Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 19.apr.2011
Monitorul Oficial, Partea I 283 21.apr.2011
Intrare în vigoare la 30.apr.2011
de modificare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

    Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   - Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. - Instituţiile de credit persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state terţe, astfel cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare instituţii de credit, trebuie să menţină rezerve minime obligatorii, în monedă naţională şi în valută, în condiţiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Naţională a României."
   Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 30 aprilie 2011.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, 
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 19 aprilie 2011.
    Nr. 1.