Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 10 din 2.aug.2012
Monitorul Oficial, Partea I 570 10.aug.2012
Intrare în vigoare la 10.aug.2012
Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   (2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (denumite în continuare entităţi), respectiv:
   a) instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare; şi
   b) instituţiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
   Art. 2. - Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului entităţilor răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2012, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2012.
   Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 2 august 2012.
    Nr. 10.

   ANEXĂ
 

    SISTEMUL
de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

   CAPITOLUL I
  Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale

   1. Generalităţi
   1.1. Entităţile au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
   1.2. Entităţile întocmesc şi transmit Direcţiei Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României raportările contabile semestriale atât în formă scrisă (pe suport hârtie), cât şi prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, pe adresa de e-mail: ifn@bnro.ro
   1.3. Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    În acest sens, entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.
   2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportărilor contabile semestriale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acestora
   2.1. Entităţile întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
   a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
   b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
   c) Date informative (cod 30).
   2.2. Entităţile completează datele de identificare (denumire, adresa, telefonul şi numărul de înregistrare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţii.
   2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2 conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   2.4. Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
   2.5. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
   2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
   a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
   2.7. Entităţile care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile semestriale cu respectarea prevederilor prezentului ordin.
   2.8. Raportările contabile semestriale se depun la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.
   2.9. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, entităţile primesc de la această direcţie, prin reţeaua de comunicaţii interbancară sau, după caz, descarcă de pe adresa www.bnro.ro secţiunea "Raportări către BNR" fişierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fişierelor este interzisă.
   2.10. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro
   2.11. O copie a acestor fişiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele raportărilor contabile semestriale, se păstrează de către entitate, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   2.12. În adresa de înaintare către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile semestriale, semnată de administratorul entităţii şi de către persoana care a întocmit raportările contabile semestriale, se precizează că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, precum şi următoarele:
   a) fişierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe reţeaua de comunicaţii interbancare sau, după caz, pe adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
   b) întocmirea şi listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor primite de entitate de la Banca Naţională a României şi Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor şi transmiterea electronică s-au efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.
   2.13. Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei.
   2.14. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi prezintă Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României atât raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia lor financiară, cât şi raportări contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară a reţelei cooperatiste de credit.
   2.15. Organizaţiile cooperatiste de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportările contabile semestriale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit.
   2.16. Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie a anului de raportare, entităţile înfiinţate în cursul anului de raportare, precum şi cele care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile semestriale.
   3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale
   3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 16 august a anului de raportare.
   3.2. Netransmiterea fişierelor cu formularele de raportare contabilă semestrială completate cu date, pe baza cărora au fost listate raportările contabile semestriale, nedepunerea raportărilor contabile semestriale listate, semnate şi ştampilate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea de raportări contabile semestriale care conţin date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   4. Informaţii privind completarea raportărilor contabile semestriale
   4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 3/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
   4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011.
   4.3. Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială sunt cele prevăzute la cap. II - pentru instituţiile de credit, cap. III - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. IV - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi dintre formulare sunt cele prevăzute la cap. V - pentru instituţiile de credit, cap. VI - pentru entităţile, altele decât instituţiile de credit şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, respectiv cap. VII - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.
   4.4. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
   (1) Formularul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
   (2) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
   4.5. Contul de profit şi pierdere (cod 20)
   (1) Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie a anului de raportare.
   (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
   (3) Entităţile, altele decât instituţiile de credit, înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la poziţia "Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
   4.6. Date informative (cod 30)
   (1) În formularul "Date informative", la poziţiile 101 şi 102, col. 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.
   (2) La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative la sfârşitul perioadei de raportare.

   CAPITOLUL II
  Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit

   
Judeţul ....................................................I...I...I
Entitatea: ..............................................
Adresa: localitatea: ......................................
sectorul .......... str. .........................
nr.: .......................................................................
Telefon .............., fax ..............
Numărul din registrul comerţului ..........
Forma de proprietate ..................I...I...I
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
..............................................................
Cod clasă CAEN .....................I..I..I..I..I
Codul unic de înregistrare ...I..I..I..I..I..I..I..I..I..I..I
    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie .....

