Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 28 din 27.dec.2011
Monitorul Oficial, Partea I 931 29.dec.2011
Intrare în vigoare la 29.dec.2011
pentru modificarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007

    Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu exerciţiul financiar al anului 2012.
   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 28.

   ANEXĂ
 

    MODIFICĂRI
ale modelelor situaţiilor financiare periodice şi ale normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare

   I. 1. În cuprinsul textului, referirile la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare" se vor citi ca referiri la "Reglementările contabile conforme cu directivele europene".
   2. În cuprinsul textului, referirile la "valori imobilizate" se vor citi ca referiri la "active imobilizate", referirile la "devize" se vor citi ca referiri la "valută", referirile la "pierderi din creanţe nerecuperabile" se vor citi ca referiri la "pierderi din creanţe", referirile la "venituri din provizioane şi recuperări de creanţe amortizate" se vor citi ca referiri la "venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe", referirile la "acţionari sau asociaţi" se vor citi ca referiri la "acţionari", referirile la "cheltuieli cu provizioane şi pierderi din creanţe nerecuperabile" se vor citi ca referiri la "cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe", iar referirile la "pasiv" se vor citi ca referiri la "datorii şi capitaluri proprii", dacă din context nu reiese altfel.
   II. Capitolul III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora" se modifică după cum urmează:
   1. La cerinţele de prezentare pentru modelul situaţiei periodice "1. Situaţia patrimoniului - mod. 5000", în cadrul paragrafului "CONŢINUT - Linii", poziţia "pentru extrabilanţiere" (liniuţa a 3-a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "- pentru extrabilanţiere:
    - angajamente de creditare;
    - garanţii financiare;
    - angajamente privind titlurile;
    - operaţiuni de schimb la vedere;
    - conturi de ajustare valută în afara bilanţului;
    - instrumente derivate;
    - garanţii reale;
    - alte angajamente;
    - angajamente îndoielnice;
    - alte conturi în afara bilanţului."
   2. Modelul*) situaţiei financiare periodice "Situaţia patrimoniului - mod. 5000" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ___________
   *) Modelul situaţiei financiare periodice este reprodus în facsimil.

    SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -

   

   
mod 5000- LEI -
ACTIVCod
poziţie
Amortizări
şi
ajustări
pentru
depreciere
Sume neteTotal
LeiValută
Persoane
fizice
Persoane
juridice
Persoane
fizice
Persoane
juridice
AB123456
CASA ŞI ALTE VALORI010
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT100
CREDITE ACORDATE CLIENTELEI101
Creanţe comerciale102
- Scont103
- Factoring cu recurs104
- Forfetare105
- Factoring fără recurs106
- Alte creanţe comerciale107
Credite de trezorerie110
- Utilizări din deschideri de credite permanente112
- Credit global de exploatare114
- Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor116
- Alte credite de trezorerie118
Credite de consum şi vânzări în rate120
- Credite de consum pentru nevoi personale121
- Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri122
- Vânzări în rate123
Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior125
- Credite pentru import126
- Credite pentru export128
Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente130
- Credite pentru finanţarea stocurilor131
- Credite pentru echipamente133
Credite pentru investiţii imobiliare135
- Credite ipotecare136
- Alte credite pentru investiţii imobiliare138
Alte credite acordate clientelei140
Credite acordate instituţiilor financiare145
Microcredite*150
VALORI PRIMITE ÎN PENSIUNE155
VALORI DE RECUPERAT160
OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT 165
Conturi curente debitoare la instituţii de credit166
Depozite constituite la instituţii de credit167
- Depozite la vedere la instituţii de credit168
- Depozite la termen la instituţii de credit169
- Depozite colaterale la instituţii de credit170
Credite acordate instituţiilor de credit175
- Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit176
- Credite la termen acordate instituţiilor de credit178
Valori primite în pensiune de la instituţii de credit180
Valori de recuperat de la instituţii de credit183
Creanţe restante185
Creanţe îndoielnice190
Creanţe ataşate195
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE200
Titluri primite în pensiune livrată205
Titluri de tranzacţie210
Titluri de plasament215
Titluri de investiţii220
Instrumente derivate225
Decontări între instituţie şi subunităţi235
Personal şi conturi asimilate240
Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate245
Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate250
Debitori diverşi255
Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie260
Conturi de stocuri265
Conturi de regularizare270
Creanţe restante275
Creanţe îndoielnice280
Creanţe ataşate285
ACTIVE IMOBILIZATE300
Credite subordonate310
Părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu320
Dotări pentru unităţile proprii din străinătate330
Imobilizări în curs şi avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale şi corporale340
Creanţe din operaţiuni de leasing financiar350
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale353
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale356
Creanţe restante360
Creanţe îndoielnice370
Creanţe ataşate380
ACŢIONARI (+/-)(1)400
TOTAL450
   *) se completează numai de societăţile de microfinanţare. Aceste societăţi nu înscriu microcreditele acordate la celelalte poziţii aferente creditelor acordate clientelei (după destinaţia acestora).
   (1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul.
   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
    SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -

   

   
mod 5000- LEI -
DATORII ŞI CAPITALURI PROPRIICod
poziţie
LeiValutăTotal
Persoane
fizice
Persoane
juridice
Persoane
fizice
Persoane
juridice
AB12345
OPERAŢIUNI CU CLIENTELA ŞI OPERAŢIUNI ÎNTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT500
Împrumuturi primite de la instituţiile financiare510
Valori date în pensiune520
Conturi de factoring530
Alte sume datorate540
Operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit550
- Conturi curente creditoare la instituţii de credit552
- Împrumuturi primite de la instituţii de credit554
- Valori date în pensiune instituţiilor de credit556
- Alte sume datorate instituţiilor de credit558
Datorii ataşate560
OPERAŢIUNI CU TITLURI ŞI OPERAŢIUNI DIVERSE600
Titluri date în pensiune livrată605
Titluri de tranzacţie610
Vărsăminte de efectuat privind titlurile615
Instrumente derivate620
Datorii constituite prin titluri625
Decontări între instituţie şi subunităţi635
Personal şi conturi asimilate640
Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate645
Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate650
Dividende de plată655
Creditori diverşi660
Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie665
Împrumuturi primite de la acţionari şi alte împrumuturi670
- Împrumuturi primite de la acţionari672
- Alte împrumuturi674
Subvenţii pentru investiţii675
Conturi de regularizare676
Datorii ataşate680
DATORII DIN OPERAŢIUNI DE LEASING FINANCIAR700
Datorii din operaţiuni de leasing financiar710
- Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale713
- Datorii din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale716
Datorii ataşate720
CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE ŞI PROVIZIOANE800
Capital805
Acţiuni proprii (-)810
Prime de capital815
Rezerve legale820
Rezerve statutare sau contractuale825
Rezerve din reevaluare835
Alte rezerve840
Datorii subordonate845
Provizioane855
Datorii ataşate860
Rezultatul reportat (+/-)(1)865
Profit sau pierdere (+/-)(1)870
Repartizarea profitului (-)875
TOTAL890
   (1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul.
   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
    SITUATIA PATRIMONIULUI - mod. 5000 -

   

