Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Modificare din 9.aug.2013
Monitorul Oficial, Partea I 513 14.aug.2013
Intrare în vigoare la 14.aug.2013
Modificări şi completări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 09.08.2013

1. La capitolul I punctul 4.6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) În formularul «Date informative», la poziţiile 101, 102 şi 103, col. 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora."
2. La capitolul I punctul 4.6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Poziţia 103 din formularul «Date informative» se completează numai de către entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero)."
3. La capitolul II, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil instituţiilor de credit, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"DATE INFORMATIVE
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
pentru activitatea curentă pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227

III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 417
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 418
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 423
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 424
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 425
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 426
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 427
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 428
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 429

V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603

VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
Administrator,
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . . . . . . .

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
4. La capitolul III, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil entităţilor, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi, respectiv, la capitolul IV, modelul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - "Date informative", aplicabil Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"DATE INFORMATIVE
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103

II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col. 2 + 3 din care:
pentru activitatea curentă pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care: 216
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221

III. Număr mediu de salariaţi Cod poziţie 30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 302

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care: 401
- impozitul datorat la bugetul de stat 402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
- impozitul datorat la bugetul de stat 404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 405
- impozitul datorat la bugetul de stat 406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 407
- impozitul datorat la bugetul de stat 408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 409
- impozitul datorat la bugetul de stat 410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 411
- impozitul datorat la bugetul de stat 412
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 413
- impozitul datorat la bugetul de stat 414
Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care: 415
- impozitul datorat la bugetul de stat 416
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 417
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 418
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 419
- impozitul datorat la bugetul de stat 420
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 421
- impozitul datorat la bugetul de stat 422
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 423
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 424
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 425
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**) 426
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 427
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 428
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 429

V. Tichete de masă Cod poziţie Sume
- lei -
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: 601
- din fonduri publice 602
- din fonduri private 603

VII. Cheltuieli de inovare****) Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care: 701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 704

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Sume
- lei -
30 iunie an precedent 30 iunie an curent
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferul de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
Administrator,
. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit,
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . . . . . . .

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii."
5. La capitolul V punctul 3, la capitolul VI punctul A.3 şi la capitolul VII punctul A.3, pentru formularul de raportare contabilă semestrială "Date informative (cod 30)", corelaţia I - "Date privind rezultatul înregistrat" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Coloana 1
101 + 102 + 103 = 1".