Act legislativ


 


Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor
Normă metodologică din 31.ian.2011
Monitorul Oficial, Partea I 87 2.feb.2011
Intrare în vigoare la 2.feb.2011
de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale şi reglementează modul de aplicare a restricţiilor privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către şi din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, denumit în continuare Regulamentul nr. 961/2010.
   Art. 2. - În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:
   a) restricţii privind anumite transferuri de fonduri şi servicii financiare către şi din Iran, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - conform definiţiei prevăzute la art. 2 lit. g1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) prestator de servicii de plată - conform definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.781/2006;
   c) transfer de fonduri - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. (r) din Regulamentul nr. 961/2010;
   d) transfer de fonduri către şi din Iran - orice transfer de fonduri către sau din partea oricărei/oricărui persoane, entităţi sau organism iranian, astfel cum sunt acestea definite;
   e) fonduri - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. (j) din Regulamentul nr. 961/2010;
   f) plătitor - conform definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
   g) beneficiar - conform definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
   h) persoană, entitate sau organism iranian - conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. (m) din Regulamentul nr. 961/2010;
   i) notificare prealabilă - procedura prin care Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, este înştiinţat în prealabil, în scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileşte obligativitatea notificării prealabile;
   j) cerere de autorizare - documentul prin care se solicită Oficiului autorizarea prealabilă privind efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileşte obligativitatea autorizării prealabile;
   k) autorizare prealabilă - procedura prin care Oficiul prezintă acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri către sau din Iran;
   l) transferuri de fonduri care par să aibă legătură între ele - operaţiuni către şi din Iran efectuate simultan şi/sau succesiv, care decurg din aceeaşi înţelegere, indiferent de natura acesteia;
   m) stat terţ - oricare alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.

   CAPITOLUL II
  Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către şi din Iran

   Art. 3. - (1) Se supun regimului notificării prealabile următoarele transferuri de fonduri către şi din Iran:
   a) cele datorate în cazul unor tranzacţii privind alimente, echipamente medicale sau în scopuri umanitare, dacă valoarea transferului de fonduri depăşeşte 10.000 euro sau o sumă echivalentă;
   b) orice alt transfer, dacă suma transferată depăşeşte 10.000 euro şi este sub 40.000 euro sau o sumă echivalentă.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi transferurilor de fonduri care par să aibă legătură între ele.
   (3) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către şi din Iran se face cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea transferului.
   Art. 4. - (1) Notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri către Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, dacă ordinul iniţial de executare a transferului de fonduri a fost emis în România.
   (2) Notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, dacă beneficiarul transferului de fonduri îşi are reşedinţa în România sau dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit în România.
   (3) În situaţia în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit într-un alt stat membru, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoană care îşi are reşedinţa în România, notificările prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autorităţii competente din statul membru al Uniunii Europene în care este stabilit prestatorul de servicii de plată al beneficiarului.
   (4) Notificarea prealabilă a transferului de fonduri către şi din Iran se transmite direct Oficiului de către beneficiar sau plătitor, dacă unul dintre aceştia îşi are reşedinţa în România şi dacă prestatorul de servicii de plată este înregistrat, constituit sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat terţ.
   Art. 5. - (1) Notificarea prealabilă se efectuează prin mijloace electronice sau pe suport hârtie, în forma stabilită de Oficiu, conform anexei nr. 1.
   (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să notifice Oficiului, în numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri către şi din Iran.
   (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), acordarea unei împuterniciri de către prestatorul de servicii de plată altei persoane nu îl exonerează pe acesta de îndeplinirea obligaţiilor legale stabilite de reglementările europene şi naţionale.
   (4) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa nr. 2.
   Art. 6. - (1) Notificarea prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se depune, în format tipărit, în dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.
   (2) Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine pot transmite notificările prealabile în format electronic prin reţeaua de comunicaţie interbancară, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul.
   Art. 7. - Oficiul confirmă primirea notificării prealabile astfel:
   a) eliberează pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificării prealabile cu număr de înregistrare de primire la Oficiu;
   b) electronic, pentru situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2).

