Act legislativ


 


Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor
Normă metodologică din 18.mar.2014
Monitorul Oficial, Partea I 241 4.apr.2014
Intrare în vigoare la 4.apr.2014
Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare din 18.03.2014

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011, şi reglementează modul de aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către sau de la o persoană, entitate sau organism iranian, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 267/2012.
   Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:
   a) restricţii privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) prestator de servicii de plată - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) transfer de fonduri - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;
   d) fonduri - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;
   e) plătitor - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   f) beneficiar - conform definiţiei prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   g) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;
   h) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înştiinţat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileşte obligativitatea notificării prealabile;
   i) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian, pentru care Regulamentul nr. 267/2012 stabileşte obligativitatea autorizării prealabile;
   j) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian;
   k) tranzacţii care par să aibă legătură între ele - conform definiţiei prevăzute în Regulamentul nr. 267/2012;
   l) stat terţ - oricare alt stat care nu intră sub incidenţa prevederilor din Regulamentul nr. 267/2012.

   CAPITOLUL II
  Restricţii privind transferurile de fonduri şi servicii financiare

   Art. 3. - Autoritatea competentă să primească notificări, să primească şi să soluţioneze cereri de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 30, art. 30a şi art. 30b din Regulamentul nr. 267/2012, este Oficiul.
   Art. 4. - Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se face cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de efectuarea transferului.
   Art. 5. - (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmeşte în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, fiind completată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, sau se efectuează prin mijloace electronice, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 1A ori nr. 1B, după caz.
   (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiul, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.
   (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite de reglementările europene şi naţionale.
   (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea prealabilă a Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2.
   Art. 6. - (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.
   (2) Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic, prin reţeaua de comunicaţie interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul.
   Art. 7. - Oficiul confirmă primirea notificării prealabile astfel:
   a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prealabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;
   b) electronic, pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2).
   Art. 8. - (1) Cererea de autorizare prealabilă se întocmeşte conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3A ori nr. 3B, după caz.
   (2) Condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 3C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1).
   (3) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.
   (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 4.
   Art. 9. - (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se întocmeşte în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip, fiind completată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz.
   (2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoţită de documentele necesare în vederea susţinerii acesteia.
   (3) În funcţie de tipul şi scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori plătitorul sau beneficiarul transferului, după caz, are obligaţia de a analiza şi verifica veridicitatea informaţiilor şi de a depune la registratura Oficiului, în vederea susţinerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată "conform cu originalul":
   a) în cazul transferurilor de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor:
   (i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
   (ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
   (iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;
   (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
   (v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;
   (vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor importate;
   (vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
   (viii) documente avizate de Ministerul Economiei şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele la Regulamentul nr. 267/2012, conform legislaţiei;
   b) în cazul transferurilor de fonduri de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar:
   (i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
   (ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
   (iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;
   (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
   (v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;
   (vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor exportate;
   (vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
   (viii) documente avizate de Ministerul Economiei şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele prevăzute de Regulamentul nr. 267/2012, conform legislaţiei.
   (4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoţite de traducerea autorizată în limba română.
   Art. 10. - (1) Oficiul poate solicita, în scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilă şi/sau în timpul procedurii de autorizare prealabilă, în funcţie de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise şi/sau documente pe care le consideră necesare.
   (2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la art. 11.
   (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligaţia de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.
   Art. 11. - (1) Documentele solicitate pentru susţinerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului îndosariate, numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de solicitant.
   (2) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă şi a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obţinerii autorizării prealabile, specificând şi numărul de file conţinut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.
   (3) Oficiul primeşte cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afişat pe site-ul instituţiei.
   Art. 12. - (1) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută, după caz, în anexa nr. 5A ori nr. 5B.
   (2) Condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerările sunt stipulate în anexa nr. 5C, care constituie pagina a doua a formularelor prevăzute la alin. (1).
   (3) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri şi nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.
   Art. 13. - (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, emiterea autorizaţiei prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian.
   (2) Autorizaţia prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original.
   (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian ridică autorizaţia prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.
   Art. 14. - (1) Oficiul nu acordă autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian în următoarele cazuri:
   a) în condiţiile prevăzute la art. 30b alin. (3) din Regulamentul nr. 267/2012;
   b) cererea de autorizare prealabilă şi/sau documentele care susţin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul" sau semnatarul nu poate fi identificat;
   c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română şi/sau, după caz, documentele care susţin cererea nu sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română;
   d) solicitantul autorizării nu depune, în termen de 5 zile, documentele solicitate de Oficiu pentru susţinerea cererii de autorizare;
   e) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;
   f) în alte cazuri justificate.
   (2) În situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înştiinţare prevăzut în anexa nr. 6.
   Art. 15. - (1) Oficiul transmite obiecţiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri sau persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă şi să ridice autorizaţia prealabilă ori plătitorului sau beneficiarului, după caz.
   (2) În situaţia în care obiecţiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecţiilor scrise şi prestatorului de servicii de plată sau plătitorului ori beneficiarului, după caz, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.
   (3) În situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian, Oficiul va înştiinţa Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităţilor competente din statele membre, şi Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale.

