Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 8.mar.2012
Monitorul Oficial, Partea I 179 20.mar.2012
Intrare în vigoare la 20.mar.2012
referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 331 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale Planului de conturi prevăzut de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile instituţiilor aflate în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, altele decât instituţiile de credit,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 127/2011 şi al art. 25 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte forma şi conţinutul formularului de raportare a situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, care se transmite trimestrial Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, de către împrumutători, astfel cum au fost definiţi la art. 2 lit. d) din acelaşi regulament.
   (2) De asemenea, prezentul ordin stabileşte modalităţile de transmitere a formularului menţionat la alin. (1) către Banca Naţională a României.
   Art. 2. - Formularul de raportare se completează de fiecare categorie de împrumutători pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, prelucrate potrivit prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012, avându-se în vedere următoarele:
   a) ansamblul teritoriului naţional şi toate subunităţile din străinătate - la nivelul global al împrumutătorului;
   b) toate operaţiunile aferente creditelor, respectiv creditelor legate de serviciile de plată, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei;
   c) categoria de împrumutător.
   Art. 3. - Formularul de raportare se transmite de către împrumutători Băncii Naţionale a României, după cum urmează:
   a) în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
   b) pe suport hârtie, semnat de persoanele autorizate, formularul fiind adresat Direcţiei supraveghere.
   Art. 4. - Formularul de raportare se transmite de către împrumutători trimestrial, în termen de 25 de zile calendaristice de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.
   Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute, după caz, la art. 58 şi 59 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 66 şi 68 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 69 şi 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică.

   CAPITOLUL II
  Dispoziţii finale

   Art. 6. - Prezentul ordin se aplică de la data aplicării Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012.
   Art. 7. - Modelul formularului de raportare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 8 martie 2012.
    Nr. 4.

   ANEXĂ

    SITUAŢIA
privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora la data de [.../.../...]

    Denumirea instituţiei financiare nebancare/instituţiei de plată/instituţiei emitente de monedă electronică: ...............................

   
RON
Nr. crt.Categorii de clasificareExpuneri brute dinExpuneri nete1) dinCoef.Necesar de provizioane specifice de risc pentru
principaldobândăprincipaldobândăprincipaldobândă
AB123456 = 3*57 = 4*5
I - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
1Standard0
2În observaţie0,05
3Substandard0,2
4Îndoielnic0,5
5Pierdere1
6Total (rd. 1 la 5)X
II - credite acordate debitorilor, alţii decât debitorii, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
7Standard
8În observaţie
9Substandard
10Îndoielnic
11Pierdere
12Total (rd. 7 la 11)
III - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
13Standard0
14În observaţie0,05
15Substandard0,2
16Îndoielnic0,5
17Pierdere1
18Total (rd. 13 la 17)X
IV - credite acordate debitorilor, persoane fizice, pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit (altele decât creditele acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute)
19Standard
20În observaţie
21Substandard
22Îndoielnic
23Pierdere
24Total (rd. 19 la 23)
V - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
25Standard0,07
26În observaţie0,08
27Substandard0,23
28Îndoielnic0,53
29Pierdere1
30Total (rd. 25 la 29)X
VI - credite acordate debitorilor, persoane fizice, expuşi la riscul valutar, şi care sunt înregistrate în valută sau indexate la cursul unei valute, credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
31Standard
32În observaţie
33Substandard
34Îndoielnic
35Pierdere
36Total (rd. 31 la 35)
37Total (rd. 6+12+18+24+30+36)X
   1) Expunerile nete reprezintă expunerile brute diminuate corespunzător garanţiilor aferente.