   
mod 5000 - LEI -
CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUICod
poziţie
LeiValutăTotal
Persoane
fizice
Persoane
juridice
Persoane
fizice
Persoane
juridice
AB12345
ANGAJAMENTE DE CREDITARE-
Angajamente în favoarea instituţiilor de credit901
Angajamente primite de la instituţii de credit902
Angajamente în favoarea clientelei903
Angajamente primite de la clientelă904
GARANŢII FINANCIARE-
Garanţii date instituţiilor de credit906
Garanţii primite de la instituţii de credit907
Garanţii date pentru clientelă908
Garanţii primite de la clientelă909
ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE-
Titluri de primit911
Titluri de livrat916
OPERATUNI DE SCHIMB LA VEDERE-
Lei cumpăraţi şi încă neprimiţi921
Valută cumpărată şi încă neprimită922
Lei vânduţi şi încă nelivraţi923
Valută vândută şi încă nelivrată924
CONTURI DE AJUSTARE VALUTĂ (+/-) (1)925
INSTRUMENTE DERIVATE-
Operaţiuni ferme de schimb la termen-
- Lei de primit contra valută de livrat931
- Valută de livrat contra lei de primit932
- Valută de primit contra lei de livrat933
- Lei de livrat contra valută de primit934
- Valută de primit contra valută de livrat935
- Valută de livrat contra valută de primit936
Alte instrumente derivate ferme pe cursul de schimb937
Instrumente derivate condiţionale pe cursul de schimb938
- Instrumente cumpărate939
- Instrumente vândute940
Instrumente derivate ferme pe rata dobânzii941
Instrumente derivate condiţionale pe rata dobânzii942
- Instrumente cumpărate943
- Instrumente vândute944
Instrumente derivate ferme pe acţiuni şi indici bursieri945
Instrumente derivate condiţionale pe acţiuni şi indici bursieri946
- Instrumente cumpărate947
- Instrumente vândute948
Alte instrumente derivate949
GARANŢII REALE PRIMITE950
- Ipoteci imobiliare951
- Gajuri cu deposedare952
- Gajuri fără deposedare953
- Alte garanţii primite954
GARANŢII REALE DATE960
- Ipoteci imobiliare961
- Gajuri cu deposedare962
- Gajuri fără deposedare963
- Alte garanţii date964
ALTE ANGAJAMENTE-
- Angajamente primite966
- Angajamente date967
ANGAJAMENTE ÎNDOIELNICE968
ALTE CONTURI IN AFARA BILANŢULUI-
- Bunuri luate cu chirie971
- Valori primite în păstrare sau custodie972
Debitori din penalităţi pretinse980
- Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe981
- Alte valori primite982
- Alte valori date983
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă987
- Alte conturi în afara bilanţului (+/-)(1)988
   (1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul.

   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
   3. Modelul*) situaţiei financiare periodice "Contul de profit şi pierdere - mod. 5080" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    ___________
   *) Modelul situaţiei financiare periodice este reprodus în facsimil.

    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - mod. 5080 -

   

