Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 31.oct.2013
Monitorul Oficial, Partea I 686 8.noi.2013
Intrare în vigoare la 11.noi.2013
Norma nr. 1 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestora

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 101 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite următoarea normă:

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte principiile şi modul de desfăşurare a operaţiunilor cu numerar, efectuate în monedă naţională, de instituţiile de credit şi Trezoreria Statului în relaţia cu Banca Naţională a României, şi anume:
a) operaţiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului de la/la Banca Naţională a României;
b) decontarea operaţiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanţilor deschise în sistemul ReGIS.
Art. 2. - În înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. sucursala regională a Băncii Naţionale a României - o unitate teritorială a Băncii Naţionale a României care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu unităţile participanţilor;
2. participant - instituţia de credit, aşa cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Trezoreria Statului, care au cont deschis în evidenţele Băncii Naţionale a României;
3. unitatea participantului - o unitate teritorială a participantului care desfăşoară operaţiuni cu numerar în relaţia cu o sucursală regională a Băncii Naţionale a României;
4. sistem informatic CASH - sistem informatic de gestionare a operaţiunilor cu numerar, derulate în cadrul Băncii Naţionale a României;
5. mesaj XML - fişier electronic în format XML (Extensible Markup Language), prin intermediul căruia se efectuează schimbul de date între participanţi şi Banca Naţională a României, referitor la operaţiunile cu numerar, reflectate în sistemul informatic CASH. Un mesaj XML este valid dacă este întocmit conform specificaţiilor de definire furnizate de Banca Naţională a României şi dacă satisface condiţiile prevăzute de prezenta normă;
6. aplicaţia XMLHUB (transfer mesaje XML) - componentă a sistemului informatic CASH, utilizată pentru transmiterea mesajelor XML între participanţi şi Banca Naţională a României, referitoare la operaţiunile cu numerar;
7. cod de bare - o serie de date codificată ce conţine elementele de identificare a numerarului;
8. cont de decontare - cont deschis la Banca Naţională a României în sistemul ReGIS utilizat pentru decontarea instrucţiunilor de plată transmise în acest sistem;
9. ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucţiuni de plată între participanţi şi decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacţie cu tranzacţie, precum şi decontarea finală a poziţiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă a schemelor de plată cu carduri şi a transferurilor de fonduri aferente operaţiunilor cu instrumente financiare;
10. cod al tipului de tranzacţie - cod numeric format din 3 cifre, care identifică tipul instrucţiunii de plată introdus în sistemul ReGIS;
11. coada de aşteptare - un mecanism al sistemului ReGIS care permite stocarea instrucţiunilor de plată, a căror decontare a fost amânată din cauza lipsei de fonduri disponibile;
12. fax autentificat - documentul trimis prin fax, în care sunt evidenţiate, în antetul sau în subsolul paginii, cel puţin următoarele elemente de identificare: data, ora, numărul de fax de la care se transmite şi denumirea participantului;
13. reţea securizată de comunicaţii interbancare - include reţeaua informatică a Băncii Naţionale a României (RCI) şi reţeaua informatică securizată TFDNet;
14. poştă electronică securizată SEP - sistem de mesagerie electronică (de tip e-mail) care asigură transmiterea confirmărilor/notificărilor aferente sistemului ReGIS şi funcţionează în reţeaua informatică securizată TFDNet, în cadrul căruia sunt folosite certificatele digitale calificate, acceptate în sistemul electronic de plăţi pentru semnarea mesajelor, în vederea asigurării autenticităţii şi nonrepudierii acestora;
15. cont de e-mail securizat pentru CASH - cont în sistemul de poştă electronică a Băncii Naţionale a României, la care participantul are acces prin intermediul unei interfeţe securizate, care este folosit exclusiv pentru transmiterea de informaţii aferente derulării operaţiunilor cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României.