   CAPITOLUL III
  Autorizarea prealabilă a transferurilor de fonduri către şi din Iran

   Art. 8. - (1) Se supun regimului de autorizare prealabilă transferurile de fonduri către şi din Iran de peste 40.000 euro sau o sumă echivalentă, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi transferurilor de fonduri care par să aibă legătură între ele, indiferent de valoarea acestora, dacă valoarea totală a transferului de fonduri este de peste 40.000 euro sau o sumă echivalentă.
   Art. 9. - (1) Cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri către Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului, dacă ordinul iniţial de executare a transferului de fonduri a fost emis în România.
   (2) Cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de către prestatorul de servicii de plată al beneficiarului, dacă beneficiarul transferului de fonduri îşi are reşedinţa în România sau dacă prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit în România.
   (3) În situaţia în care prestatorul de servicii de plată al beneficiarului este stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoană care îşi are reşedinţa în România, cererile de autorizare prealabilă referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autorităţii competente din statul membru în care este stabilit prestatorul de servicii de plată al beneficiarului.
   (4) Cererea de autorizare prealabilă a transferului de fonduri către sau din Iran se transmite direct Oficiului de către beneficiar sau plătitor, dacă unul dintre aceştia îşi are reşedinţa în România şi dacă prestatorul de servicii de plată este înregistrat, constituit sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat terţ.
   Art. 10. - (1) Cererea de autorizare prealabilă se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
   (2) Prestatorii de servicii de plată pot împuternici alte persoane să adreseze Oficiului, în numele lor, cererea de autorizare prealabilă pentru efectuarea unor transferuri de fonduri către şi din Iran.
   (3) Formularul de împuternicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată este prevăzut în anexa 4.
   Art. 11. - (1) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se întocmeşte în limba română, în dublu exemplar, în format tipărit, pe suport hârtie, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 3, fiind completată, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de plată sau de persoana împuternicită de acesta ori de plătitorul sau beneficiarul transferului de fonduri în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (4).
   (2) Cererea de autorizare prealabilă a transferurilor de fonduri către sau din Iran se depune direct la registratura Oficiului, fiind însoţită de documentele necesare în vederea susţinerii acesteia.
   (3) În funcţie de tipul şi scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de plată sau persoana împuternicită de acesta ori, în cazul prevăzut la art. 9 alin. (4), plătitorul sau beneficiarul transferului are obligaţia de a analiza şi verifica veridicitatea informaţiilor şi de a depune la registratura Oficiului, în vederea susţinerii cererii de autorizare prealabilă, următoarele documente, în copie certificată "conform cu originalul":
   a) în cazul transferurilor de fonduri către Iran, cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la plătitor:
   (i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale plătitorului, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
   (ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
   (iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;
   (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
   (v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;
   (vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor importate;
   (vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
   (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele III şi VI la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislaţiei;
   b) în cazul transferurilor de fonduri din Iran: cererea de autorizare prealabilă va fi însoţită, după caz, în funcţie de specificul transferului de fonduri, de următoarele documente referitoare la beneficiar:
   (i) documente de înfiinţare şi funcţionare, acte adiţionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum şi certificatul de înregistrare a societăţii sau actul de identitate, în cazul persoanelor fizice;
   (ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care să nu fie mai vechi de 3 luni;
   (iii) factura furnizorului, declaraţie pe propria răspundere sau alt document care evidenţiază obligaţia de plată;
   (iv) contractul sau alt document în baza căruia se efectuează transferul de fonduri;
   (v) declaraţia vamală, licenţe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor -- ANCEX sau alte autorizaţii necesare, după caz, în funcţie de specificul tranzacţiei;