   CAPITOLUL III
  Dispoziţii finale

   Art. 16. - În cazul transferurilor de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian pentru care s-a realizat procedura notificării/autorizării prealabile, dar care nu s-au mai realizat, emitenţii notificărilor prealabile/cererilor de autorizare prealabilă au obligaţia să înştiinţeze, de îndată, Oficiul.
   Art. 17. - Oficiul poate transmite date şi informaţii referitoare la transferurile de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorităţi/instituţii, cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 18. - Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care Oficiul primeşte notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.
   Art. 19. - Notificările şi autorizaţiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către sau de la o persoană, o entitate sau un organism iranian transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către plătitor ori beneficiar, după caz.
   Art. 20. - (1) Formularele prevăzute în anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C şi 6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro
   (2) La rubrica "Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului", în afara informaţiilor considerate relevante de către entitatea raportoare, se va menţiona şi categoria transferului prin completarea articolului, alineatului şi a literei din Regulamentul nr. 267/2013, corespunzătoare tipului de transfer.
   Art. 21. - Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 5A, 5B, 5C şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

   ANEXA Nr. 1A
  la normele metodologice

    NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, o entitate sau un organism iranian

   
Data
Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care notifică transferul
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri
Plătitor
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Beneficiar
(nume, adresă, date referitoare la cont)
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Circuitul plăţii
(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact)
Suma transferată
(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)
Scopul transferului
Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele.
(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)
Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului
Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 1B
  la normele metodologice

    NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

   
Data
Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care notifică transferul
Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri
Plătitor
(nume, adresă, date referitoare la cont)
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Beneficiar
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Circuitul plăţii
(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi, date de identificare şi de contact)
Suma transferată
(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)
Scopul transferului
Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă
legătură între ele
(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)
Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului
Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 2
  la normele metodologice

    ÎMPUTERNICIRE
pentru notificarea prealabilă a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

    Prin prezenta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., împuterniceşte pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (numele şi prenumele) posesor al CI seria . . . . nr. . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (denumire, sediu, CUI) reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele şi prenumele), ca, în numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (prestatorul de servicii de plată) să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, în vederea notificării prealabile şi să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.
   
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

   ANEXA Nr. 3A
  la normele metodologice

    CERERE DE AUTORIZARE
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, către o persoană, entitate sau organism iranian
   
Data
Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită autorizarea
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri
Plătitor
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Beneficiar
(nume, adresă, date referitoare la cont)
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Circuitul plăţii
(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact)
Suma transferată
(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)
Scopul transferului
Transferul se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par să aibă legătură între ele.
(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)
Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului
Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a doua a prezentei.
Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 3B
  la normele metodologice

    CERERE DE AUTORIZARE
privind transferuri de fonduri, efectuate prin mijloace electronice, din partea unei persoane, entităţi sau organism iranian
   
