Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 11.aug.2014
Monitorul Oficial, Partea I 604 13.aug.2014
Intrare în vigoare la 13.aug.2014
Modificări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 11.08.2014

   1. La capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil instituţiilor de credit, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE
   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

   
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227

   
III. Număr de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302

   
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume - lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 423
- impozitul datorat la bugetul de stat 424
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 425
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 426
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 430
- impozitul datorat la bugetul de stat 431
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 432
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 433
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 434
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 435
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 436
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 437
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 438

    1 Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
   
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume - lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501

   
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603

   
VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704

   
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

   
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

   
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col. 1 %2 Col. 2 Sume Col. 3 %2 Col. 4
Capital social vărsat2, din care: 1000 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1011 + poz. 1012), din care: 1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020

    2 La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.
   
XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1021
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1022
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1023
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1024

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   
Administrator,
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   2. La capitolul III "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi, respectiv, la capitolul IV "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "DATE INFORMATIVE
   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

   
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221

   
III. Număr de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302

   
IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume - lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 417
- impozitul datorat la bugetul de stat 418
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 423
- impozitul datorat la bugetul de stat 424
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 425
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 426
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri3 427
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 428
- impozitul datorat la bugetul de stat 429
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 430
- impozitul datorat la bugetul de stat 431
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 432
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 433
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 434
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 435
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 436
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 437
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 438

    3 Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
   
V. Tichete de masă Cod poziţie Sume - lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501

   
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603

   
VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704

   
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

   
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume - lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

   
X. Capital social vărsat*****) Cod poziţie 30 iunie
An precedent An curent
A B Sume Col. 1 %2 Col. 2 Sume Col. 3 %2 Col. 4
Capital social vărsat4, din care: 1000 X X
1010
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1011
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1012
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1013
- cu capital integral de stat 1014
- cu capital majoritar de stat 1015
- cu capital minoritar de stat 1016
- deţinut de regii autonome 1017
- deţinut de societăţile cu capital privat 1018
- deţinut de persoane fizice 1019
- deţinut de alte entităţi 1020

    4 La secţiunea «X. Capital social vărsat», la poz. 1010-1020 în col. 2 şi col. 4, entităţile, altele decât instituţiile de credit, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1000.
   
XI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice******) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1021
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1022
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1023
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1024

    *) Pentru statutul de «persoane juridice asociate» se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Se raportează doar de către entităţile, altele decât instituţiile de credit, cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
    ******) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   
Administrator
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
    - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
   3. Capitolul VIII "Nomenclator - forme de proprietate" se modifică şi va avea următorul cuprins:
   
  "CAPITOLUL VIII Nomenclator - forme de proprietate
   
Codul Denumirea
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13 Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14 Companii şi societăţi naţionale
15 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin întregul capital social
16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat - sub 50%, 50% şi peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
29 Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital de stat de peste 50% inclusiv şi societăţi comerciale la care mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50% inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31 Societăţi comerciale în nume colectiv
32 Societăţi comerciale în comandită simplă
33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
34 Societăţi comerciale pe acţiuni
35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată
36 Societăţi agricole
37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugăreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ
(societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)"