CAPITOLUL II
Schimbul de informaţii dintre participanţi şi Banca Naţională a României referitoare la operaţiunile cu numerar

Art. 3. - (1) Reţeaua securizată de comunicaţii interbancare RCI este canalul de comunicaţii de date utilizat pentru transmiterea mesajelor XML.
(2) După transmiterea de către participant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e-mail, o notificare automată de la aplicaţia XMLHUB (Transfer mesaje XML), cu privire la recepţionarea fişierului respectiv.
Art. 4. - (1) Accesul la aplicaţia XMLHUB (Transfer mesaje XML) este permis numai utilizatorilor desemnaţi de participant.
(2) Alocarea unui cont de utilizator în vederea conectării la aplicaţie se realizează de către Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie pe baza unei cereri transmise de către participant, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
(3) Modificarea unui cont de utilizator se efectuează în conformitate cu cererea transmisă de participant la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului din anexa nr. 1a.
(4) Închiderea unui cont de utilizator se efectuează în baza unei cereri a participantului, transmisă către Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1b.
Art. 5. - Participantul şi Banca Naţională a României sunt, deopotrivă, responsabile de conservarea şi utilizarea elementelor care asigură securitatea transmisiei (chei, certificate, parole, software, echipamente etc.) şi sunt obligate să ia măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate la schimbul de date. Conţinutul mesajelor schimbate nu va fi contestat sau revocat de participant sau de Banca Naţională a României.
Art. 6. - Participantul va comunica Băncii Naţionale a României şi, după caz, Banca Naţională a României va comunica participantului, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalitate operaţională de natură să afecteze schimbul de date şi va acţiona imediat pentru remedierea acesteia.
Art. 7. - Dacă un mesaj XML trimis la Banca Naţională a României în vederea anunţării unei depuneri sau a unei retrageri de numerar nu este valid, Banca Naţională a României este îndreptăţită să refuze mesajul XML, în totalitate, motivând refuzul său participantului. În acest caz, participantul trebuie să trimită un mesaj XML nou valid.
Art. 8. - (1) În caz de nefuncţionare a sistemului informatic al participantului sau al Băncii Naţionale a României, se acceptă transmiterea mesajelor XML aferente cererilor pentru retragere/anunţurilor de depunere, utilizând contul de e-mail securizat pentru CASH.
(2) În situaţii excepţionale, cu acordul Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie, cererile de retragere/anunţurile de depunere de numerar se pot transmite prin fax autentificat la Banca Naţională a României, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 5.
Art. 9. - (1) În vederea desfăşurării operaţiunilor de retragere/depunere numerar, unitatea participantului are obligaţia de a transmite sucursalei regionale corespondente a Băncii Naţionale a României o listă cu informaţii referitoare la delegaţii desemnaţi pentru a efectua operaţiuni cu numerar, precum şi la componenţa echipajului însoţitor.
(2) Lista semnată de către conducătorul unităţii participantului va cuprinde datele de identificare ale delegaţilor şi şoferilor, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate, numărul legitimaţiei de serviciu, precum şi numerele de înmatriculare ale autovehiculelor de transport de valori.
(3) Modificările ulterioare ale conţinutului listei trebuie notificate sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operaţiunilor de retragere/depunere de numerar.

CAPITOLUL III
Operaţiunile aferente retragerilor de numerar şi decontarea acestora