   (vi) date de identificare privind transportatorul şi asigurătorul bunurilor exportate;
   (vii) cerere de consultanţă, avizată de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
   (viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexa III la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislaţiei.
   (4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (3) sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune însoţite de traducerea autorizată în limba română.
   Art. 12. - (1) Oficiul poate solicita, în scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilă, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilă şi/sau în timpul procedurii de autorizare prealabilă, în funcţie de specificul transferului de fonduri, clarificări scrise şi/sau documente pe care le consideră necesare.
   (2) Documentele sau clarificările prevăzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului în termen de 5 zile lucrătoare, în condiţiile prevăzute la art. 11.
   (3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligaţia de a comunica în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă date de contact care să permită o comunicare promptă cu Oficiul.
   Art. 13. - (1) Documentele solicitate pentru susţinerea cererii de autorizare prealabilă se depun la registratura Oficiului îndosariate, numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină de solicitant.
   (2) Oficiul confirmă primirea cererii de autorizare prealabilă şi a dosarului cuprinzând documentele necesare în vederea obţinerii autorizării prealabile, specificând şi numărul de file conţinut de acesta, prin remiterea către emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu număr de înregistrare de primire la Oficiu.
   (3) Oficiul primeşte cererile de autorizare prealabilă prin registratură, în cadrul programului de lucru, afişat pe site-ul instituţiei.
   Art. 14. - (1) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran se eliberează de Oficiu în termen de maximum 28 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de autorizare prealabilă, în forma prevăzută în anexa nr. 5.
   (2) Autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran se consideră acordată în cazul în care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilă a efectuării transferului de fonduri şi nu a formulat, în termenul prevăzut la alin. (1), obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.
   Art. 15. - (1) Oficiul confirmă prestatorului de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri, în format electronic, prin intermediul reţelei de comunicaţii interbancare, emiterea autorizaţiei prealabile referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran.
   (2) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (4), autorizaţia prealabilă este ridicată direct de la sediul Oficiului de către solicitant, pe suport hârtie, în original.
   (3) Prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri către şi din Iran ridică autorizaţia prealabilă în original, pe suport hârtie, de la registratura Oficiului.
   Art. 16. - (1) Oficiul nu acordă autorizaţia prealabilă referitoare la transferul de fonduri către şi din Iran în următoarele cazuri:
   a) în situaţiile prevăzute de Regulamentul nr. 961/2010;
   b) cererea de autorizare prealabilă şi/sau documentele care susţin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul" sau semnatarul nu poate fi identificat;
   c) cererea de autorizare prealabilă nu este redactată în limba română şi/sau, după caz, documentele care susţin cererea nu sunt însoţite de traducerea autorizată în limba română;
   d) cererea de autorizare prealabilă a făcut obiectul unei autorizări anterioare;
   e) în alte cazuri justificate.
   (2) În situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă, Oficiul formulează obiecţii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de înştiinţare prevăzut în anexa nr. 6.
   Art. 17. - (1) Oficiul transmite obiecţiile scrise referitoare la transferul de fonduri către sau din Iran prestatorului de servicii de plată care solicită transferul de fonduri, solicitantului prevăzut la art. 9 alin. (4) ori persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă şi să ridice autorizaţia prealabilă în numele prestatorului de servicii de plată.
   (2) În situaţia în care obiecţiile scrise sunt comunicate persoanei împuternicite să depună cererea de autorizare prealabilă, Oficiul transmite, în format electronic, o copie a obiecţiilor scrise şi prestatorului de servicii de plată, la adresa indicată în cuprinsul cererii de autorizare prealabilă.
   (3) În situaţia respingerii unei cereri de autorizare prealabilă a unor transferuri de fonduri către şi din Iran, Oficiul va înştiinţa Ministerul Afacerilor Externe, în vederea informării autorităţilor competente din statele membre, şi Comisia Europeană, prin Oficiul pentru Implementarea Sancţiunilor Internaţionale.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