   
mod 5080- LEI -
Cod poziţieSuma
AB1
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE100
Venituri din operaţiunile cu clientela110
Dobânzi111
- Creanţe comerciale şi credite acordate clientelei112
• Scont113
• Factoring cu recurs114
• Forfetare115
• Factoring fără recurs116
• Alte creanţe comerciale117
• Credite de trezorerie118
• Credite de consum si vânzări în rate119
• Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior120
• Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente121
• Credite pentru investiţii imobiliare122
• Alte credite acordate clientelei123
- Credite acordate instituţiilor financiare124
- Microcredite*125
- Valori primite în pensiune126
- Alte dobânzi127
- Creanţe restante si îndoielnice128
Comisioane129
Venituri din operaţiunile cu titluri130
- Dobânzi de la titlurile primite în pensiune livrată131
- Venituri din titlurile de tranzacţie132
- Venituri din titlurile de plasament133
- Venituri din titlurile de investiţii134
- Venituri din datorii constituite prin titluri135
- Venituri diverse din operaţiunile cu titluri136
- Dobânzi din creanţe restante şi îndoielnice137
- Comisioane138
Venituri din operaţiunile de leasing140
- Dobânzi aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar142
- Venituri din chirii144
- Dobânzi din creanţe restante si îndoielnice146
- Comisioane148
Venituri din credite subordonate, părţi în cadrul societăţilor comerciale legate, titluri de participare şi titluri ale activităţii de portofoliu150
Venituri din operaţiunile de schimb160
- Venituri din diferenţe de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută163
- Comisioane166
Venituri din operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate170
- Venituri din angajamentele de creditare171
• Angajamente de creditare în favoarea instituţiilor de credit172
• Angajamente de creditare în favoarea clientelei173
- Venituri din garanţii financiare174
• Garanţii financiare în favoarea instituţiilor de credit175
• Garanţii financiare în favoarea clientelei176
- Venituri privind operaţiunile cu instrumente derivate177
- Venituri din instrumentele de acoperire178
- Venituri din alte angajamente date179
Venituri din prestaţiile de servicii financiare180
Alte venituri din activitatea de exploatare190
VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE200
Cota-parte din cheltuielile sediului social210
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale220
Venituri din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu230
Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale240
- Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor corporale243
- Venituri din cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale246
Venituri accesorii250
- Venituri din alte activităţi253
- Alte venituri accesorii256
• Venituri din operaţiuni de intermediere în domeniul asigurărilor257
• Venituri accesorii diverse258
Alte venituri diverse din exploatare260
- Cota-parte din subvenţiile de investiţii trecută la venituri261
- Venituri din subvenţii de exploatare262
- Venituri din producţia de imobilizări263
- Venituri privind bunurile mobile şi imobile din executarea creanţelor264
- Alte venituri265
• Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi266
• Venituri din donaţii267
• Alte venituri diverse de exploatare268
VENITURI DIN AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI RECUPERĂRI DE CREANŢE270
Venituri din fondul comercial negativ273
Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit275
- Venituri din ajustări pentru deprecierea creditelor276
- Venituri din ajustări pentru deprecierea dobânzilor277
Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse280
- Venituri din ajustări pentru deprecierea titlurilor281
- Venituri din ajustări pentru deprecierea stocurilor282
- Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse283
Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate285
- Venituri din ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu286
- Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor287
- Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar288
- Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate289
Venituri din provizioane290
- Venituri din provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură291
- Venituri din provizioane pentru pensii şi obligaţii similare292
- Venituri din provizioane pentru risc de ţară293
- Venituri din provizioane pentru restructurare294
- Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea295
- Venituri din provizioane pentru impozite296
- Venituri din provizioane pentru participarea personalului la profit297
- Venituri din alte provizioane298
Venituri din recuperări de creanţe299
VENITURI DIN OPERAŢIUNI INTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT300
Dobânzi301
- Conturi curente debitoare la instituţii de credit305
- Depozite constituite la instituţii de credit310
• la vedere311
• la termen312
• colaterale313
- Credite acordate instituţiilor de credit315
• de pe o zi pe alta316
• la termen317
- Valori primite în pensiune de la instituţii de credit320
• de pe o zi pe alta321
• la termen322
- Valori de recuperat de la instituţii de credit325
Comisioane330
TOTAL VENITURI CURENTE350
VENITURI EXTRAORDINARE400
TOTAL VENITURI450
   *) se completează numai de societăţile de microfinanţare. Aceste societăţi nu înscriu veniturile din dobânzi aferente microcreditelor acordate la celelalte poziţii aferente veniturilor din dobânzi aferente creditelor acordate clientelei (după destinaţia respectivelor credite).
   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - mod. 5080 -
   

   