   
10- lei -
ACTIVCod poziţieSold la:
începutul anuluisfârşitul perioadei
AB12
Numerar şi echivalente de numerar010
- Numerar011
- Depozite la vedere şi echivalente de numerar012
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării020
- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării021
- Instrumente de capitaluri proprii022
- Instrumente de datorie023
- Credite şi creanţe024
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere030
- Instrumente de capitaluri proprii031
- Instrumente de datorie032
- Credite şi creanţe033
Active financiare disponibile în vederea vânzării040
- Instrumente de capitaluri proprii041
- Instrumente de datorie042
- Credite şi creanţe043
Împrumuturi şi creanţe050
- Instrumente de datorie051
- Credite şi creanţe052
Investiţii păstrate până la scadenţă060
- Instrumente de datorie061
- Credite şi creanţe062
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire070
- Acoperirea valorii juste071
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie072
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii073
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii074
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii080
Imobilizări corporale090
- Imobilizări corporale091
- Investiţii imobiliare092
Imobilizări necorporale100
- Fond comercial101
- Alte imobilizări necorporale102
Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun110
Creanţe privind impozitele120
- Creanţe privind impozitul curent121
- Creanţe privind impozitul amânat122
Alte active130
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării140
Total activ150
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării200
- Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării201
- Poziţii scurte202
- Depozite203
- Datorii constituite prin titluri204
- Alte datorii financiare205
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere210
- Depozite211
- Datorii constituite prin titluri212
- Alte datorii financiare213
Datorii financiare evaluate la cost amortizat220
- Depozite221
- Datorii constituite prin titluri222
- Alte datorii financiare223
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire230
- Acoperirea valorii juste231
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie232
- Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii233
- Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii234
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii240
Provizioane250
- Provizioane pentru beneficiile angajaţilor251
- Restructurare252
- Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele253
- Angajamente de creditare şi garanţii254
- Alte provizioane255
Datorii privind impozitele260
- Datorii privind impozitul curent261
- Datorii privind impozitul amânat262
Alte datorii270
Capital social rambursabil la cerere280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării290
Total datorii300
Capital social400
- Capital vărsat401
- Capital subscris nevărsat402
Prime de capital410
Alte capitaluri proprii420
- Componenţa de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse421
- Alte instrumente de capitaluri proprii422
Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente:430
- Imobilizărilor corporale431
- Imobilizărilor necorporale432
- Conversiei valutare433
- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă]434
- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării435
- Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării436
- Altor elemente437
Rezerve440
Acţiuni proprii (-)450
Total capitaluri proprii460
Total datorii şi capitaluri proprii500
   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
...........................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie .....

   
20- lei -
Denumirea indicatoruluiCod poziţieRealizări aferente perioadei de raportare
precedentă*)curentă
AB12
OPERAŢIUNI CONTINUEXXX
Venituri din dobânzi010
Active financiare disponibile în vederea vânzării011
Împrumuturi şi creanţe012
Investiţii păstrate până la scadenţă013
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii014
Alte active015
Cheltuieli cu dobânzile020
Datorii financiare evaluate la cost amortizat021
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii022
Alte datorii023
Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere030
Venituri din dividende040
Venituri din taxe şi comisioane050
Cheltuieli cu taxe şi comisioane060
Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net070
Active financiare disponibile în vederea vânzării071
Împrumuturi şi creanţe072
Investiţii păstrate până la scadenţă073
Datorii financiare evaluate la cost amortizat074
Altele075
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării - net080
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net090
Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net100
Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net110
Câştiguri (pierderi) din derecunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net120
Alte venituri din exploatare130
Alte cheltuieli de exploatare140
Cheltuieli administrative150
Cheltuieli cu angajaţii151
Cheltuieli generale şi administrative152
Amortizarea160
Imobilizări corporale161
Investiţii imobiliare162
Alte imobilizări necorporale163
(Provizioane) reluări de provizioane170
Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere180
Active financiare evaluate la cost [instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea]181
Active financiare disponibile în vederea vânzării182
Împrumuturi şi creanţe183
Investiţii păstrate până la scadenţă184
Deprecierea activelor nefinanciare190
Imobilizări corporale191
Investiţii imobiliare192
Fond comercial193
Alte imobilizări necorporale194
Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun195
Altele196
Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere200
Profitul sau pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte210
Total profit sau pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare220
Cheltuieli sau venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue221
Total profit sau pierdere din operaţiuni continue după impozitare230
Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare240
Total profit sau pierdere aferent/ă exerciţiului250
   *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011.