Art. 10. - Operaţiunile de retragere de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se efectuează de către participanţi, numai în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) transmiterea de către participant la Banca Naţională a României a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui mesaj XML valid;
b) iniţierea de către participant a unei instrucţiuni de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar şi decontarea în sistemul ReGIS.
Art. 11. - Instituţiile de credit în faliment vor transmite cererile pentru retragere de numerar prin fax autentificat la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
Art. 12. - Cererile de retragere de numerar se transmit până la ora 15,30, în ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, şi până la ora 13,00, în ziua efectuării operaţiunii, înainte de prezentarea delegatului unităţii participantului la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României pentru ridicarea numerarului.
Art. 13. - Operaţiunile de retrageri de numerar de la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,30 şi 15,00.
Art. 14. - Pentru ridicarea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României cu delegaţia întocmită pe numele său conform modelului prezentat în anexa nr. 2, valabilă numai pentru ziua respectivă, precum şi cu celelalte documente de identificare.
Art. 15. - (1) În cazul în care, în ziua bancară anterioară efectuării operaţiunii, participantul transmite mai multe cereri valide de retragere de numerar de la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României, se va lua în considerare ultima cerere validă transmisă, celelalte urmând a fi închise.
(2) În ziua efectuării operaţiunii, toate cererile valide transmise de către participant la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României vor fi luate în considerare.
(3) Pentru renunţarea la una sau mai multe dintre cererile de retragere transmise în ziua operaţiunii se percep comisioane conform reglementărilor în vigoare.
Art. 16. - În cazul când în ziua bancară în care se efectuează operaţiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenţionează să retragă, de la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României, o altă sumă decât cea solicitată iniţial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:
a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde diferenţa solicitată;
b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în mesajul iniţial, participantul va transmite o nouă cerere de retragere, care va cuprinde noua sumă solicitată. Participantul va anunţa renunţarea la cererea iniţială, prin contul de e-mail securizat pentru CASH.
Art. 17. - Eliberarea numerarului de către sucursala regională a Băncii Naţionale a României are loc numai după decontarea instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.
Art. 18. - Banca Naţională a României va elibera numerarul ambalat sub formă de colete sigilate şi identificate prin codurile de bare inscripţionate pe sigiliile de unică folosinţă ataşate acestora.
Art. 19. - (1) La finalizarea operaţiunii de eliberare a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va lista formularul "Foaie de eliberare/primire numerar", întocmit în două exemplare conform modelului prezentat în anexele nr. 4 şi 4a.
(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de eliberare numerar, rămâne la sucursala regională a Băncii Naţionale a României, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de primire numerar, va fi predat delegatului unităţii participantului.
Art. 20. - După ora 17,00, participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la execuţia cererilor de retragere.
Art. 21. - (1) În vederea decontării operaţiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniţia în sistemul ReGIS o instrucţiune de plată transmisă sub forma unui mesaj SWIFT MT202.
(2) Fiecare mesaj SWIFT MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar. Suma menţionată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăţi parţiale corespunzătoare unei cereri pentru retragere de numerar.
(3) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României".
(4) În câmpul 72 al mesajului SWIFT MT202 iniţiat de către participant se vor completa în clar denumirea sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României de unde se va ridica numerarul solicitat, precum şi referinţa alocată de participant cererii pentru retragere de numerar.
Art. 22. - (1) Dacă suma menţionată în mesajul SWIFT MT202 iniţiat în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va proceda la returnarea sumei înscrise în mesajul de plată MT202, de îndată ce primeşte de la participant o notificare în acest sens transmisă prin poşta electronică securizată SEP.
(2) Suma va fi returnată prin iniţierea de către Banca Naţională a României - Direcţia plăţi a unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează".
(3) Participantul va iniţia un nou mesaj SWIFT MT202 în care suma înscrisă să fie egală cu suma menţionată în cererea pentru retragere de numerar.
Art. 23. - În situaţia în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în sistemul ReGIS, în vederea decontării instrucţiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:
a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucţiunii de plată aferentă operaţiunii de retragere de numerar;
b) să anuleze din propria iniţiativă instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare, dacă participantul decide ca operaţiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze;
c) să anuleze instrucţiunea de plată aflată în coada de aşteptare şi să iniţieze o nouă instrucţiune de plată de o valoare mai mică, în limita fondurilor disponibile din contul său de decontare şi corespunzătoare unei noi cereri pentru retragere de numerar, pe care o va transmite Băncii Naţionale a României în conformitate cu prevederile art. 16 lit. b);
d) efectuarea acestor operaţiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcţionare a casieriei din cadrul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României.
Art. 24. - Dacă instrucţiunea de plată iniţiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va returna suma respectivă, prin iniţierea unei instrucţiuni de plată în favoarea participantului, având codul tipului de tranzacţie 150 "Rectificări pe timpul zilei operative - Banca încasează".

