Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 380 din 5.oct.2006
Monitorul Oficial, Partea I 846 13.oct.2006
Intrare în vigoare la 16.oct.2006
pentru modificarea si completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:
    "Art. 111. - Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice."
   2. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii:".

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 5 octombrie 2006.
    Nr. 380.