   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
...........................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    DATE INFORMATIVE
   
30- lei -
I. Date privind rezultatul înregistratCod poziţieNumăr unităţiSume
AB12
Unităţi care au înregistrat profit101
Unităţi care au înregistrat pierdere102
   
II. Date privind plăţile restanteCod poziţieTotal
col. 2 + 3
din care:
pentru activitatea curentăpentru activitatea de investiţii
AB123
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + 227), din care:201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:202
- peste 30 zile203
- peste 90 zile204
- peste 1 an205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
- contribuţia pentru pensia suplimentară209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj210
- alte datorii sociale211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:216
- restante până la 30 zile217
- restante după 30 zile218
- restante după 90 zile219
- restante după 1 an220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 223 la 226), din care:222
- restante până la 30 zile223
- restante după 30 zile224
- restante după 90 zile225
- restante după 1 an226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite227
   
III. Număr mediu de salariaţiCod poziţie30 iunie
anul precedent
30 iunie anul curent
AB12
Număr mediu de salariaţi301
Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
   
IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţeCod poziţieSume
- lei -
AB1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:401
- impozitul datorat la bugetul de stat402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:403
- impozitul datorat la bugetul de stat404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:405
- impozitul datorat la bugetul de stat406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:407
- impozitul datorat la bugetul de stat408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:409
- impozitul datorat la bugetul de stat410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:411
- impozitul datorat la bugetul de stat412
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:413
- impozitul datorat la bugetul de stat414
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:415
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat416
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:417
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor418
- subvenţii aferente veniturilor419
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:420
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat421
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat422
   
V. Tichete de masăCod poziţieSume
- lei -
AB1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor501
   
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
- din fonduri publice602
- din fonduri private603
   
VII. Cheltuieli de inovare ***)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei704
   
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli cu colaboratorii801
   
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statuluiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din14 august 2004.

   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
...........................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

   CAPITOLUL III
  Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităţilor, altele decât instituţiile de credit
şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

   
Judeţul ...................................................II...I
Entitatea: ..............................................
Adresa: localitatea: ......................................
sectorul .......... strada ....................
nr.: .......................................................................
Telefon .............., fax ..............
Numărul din registrul comerţului ....
Forma de proprietate ..................II...I
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
..............................................................
Cod clasă CAEN .....................I..I..I..I..I
Codul unic de înregistrare ...I..I..I..I..I..I..I..I..I..I..I
    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie .....

