Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 20 din 13.oct.2009
Monitorul Oficial, Partea I 21.oct.2009
Intrare în vigoare la 21.oct.2009
privind instituţiile financiare nebancare

    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20, art. 26, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 36, art. 40, art. 48 alin. (2), art. 49, 54, 58 şi 69 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, ale art. 34 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi ale art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Prezentul regulament se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi reglementează:
   a) înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare;
   b) comunicarea modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare;
   c) cerinţe prudenţiale aplicabile instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special.
   Art. 2. - (1) Documentele transmise potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta atât traducerea autorizată a acestora, cât şi înscrisurile ce au fost traduse. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.
   (2) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va indica temeiul legal pentru aceasta.
   (3) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române, în situaţia în care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani, se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.
   (4) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
   Art. 3. - (1) Solicitanţii trebuie să susţină cu documente informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.
   (2) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate, prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz.
   Art. 4. - (1) Banca Naţională a României poate solicita în mod expres documente în completarea documentelor remise iniţial sau prin care să se aducă modificări acestora, stabilind termenele în care aceste documente trebuie prezentate.
   (2) În cazul în care documentaţia este incompletă sau/şi prezintă deficienţe, solicitantul are obligaţia să remedieze aceste aspecte în termenul stabilit de Banca Naţională a României.
   Art. 5. - Datele personale solicitate potrivit cerinţelor prezentului regulament vor fi prelucrate de Banca Naţională a României în îndeplinirea obligaţiilor care îi revin acesteia potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal.
   Art. 6. - (1) Entităţile care intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare pe teritoriul României pot desfăşura aceste activităţi numai după înscrierea în Registrul general, respectiv în Registrul de evidenţă, ţinute de Banca Naţională a României.
   (2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, în termenele prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de prezentul regulament.
   (3) În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni de creditare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general vor comunica în scris acest aspect Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României.
   Art. 7. - (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
   1. acţionar indirect - un acţionar sau asociat care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie financiară nebancară, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul;
   2. administrarea riscurilor semnificative - proces focalizat pe analiza profilului de risc al instituţiei financiare nebancare, în vederea stabilirii unui raport adecvat între profit şi riscurile pe care aceasta şi le asumă în desfăşurarea activităţii;
   3. angajament de audit - activitate constând într-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, a sistemului de control intern şi a proceselor de conducere ale instituţiilor financiare nebancare, în scopul furnizării unei asigurări rezonabile că acestea funcţionează corespunzător şi vor permite atingerea obiectivelor instituţiilor financiare nebancare, precum şi în scopul formulării unor recomandări de îmbunătăţire a activităţii acestora;
   4. audit intern - activitatea definită de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   5. bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Corporaţia Financiară Internaţională, Banca Interamericană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Africană de Dezvoltare, Fondul de Restructurare al Consiliului Europei, Banca Nordică de Investiţii, Banca de Dezvoltare din Caraibe, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Fondul European de Investiţii, Corporaţia Interamericană de Investiţii şi Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor;
   6. controlul direct şi/sau indirect al unei entităţi asupra unei alte entităţi - controlul exercitat cel puţin în următoarele situaţii:
   a) o entitate deţine direct şi/sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cealaltă entitate;
   b) o entitate are dreptul de numire sau revocare a majorităţii membrilor organelor de administrare/supraveghere sau de control ori a majorităţii conducătorilor celeilalte entităţi şi este în acelaşi timp acţionar sau asociat al acesteia;
   c) o entitate are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte entităţi, la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acesteia sau a unor prevederi contractuale;
   d) o entitate este acţionar sau asociat al celeilalte entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot în aceasta;