CAPITOLUL IV
Operaţiunile aferente depunerilor de numerar şi decontarea acestora

Art. 25. - Operaţiunile de depunere de numerar la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se efectuează pe baza transmiterii de către participant a unui anunţ de depunere, prin intermediul unui mesaj XML valid.
Art. 26. - Instituţiile de credit în faliment vor transmite anunţurile de depunere de numerar, prin fax autentificat la Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
Art. 27. - (1) Anunţurile de depunere se transmit numai în ziua efectuării operaţiunilor de depunere de numerar, până la ora 13,00.
(2) Operaţiunile de depunere de numerar la sucursala regională a Băncii Naţionale a României se pot efectua, zilnic, între orele 8,00 şi 15,00.
Art. 28. - Participantul va depune numerarul ambalat sub formă de colete sigilate şi identificate prin codurile de bare inscripţionate pe sigiliile de unică folosinţă ataşate acestora.
Art. 29. - Pentru depunerea numerarului, delegatul unităţii participantului se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României, cu delegaţia valabilă numai pentru ziua respectivă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi cu celelalte documente de identificare.
Art. 30. - În cazul în care unitatea participantului depune la o sucursală regională a Băncii Naţionale a României o altă sumă decât cea înscrisă în anunţul de depunere de numerar, respectiv delegatul său se prezintă la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României cu un număr de colete cu numerar diferit faţă de cel comunicat în anunţul de depunere, se va proceda astfel:
a) dacă suma este mai mare, respectiv se prezintă mai multe colete cu numerar, participantul trebuie să transmită un nou anunţ de depunere aferent diferenţei de numerar depuse, care va conţine codurile de bare ale coletelor respective;
b) dacă suma este mai mică, respectiv se prezintă mai puţine colete cu numerar, casierul de la ghişeul operativ al sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va recepţiona numai coletele prezentate de delegatul participantului, ale căror coduri de bare se regăsesc în anunţul de depunere.
Art. 31. - În cazul în care există neconcordanţe între codurile de bare înscrise în anunţul de depunere şi codurile de bare ataşate coletelor cu numerar, participantul va transmite un nou anunţ de depunere corespunzător coletelor prezentate la depunere. În caz contrar, la sucursala regională a Băncii Naţionale a României vor fi recepţionate numai coletele ale căror coduri de bare se regăsesc în anunţul de depunere.
Art. 32. - (1) La finalizarea operaţiunii de depunere a numerarului, salariatul sucursalei regionale a Băncii Naţionale a României va lista formularul "Foaie de depunere/încasare numerar", întocmit în două exemplare, conform modelului prezentat în anexele nr. 6 şi 6a.
(2) Exemplarul 1, respectiv Foaia de depunere numerar, va fi predat delegatului unităţii participantului, iar exemplarul 2, respectiv Foaia de încasare numerar, va rămâne la sucursala regională a Băncii Naţionale a României.
(3) Totodată, în cazul existenţei unor neconcordanţe între anunţul de depunere şi numerarul recepţionat, se eliberează delegatului şi un exemplar din formularul "Raport diferenţe numerar anunţat-încasat pentru data de . . .", întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
Art. 33. - După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la execuţia anunţurilor de depunere.
Art. 34. - În vederea decontării operaţiunilor privind depunerile de numerar, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi iniţiază în sistemul ReGIS, în ziua efectuării operaţiunii de depunere de numerar, o instrucţiune de plată în favoarea participantului, corespunzătoare fiecărui anunţ de depunere finalizat.
Art. 35. - (1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala regională a Băncii Naţionale a României.
(2) Codul tipului de tranzacţie alocat instrucţiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 "Operaţiuni cu numerar în relaţia cu Banca Naţională a României".
Art. 36. - În situaţia în care suma cu care se creditează contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS nu este egală cu suma înscrisă în anunţul de depunere finalizat, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va notifica participantul prin e-mail securizat SEP şi va efectua operaţiunea de regularizare a sumei reprezentând diferenţa dintre suma depusă şi cea cu care a fost creditat contul de decontare, în vederea corectării erorii de înregistrare.

CAPITOLUL V
Diferenţe valorice constatate în urma procesării numerarului şi decontarea acestora

Art. 37. - În urma activităţii de procesare a numerarului depus la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României se pot constata diferenţe valorice, plusuri sau minusuri de numerar, între sumele depuse şi cele decontate în sistemul ReGIS.
Art. 38. - (1) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la procesele-verbale de diferenţe întocmite în ziua respectivă.
(2) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situaţia proceselor-verbale aferente diferenţelor valorice constatate la procesarea numerarului depus.
(3) Procesele-verbale sunt transmise numai în zilele bancare în care la procesarea numerarului depus de participant s-au înregistrat diferenţe valorice.
Art. 39. - În vederea decontării sumelor aferente diferenţelor valorice, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi va iniţia o instrucţiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferenţele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României.
Art. 40. - (1) În situaţia în care suma netă este pozitivă, Banca Naţională a României - Direcţia plăţi iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 142 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza căreia creditează contul de decontare al participantului.
(2) În situaţia în care suma netă este negativă, Banca Naţională a României iniţiază o instrucţiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacţie 136 "Diferenţe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza căreia debitează contul de decontare al participantului.

