Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 2 din 16.mai.2014
Monitorul Oficial, Partea I 392 28.mai.2014
Intrare în vigoare la 28.mai.2014
Ordinul nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

    Având în vedere prevederile art. 165, 169 şi ale art. 392 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 107 şi ale art. 132 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prezentul ordin stabileşte formatul şi conţinutul formularelor de raportare aferente:
   a) expunerilor faţă de părţile afiliate instituţiei de credit;
   b) expunerilor aferente operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar;
   c) modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii.
   Art. 2. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit transmit Băncii Naţionale a României formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României - SIRBNR, potrivit Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în format letric la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, după cum urmează:
   a) în cazul expunerilor faţă de părţile afiliate şi al operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, raportările se transmit trimestrial la nivel individual şi consolidat, astfel:
   1. pentru raportările a căror dată de referinţă este 31 martie, data de transmitere este 12 mai;
   2. pentru raportările a căror dată de referinţă este 30 iunie, data de transmitere este 11 august;
   3. pentru raportările a căror dată de referinţă este 30 septembrie, data de transmitere este 11 noiembrie;
   4. pentru raportările a căror dată de referinţă este 31 decembrie, data de transmitere este 11 februarie;
   b) în cazul modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, raportările se transmit trimestrial la nivel individual şi semestrial la nivel consolidat, astfel:
   1. pentru raportările transmise la nivel individual, datele de referinţă şi cele de transmitere sunt cele prevăzute la lit. a) pct. 1-4;
   2. pentru raportările transmise la nivel consolidat, a căror dată de referinţă este 30 iunie, data de transmitere este 11 august;
   3. pentru raportările transmise la nivel consolidat, a căror dată de referinţă este 31 decembrie, data de transmitere este 11 februarie.
   (2) În cazul în care data de transmitere este zi nelucrătoare, raportările sunt transmise în ziua lucrătoare următoare.
   Art. 3. - Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea şi transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin şi la nivelul reţelei cooperatiste de credit din care fac parte.
   Art. 4. - În ceea ce priveşte raportarea modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în contextul aplicării metodologiei standardizate prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, instituţiile de credit transmit:
   a) câte un formular IRR STD POZ pentru fiecare monedă care respectă cerinţele pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 şi un formular IRR STD POZ care agregă poziţiile exprimate în celelalte monede;
   b) un formular IRR STD VAL aferent calculării modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii.
   Art. 5. - În ceea ce priveşte raportarea modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în contextul aplicării unei metodologii de calcul interne, instituţiile de credit transmit câte un formular IRR IM pentru fiecare direcţie de modificare potenţială - crescătoare şi descrescătoare - a ratelor dobânzii.
   Art. 6. - Pentru scopurile completării formularelor de raportare 4-6, prevăzute în anexa nr. I, elementele bilanţiere şi extrabilanţiere din afara portofoliului de tranzacţionare care sunt senzitive la schimbări ale ratelor dobânzii trebuie convertite în moneda de raportare utilizând cursurile de schimb comunicate de Banca Naţională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea. Pentru monedele pentru care Banca Naţională a României nu comunică cursul de schimb, se folosesc cursurile de schimb la vedere - spot - existente pe piaţă în ziua menţionată.
   Art. 7. - (1) Pentru formularele 1-3 din anexa nr. I, până la data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (3) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit transmit Băncii Naţionale a României formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin în format electronic prin reţeaua de comunicaţii interbancare (RCI), prin fişiere EXCEL.
   (2) Raportările care, potrivit art. 2, au data de transmitere 12 mai 2014 vor fi transmise până cel târziu la 30 iunie 2014.
   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
   a) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2010 privind raportarea modificării potenţiale a valorii economice a instituţiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13 iulie 2010; şi
   b) Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2011 privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 3 august 2011, cu modificările ulterioare.
   Art. 9. - Anexa nr. I , cuprinzând modelele formularelor de raportare, şi anexa nr. II, care conţine informaţii explicative referitoare la completarea acestora, fac parte integrantă din prezentul ordin.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 16 mai 2014.
    Nr. 2.

   ANEXA Nr. I
 
    Denumirea instituţiei de credit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data pentru care se face raportarea: . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
    Data întocmirii raportării: . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

    Formular 1:

    SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE FAŢĂ DE PĂRŢILE AFILIATE INSTITUŢIEI DE CREDIT

   1. Fonduri proprii (FP) =
   2. 25% x FP =
   3. 150 mil. euro =
   4. limită =

   
- lei -
Nr. crt. Cod Tip entitate Denumire Tipul afilierii Expunere brută Ajustări şi alte reduceri Sume exceptate Expunere supusă limitării
fără protecţie cu protecţie valoare absolută % din FP
finanţată nefinanţată
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TOTAL aferent entităţilor identificate cu cod "1"
TOTAL

    Formular 2:

    SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE FAŢĂ DE PĂRŢILE AFILIATE INSTITUŢIEI DE CREDIT CARE NECESITĂ APROBAREA PREALABILĂ A ORGANULUI DE CONDUCERE AL INSTITUŢIEI DE CREDIT

    (lunile aferente trimestrului pentru care se face raportarea)
   
- lei -
Nr. crt. Cod Denumire Expuneri înregistrate potrivit art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
(1) (2) (3) (4)
TOTAL

    Formular 3:

    SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE AFERENTE OPERAŢIUNILOR ÎN CONDIŢII DE FAVOARE DEDUSE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR

    (lunile aferente trimestrului pentru care se face raportarea)

   
- lei -
Nr. crt. Cod Numele şi prenumele Expunere dedusă din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar
(1) (2) (3) (4)
TOTAL

   
Întocmit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)

    Formular 4:

    IRR STD POZ
Calcularea poziţiei nete ponderate

   
Moneda

   
- lei -
Rând Banda de scadenţă Toate poziţiile Poziţii nete Factorul de ponderare Poziţii nete ponderate
lungi scurte lungi scurte lungi scurte
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Până la 1 lună 0,08%
2 Între 1 şi 3 luni 0,32%
3 Între 3 şi 6 luni 0,72%
4 Între 6 şi 12 luni 1,43%
5 Între 1 şi 2 ani 2,77%
6 Între 2 şi 3 ani 4,49%
7 Între 3 şi 4 ani 6,14%
8 Între 4 şi 5 ani 7,71%
9 Între 5 şi 7 ani 10,15%
10 Între 7 şi 10 ani 13,26%
11 Între 10 şi 15 ani 17,84%
12 Între 15 şi 20 de ani 22,43%
13 Peste 20 de ani 26,03%
14 TOTAL

   
Întocmit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)

    Formular 5:

    IRR STD VAL
Calcularea modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

   
1. Fonduri proprii (FP) = lei

   
2. Declinul potenţial al valorii economice:
2.1. - valoare absolută = lei
2.2. - % din FP = %

   
Întocmit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)

    Formular 6:

    IRR IM
Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

   
1. Fonduri proprii (FP) = lei

   
2. Scenariul de modificare a ratelor dobânzii:

   
- lei -
3. Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a aplicării şocului/şocurilor standard
creştere declin
valoare absolută % din FP valoare absolută % din FP
(1) (2) (3) (4)

   
Întocmit.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)

   ANEXA Nr. II
 
    Tabel referinţe formular 1: Situaţia privind expunerile faţă de părţile afiliate instituţiei de credit

   
Nr. col./rând Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Rânduri
3 150 mil. euro = Echivalentul se calculează la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea.
4 Limită = Stabilită potrivit art. 104 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit
Coloane
2 Cod Codurile vor fi stabilite de către instituţia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entităţile fac obiectul raportării şi în alte grupuri care fac obiectul altor raportări, acestea primesc acelaşi cod de identificare.
3 Tip entitate Se va completa cu: "1" - pentru entităţi care nu sunt instituţii; "2" - pentru entităţi care sunt instituţii.
5 Tipul afilierii Încadrarea se va face potrivit art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013.
6 Expunere brută Expunerea existentă înaintea deducerii ajustărilor de valoare/provizioanelor aferente şi înaintea aplicării art. 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
7 Ajustări şi alte reduceri Ajustări şi alte reduceri aplicate expunerii potrivit art. 111 din Regulamentul UE nr. 575/2013
8, 9, 10 Sume exceptate Expunerea exceptată conform art. 399-403 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
11 Valoare absolută col. (6) - col. (7) - col. (8) - col. (9) - col. (10)
12 % din FP Col. (11) /FP x 100

    Tabel referinţe formular 2: Situaţia privind expunerile faţă de părţile afiliate instituţiei de credit care necesită aprobarea prealabilă a organului de conducere al instituţiei de credit

   
Nr. col./rând Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Coloane
2 Cod Codurile vor fi stabilite de către instituţia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entităţile fac obiectul altor raportări, acestea primesc acelaşi cod de identificare.
4 Expuneri înregistrate potrivit art. 105 (1) Expunerile menţionate la art. 105 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013

    Tabel referinţe formular 3: Situaţia privind expunerile aferente operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar

   
Nr. col./rând Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Coloane
2 Cod Codurile vor fi stabilite de către instituţia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă persoanele fac obiectul altor raportări, acestea primesc acelaşi cod de identificare.
4 Expunere dedusă din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar Expunerile aferente operaţiunilor în condiţii de favoare deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, potrivit art. 656 alin. (1) lit. b) şi c) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013

    Tabel referinţe formular 4: IRR STD POZ - Calcularea poziţiei nete ponderate

   
Nr. col. Denumire Referinţe
Celule
Moneda Pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
Coloane
(1), (2) Toate poziţiile: lungi/scurte Pct. 1 din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
(3), (4) Poziţii nete: lungi/scurte Pct. 2 lit. a) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
Factorul de ponderare Coloana 5 a tabelului din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
(5), (6) Poziţii nete ponderate: lungi/ scurte Pct. 2 lit. b) şi c) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013
Rânduri
Total Pct. 2 lit. c) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013

    Tabel referinţe formular 5: IRR STD VAL - Calcularea modificării potenţiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

   
Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Declinul potenţial al valorii economice: valoare absolută/% din FP Pct. 2 lit. d) şi e) din anexa nr. 1 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013. Poziţiile nete, lungi sau scurte, ponderate în diferitele monede se însumează indiferent de semnul lor.

    Tabel referinţe formular 6: IRR IM - Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii
   
Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Scenariul de modificare a ratelor dobânzii: Art. 132 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013. Se completează direcţia presupusă de modificare - crescătoare sau descrescătoare - a ratelor dobânzii.
Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a aplicării şocului/şocurilor standard: creştere/declin
- valoare absolută;
- % din FP;
Art. 131 alin. (2) şi (3), art. 132 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013