   Art. 18. - Oficiul poate transmite date şi informaţii referitoare la transferurile de fonduri către şi din Iran supuse procedurii de notificare prealabilă către alte autorităţi/instituţii, cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 19. - Cursul valutar luat în considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua în care Oficiul primeşte notificarea prealabilă sau cererea de autorizare prealabilă, după caz.
   Art. 20. - Notificările şi autorizaţiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri către şi din Iran transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de către prestatorii de servicii de plată care efectuează transferul de fonduri sau de către solicitantul prevăzut la art. 9 alin. (4).
   Art. 21. - Formularul prevăzut în anexa nr. 6 se transmite direct prestatorului de servicii de plată sau, pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (4), direct solicitantului, în condiţiile reglementate la art. 15 pentru transmiterea autorizării prealabile.
   Art. 22. - Formularele prevăzute în anexele nr. 1-6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro
   Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

   A. NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către Iran
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Data │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele, adresa, datele de identificare şi de contact │ │
│ ale persoanei care notifică transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plătitorul │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al plătitorului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Beneficiarul │ │
│ (numele, adresa, date referitoare la cont) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Circuitul plăţii │ │
│(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari -│ │
│ nume, adrese, conturi, date de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suma transferată │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Scopul transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Transferul de fonduri se efectuează │ │
│ printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni │ │
│ care par să aibă legătură între ele │ │
│ (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român │ │
│ sau ale unui alt stat membru UE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte informaţii relevante │ │
│ pentru efectuarea transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare prealabilă sunt exacte │
│şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă │
│voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. │
│ │
│ Data ................... Ştampila ................ │
│ Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate │
│ ...................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   B. NOTIFICARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Data │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele, adresa, datele de identificare şi de contact │ │
│ ale persoanei care notifică transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rolul persoanei care notifică avut în transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plătitorul │ │
│ (numele, adresa, date referitoare la cont) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al plătitorului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Beneficiarul │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Circuitul plăţii │ │
│(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari -│ │
│ nume, adrese, conturi, date de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suma transferată │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Scopul transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Transferul de fonduri se efectuează │ │
│ printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni │ │
│ care par să aibă legătură între ele │ │
│ (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român │ │
│ sau ale unui alt stat membru UE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte informaţii relevante │ │
│ pentru efectuarea transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta notificare prealabilă sunt exacte │
│şi au fost menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă │
│voi expune sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. │
│ │
│ Data ............... Ştampila .................... │
│ Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate │
│ ........................................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

    ÎMPUTERNICIRE
pentru notificarea prealabilă a Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor

    Prin prezenta, ................................................. (prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin .............................................., împuterniceşte pe ........................................................., posesor al CI seria ........... nr. ............................ (numele şi prenumele), CNP ................................/.................................................. (denumirea, sediul, CUI), reprezentată legal prin ............................ (numele şi prenumele) ca, în numele ............................................. (prestatorul de servicii de plată), să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul) în vederea notificării prealabile şi să ridice confirmarea notificării prealabile a Oficiului privind următorul transfer de fonduri din/către Iran:
    ...........................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................
    ......................................................................................................................................................... .
    Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele stipulate anterior.
   
       Data                          Semnătura
............................... ........................
Reprezentantul legal
al prestatorului de servicii de plată,
...........................
   ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

    (pagina 1)

   A. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către Iran
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Data │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele, adresa, datele de identificare şi de contact │ │
│ ale persoanei care solicită autorizarea prealabilă │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plătitorul │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al plătitorului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Beneficiarul │ │
│ (numele, adresa, date referitoare la cont) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Circuitul plăţii │ │
│(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari -│ │
│ nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suma transferată │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Scopul transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Transferul de fonduri se efectuează │ │
│ printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni │ │
│ care par să aibă legătură între ele │ │
│ (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român │ │
│ sau ale unui alt stat membru UE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte informaţii relevante │ │
│ pentru efectuarea transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte şi au fost │
│menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune │
│sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. │
│ De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate a autorizării prealabile, de obligaţiile speciale │
│ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă şi exonerări, prevăzute la pagina 2 a prezentei cereri. │
│ Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării│
│activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare. │
│ │
│ Data ............... Ştampila ......................... │
│ Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate │
│ ..................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (pagina 2)

    Condiţii de nulitate a autorizării prealabile, obligaţii speciale ale
persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă, exonerări

   1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului de fonduri.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări prealabile dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii autorizaţiei prealabile, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilă pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau a unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri în sine, nu sunt contrare dispoziţiilor actelor normative europene şi/sau naţionale în vigoare.
   7. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.
   9. Pentru orice situaţie prezentată anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare prealabilă.