   7. control intern - proces continuu la care participă administratorii/membrii consiliului de supraveghere, conducătorii, precum şi personalul instituţiilor financiare nebancare, prin care se furnizează o asigurare rezonabilă asupra atingerii obiectivelor prevăzute la art. 78;
   8. expunere - orice risc al unei instituţii financiare nebancare, efectiv sau potenţial, evidenţiat în bilanţ sau în afara bilanţului, care decurge din tranzacţii încheiate cu o contrapartidă, cum ar fi: acordare de credite (de consum, ipotecare, imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare etc.), leasing financiar, emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare şi asumarea de angajamente de finanţare, alte forme de finanţare de natura creditului, investiţii în acţiuni şi alte valori mobiliare, alte participaţii de natura imobilizărilor financiare, alte plasamente;
   9. expunerea agregată - valoarea tuturor expunerilor nete din active bilanţiere şi din elemente din afara bilanţului ale unei instituţii financiare nebancare;
   10. expunere brută - valoarea activelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare după deducerea elementelor de pasiv rectificative, a provizioanelor, precum şi valoarea elementelor din afara bilanţului transformate în echivalent credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5b;
   11. expunere netă din active bilanţiere - valoarea expunerii brute a activelor bilanţiere, ponderată în funcţie de gradul de risc de credit al acestora, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;
   12. expunere netă din elemente din afara bilanţului - valoarea expunerii brute a elementelor din afara bilanţului, transformate în echivalent credit, ponderată în funcţie de gradul lor de risc de credit, corespunzător criteriilor de încadrare prevăzute în anexa nr. 5a;
   13. familie - soţii, rudele şi afinii de gradul întâi;
   14. grup - mai multe entităţi reunite după criterii stabilite de instituţiile financiare nebancare prin norme interne, aprobate cel puţin la nivelul comitetului de administrare a riscurilor, care să răspundă cerinţelor prezentului regulament;
   15. grupul de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează împreună - grupul persoanelor care îşi exercită drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele;
   16. instituţii de credit din zona A - toate instituţiile de credit autorizate în alte state membre, inclusiv sucursalele lor în ţări terţe, şi toate societăţile private şi instituţiile publice care corespund definiţiei instituţiei de credit şi autorizate în alte ţări din zona A, inclusiv sucursalele lor, precum şi toate instituţiile de credit autorizate în România, în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României referitoare la autorizarea instituţiilor de credit, inclusiv sucursalele lor;
   17. instituţii de credit din zona B - toate societăţile private şi instituţiile publice, autorizate în afara zonei A, care corespund definiţiei instituţiei de credit, inclusiv sucursalele lor din zona A;
   18. operaţiune în condiţii de favoare - operaţiune ale cărei clauze contractuale agreate de părţi nu reflectă condiţiile de piaţă existente la data încheierii tranzacţiei, conducând la înregistrarea de către instituţia financiară nebancară a unei pierderi pe ansamblul relaţiei cu clientul în cauză, şi care, din aceste considerente, nu ar fi încheiată de entitate cu oricare dintre clienţii săi;
   19. persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, reprezentând o entitate sau un grup:
   a) administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare, persoane fizice, reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, conducătorii, auditorii statutari şi persoanele fizice desemnate să reprezinte societăţile care au calitatea de firmă de audit a instituţiei financiare nebancare;
   b) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, şi firma de audit ai instituţiei financiare nebancare;
   c) administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, respectiv reprezentanţii permanenţi ai administratorilor/membrilor consiliului de supraveghere, persoane juridice, ai persoanelor juridice ce exercită controlul asupra instituţiei financiare nebancare;
   d) orice acţionar semnificativ al instituţiei financiare nebancare;
   e) orice entitate la al cărei capital social instituţia financiară nebancară are o participaţie de cel puţin 10%;
   f) familiile persoanelor fizice prevăzute la lit. a), c) şi d), după caz;
   20. risc de credit - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale;
   21. risc de piaţă - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a fluctuaţiilor pe piaţă ale preţurilor, ratei dobânzii şi cursului valutar;
   22. risc legal - componentă a riscului operaţional, determinată de neaplicarea sau aplicarea defectuoasă a dispoziţiilor legale ori contractuale, care afectează negativ operaţiunile sau situaţia instituţiilor financiare nebancare;
   23. risc operaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme sau resurse umane inadecvate ori care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de factori externi, precum condiţiile economice şi progresul tehnologic;
   24. risc reputaţional - riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de încredere a publicului în integritatea instituţiilor financiare nebancare;
   25. riscuri semnificative - riscuri cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi/sau reputaţionale a instituţiilor financiare nebancare;
