Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 371 din 5.oct.2006
Monitorul Oficial, Partea I 837 11.oct.2006
Intrare în vigoare la 14.oct.2006
pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;".
   2. La articolul 12, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
    "c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;".

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 5 octombrie 2006.
    Nr. 371.