Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 6 din 9.mai.2012
Monitorul Oficial, Partea I 341 19.mai.2012
Intrare în vigoare la 19.mai.2012
privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar

    Având în vedere art. 161 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 şi 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 6 septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 «Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută», care se pot efectua şi în valută."
   2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi care decurg din remunerarea muncii prestate, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu)."
   3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi care nu fac obiectul alin. (1) şi (11) pot fi efectuate, în mod liber, fie în moneda naţională (leu), fie în valută."
   4. În anexa nr. 1 "Nomenclator", la articolul 4, punctul 4.15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.15. Piaţa valutară este piaţa pe care se efectuează schimb valutar şi care cuprinde următoarele segmente:
    a) piaţa valutară interbancară;
    b) piaţa valutară a entităţilor autorizate să efectueze activităţi de schimb valutar."
   5. În anexa nr. 2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) persoanele juridice, pentru plăţile efectuate către furnizori şi subfurnizori, aferente bunurilor şi serviciilor care intră în componenţa produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate."
   Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament, scrisorile de atribuire a codurilor statistice, emise de Banca Naţională a României pentru punctele de schimb valutar aparţinând entităţilor din sfera sa de supraveghere prudenţială, îşi încetează valabilitatea.
   Art. IV. - Cererile de autorizare şi de atribuire de coduri statistice, inclusiv documentaţia aferentă, depuse la Banca Naţională a României şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament se restituie titularilor.
   Art. V. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 9 mai 2012.
    Nr. 6.