Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 26 din 18.noi.2011
Monitorul Oficial, Partea I 855 5.dec.2011
Intrare în vigoare la 5.dec.2011
privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar

    Având în vedere dispoziţiile art. 124 şi 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26 din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, la nivel individual sau, după caz, consolidat, potrivit prevederilor cap. II "Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale în condiţiile exercitării supravegherii pe bază consolidată" din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/111/2006, şi stabileşte condiţiile ce trebuie respectate în vederea aplicării art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 2. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Termenul formalizare are înţelesul prevăzut în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
   (3) Pentru scopurile prezentului regulament, prin entitate din afara sectorului financiar se înţelege o entitate, alta decât o instituţie de credit, o instituţie financiară, o societate de asigurare, o societate de reasigurare sau o societate ce desfăşoară activităţi care reprezintă o prelungire directă a activităţii bancare, cum ar fi leasing financiar, factoring, administrare de fonduri de investiţii, sau care prestează servicii auxiliare activităţii bancare, cum ar fi servicii de procesare de date, sau alte activităţi similare.
   Art. 3. - Se consideră acţiuni/părţi sociale deţinute temporar în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar acţiunile/părţile sociale dobândite de o instituţie de credit sau de o entitate din aria de consolidare prudenţială a acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, prin conversia totală sau parţială a creanţelor, pe care instituţia de credit sau entitatea din aria sa de consolidare prudenţială le înregistrează la momentul respectiv faţă de entitatea din afara sectorului financiar.
   Art. 4. - (1) Deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, care îndeplinesc cerinţele prezentului regulament, nu se consideră participaţii calificate pentru calcularea limitelor prevăzute la art. 143 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) În cazul deţinerilor temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, care respectă prevederile prezentului regulament, nu sunt aplicabile prevederile art. 144 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 5. - (1) Deţinerile în acţiuni/părţi sociale pot fi încadrate în categoria celor dobândite cu caracter temporar în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, în vederea aplicării prevederilor art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii referitoare la:
   a) formalizarea unei strategii şi a unei politici generale faţă de acest tip de operaţiuni, la nivel individual şi/sau la nivel consolidat, după caz;
   b) formalizarea unui plan concret de asistenţă sau restructurare financiară pentru entitatea în cauză, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 6, aprobat, conform competenţelor acestora, de organele structurii de conducere ale instituţiei de credit sau, după caz, ale entităţii din aria sa de consolidare prudenţială care deţine respectivele acţiuni/părţi sociale; în situaţia din urmă, planul trebuie avizat de către organele structurii de conducere ale instituţiei de credit-mamă;
   c) formalizarea politicilor/procedurilor pentru asumarea, identificarea, măsurarea, controlul şi raportarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a tuturor riscurilor asociate unei astfel de operaţiuni, inclusiv a riscului de concentrare, care respectă cerinţele Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
   d) formalizarea, la nivel individual sau consolidat, după caz, a unei metodologii adecvate pentru evaluarea acţiunilor la cea mai mică valoare atribuibilă acestora conform cadrului contabil aplicabil.
   (2) Dobândirea şi deţinerea temporară de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, precum şi înstrăinarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei societăţilor comerciale.
   Art. 6. - (1) În cadrul planului de asistenţă sau restructurare financiară prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) trebuie să fie prevăzute cel puţin următoarele:
   a) dacă restructurarea entităţii respective necesită obţinerea de finanţări şi garanţii suplimentare din partea instituţiei de credit sau, după caz, a unei entităţi din aria sa de consolidare prudenţială şi care este valoarea maximă estimată că poate fi avansată pentru noi finanţări şi garanţii acordate entităţii de restructurat, fără ca aceasta să depăşească 25% din valoarea expunerii înainte de realizarea conversiei pe care instituţia de credit sau, după caz, entitatea din aria sa de consolidare prudenţială o înregistra faţă de entitatea de restructurat la sfârşitul lunii anterioare celei în care s-a realizat conversia;
   b) motivarea alegerii acestei soluţii pe baza unei analize cost-beneficiu a tuturor modalităţilor de asigurare a intereselor instituţiei de credit sau ale entităţii din aria sa de consolidare prudenţială, în ceea ce priveşte creanţele asupra entităţii din afara sectorului financiar;
   c) o estimare documentată a modalităţii, a gradului şi a calendarului de realizare a recuperării fondurilor avansate.
   (2) În cadrul politicilor/procedurilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) trebuie stabilit un plafon maxim raportat la nivelul fondurilor proprii de nivel 1 calculate de instituţia de credit la nivel individual sau, după caz, consolidat, pentru valoarea totală a deţinerilor temporare de acţiuni/părţi sociale din operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară.
   Art. 7. - (1) Instituţiile de credit trebuie să notifice Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României intenţia de dobândire de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară, de către acestea sau de către entităţi din aria de consolidare prudenţială a lor.
   (2) Pentru realizarea notificării menţionate la alin. (1), instituţiile de credit trebuie să transmită următoarele documente:
   a) comunicarea scrisă privind intenţia deţinerii temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, precum şi modalitatea de dobândire a titlurilor respective şi perioada intenţionată pentru deţinere;
   b) strategia şi politica generală cu privire la acest tip de operaţiuni, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a), dacă nu au fost transmise anterior;
   c) planul de asistenţă sau restructurare financiară pentru entitatea în cauză, prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b), şi cele mai recente situaţii financiare ale acesteia;
   d) politicile/procedurile pentru asumarea, identificarea, măsurarea, controlul şi raportarea riscurilor asociate unei astfel de operaţiuni, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c), dacă nu au fost transmise anterior;
   e) metodologia de evaluare a acţiunilor, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. d).
   (3) Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României analizează, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei complete prevăzute la alin. (2), măsura în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi comunică instituţiei de credit rezultatele analizei.
   (4) În cazul în care, în opinia Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) nu sunt îndeplinite, acţiunile/părţile sociale respective pot fi dobândite, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 şi 144, fără a beneficia de regimul prevăzut la art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 8. - (1) Valoarea totală a deţinerilor temporare de acţiuni/părţi sociale din operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară, ale instituţiei de credit sau, după caz, ale instituţiei de credit şi/sau ale oricărei alte entităţi incluse în aria sa de consolidare prudenţială, se deduce din fondurile proprii de nivel 1 calculate de către instituţia de credit la nivel individual sau, după caz, consolidat.
   (2) La determinarea valorii totale prevăzute la alin. (1) se au în vedere valorile nete de ajustările de valoare ce trebuie constituite pentru pierderile de valoare aferente acţiunilor/părţilor sociale din operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară.
   Art. 9. - (1) Acţiunile/Părţile sociale dobândite în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară pot fi deţinute, la nivel individual sau, după caz, consolidat, pe o perioadă ce nu poate depăşi 36 de luni începând de la data achiziţionării acestora.
   (2) Pentru motive întemeiate, care vor avea în vedere impactul asupra indicatorilor prudenţiali ai instituţiei de credit, Direcţia supraveghere poate prelungi o singură dată termenul prevăzut la alin. (1), dar fără a se depăşi 48 de luni de la data dobândirii acţiunilor/părţilor sociale respective.
   (3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), acţiunile/părţile sociale deţinute în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară vor fi considerate participaţii calificate, fiindu-le aplicabile prevederile art. 143 şi 144 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   (4) Pentru respectarea prevederilor art. 143 şi 144 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectivele acţiuni/părţi sociale trebuie înstrăinate total sau parţial. Înstrăinarea acţiunilor/părţilor sociale nu poate fi făcută către o entitate din aria de consolidare prudenţială a instituţiei de credit.
   (5) Nerespectarea tuturor prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau sancţiunilor prevăzute la art. 226, 227 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 10. - (1) Pentru acţiunile/părţile sociale care la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt deţinute temporar în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar, în baza prevederilor art. 145 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit trebuie să întreprindă demersurile necesare în vederea conformării cu cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 6 din prezentul regulament, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestuia.
   (2) În sensul alin. (1), instituţiile de credit vor transmite Direcţiei supraveghere documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)-e).
   (3) Prevederile art. 7 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
   (4) Prevederile art. 8 sunt de imediată aplicare.
   (5) În cazul deţinerilor temporare de acţiuni/părţi sociale din operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară care intră sub incidenţa prezentului articol şi care îndeplinesc cerinţele prezentului regulament, termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2) încep să curgă de la data comunicării realizate de Direcţia supraveghere potrivit prevederilor art. 7 alin. (3).

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 18 noiembrie 2011.
    Nr. 26.