    Am luat cunoştinţă
............................................................
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

    (pagina 1)

   B. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Data │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Numele, adresa, datele de identificare şi de contact │ │
│ ale persoanei care solicită autorizarea prealabilă │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Rolul solicitantului avut în transferul de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Plătitorul │ │
│ (numele, adresa, date referitoare la cont) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al plătitorului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Beneficiarul │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Prestatorul de servicii de plată al beneficiarului │ │
│ (numele, adresa, datele de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Circuitul plăţii │ │
│(detalii despre alţi prestatori de servicii de plată intermediari -│ │
│ nume, adrese, conturi date de identificare şi de contact) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Suma transferată │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Scopul transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Transferul de fonduri se efectuează │ │
│ printr-o singură tranzacţie sau prin mai multe tranzacţii │ │
│ care par să aibă legătură între ele │ │
│ (detalii privind tranzacţiile succesive, scadenţare) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte autorizaţii/licenţe emise de autorităţi ale statului român │ │
│ sau ale unui alt stat membru UE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Alte informaţii relevante │ │
│ pentru efectuarea transferului de fonduri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│ Certific pe propria răspundere faptul că datele şi informaţiile înscrise în prezenta cerere sunt exacte şi au fost │
│menţionate cu bună-credinţă, cunoscând că pentru orice declaraţie falsă sau omisiune făcută cu intenţie mă voi expune │
│sancţiunilor prevăzute de reglementările în vigoare. │
│ De asemenea, declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de nulitate a autorizării prealabile, de obligaţiile speciale │
│ale persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă şi exonerări, prevăzute la pagina 2 a prezentei cereri. │
│ Înţeleg că Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor are dreptul de a solicita, în scopul efectuării│
│activităţilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare. │
│ │
│ Data ............... Ştampila ...................... │
│ Numele şi prenumele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate │
│ .................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (pagina 2)

    Condiţii de nulitate a autorizării prealabile, obligaţii speciale ale
persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă, exonerări

   1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului de fonduri.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza acestei autorizări prealabile dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii autorizaţiei prealabile, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilă pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau a unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. Solicitantul declară pe propria răspundere faptul că cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri în sine, nu sunt contrare dispoziţiilor actelor normative europene şi/sau naţionale în vigoare.
   7. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   8. Solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.
   9. Pentru orice situaţie prezentată anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   10. Prezenta face parte integrantă din cererea de autorizare prealabilă.

    Am luat cunoştinţă
............................................................
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

   ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

    ÎMPUTERNICIRE
pentru depunerea cererii de autorizare prealabilă
la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

    Prin prezenta, ................................................. (prestatorul de servicii de plată), reprezentat legal prin .............................................., împuterniceşte pe .............................................. (numele şi prenumele), posesor al CI seria ........... nr. ............................, CNP ................................/ .................................................. (denumirea, sediul, CUI), reprezentată legal prin .................................. (numele şi prenumele), ca, în numele ............................................. (prestatorul de servicii de plată), să se adreseze Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul) pentru depunerea cererii de autorizare şi să ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilă a Oficiului privind următorul transfer de fonduri din/către Iran:
    ..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
    ..........................................................................................................................................................
    Prezenta împuternicire nu conferă alte drepturi decât cele sus-menţionate.
   
       Data                          Semnătura
............................... ........................

Reprezentantul legal
al prestatorului de servicii de plată,
...........................
   ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

    (pagina 1)

   A. AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri către Iran
   
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
STEMĂ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│ OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI │ │
│ COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR │ Autorizare prealabilă │
│ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti │ privind transferul de fonduri către Iran │
│ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 │ │
│ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro │ │
│ Web-site: www.onpcsb.ro │ Nr. ..................................... │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────┴──────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Prestatorul de servicii de plată │2. Plătitor │3. Beneficiar │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Tel./fax │Tel./fax │Tel./fax │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Ţara │Ţara │Ţara │
│.....................................│.....................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Suma autorizată pentru transfer │
│(Se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro.) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ACEASTĂ AUTORIZARE ÎŞI PIERDE VALABILITATEA ÎN CONDIŢIILE STIPULATE LA PAGINA 2. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor │
│ │
│Data emiterii .................. Ştampila ...................... │
│ │
│ Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, │
│ ..................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (pagina 2)

    Condiţii de nulitate a autorizării prealabile, obligaţii speciale ale
persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă, exonerări