   
10- lei -
ACTIVCod poziţieSold la:
începutul anuluisfârşitul perioadei
AB12
Casa şi alte valori010
Creanţe asupra instituţiilor de credit030
- la vedere033
- alte creanţe036
Creanţe asupra clientelei040
Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix050
- emise de organisme publice053
- emise de alţi emitenţi, din care:056
- obligaţiuni proprii058
Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil060
Participaţii, din care:070
- participaţii la instituţii de credit075
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, din care:080
- părţi în cadrul instituţiilor de credit085
Imobilizări necorporale, din care:090
- cheltuieli de constituire093
- fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu oneros096
Imobilizări corporale, din care:100
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii105
Capital subscris nevărsat110
Alte active120
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate130
Total activ140
Datorii privind instituţiile de credit300
- la vedere303
- la termen306
Datorii privind clientela310
- la vedere317
- la termen318
Datorii constituite prin titluri320
- obligaţiuni323
- alte titluri326
Alte datorii330
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate340
Provizioane350
- provizioane pentru pensii şi obligaţii similare353
- provizioane pentru impozite355
- alte provizioane356
Datorii subordonate360
Capital social subscris370
Prime de capital380
Rezerve390
- rezerve legale392
- rezerve statutare sau contractuale394
- alte rezerve399
Rezerve din reevaluare400
Acţiuni proprii (-)410
Rezultatul reportat
- Profit423
- Pierdere426
Rezultatul exerciţiului financiar
- Profit433
- Pierdere436
Repartizarea profitului440
Total datorii şi capitaluri proprii450
Datorii contingente, din care:600
- acceptări şi andosări603
- garanţii şi active gajate606
Angajamente, din care:610
- angajamente aferente tranzacţiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare615
   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
...........................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie .....

   
20- lei -
Denumirea indicatoruluiCod poziţieRealizări aferente perioadei de raportare
precedentăcurentă
AB12
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:010
- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate020
Venituri privind titlurile030
- Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil033
- Venituri din participaţii035
- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate037
Venituri din comisioane040
Cheltuieli cu comisioane050
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare060
Alte venituri din exploatare070
Cheltuieli administrative generale080
- Cheltuieli cu personalul, din care:083
- Salarii084
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:085
- cheltuieli aferente pensiilor086
- Alte cheltuieli administrative087
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale090
Alte cheltuieli de exploatare100
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente110
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente120
Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate130
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate140
Rezultatul activităţii curente
- Profit153
- Pierdere156
Venituri extraordinare160
Cheltuieli extraordinare170
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit183
- Pierdere186
Venituri totale190
Cheltuieli totale200
Rezultatul brut
- Profit213
- Pierdere216
Impozitul pe profit220
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus230
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit243
- Pierdere246
   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
...........................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    DATE INFORMATIVE

   
30- lei -
I. Date privind rezultatul înregistratCod poziţieNumăr unităţiSume
AB12
Unităţi care au înregistrat profit101
Unităţi care au înregistrat pierdere102
   
II. Date privind plăţile restanteCod poziţieTotal
col. 2 + 3
din care:
pentru activitatea curentăpentru activitatea de investiţii
AB123
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care:201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:202
- peste 30 de zile203
- peste 90 de zile204
- peste 1 an205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
- contribuţia pentru pensia suplimentară209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj210
- alte datorii sociale211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care:216
- restante până la 30 de zile217
- restante după 30 de zile218
- restante după 90 de zile219
- restante după 1 an220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
   
III. Număr mediu de salariaţiCod poziţie30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Număr mediu de salariaţi301
Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
   
IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţeCod poziţieSume
- lei -
AB1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:401
- impozitul datorat la bugetul de stat402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:403
- impozitul datorat la bugetul de stat404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:405
- impozitul datorat la bugetul de stat406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:407
- impozitul datorat la bugetul de stat408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:409
- impozitul datorat la bugetul de stat410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:411
- impozitul datorat la bugetul de stat412
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:413
- impozitul datorat la bugetul de stat414
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:415
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat416
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:417
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor418
- subvenţii aferente veniturilor419
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:420
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat421
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat422
   
V. Tichete de masăCod poziţieSume
- lei -
AB1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor501
   
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
- din fonduri publice602
- din fonduri private603
   
VII. Cheltuieli de inovare ***)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei704
   
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Cheltuieli cu colaboratorii801
   
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statuluiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie
anul precedent
30 iunie
anul curent
AB12
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
........................................................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

   CAPITOLUL IV
  Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

   
Judeţul ................................................II...I
Entitatea: ..............................................
Adresa: localitatea: ......................................
sectorul .......... strada ....................
nr.: .......................................................................
Telefon .............., fax ..............
Număr din registrul comerţului ......
Forma de proprietate ..................II...I
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)
..............................................................
Cod clasă CAEN .....................I..I..I..I..I
Codul unic de înregistrare ...I..I..I..I..I..I..I..I..I..I..I
    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie .....

