Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 27.ian.2014
Monitorul Oficial, Partea I 92 6.feb.2014
Intrare în vigoare la 6.feb.2014
Regulamentul nr. 1/2014 / 9/2013 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

    Nr. 1/2014 / 9/2013

    Banca Naţională a României
    Autoritatea de Supraveghere Financiară

    Având în vedere dispoziţiile art. 15 alin. (1) şi (2) şi ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi d) şi alin. (5), art. 6 alin. (2), respectiv art. 25 alin. (1) şi (2), art. 27 şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 20 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară emit următorul regulament:

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:
   1. La capitolul II secţiunea a 3-a, subsecţiunea 3.3, cuprinzând articolele 22-26, se abrogă.
   2. La capitolul II secţiunea a 3-a, titlul subsecţiunii 3.4 va avea următorul cuprins:
    "3.4. Combinarea celor două metode"
   3. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
    "Art. 27. - Coordonatorul poate permite, după consultarea celorlalte autorităţi competente relevante şi a entităţilor reglementate supuse supravegherii suplimentare, o combinare a celor două metode."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   *
    Prezentul regulament asigură transpunerea dispoziţiilor art. 2 (24) din Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 97/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 326 din 8 decembrie 2011.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Daniel Dăianu