Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 19.mar.2010
Monitorul Oficial, Partea I 29.mar.2010
Intrare în vigoare la 29.mar.2010
pentru modificarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a României nr. 18/2007

    Având în vedere prevederile art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu situaţiile financiare periodice întocmite de către instituţiile financiare nebancare pentru data de 31 martie 2010, cu excepţia prevederilor menţionate la pct. II paragrafele 2 şi 3 din anexă, care se aplică începând cu situaţiile financiare periodice întocmite de către instituţiile financiare nebancare pentru data de 31 decembrie 2009.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 19 martie 2010.
    Nr. 4.

   ANEXĂ
 
    MODIFICĂRI
ale modelelor situaţiilor financiare periodice şi ale normelor
metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,
aplicabile instituţiilor financiare nebancare   I. În cuprinsul textului, referirile la provizioane (pentru depreciere) se vor citi ca referiri la ajustări pentru depreciere, iar referirile la RON se vor citi ca referiri la lei.
   II. Capitolul II "Dispoziţii referitoare la modelele şi regulile de întocmire şi depunere a situaţiilor financiare periodice" se modifică după cum urmează:
   1. Punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.2. La întocmirea situaţiilor financiare periodice de către instituţiile financiare nebancare se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezentele norme metodologice, precum şi oricare alte reglementări în materie în vigoare."
   2. La punctul 3.1 paragraful 1, liniuţa a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "- în termenul de depunere la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare cu termen de depunere anual."
   3. La punctul 3.1, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cazul în care informaţiile prezentate în situaţiile financiare cu termen de depunere trimestrial sau semestrial, întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar, înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data aprobării situaţiilor financiare anuale, instituţiile financiare nebancare vor retransmite respectivele situaţii financiare în termenul de depunere la Banca Naţională a României a situaţiilor financiare anuale publicabile, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu situaţiile financiare, aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la data aprobării situaţiilor financiare anuale."
   III. La capitolul III "Modelele situaţiilor financiare periodice şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora", punctul 6 "Indicatori de activitate - mod 5090" se modifică după cum urmează:
   1. Primele două teze ale paragrafului "Fraude" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Cuprinde numărul fraudelor constatate intern în perioada de raportare, precum şi valoarea totală în lei a prejudiciilor suportate de instituţia financiară nebancară, ca urmare a producerii fraudelor respective, informaţiile fiind defalcate pe linii după cum urmează: total, fraude interne şi fraude externe. Raportarea fraudelor la data constatării acestora corespunde cu momentul înregistrării în contabilitate, indiferent dacă la această dată a fost sau nu identificat autorul fraudei.
    Pentru clasificarea fraudelor în «fraude interne» şi «fraude externe» se vor avea în vedere prevederile din anexa nr. 3 «Clasificarea evenimentelor de pierdere» la Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii pentru riscul operaţional, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/118/2006."
   2. Paragraful "Soldul creditelor afectate de restanţe" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Cuprinde întreaga valoare a creditelor (atât a părţii curente înscrise la poziţiile 102-150 şi 350 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului», precum şi a părţii restante înscrise la poziţiile 185 şi 360 din formularul mod 5000 «Situaţia patrimoniului»), în condiţiile în care se înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă.
    Acest indicator va cuprinde valorile la nivel de contract de credit/leasing financiar (care înregistrează restanţe la plată, fie de principal, fie de dobândă) şi nu la nivel de client, principiul contaminării nefiind aplicat.
    Restanţele decurgând din TVA şi servicii diverse rezultate din derularea contractelor de leasing financiar nu afectează indicatorul «Soldul creditelor afectate de restanţe»."