CAPITOLUL VI
Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar şi decontarea acestora

Art. 41. - (1) Operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României sunt comisionate de către Banca Naţională a României în conformitate cu reglementările în vigoare emise de Banca Naţională a României.
(2) După ora 17,00 participantul poate descărca mesajul XML generat de Banca Naţională a României cu date referitoare la comisioanele percepute în ziua respectivă asupra operaţiunilor cu numerar.
(3) După ora 17,00 participantului îi este transmisă, în contul de e-mail securizat pentru CASH, situaţia comisioanelor percepute aferente operaţiunilor cu numerar.
(4) Comunicarea şi situaţia comisioanelor sunt transmise numai în zilele bancare în care participantului i s-au perceput comisioane.
Art. 42. - (1) Comisioanele aferente operaţiunilor cu numerar efectuate de un participant în relaţia cu Banca Naţională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucţiuni de plată, iniţiată de Banca Naţională a României - Direcţia plăţi, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.
(2) Codul tipului de tranzacţie alocat acestei instrucţiuni de plată este 203 "Comisioane aferente operaţiunilor cu numerar".

CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale

Art. 43. - (1) Instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite la Banca Naţională a României, centralizat, existentul de numerar aflat în casele de circulaţie, zilnic, din punct de vedere valoric şi lunar, cantitativ şi valoric, în structură pe cupiuri.
(2) Datele vor fi raportate prin intermediul Sistemului informatic de raportare - SIRBNR, cu respectarea prevederilor Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 44. - Banca Naţională a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie va pune la dispoziţia participantului toată documentaţia necesară pentru participarea la sistemul informatic CASH (specificaţii tehnice, ghid de utilizare a aplicaţiei, instrucţiuni de utilizare a contului de e-mail securizat pentru CASH etc.).
Art. 45. - Banca Naţională a României va încheia contracte cu instituţiile de credit şi cu Trezoreria Statului în care vor fi cuprinse clauze specifice cu privire la modul de desfăşurare efectivă a operaţiunilor cu numerar.
Art. 46. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi Trezoreriei Statului în relaţia cu Banca Naţională a României şi decontarea acestor operaţiuni, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art. 47. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă.
Art. 48. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 11 noiembrie 2013.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 31 octombrie 2013.
Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

Cerere pentru creare cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB
(Transfer mesaje XML)

1. Denumirea participantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa sediului social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod1 . . . . . . .
2. Vă solicităm să creaţi un cont de utilizator de tip2
□ Utilizator EP
□ Utilizator A2A
3. Pentru
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Departamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa de corespondenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
care să acceseze următoarele tipuri de mesaje4:
□ CASH001 - Anunţ depunere
□ CASH002 - Cerere de retragere
□ CASH101 - Feedback relativ la un anunţ de depunere numerar
□ CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar
□ CASH103 - Diferenţe depuneri
□ CASH104 - Comisioane

1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.
2 Se va bifa doar o căsuţă aferentă tipului de utilizator:
EP = mesajele XML sunt transmise prin interfaţa grafică a aplicaţiei XMLHUB;
A2A = mesajele XML sunt transmise prin aplicaţia webservice dezvoltată de participant.
3 E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.
4 Se va bifa căsuţa din dreptul tipului de mesaj.

Numele şi semnătura persoanei autorizate
(director departament/direcţie)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)

ANEXA Nr. 1a

Cerere pentru modificare cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB
(transfer mesaje XML)

1. Denumire participantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa sediului social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod1 . . . . . . .
2. Vă solicităm să creaţi un cont de utilizator de tip2
3. Pentru
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Departamentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa de corespondenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
care să acceseze următoarele tipuri de mesaje3:
□ CASH001 - Anunţ depunere
□ CASH002 - Cerere de retragere
□ CASH101 - Feedback relativ la un anunţ de depunere numerar
□ CASH102 - Feedback relativ la o cerere de retragere numerar
□ CASH103 - Diferenţe depuneri
□ CASH104 - Comisioane

1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.
2 E-mail de serviciu; nu se acceptă adrese pe yahoo, gmail etc.
3 Se va bifa căsuţa din dreptul tipului de mesaj.

Numele şi semnătura persoanei autorizate
(director departament/direcţie)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L.S.)

ANEXA Nr. 1b

Cerere pentru închidere cont de utilizator pentru acces la aplicaţia XMLHUB (transfer mesaje XML)

1. Denumirea participantului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa sediului social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod1 . . . . . . .
2. Vă solicităm să închideţi contul de utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . începând cu data de . . . . . . . . .
3. Deţinut de
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Primele 3 cifre ale contului curent al participantului.