   
mod 5080- LEI -
Cod poziţieSuma
AB1
CHELTUIELI DE EXPLOATARE500
Cheltuieli cu operaţiunile cu clientela510
Dobânzi511
- Conturi de factoring512
- Împrumuturi primite de la instituţii financiare513
- Valori date în pensiune514
- Alte dobânzi515
Comisioane516
Cheltuieli pentru operaţiunile cu titluri520
- Dobânzi la titlurile date în pensiune livrată521
- Pierderi la titlurile de tranzacţie522
- Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament523
- Cheltuieli cu titlurile de investiţii524
- Cheltuieli privind datoriile constituite prin titluri525
- Cheltuieli diverse privind operaţiunile cu titluri526
- Comisioane527
Cheltuieli cu operaţiunile de leasing530
- Dobânzi aferente datoriilor din operaţiuni de leasing financiar531
- Cheltuieli cu chiriile532
- Comisioane533
Cheltuieli privind datoriile subordonate535
- Cheltuieli privind datoriile subordonate536
- Comisioane537
Cheltuieli privind operaţiunile de schimb540
- Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente tranzacţiilor în valută541
- Comisioane542
Cheltuieli privind operaţiunile în afara bilanţului şi operaţiunile cu instrumente derivate545
- Cheltuieli cu angajamentele de creditare546
- Angajamente de creditare primite de la instituţii de credit547
- Angajamente de creditare primite de la clientelă548
- Cheltuieli cu garanţiile financiare549
- Garanţii financiare primite de la instituţii de credit550
- Garanţii financiare primite de la clientelă551
- Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate552
- Cheltuieli cu instrumentele de acoperire553
- Cheltuieli cu alte angajamente primite554
Cheltuieli cu prestaţiile de servicii financiare555
Alte cheltuieli de exploatare557
CHELTUIELI CU PERSONALUL560
Cheltuieli cu salariile personalului565
Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială570
- Contribuţia unităţii la asigurările sociale571
- Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj572
- Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate573
- Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială574
Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor575
Alte cheltuieli privind personalul580
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE590
CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI600
Cheltuieli cu materialele605
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar610
Cheltuieli privind alte stocuri615
Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi620
- Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii621
- Cheltuieli privind energia şi apa622
- Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii623
- Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere624
- Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări şi transportul personalului şi bunurilor625
- Alte cheltuieli cu lucrările si serviciile executate de terţi626
• Cheltuieli cu primele de asigurare627
• Cheltuieli cu redevenţele privind concesiunile628
• Alte cheltuieli629
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate630
CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE650
Cota-parte din cheltuielile sediului social655
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale660
Pierderi din cedarea părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu665
Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale şi necorporale670
- Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor corporale671
- Cheltuieli cu cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale672
Alte cheltuieli diverse de exploatare675
CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE SI CORPORALE690
Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor necorporale693
Cheltuieli cu amortizările imobilizărilor corporale696
CHELTUIELI CU AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE ŞI PIERDERI DIN CREANŢE700
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela, precum şi din operaţiuni între instituţiile financiare nebancare şi instituţiile de credit710
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creditelor713
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea dobânzilor716
Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse720
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea titlurilor723
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea stocurilor726
- Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse729
Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate730
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea părţilor deţinute în cadrul societăţilor comerciale legate, a titlurilor de participare şi a titlurilor activităţii de portofoliu732
- Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea imobilizărilor734
- Cheltuieli cu ajustări pentru operaţiunile de leasing financiar736
- Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe aferente activelor imobilizate738
Cheltuieli cu provizioane740
- Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnătură741
- Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi obligaţii similare742
- Cheltuieli cu provizioane pentru risc de ţară743
- Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare744
- Cheltuieli cu provizioane pentru impozite745
- Cheltuieli cu provizioane pentru participarea personalului la profit746
- Cheltuieli cu alte provizioane747
Pierderi din creanţe acoperite cu ajustări pentru depreciere750
Pierderi din creanţe neacoperite cu ajustări pentru depreciere760
CHELTUIELI DIN OPERAŢIUNI INTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE NEBANCARE ŞI INSTITUŢIILE DE CREDIT800
Dobânzi810
- Conturi curente creditoare la instituţii de credit811
- împrumuturi primite de la instituţii de credit812
• de pe o zi pe alta813
• la termen814
- Valori date în pensiune instituţiilor de credit815
• de pe o zi pe alta816
• la termen817
- Alte sume datorate instituţiilor de credit818
Comisioane819
TOTAL CHELTUIELI CURENTE820
CHELTUIELI EXTRAORDINARE830
TOTAL CHELTUIELI*)850
   *) mai puţin cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte cheltuieli cu impozite.
   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - mod. 5080 -

   

   
mod 5080- LEI -
Cod poziţieSuma
AB1
REZULTATUL CURENT
- PROFIT910
- PIERDERE920
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- PROFIT930
- PIERDERE940
REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI
- PROFIT950
- PIERDERE960
Impozitul pe profit şi alte impozite965
- Cheltuieli cu impozitul pe profit966
- Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus967
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI
- PROFIT970
- PIERDERE980
   