   1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului de fonduri.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza prezentei autorizări prealabile dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii prezentei autorizaţii prealabile, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizaţie prealabilă pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau a unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   7. Pentru oricare dintre situaţiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

    Am luat cunoştinţă
............................................................
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

    (pagina 1)

   B. AUTORIZARE PREALABILĂ
privind transferuri de fonduri din Iran
   
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
STEMĂ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│ OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI │ │
│ COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR │ Autorizare prealabilă │
│ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti │ privind transferul de fonduri din Iran │
│ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 │ │
│ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro │ │
│ Web-site: www.onpcsb.ro │ Nr. ..................................... │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────┴──────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Prestatorul de servicii de plată │2. Plătitor │3. Beneficiar │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Tel./fax │Tel./fax │Tel./fax │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Ţara │Ţara │Ţara │
│.....................................│.....................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia se efectuează transferul de fonduri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Suma autorizată pentru transfer │
│(Se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro.) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ACEASTĂ AUTORIZARE ÎŞI PIERDE VALABILITATEA ÎN CONDIŢIILE STIPULATE LA PAGINA 2. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Spaţiu rezervat pentru Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor │
│ │
│Data emiterii .................. Ştampila ...................... │
│ │
│ Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, │
│ ..................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    (pagina 2)

    Condiţii de nulitate a autorizării prealabile, obligaţii speciale ale
persoanei care solicită şi primeşte autorizarea prealabilă, exonerări

   1. Autorizarea prealabilă devine nulă în situaţia în care anumite informaţii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Oficiul), deşi solicitantul are cunoştinţă de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevărului.
   2. Autorizarea prealabilă devine nulă dacă se constată faptul că au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaţii, în mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al căror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilă emisă de Oficiu.
   3. Autorizarea prealabilă se referă numai la elementele şi/sau informaţiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementările legale în vigoare a operaţiunilor pe care le derulează, în situaţia în care nu comunică Oficiului toate elementele şi/sau informaţiile aferente transferului de fonduri.
   4. Solicitantul va renunţa la orice beneficiu care poate surveni în baza prezentei autorizări prealabile dacă ia cunoştinţă de elemente şi/sau informaţii noi, ulterioare întocmirii prezentei autorizaţii prealabile, de natură să facă tranzacţia incompatibilă cu reglementările europene sau naţionale din acest domeniu.
   5. În niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizaţie prealabilă pentru a pune fondurile şi/sau resursele economice la dispoziţia unei persoane şi/sau a unei entităţi supuse regimului sancţiunilor internaţionale.
   6. În situaţia în care transferul de fonduri se efectuează prin intermediari, solicitantul răspunde în mod direct pentru corectitudinea şi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum şi pentru faptul că intermediarul respectă toate reglementările europene şi naţionale din domeniu.
   7. Pentru oricare dintre situaţiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice răspundere ulterioară.
   8. Prezenta face parte integrantă din autorizarea prealabilă.

    Am luat cunoştinţă
............................................................
(numele, prenumele şi semnătura solicitantului)

   ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

    ÎNŞTIINŢARE
privind respingerea cererii de autorizare prealabilă pentru transferuri
de fonduri către/din Iran
   
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
STEMĂ GUVERNUL ROMÂNIEI │ │
│ OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI │ │
│ COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR │ RESPINGEREA CERERII DE │
│ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureşti │ AUTORIZARE privind transferuri de │
│ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 │ fonduri către/din Iran │
│ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro │ │
│ Web-site: www.onpcsb.ro │ Nr. ..................................... │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────┴──────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│1. Prestatorul de servicii de plată │2. Plătitor │3. Beneficiar │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │Adresa/Date de identificare │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Tel./fax │Tel./fax │Tel./fax │
│.....................................│.....................................│.....................................│
│.....................................│.....................................│.....................................│
│Ţara │Ţara │Ţara │
│.....................................│.....................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│4. Denumirea/Descrierea tranzacţiei în baza căreia a fost solicitată autorizarea transferului de fonduri │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Suma pentru care a fost solicitată autorizarea transferului │
│(Se completează în cifre, litere, valută şi echivalent euro.) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Motivele de respingere a cererii de autorizare │
│ │
│Data emiterii .................. Ştampila ...................... │
│ │
│ Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, │
│ ..................................... │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