   26. sistem informaţional - ansamblul de fluxuri informaţionale organizate într-o concepţie unitară, care asigură legătura pe verticală dintre nivelul de conducere, respectiv decizional, şi nivelul de execuţie, respectiv operaţional, precum şi legătura pe orizontală, în interiorul acestora;
   27. stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene, precum şi orice stat aparţinând Spaţiului Economic European;
   28. structură organizatorică - ansamblu format din compartimente şi sedii secundare ale instituţiilor financiare nebancare, cărora, pentru o funcţionare eficientă, le-au fost precizate atribuţii şi între care s-au stabilit relaţiile de subordonare, colaborare şi raportare;
   29. surse împrumutate - împrumuturile primite de instituţiile financiare nebancare în baza unor contracte de împrumut/finanţare încheiate cu terţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
   30. un singur debitor - orice persoană/entitate sau grup de persoane fizice şi/sau entităţi cu ori fără personalitate juridică, faţă de care instituţia financiară nebancară are o expunere şi:
   a) care constituie un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct ori indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau
   b) între care nu există o relaţie de control, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc de credit, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăţi de rambursare a creditului acordat de instituţia financiară nebancară;
   31. zona A - toate statele membre şi toate celelalte ţări care sunt membre cu drepturi depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut ale FMI, precum şi România. Orice ţară care îşi reeşalonează datoria publică externă este exclusă din zona A pe o perioadă de 5 ani;
   32. zona B - toate ţările care nu sunt incluse în zona A.
   (2) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament şi care nu au fost definite la alin. (1) au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 93/2009.
   Art. 8. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament, toate sucursalele şi alte sedii secundare constituite pe teritoriul României de o instituţie financiară, persoană juridică străină, sunt considerate ca fiind o singură sucursală.

   CAPITOLUL II
  Înscrierea în registre

   SECŢIUNEA 1
  Înscrierea în Registrul general

   Art. 9. - Prezenta secţiune se aplică entităţilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general.
   Art. 10. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună în permanenţă de un capital social situat cel puţin la nivelul echivalentului în moneda naţională al sumei de 200.000 euro, respectiv de 3.000.000 euro în cazul instituţiilor financiare nebancare care au inclus în obiectul de activitate acordarea de credite ipotecare.
   (2) Valoarea minimă a capitalului social al instituţiilor financiare nebancare ce desfăşoară mai multe tipuri de activităţi de creditare se va situa cel puţin la nivelul prevăzut pentru activitatea de creditare cu cea mai mare cerinţă de capital dintre cele înscrise în obiectul de activitate.
   (3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului social, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării subscrierii şi vărsării acestuia.
   Art. 11. - (1) Prevederile art. 10 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine.
   (2) Capitalul de dotare al sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, este reprezentat de sumele puse la dispoziţia acestora, cu caracter permanent, de către instituţiile financiare, persoane juridice străine.
   (3) Pentru determinarea încadrării în cerinţa privind nivelul minim al capitalului de dotare, în echivalent euro, se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru data punerii la dispoziţie a acestuia.
   Art. 12. - (1) Obiectul de activitate al instituţiilor financiare nebancare, prevăzut în actul constitutiv, trebuie să cuprindă în mod explicit activităţile ce vor fi derulate, atât în cazul activităţii principale, cât şi în cazul celor secundare, cu respectarea prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009.
   (2) Activitatea de creditare desfăşurată în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin actul constitutiv nu poate fi externalizată.
   (3) Fără a prejudicia aplicarea dispoziţiilor alin. (2), instituţiile financiare nebancare nu pot externaliza:
   a) activităţi care în urma externalizării nu mai pot fi controlate şi desfăşurate în conformitate cu reglementările în vigoare;
   b) organizarea şi ţinerea contabilităţii, în condiţiile în care între persoanele cărora le-ar fi externalizată activitatea de ţinere a contabilităţii şi auditorul statutar sau firma de audit există legături ce afectează independenţa acestuia în exercitarea mandatului.
   Art. 13. - În aplicarea art. 16 din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează acţionarii pe baza documentelor prevăzute la art. 23 din prezentul regulament şi având în vedere informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.
   Art. 14. - La evaluarea reputaţiei conducătorilor, Banca Naţională a României are în vedere cel puţin următoarele aspecte:
   a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
   b) conducătorul este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a);
   c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate conducătorului ori impunerea unor sancţiuni administrative, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare;
   d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante.
