Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 9 din 16.iul.2010
Monitorul Oficial, Partea I 30.iul.2010
Intrare în vigoare la 30.iul.2010
privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 18 din Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, în baza căreia se suplimentează partea din împrumut alocată Ministerului Finanţelor Publice cu suma de 383.000.000 DST, din 5 februarie 2010, ratificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2010, aprobată prin Legea nr. 72/2010,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, numite în înţelesul prezentului ordin instituţii de credit:
   a) băncilor, persoane juridice române;
   b) organizaţiilor cooperatiste de credit;
   c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;
   d) băncilor de credit ipotecar;
   e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;
   f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.
   Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, instituţiile de credit vor ţine evidenţa contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.
   (2) Instituţiile de credit vor organiza şi vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2012, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale IFRS, ale reglementărilor emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum şi ale celorlalte prevederi legale aplicabile.
   (3) Reglementările Băncii Naţionale a României prevăzute la alin. (2) vor stabili, în principal, regulile privind evidenţierea operaţiunilor economico-financiare în baza tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, elaborarea, aprobarea, auditarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale individuale, planul de conturi şi conţinutul conturilor, tabelul concordanţelor dintre conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile şi cel prevăzut în reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum şi prevederi referitoare la documentele, formularele, registrele de contabilitate şi normele de întocmire şi utilizare a acestora.
   (4) În sensul prevederilor alin. (3), prin Reglementări contabile se înţelege Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 3. - (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, instituţiile de credit vor întocmi şi vor publica, potrivit legii, situaţii financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, în moneda naţională şi în limba română.
   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerinţele referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS şi publicarea acestora, potrivit legii, nu sunt aplicabile pentru activitatea proprie a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv din state terţe care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin şi sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.
   Art. 4. - (1) Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane care au obligaţia gestionării instituţiei de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.
   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund, potrivit responsabilităţilor şi competenţelor alocate în cadrul instituţiei de credit, în principal, pentru:
   a) stabilirea cadrului organizatoric intern şi elaborarea planurilor de măsuri pentru implementarea IFRS, care trebuie să cuprindă cel puţin obiectivele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi calendarul de realizare a acestora;
   b) transmiterea la Banca Naţională a României a planurilor de măsuri prevăzute la lit. a), aprobate de structurile organizatorice cu atribuţii de conducere şi supraveghere ale instituţiilor de credit, până la finele anului 2010;
   c) informarea Băncii Naţionale a României, în prima decadă a lunii următoare sfârşitului fiecărui trimestru al anului 2011, cu privire la implementarea măsurilor stabilite prin planurile de măsuri prevăzute la lit. a), cu respectarea calendarului asumat;
   d) transpunerea corectă a soldurilor conturilor contabile, cu reclasificările şi retratările corespunzătoare, după caz, din balanţele de verificare întocmite la 31 decembrie 2011, în conturile prevăzute în noul plan de conturi cuprins în reglementările emise de Banca Naţională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin;
   e) exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale individuale.
   Art. 5. - Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, menţionate la art. 3 alin. (1), se auditează potrivit legii şi se transmit Băncii Naţionale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.
   Art. 6. - Banca Naţională a României va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 8. - Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile Reglementărilor contabile, în sensul art. 2 alin. (4), precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea în privinţa instituţiilor de credit.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 16 iulie 2010.
    Nr. 9.

   ANEXĂ
 
    OBIECTIVE
de realizat pentru implementarea Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară ca bază a contabilităţii şi pentru
întocmirea de situaţii financiare anuale individuale

    Prezentele obiective nu au caracter exhaustiv, fiecare instituţie de credit putând să extindă sfera de cuprindere a acestora în raport cu necesităţile interne specifice.
   I. Obiective generale
   1. Procesul de implementare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) se va derula în baza planurilor de măsuri elaborate de fiecare instituţie de credit, aprobate de structurile organizatorice cu atribuţii de conducere şi supraveghere, care trebuie să cuprindă măsuri şi responsabilităţi concrete pentru fiecare structură/departament implicată/implicat şi termene de realizare care să asigure implementarea IFRS fără dificultăţi, începând cu 1 ianuarie 2012.
   2. Evaluarea permanentă de către fiecare instituţie de credit în perioada premergătoare implementării IFRS a impactului asupra nivelului indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară şi adoptarea de măsuri adecvate pentru încadrarea în limitele stabilite prin reglementările emise de Banca Naţională a României (BNR)
   3. Asigurarea la nivelul structurilor organizatorice cu atribuţii de conducere şi supraveghere a fiecărei instituţii de credit a mecanismelor de monitorizare şi control al derulării procesului de implementare a IFRS de către toate departamentele implicate
   4. Asigurarea, la solicitarea autorităţii de supraveghere prudenţială, a bazelor de date şi informaţii necesare evaluării pe baze continue a impactului implementării IFRS din perspectivă prudenţială şi pentru alte necesităţi
   5. Informarea permanentă şi operativă a BNR, prin intermediul Asociaţiei Române a Băncilor, asupra acelor probleme apărute în procesul de implementare a IFRS care necesită a fi clarificate/soluţionate, prin implicarea tuturor factorilor cu competenţă de decizie în domeniu
   II. Obiective punctuale
   1. Elaborarea de monografii contabile pentru implementarea tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, potrivit prevederilor reglementărilor contabile emise de BNR pentru punerea în aplicare a prezentului ordin
   2. Identificarea diferenţelor dintre tratamentele contabile prevăzute de IFRS şi cele fiscale
   3. Elaborarea de proceduri/norme interne, în principal în ceea ce priveşte:
   a) determinarea fluxurilor de numerar aferente creanţelor şi datoriilor cu venit fix pentru care este necesară calcularea ratei efective a dobânzii, respectiv pentru credite, împrumuturi, titluri şi instrumente similare;
   b) calculul deprecierii activelor financiare atât la nivel individual, cât şi la nivel de portofolii;
   c) elaborarea de modele interne pentru instrumentele financiare evaluate la valoarea justă care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă sau de proceduri pentru determinarea valorii juste, pornindu-se de la preţul unor instrumente similare sau de la preţul componentelor instrumentelor respective;
   d) identificarea instrumentelor financiare compuse, formate din instrumente de bază şi instrumente financiare derivate încorporate, separarea şi evaluarea distinctă a componentei derivate;
   e) identificarea creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat, calculul şi stabilirea diferenţelor dintre baza contabilă şi cea fiscală a elementelor bilanţiere
   4. Elaborarea de proceduri pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanţa de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011, în conturile de deschidere ale exerciţiului financiar al anului 2012
   5. Adaptarea sistemelor informatice de evidenţă contabilă şi raportare financiară, pentru a răspunde cerinţelor de aplicare a măsurilor necesare implementării IFRS
   6. Asigurarea pregătirii personalului care urmează a fi implicat în procesul de implementare a IFRS