Data
Nume, adresă, datele de identificare şi de contact ale persoanei care solicită autorizarea
Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri
Plătitor
(nume, adresă, date referitoare la cont)
Prestatorul de servicii de plată al plătitorului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Beneficiar
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului
(nume, adresă, date de identificare şi de contact)
Circuitul plăţii
(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari - nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact)
Suma transferată
(echivalent euro, dacă transferul se realizează în alte valute)
Scopul transferului
Transferul se efectuează printr-o singură tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii ce par să aibă legătură între ele.
(detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare)
Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român sau ale unui alt stat membru UE
Descrierea împrejurărilor care determină încadrarea plătitorului/beneficiarului în categoria persoană, entitate sau organism iranian, astfel cum este definită la art. 1 lit. (o) din Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
Alte informaţii relevante pentru efectuarea transferului
Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere de autorizare sunt exacte şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare.
De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate ale autorizării, obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea, exonerări, prevăzute pe pagina a doua a prezentei.
Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 3C
  la normele metodologice

    Pagina a doua a anexelor nr. 3A şi 3B

    CONDIŢIILE DE NULITATE ALE AUTORIZĂRII
Obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea

EXONERĂRI

   1. Autorizarea devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii acestei autorizaţii, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizaţie pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului, inclusiv transferul în sine, nu este contrară dispoziţiilor actelor normative europene şi/sau naţionale în vigoare.
   7. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu.
   9. Pentru oricare din situaţiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare.
   
Am luat cunoştinţă, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

   ANEXA Nr. 4
  la normele metodologice

    ÎMPUTERNICIRE
pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

    Prin prezenta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., împuterniceşte pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (numele şi prenumele) posesor al CI seria . . . . nr. . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (denumire, sediu, CUI) reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele şi prenume), ca, în numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (prestatorul de servicii de plată) să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, pentru depunerea cererii de autorizare şi să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menţionate.
   
Data
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentant legal al prestatorului de servicii de plată

   ANEXA Nr. 5A
  la normele metodologice

    AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian

   


GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti
Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri către o persoană, o entitate sau un organism iranian
Nr. . . . . . . . . . .
1. Prestatorul de servicii de plată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Plătitor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Beneficiar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)
Această autorizare îşi pierde valabilitatea în condiţiile stipulate în pagina a doua.
Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Data emiterii. . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 5B
  la normele metodologice

    AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian
   


GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti
Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
Autorizare prealabilă privind transferul de fonduri din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian
Nr. . . . . . . . . . .
1. Prestatorul de servicii de plată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Plătitor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Beneficiar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)
Această autorizare îşi pierde valabilitatea în condiţiile stipulate în pagina a doua.
Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Data emiterii. . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   ANEXA Nr. 5C
  la normele metodologice

    Pagina a doua a anexelor nr. 5A şi 5B

    CONDIŢIILE DE NULITATE A AUTORIZĂRII
Obligaţiile speciale ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea

EXONERĂRI

   1. Autorizarea devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nedeliberat, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări, dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii acestei autorizaţii, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca această autorizaţie pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate către Oficiu, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   7. Pentru oricare din situaţiile prezentate anterior, Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.
   
Am luat cunoştinţă, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

   ANEXA Nr. 6
  la normele metodologice

    ÎNŞTIINŢARE
privind respingerea cererii de autorizare pentru transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian

   


GUVERNUL ROMÂNIEI
OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE
ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti
Telefon: 315.52.80, fax: 315.52.27
E-mail: onpcsb@onpcsb.ro
Web-site: www.onpcsb.ro
Respingerea cererii de autorizare privind transferuri de fonduri către/din partea unei persoane, unei entităţi sau unui organism iranian
Nr. . . . . . . . . . .
1. Prestatorul de servicii de plată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Plătitor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Beneficiar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa/Date de identificare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel./fax . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri
5. Suma autorizată pentru transfer (se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro)
6. Motivele de respingerea a cererii de autorizare

Data emiterii. . . . . . . . . . . . . . . . . Ştampila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .