Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 16 din 2.apr.1996
Monitorul Oficial, Partea I 71 9.apr.1996
Intrare în vigoare la 9.apr.1996
Legea Arhivelor Nationale

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, precum şi de către persoanele fizice. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.
   Art. 2. - Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în sensul prezentei legi, se înţelege: acte oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memorii, manuscrise, proclamaţii, chemări, afişe, planuri, schiţe, hărţi, pelicule cinematografice şi alte asemenea mărturii, matrice sigilare, precum şi înregistrări foto, video, audio şi informatice, cu valoare istorică, realizate în ţară sau de către creatori români în străinătate.
   Art. 3. - Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, unitate bugetară în cadrul Ministerului de Interne.
    Arhivele Naţionale îşi exercită atribuţiile prin compartimentele sale specializate şi prin direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.
    Protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în condiţii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de război sau de calamităţi naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situaţii şi cu asistenţa de specialitate a Arhivelor Naţionale.
Modificat de Lege nr. 329 din 05/11/2009 Articolul 60 la 12/11/2009

   Art. 4. - Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi deţinătoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, denumite în continuare creatori şi deţinători de documente, răspund de evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor în condiţiile prevederilor prezentei legi.

   CAPITOLUL II
  Atribuţiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protecţia
specială a Fondului Arhivistic Naţional al României

   Art. 5. - Arhivele Naţionale acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, îndeplinind următoarele atribuţii:
   a) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea în Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor prevăzute la art. 2, care se dau publicităţii, după caz;
   b) controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;
   c) preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezenta lege;
   d) asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
   e) asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;
   f) constituie şi dezvoltă banca de date a Arhivelor Naţionale şi reţeaua automatizată de informare şi documentare arhivistică, stabileşte măsuri pentru corelarea tehnică şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistică şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare;
   g) elaborează şi editează "Revista Arhivelor" şi alte publicaţii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării ştiinţifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
   h) asigură, prin Facultatea de Arhivistică şi Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice;
   i) la cerere sau din oficiu atestă dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
   j) autorizează scoaterea temporară peste graniţă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale internaţionale;
   k) întreţine şi dezvoltă relaţii cu organele şi instituţiile similare din străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigură aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic şi participă la congrese, conferinţe, reuniuni şi consfătuiri arhivistice internaţionale;
   l) asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât în timp de pace, cât şi la mobilizare sau război.
   Art. 6. - În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialişti ai Arhivelor Naţionale, cercetători, cadre didactice universitare şi specialişti din ministerele interesate, care analizează, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicaţiile de specialitate, precum şi dezvoltarea întregii activităţi arhivistice.
    Modul de organizare şi funcţionare, precum şi componenţa consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale.

   CAPITOLUL III
  Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente

   Secţiunea I
  Evidenţa documentelor

   Art. 7. - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.
   Art. 8. - Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă, care se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii.
    Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aprobă de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. 1.
   Art. 9. - Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, întocmite potrivit anexelor nr. 2 şi 3.
    Evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozit se ţine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.
    Scoaterea documentelor din evidenţa arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma selecţionării, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităţi naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat.

   Secţiunea a II-a
  Selecţionarea documentelor

   Art. 10. - În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează comisia centrală de selecţionare a documentelor, care coordonează activitatea de selecţionare a documentelor întocmite şi deţinute de creatorii la nivel central, iar în cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale funcţionează câte o comisie de selecţionare a documentelor, care coordonează activitatea de selecţionare a documentelor întocmite şi deţinute de ceilalţi creatori.
    Modul de organizare şi atribuţiile comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistică, aprobate de directorul general al Arhivelor Naţionale.
   Art. 11. - În cadrul fiecărei unităţi creatoare şi deţinătoare de documente funcţionează câte o comisie de selecţionare, numită prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusă din: un preşedinte, un secretar şi un număr impar de membri numiţi din rândul specialiştilor proprii. Această comisie se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică sau istorică; hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5.
    Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecţionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.
    Documentele se scot din evidenţele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. 2.
    În cazul administratorului unic, acesta poartă răspunderea pentru selecţionarea documentelor ce urmează a fi arhivate.

   Secţiunea a III-a
  Păstrarea documentelor

   Art. 12. - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să păstreze documentele create sau deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
    Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhivă. Noile construcţii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhivă vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.
    Arhivele Naţionale şi direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de păstrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spaţiilor necesare preluării lor.
    Depozitele de arhivă vor fi dotate, în funcţie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.

Modificat de Lege nr. 474 din 12/12/2006 la 24/12/2006
Completat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006

   Secţiunea a IV-a
  Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale

   Art. 13. - Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente depun spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale şi la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmează:
   a) documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor;
   b) documentele scrise, cu excepţia actelor de stare civilă şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor;
   c) documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor;
   d) actele de stare civilă, după 100 de ani de la întocmirea lor;
   e) matricele sigilare confecţionate din metal, având înscrise toate însemnele legale şi denumirea completă a unităţii, după scoaterea lor din uz.
Modificat de Lege nr. 474 din 12/12/2006 la 24/12/2006
Completat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006

   Art. 14. - Creatorii şi deţinătorii de arhivă pot deţine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii lor, pe baza aprobării directorului general al Arhivelor Naţionale, în cazul creatorilor şi deţinătorilor la nivel central, şi a directorilor direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pentru ceilalţi creatori şi deţinători, în condiţiile respectării prevederilor prezentei legi.
    Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organe cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. 13.
   Art. 15. - Organizaţiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente din Fondul Arhivistic Naţional al României le pot depune la Arhivele Naţionale sub formă de custodie sau donaţie, scutite de taxe şi impozite.
    Deţinătorul care doreşte să vândă documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat să comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpărarea oricăror documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunţe în termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicării.
   Art. 16. - Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor, vor fi păstrate de către creatorii şi deţinătorii de documente.
   Art. 17. - Creatorii şi deţinătorii de documente, prevăzuţi la art. 14 şi 15, sunt obligaţi să depună la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, câte un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le deţin, la expirarea termenelor de depunere a acestora.
   Art. 18. - În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de un altul, documentele cu valoare istorică, în sensul art. 2 din prezenta lege, vor fi preluate de către Arhivele Naţionale sau de direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, iar cele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetăţenilor vor fi depuse la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau la direcţiile judeţene ale acestuia.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006
Completat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002
Modificat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002

   Art. 19. - Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia celor predate în custodie.

   CAPITOLUL IV
  Folosirea documentelor care fac parte din Fondul
Arhivistic Naţional al României

   Art. 20. - Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru: cercetare ştiinţifică, rezolvarea unor lucrări administrative, informări, acţiuni educative, elaborarea de publicaţii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate.
    Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare.
    Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub formă de reproduceri.
   Art. 21. - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează şi le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.
    Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006

   Art. 22. - Documentele a căror cercetare poate afecta interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prin datele şi informaţiile pe care le conţin, sau cele a căror integritate fizică este în pericol nu se dau în cercetare.
    Fac parte din această categorie documentele care:
   a) privesc siguranţa, integritatea teritorială şi independenţa statului român, potrivit prevederilor constituţionale şi ale legislaţiei în vigoare;
   b) pot leza drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţeanului;
   c) sunt într-o stare necorespunzătoare de conservare, situaţie stabilită de comisia de specialitate şi consemnată într-un proces-verbal;
   d) nu sunt prelucrate arhivistic.
    Stabilirea documentelor respective se face de către deţinătorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6.

   CAPITOLUL V
  Personalul arhivelor

   Art. 23. - Creatorii şi deţinătorii de documente, prevăzuţi la art. 2, persoane juridice, au obligaţia de a înfiinţa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcţie de valoarea şi cantitatea acestora.
    Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, structura şi competenţa acestor compartimente de arhivă vor fi stabilite de către conducerea unităţii creatoare şi deţinătoare de documente, cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale.
   Art. 24. - Formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de documente de arhivă se realizează prin Facultatea de Arhivistică şi prin Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică.
   Art. 25. - Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Naţionale va fi dimensionat în funcţie de calitatea şi specificul materialului documentar aflat în administrare şi face parte din categoria funcţionarilor publici.

   CAPITOLUL VI
  Răspunderi şi sancţiuni

   Art. 26. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă sau penală.
   Art. 27. - Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.
   Art. 28. - Scoaterea peste graniţă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României sau înstrăinarea acestora către persoane fizice sau persoane juridice străine, fără autorizarea Arhivelor Naţionale, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
    Tentativa se pedepseşte.
   Art. 29. - Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
   a) neinventarierea documentelor sau neîntocmirea de către creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2;
   b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de păstrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9;
   c) neselecţionarea documentelor create şi deţinute de către persoane juridice, la termenele prevăzute în nomenclatorul propriu, de către comisia de selecţionare a documentelor, în condiţiile prevăzute la art. 11;
   d) neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi protejare a documentelor create şi deţinute de către creatorii şi deţinătorii de arhivă, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12;
   e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhivă, la expirarea termenelor prevăzute la art. 13;
   f) oferta de vânzare sau vânzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpăra, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2;
   g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii şi deţinătorii de documente de arhivă, a inventarelor pe care le deţin la expirarea termenelor de depunere, în condiţiile prevăzute la art. 17.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006
Completat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002

   Art. 30. - Contravenţiile prevăzute la art. 29 se sancţionează după cum urmează:
   a) cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d) şi f);
   b) cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), e) şi g).
    Amenda se aplică şi persoanei juridice.
    În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 29 lit. f), Arhivele Naţionale pot solicita instanţei judecătoreşti anularea actului de vânzare, chiar şi după expirarea termenului de prescripţie a răspunderii contravenţionale, în condiţiile legii civile.
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 39 din 31/05/2006 Articolul 1 la 05/06/2006
Modificat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002

   Art. 31. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 29 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii Arhivelor Naţionale şi, după caz, ai direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale.
   Art. 32. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
   Art. 33. - Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Modificat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002

   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   Art. 34. - Creatorii şi deţinătorii de documente sunt obligaţi să comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, documentele care le atestă înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea, în condiţiile legii.
Modificat de Lege nr. 358 din 06/06/2002 Articolul 1 la 03/07/2002

   Art. 35. - Denumirile Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi Arhivele Statului, folosite în actele normative în vigoare, se înlocuiesc cu denumirea Arhivele Naţionale.
   Art. 36. - Dispoziţiile din prezenta lege referitoare la direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale se aplică, în mod corespunzător, şi Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale.
   Art. 37. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.
   Art. 38. - Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

    Bucureşti, 2 aprilie 1996.
    Nr. 16.

   ANEXA Nr. 1
   
         Aprob
Preşedintele Consiliului de administraţie,
(director)
Se confirmă
Directorul general al Arhivelor
Naţionale (Directorul Direcţiei
Judeţene .......... a Arhivelor
Naţionale)

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NAŢIONAL
aprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ....... din ..........

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea dosarului Termenul
Direcţia Serviciile (conţinutul pe scurt al de păstrare Observaţii
problemelor la care se referă)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Direcţia A. Serviciul 1. ........................... Permanent
secretariat şi secretariat 2. ........................... 10 ani
administrativă 3. ........................... 5 ani

B. Serviciul 1. ........................... Permanent
administrativ 2. ........................... 10 ani
3. ........................... 5 ani
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 2
   
..................................          INVENTARUL PE ANUL ........
(denumirea creatorului) pentru documentele care se păstrează
.................................. permanent sau temporar
(denumirea compartimentului)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Indicativul dosarului Conţinutul pe scurt al Datele Numărul
crt. după nomenclator dosarului, registrului etc. extreme filelor Observaţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Prezentul inventar format din ....... file conţine ........ dosare, registre, condici, cartoteci etc.
    Numerele ............ au fost lăsate la ................., nefiind încheiate.
    La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...........
    Astăzi .................. s-au preluat ............. dosare.
   
     Am predat,                         Am primit,
    Format A4

   ANEXA Nr. 3
    Instituţia ...........................
    (regie autonomă, societate comercială)

    PROCES-VERBAL
de predare-primire a documentelor

    Astăzi, ........., subsemnaţii ............................................., delegaţi ai compartimentului ......................., şi ......................, arhivarul instituţiei ......................., am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în perioada ................ de către serviciul menţionat, în cantitate de ........ dosare.
    Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând ........ pagini dactilografiate, conform dispoziţiilor legale.
   
   Am predat,                         Am primit,
   ANEXA Nr. 4

    REGISTRU DE EVIDENŢĂ
a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice
   
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Datele Numărul de dosare Ieşiri
Nr. Preluări Denumirea extreme ale ─────────────────────────────── din
crt. Data compartimentului documentelor După inventar Primite efectiv arhivă
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5 6 7
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ANEXA Nr. 5
   
......................................
(denumirea creatorului)
......................................
......................................
(sediul)

PROCES-VERBAL Nr. ......

Comisia de selecţionare, numită prin Ordinul nr. ...... din ................,
selecţionând în şedinţele din ............... documentele din anii*) ...........
avizează ca dosarele din inventarele anexate să fie înlăturate ca nefolositoare,
expirându-le termenele de păstrare prevăzute în nomenclatorul unităţii.

Preşedinte, Membri, Secretar,
..................... ..................... .....................
(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)

Semnătura Semnătura Semnătura
..................... ..................... .....................
..................... ..................... .....................
.....................
.....................
    ___________
   *) Anii extremi.
    Format A5

   ANEXA Nr. 6

    LISTA
termenelor după care pot fi date în cercetare documentele
privind interesele naţionale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor

   - documentele medicale, după 100 de ani de la crearea lor;
   - registrele de stare civilă, după 100 de ani de la crearea lor;
   - dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor;
   - documentele privind viaţa privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia;
   - documentele referitoare la siguranţa şi integritatea naţională, după 100 de ani de la crearea lor;
   - documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor;
   - documentele privind politica externă, după 50 de ani de la crearea lor;
   - documente ale societăţilor comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor;
   - documentele fiscale, după 50 de ani de la creare;
   - documentele notariale şi judiciare, după 90 de ani de la crearea lor.