ADMINISTRATOR,
(CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI FINANCIARE
NEBANCARE)
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi ştampila instituţiei financiare nebancareNumele, prenumele şi semnătura
   4. Cerinţele de prezentare pentru modelul situaţiei periodice "Indicatori de activitate - mod. 5090", pentru paragraful referitor la "Soldul creditelor afectate de restanţe", se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Cuprinde întreaga valoare a principalului creditelor/contractelor de leasing financiar (atât a părţii curente înscrise la poziţiile 102-150 şi 350 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului», cât şi a părţii restante înscrise la poziţiile 185 şi 360 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului»), în condiţiile în care se înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă.
    Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă) şi nu la nivel de client, principiul contaminării nefiind aplicat.
    Restanţele decurgând din dobânzi, penalităţi de natura dobânzilor, TVA şi servicii diverse rezultate din derularea contractelor de credit/leasing financiar nu afectează indicatorul «Soldul creditelor afectate de restanţe»."
   III. 1. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Concordanţele între planul de conturi şi situaţiile financiare periodice"
   2. Concordanţele între planul de conturi şi situaţiile financiare periodice, respectiv cele referitoare la "1. Situaţia patrimoniului - mod. 5000" şi "4. Contul de profit şi pierdere - mod. 5080", prevăzute la capitolul IV, se modifică după cum urmează:

    Situaţia patrimoniului - mod. 5000
   
Cod poziţiePlan de conturi
01
300401 + 402 + 407 + 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + 421 + 431 + 432 + 433 + 434 + 44111 + 4412 + 4419 + 442-461 + 471 + 481 + 482 -491 -492 -493 -499
340431 + 432 + 433 + 434 + 44111 + 4412 + 4419 + 442 -461 -4921 -4922 -4923
6003012 + 3027 + 3036 + 311 (solduri creditoare) + 313 + 319 (solduri creditoare) + 325 + 326 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 3531(sold creditor) + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 356 + 3572 + 358 + 3723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 3791 (solduri creditoare) + 3792 + 3799 (solduri creditoare) + 418 + 44112
6253251 + 3261
6753792
6763723 (solduri creditoare) + 3729 (solduri creditoare) + 373 (solduri creditoare) + 376 + 377 + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare) + 44112
800501 + 502 -503 + 511 + 512 + 513 + 516 + 519 + 531 + 532 + 55 + 537 ▒ 581 ▒ 591 - 592
950961
9519611
9529612
9539613
9549619
960962
9619621
9629622
9639623
9649629
966971
967972
968981
971991
972992
    Contul de profit şi pierdere - mod. 5080
   
Cod poziţiePlan de conturi
01
273766
2987659
299767
7476659
   IV. La capitolul V "Controlul situaţiilor financiare periodice", situaţia mod. 5000 "Situaţia patrimoniului" şi situaţia mod. 5080 "Contul de profit şi pierdere" se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Unele poziţii de la punctul 1.2 din controlul vertical al situaţiei mod. 5000 "Situaţia patrimoniului" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Fila 02
    600 = 605 + 610 + 615 + 620 + 625 + 635 + 640 + 645 + 650 + 655 + 660 + 665 + 670 + 675 + 676 + 680
    800 = 805 + 810 + 815 + 820 + 825 + 835 + 840 + 845 + 855 + 860 + 865 + 870 + 875
    Fila 03
    Corelaţia 970 = 973 + 976 + 979 se abrogă.
    Se introduc două noi corelaţii, care vor avea următorul cuprins:
    950 = 951 + 952 + 953 + 954
    960 = 961 + 962 + 963 + 964".
   2. Unele poziţii de la punctul 4.1 din cadrul corelaţiei în cadrul situaţiei mod. 5080 "Contul de profit şi pierdere" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Fila 01
    3) 270 = 273 + 275 + 280 + 285 + 290 + 299
    290 = 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298
    Fila 02
    6) 740 = 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747".