   
10- lei -

ACTIV

Cod poziţie
Sold la:
începutul anuluisfârşitul perioadei
AB12
Casa010
Creanţe asupra instituţiilor de credit020
- la vedere023
- alte creanţe026
Creanţe asupra societăţilor financiare sau altor instituţii030
Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix040
- emise de organisme publice043
- emise de alţi emitenţi, din care:046
- obligaţiuni proprii048
Imobilizări necorporale, din care:050
- cheltuieli de constituire055
Imobilizări corporale, din care:060
- terenuri şi construcţii utilizate în scopul desfăşurării activităţilor proprii065
Alte active070
Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri angajate080
Total activ090
   
- lei -
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRIICod poziţieSold la:
începutul anuluisfârşitul perioadei
AB12
Datorii privind instituţiile de credit300
- Împrumuturi primite303
- la vedere304
- la termen305
- Alte datorii306
- la vedere307
- la termen308
Datorii privind societăţile financiare sau alte instituţii310
- Împrumuturi primite313
- la vedere314
- la termen315
- Alte datorii316
- la vedere317
- la termen318
Datorii constituite prin titluri320
- obligaţiuni323
- alte titluri326
Alte datorii330
Venituri înregistrate în avans şi datorii angajate340
Provizioane350
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar şi de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi360
- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar361
- Fond de garantare a depozitelor constituit din contribuţiile instituţiilor de credit362
- Fond de garantare a depozitelor constituit din încasările din recuperarea creanţelor363
- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară364
- Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile365
- Fond de garantare a depozitelor constituit din alte venituri, stabilite conform legii366
- Fondul de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi367
Rezerve370
Rezerve din reevaluare380
Rezultatul reportat
- Profit393
- Pierdere396
Rezultatul exerciţiului financiar
- Profit403
- Pierdere406
Repartizarea profitului410
Total datorii şi capitaluri proprii420
   
- lei -

ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI


Cod poziţie
Sold la:
începutul anuluisfârşitul perioadei
AB12
Datorii contingente600
Angajamente610
   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
......................................................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30 iunie .....

   
20- lei -
Denumirea indicatoruluiCod poziţieRealizări aferente perioadei de raportare
precedentăcurentă
AB12
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care:010
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate020
Venituri din comisioane030
Cheltuieli cu comisioane040
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare050
Alte venituri din exploatare060
Cheltuieli administrative generale070
- Cheltuieli cu personalul, din care:073
- Salarii074
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
- cheltuieli aferente pensiilor076
- Alte cheltuieli administrative077
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale080
Alte cheltuieli de exploatare090
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente
100
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente
110
Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii120
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii130
Rezultatul activităţii curente
- Profit143
- Pierdere146
Venituri extraordinare150
Cheltuieli extraordinare160
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit173
- Pierdere176
Venituri totale180
Cheltuieli totale190
Rezultatul brut
- Profit203
- Pierdere206
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit223
- Pierdere226
   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
........................................................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    DATE INFORMATIVE

   
30- lei -
I. Date privind rezultatul înregistratCod poziţieNumăr unităţiSume
AB12
Unităţi care au înregistrat profit101
Unităţi care au înregistrat pierdere102
   
II. Date privind plăţile restanteCod poziţieTotal col. 2 + 3din care:
pentru activitatea curentăpentru activitatea de investiţii
AB123
Plăţi restante - total (poz. 202 + 206 + 212 la 216 + 221), din care:201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:202
- peste 30 zile203
- peste 90 zile204
- peste 1 an205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz. 207 la 211), din care:206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
- contribuţia pentru pensia suplimentară209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj210
- alte datorii sociale211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori213
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat214
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă total (poz. 217 la 220), din care:216
- restante până la 30 zile217
- restante după 30 zile218
- restante după 90 zile219
- restante după 1 an220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
   