   Art. 15. - La evaluarea reputaţiei conducătorilor, aspectele prevăzute la art. 14 sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, în măsura în care acestea pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului privind reputaţia conducătorilor.
   Art. 16. - Banca Naţională a României poate considera îndeplinite cerinţele de reputaţie pentru un conducător, dacă acesta:
   a) este o persoană deja considerată a fi de bună reputaţie, având în vedere calitatea sa de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi monitorizată/supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
   b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi monitorizate/supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.
   Art. 17. - Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa profesională solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele desemnate în calitate de conducători dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de instituţia financiară nebancară, precum şi de experienţă dobândită într-o funcţie de conducere.
   Art. 18. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de audit, format dintr-un număr de cel puţin 2 membri numiţi de adunarea generală.
   (2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alin. (1), componenţa, funcţionarea şi atribuţiile comitetului de audit sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, de prezentul regulament şi de regulamentele interne ale fiecărei instituţii financiare nebancare.
   Art. 19. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, instituţiile financiare nebancare, persoane juridice române, remit Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare cererea de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) actul constitutiv în formă autentică sau cu dată certă şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerţului;
   b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului şi încheierea de înmatriculare;
   c) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost vărsat capitalul social, care să confirme sumele vărsate de fiecare acţionar;
   d) documentaţia prevăzută la art. 21 pentru conducători;
   e) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru administratori/ membri ai Consiliului de supraveghere;
   f) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai acesteia, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
   g) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru acţionari;
   h) documentaţia prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
   i) lista normelor interne care reglementează activitatea instituţiei financiare nebancare, elaborate cu respectarea cerinţelor Legii nr. 93/2009 şi reglementărilor emise în aplicare, însoţită de declaraţia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare nebancare;
   j) declaraţie din care să rezulte că entitatea dispune de un sistem informatic care să asigure cel puţin realizarea de raportări către Banca Naţională a României în termenele şi formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României;
   k) pentru sediile secundare existente la data depunerii cererii de înscriere se va transmite o listă cuprinzând datele de identificare a acestora, însoţită de o informare cu privire la adresa, obiectul de activitate şi identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar.
   Art. 20. - (1) În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul general, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de înscriere în Registrul general, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similară oficiului registrului comerţului, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare, persoană juridică străină, identitatea reprezentanţilor legali ai acesteia, obiectul ei de activitate şi identitatea acţionarilor;
   b) scrisoare din partea instituţiei de credit la care a fost depus capitalul de dotare, care să confirme depunerea acestuia de către instituţia financiară persoană juridică străină;
   c) indicarea, dacă este cazul, a autorităţii competente însărcinate cu supravegherea pe bază individuală/consolidată, a instituţiei financiare, persoană juridică străină;
   d) hotărârea organului statutar al instituţiei financiare, persoană juridică străină, referitoare la deschiderea unei sucursale pe teritoriul României, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate, capitalul de dotare şi conducătorii;
   e) certificatul de înregistrare a sucursalei şi extras de la oficiul registrului comerţului, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate şi conducătorii;
   f) documentaţia prevăzută la art. 21 pentru conducătorii sucursalei;
   g) documentaţia prevăzută la art. 24 pentru auditorul statutar sau firma de audit;
   h) lista cu acţionarii, semnată de conducătorii desemnaţi ai instituţiei financiare, persoană juridică străină, cuprinzând, pentru fiecare dintre acţionari, cel puţin următoarele informaţii: denumirea completă, forma juridică, adresa sediului social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv elemente de identificare echivalente în cazul persoanelor juridice străine, sau, după caz, numele, prenumele şi adresa de domiciliu, cota de participare la capitalul social al instituţiei financiare nebancare şi drepturile de vot, precum şi structura grupului din care fac parte aceştia;
   i) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru acţionari;
   j) lista normelor interne care reglementează activitatea sucursalei, elaborate cu respectarea cerinţelor Legii nr. 93/2009 şi ale reglementărilor emise în aplicare, însoţită de declaraţia privind aprobarea acestora de către organele statutare. Ambele documente trebuie să fie semnate de conducătorii sucursalei;
   k) declaraţie din care să rezulte că sucursala dispune de un sistem informatic care să asigure cel puţin realizarea de raportări către Banca Naţională a României în termenele şi formatul prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României.
