 "Creanţe restante nedepreciate", 2811 "Creanţe restante nedepreciate", 282 "Creanţe depreciate", 2821 "Creanţe depreciate", 38 "Creanţe restante şi creanţe depreciate", 381 "Creanţe restante nedepreciate", 3811 "Creanţe restante nedepreciate", 382 "Creanţe depreciate", 3821 "Creanţe depreciate", 48 "Creanţe restante şi creanţe depreciate", 481 "Creanţe restante nedepreciate", 4811 "Creanţe restante nedepreciate", 482 "Creanţe depreciate", 4821 "Creanţe depreciate", 70168 "Dobânzi din creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", 7018 "Dobânzi din creanţe depreciate", 7028 "Dobânzi din creanţe depreciate", 7038 "Dobânzi din creanţe depreciate", 7048 "Dobânzi din creanţe depreciate", 7058 "Dobânzi din creanţe depreciate", referirile la termenul "creanţe" se vor citi ca referiri la expresia "active financiare".
   12. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 17811 "Active financiare restante nedepreciate", 17817 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat", 17821 "Active financiare depreciate", 17827 "Creanţe ataşate şi sume de amortizat", 1811 "Active financiare restante nedepreciate", 18171 "Creanţe ataşate", 18172 "Sume de amortizat", 1821 "Active financiare depreciate", 18271 "Creanţe ataşate", 18272 "Sume de amortizat", 2811 "Active financiare restante nedepreciate", 28171 "Creanţe ataşate", 28172 "Sume de amortizat", 2821 "Active financiare depreciate", 28271 "Creanţe ataşate", 28272 "Sume de amortizat", 70168 "Dobânzi din active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei", 7018 "Dobânzi din active financiare depreciate", 7028 "Dobânzi din active financiare depreciate", 7048 "Dobânzi din active financiare depreciate", 7058 "Dobânzi din active financiare depreciate", referirile la termenul "creanţe/lor" se vor citi ca referiri la expresia "active/lor financiare".