III. Număr mediu de salariaţiCod poziţie30 iunie anul precedent30 iunie anul curent
AB12
Număr mediu de salariaţi301
Numărul de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
   
IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţeCod poziţieSume
- lei -
AB1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:401
- impozitul datorat la bugetul de stat402
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:403
- impozitul datorat la bugetul de stat404
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:405
- impozitul datorat la bugetul de stat406
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:407
- impozitul datorat la bugetul de stat408
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:409
- impozitul datorat la bugetul de stat410
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:411
- impozitul datorat la bugetul de stat412
Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:413
- impozitul datorat la bugetul de stat414
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:415
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat416
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:417
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor418
- subvenţii aferente veniturilor419
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:420
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat421
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat422
   
V. Tichete de masă
Cod poziţie
Sume
- lei -
AB1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor501
   
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie anul precedent30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:601
- din fonduri publice602
- din fonduri private603
   
VII. Cheltuieli de inovare ***)Cod poziţieSume
- lei -
30 iunie anul precedent30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli de inovare - total (rd. 702 la 704), din care:701
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei702
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei703
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei704
   
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratoriiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie anul precedent30 iunie anul curent
AB12
Cheltuieli cu colaboratorii801
   
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statuluiCod poziţieSume
- lei -
30 iunie anul precedent30 iunie anul curent
AB12
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
   *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
   ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.

   
Administrator,
...........................
(numele şi prenumele, semnătura)
Ştampila unităţii
Întocmit
...........................
(numele şi prenumele, calitatea, semnătura)
Nr. de înregistrare în organismul profesional
.......................................................................
    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

   CAPITOLUL V
  Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit

    Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrială
   1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    010 = 011 + 012
    020 = 021 + 022 + 023 + 024
    030 = 031 + 032 + 033
    040 = 041 + 042 + 043
    050 = 051 + 052
    060 = 061 + 062
    070 = 071 + 072 + 073 + 074
    090 = 091 + 092
    100 = 101 + 102
    120 = 121 + 122
    150 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140
    200 = 201 + 202 + 203 + 204 + 205
    210 = 211 + 212 + 213
    220 = 221 + 222 + 223
    230 = 231 + 232 + 233 + 234
    250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255
    260 = 261 + 262
    300 = 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290
    400 = 401 + 402
    420 = 421 + 422
    430 = 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437
    460 = 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450
    500 = 300 + 460
    150 = 500
   2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
    010 = 011 + 012 + 013 + 014 + 015
    020 = 021 + 022 + 023
    070 = 071 + 072 + 073 + 074 + 075
    150 = 151 + 152
    160 = 161 + 162 + 163
    180 = 181 + 182 + 183 + 184
    190 = 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196
    220 = 010 + 040 + 050 ± 070 ± 080 ± 090 ± 100 ± 110 ± 120 + 130 - 020 - 030 - 060 - 140 - 150 - 160 ± 170 ± 180 ± 190 + 200 ± 210
    230 = 220 ± 221
    250 = 230 ± 240
   3. Date informative (cod 30)
   I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 = 1
   II. Date privind plăţile restante
    Controlul orizontal
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3, trebuie respectate următoarele corelaţii:
    201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227
    202 = 203 + 204 + 205
    206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
    216 = 217 + 218 + 219 + 220
    222 = 223 + 224 + 225 + 226
   VII. Cheltuieli de inovare
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2, trebuie respectată următoarea corelaţie:
    701 = 702 + 703 + 704

   CAPITOLUL VI
  Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităţilor, altele decât instituţiile de credit
şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