Numele şi semnătura persoanei autorizate
(director departament/direcţie)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L. S)

ANEXA Nr. 2
Instituţia de credit/Trezoreria Statului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DELEGAŢIE Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . .,
pentru ridicare/depunere de numerar valabilă pentru data de. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prin prezenta se deleagă doamna/domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesoare/posesor a/al B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimaţie de serviciu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru a ridica/depune numerarul solicitat/excedent de (instituţia de credit/Trezoreria Statului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prin intermediul mesajului XML cu referinţa . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., de la/la Banca Naţională a României - Sucursala Regională . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în ziua de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Delegatul se va prezenta cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , condus de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., posesor al B.I./C.I. seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimaţie de serviciu nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele şi semnătura conducătorului unităţii
(L.S.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

Cerere pentru retragere de numerar

Referinţă mesaj
Data retragerii
Valoarea totală a retragerii
Codul participantului care transmite cererea de retragere de numerar
Sediul Băncii Naţionale a României de la care se va efectua retragerea
Codul unităţii participantului care ridică numerarul
Codul transportatorului
Structura numerarului solicitat: Standard BNR sau Preferenţială*
* În cazul solicitării de numerar în structură preferenţială se va completa:

Cod cupiură Cupiura Cantitatea (buc.) Valoarea

Numele şi semnătura persoanei autorizate
(director departament/direcţie)
(L. S)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

- Exemplar 1 -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Sucursala regională

Foaie de eliberare numerar

Nr. :
Instituţia de credit/Trezoreria Statului:
Unitatea:
Delegat (numele şi prenumele, CNP):
Data:
Suma eliberată: RON Număr colete eliberate:
Structura pe cupiuri:

Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea

Banca Naţională a României
Sucursala regională
Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Unitatea:
Controlor tezaur,
Casier ghişeu operativ,
Delegat,

ANEXA Nr. 4a

- Exemplar 2 -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Sucursala regională

Foaie de primire numerar

Nr. :
Instituţia de credit/Trezoreria Statului:
Unitatea:
Delegat (numele şi prenumele, CNP):
Data:
Suma primită: RON Număr colete preluate:
Structura pe cupiuri:

Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea

Banca Naţională a României
Sucursala regională
Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Unitatea:
Controlor tezaur,
Casier ghişeu operativ,
Delegat,

ANEXA Nr. 5

Anunţ de depunere de numerar

Referinţă mesaj
Data depunerii
Codul participantului care transmite anunţul de depunere
Sucursala regională a Băncii Naţionale a României la care se va efectua depunerea
Codul unităţii participantului care depune numerarul
Codul transportatorului
Valoarea totală a depunerii
Număr colete depuse
Structura depunerii

Cod de bare Cod cupiură Cantitatea Valoarea

Numele şi semnătura persoanei autorizate
(director departament/direcţie)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(L. S)

ANEXA Nr. 6

- Exemplar 1 -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Sucursala regională

Foaie de depunere numerar

Nr. :
Instituţia de credit/Trezoreria Statului:
Unitatea:
Data:
Delegat (numele şi prenumele, CNP):
Suma anunţată: RON Număr colete anunţate:
Suma depusă: RON Număr colete depuse:
Structura pe cupiuri:

Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea

Banca Naţională a României
Sucursala regională
Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Unitatea:
Controlor tezaur,
Casier ghişeu operativ,
Delegat,

ANEXA Nr. 6a

- Exemplar 2 -

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Sucursala regională

Foaie de încasare numerar

Nr. :
Instituţia de credit/Trezoreria Statului:
Unitatea:
Data:
Delegat (numele şi prenumele, CNP):
Suma anunţată: RON Număr colete anunţate:
Suma încasată: RON Număr colete preluate:
Structura pe cupiuri:

Cod cupiură Cupiura Cantitatea Valoarea

Banca Naţională a României
Sucursala regională
Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Unitatea:
Controlor tezaur,
Casier ghişeu operativ,
Delegat,

ANEXA Nr. 7

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Sucursala regională

Raport diferenţe numerar anunţat-încasat pentru data de . . .

Nr. referinţă anunţ:
Cuprinzând numerarul anunţat de la (IC/TS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea (IC/TS):
Suma anunţată: RON Număr colete anunţate:
Suma încasată: RON Număr colete preluate:
Diferenţa depunere: Număr colete nepreluate:
Colete nepreluate:

Nr.
crt.
Cod colet Cupiura Valoarea nominală Cantitatea Valoarea
Total valoare colete nepreluate:

Banca Naţională a României
Sucursala regională
Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Unitatea:
Controlor tezaur,
Casier ghişeu operativ,
Delegat,