   A. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrială
   A.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    030 = 033 + 036
    050 = 053 + 056
    300 = 303 + 306
    310 = 317 + 318
    320 = 323 + 326
    350 = 353 + 355 + 356
    390 = 392 + 394 + 399
    140 = 450
    140 = 010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130
    450 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 436 - 440
   A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
    030 = 033 + 035 + 037
    080 = 083 + 087
    153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140, dacă (010 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) >= 0
    156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140), dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0
    183 = 160 - 170, dacă (160 - 170) >= 0
    186 = - (160 - 170), dacă (160 - 170) < 0
    213 = 190 - 200, dacă (190 - 200) >= 0
    216 = - (190 - 200), dacă (190 - 200) < 0
    243 = 213 - 216 - 220 - 230, dacă (213 - 216 - 220 - 230) >= 0
    246 = - (213 - 216 - 220 - 230), dacă (213 - 216 - 220 - 230) < 0 243 - 246 = 213 - 216 - 220 - 230
   A.3. Date informative (cod 30)
   I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 = 1
   II. Date privind plăţile restante
    Controlul orizontal
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3, trebuie respectate următoarele corelaţii:
    201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221
    202 = 203 + 204 + 205
    206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
    216 = 217 + 218 + 219 + 220
   VII. Cheltuieli de inovare
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2, trebuie respectată următoarea corelaţie:
    701 = 702 + 703 + 704
   B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială

   
Formular cod 10
coloana 2
433
Relaţia

=
Formular cod 20
coloana 2
243
436=246
Formular cod 20
coloana 2
243


=
Formular cod 30
coloana 2
101
246=102
   CAPITOLUL VII
  Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar

   A. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrială
   A.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)
    020 = 023 + 026
    040 = 043 + 046
    300 = 303 + 306
    303 = 304 + 305
    306 = 307 + 308
    310 = 313 + 316
    313 = 314 + 315
    316 = 317 + 318
    320 = 323 + 326
    360 = 361 + 367
    361 = 362 + 363 + 364 + 365 + 366
    090 = 420
    090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080
    420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 - 396 + 403 - 406 - 410
   A.2. Contul de profit sau pierdere (cod 20)
    070 = 073 + 077
    143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, dacă (010 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) >= 0
    146 = - (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), dacă (010 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0
    173 = 150 - 160, dacă (150 - 160) >= 0
    176 = - (150 - 160), dacă (150 - 160) < 0
    203 = 180 - 190, dacă (180 - 190) >= 0
    206 = - (180 - 190), dacă (180 - 190) < 0
    223 = 203 - 206 - 210, dacă (203 - 206 - 210) >= 0
    226 = - (203 - 206 - 210), dacă (203 - 206 - 210) < 0
    223 - 226 = 203 - 206 - 210
   A.3. Date informative (cod 30)
   I. Date privind rezultatul înregistrat
    Coloana 1
    101 + 102 = 1
   II. Date privind plăţile restante
    Controlul orizontal
    col. 1 = col. 2 + col. 3
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3, trebuie respectate următoarele corelaţii:
    201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221
    202 = 203 + 204 + 205
    206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211
    216 = 217 + 218 + 219 + 220
   VII. Cheltuieli de inovare
    Controlul vertical
    Pentru fiecare dintre coloanele 1 şi 2, trebuie respectată următoarea corelaţie:
    701 = 702 + 703 + 704
   B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială
   
Formular cod 10
coloana 2
403
Relaţia

=
Formular cod 20
coloana 2
223
406=226
Formular cod 20
coloana 2
223


=
Formular cod 30
coloana 2
101
226=102
   CAPITOLUL VIII
  Nomenclator - forme de proprietate
   
CodulDenumirea
10PROPRIETATE DE STAT
11Regii autonome
12Societăţi comerciale cu capital integral de stat
13Institute naţionale de cercetare-dezvoltare
14Companii şi societăţi naţionale
15Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat
16Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome
20PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
21Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
22Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
23Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin
26Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin
27Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin
29Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)
31Societăţi comerciale în nume colectiv
32Societăţi comerciale în comandită simplă
33Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni
34Societăţi comerciale pe acţiuni
35Societăţi comerciale cu răspundere limitată
36Societăţi agricole
37Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului de raportare
40PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41Cooperative de consum
42Cooperative meşteşugăreşti
43Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44Cooperative de credit
50PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)