   (2) În cazul deschiderii de către o instituţie financiară, persoană juridică străină, a mai multor sedii secundare concomitent, una dintre acestea va fi desemnată ca sucursală principală, iar decizia va fi comunicată Băncii Naţionale a României.
   (3) Sucursala principală a instituţiei financiare, persoană juridică străină, va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României, precum şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise în aplicare.
   (4) Procedura prevăzută la alin. (1) va fi urmată numai de sucursala principală.
   (5) Pentru fiecare dintre celelalte sedii secundare, comunicarea privind înfiinţarea lor va fi însoţită de hotărârea organului competent al instituţiei financiare, persoană juridică străină, din care să rezulte: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, precum şi adresa acestuia.
   Art. 21. - Pentru fiecare dintre conducătorii instituţiilor financiare nebancare se transmite următoarea documentaţie:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
   c) curriculum vitae, care va cuprinde inclusiv informaţii ce fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17;
   d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane;
   e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   Art. 22. - (1) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, se remit următoarele documente:
   a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea şi data înmatriculării;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
   c) copia actului de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   d) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   (2) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, se vor remite următoarele documente:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
   c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   Art. 23. - (1) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor reglementate şi supravegheate prudenţial de Banca Naţională a României, se prezintă următoarele documente:
   a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;
   c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   (2) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
   c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   Art. 24. - Pentru auditorul statutar sau firma de audit se prezintă următoarele documente:
   a) documentul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România care atestă autorizarea în calitate de auditor;
   b) declaraţie semnată de auditorul statutar, respectiv de reprezentantul legal al firmei de audit, care să confirme încheierea unui contract de audit cu instituţia financiară nebancară;
   c) copia actului de identitate al auditorului statutar, respectiv al reprezentantului permanent al firmei de audit, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   d) certificatul de cazier judiciar al auditorului statutar, respectiv al firmei de audit sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa, respectiv din ţara de origine;
   e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.
   Art. 25. - (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul general pentru următoarele motive:
   a) nerespectarea cerinţei privind nivelul minim al capitalului social, respectiv al capitalului de dotare;
   b) neîndeplinirea de către conducători a cerinţelor privind reputaţia şi experienţa profesională;
   c) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune;
   d) nerespectarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
   e) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
   f) nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau în prezentul regulament.
   (2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul general va fi comunicată instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României, împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
   (3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute de lege.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Înscrierea în Registrul special

   Art. 26. - (1) Criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general şi limitele aferente acestora sunt:
   a) nivelul cumulat al capitalurilor proprii şi surselor împrumutate pe baza contractelor de împrumut/finanţare existente în sold să fie de minimum 50.000.000 lei;
   b) nivelul cumulat al creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25.000.000 lei.
   (2) Înscrierea instituţiilor financiare nebancare în Registrul special se efectuează de către Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României în situaţia în care Direcţia supraveghere constată că, pentru 3 perioade de raportare trimestrială succesive, sunt îndeplinite cumulativ limitele aferente celor două criterii prevăzute la alin. (1).
   Art. 27. - (1) Evaluarea îndeplinirii de către instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentului regulament.
   (2) În aplicarea alin. (1), instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere situaţia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorii instituţiei. Formularul de raportare se transmite, în format letric şi în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea.
   Art. 28. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general trebuie să îşi monitorizeze permanent criteriile pentru înscrierea în Registrul special în vederea asigurării premiselor îndeplinirii, simultan cu înscrierea în Registrul special, a obligaţiei de încadrare în cerinţele speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise de Banca Naţională a României.
   (2) Înscrierea în Registrul special nu atestă recunoaşterea de către Banca Naţională a României a îndeplinirii cerinţelor speciale prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de reglementările emise în aplicare, ci instituie obligaţia instituţiilor financiare nebancare de a se încadra în cerinţele în cauză.
   (3) Instituţiile financiare nebancare transmit Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României documentele din care rezultă îndeplinirea cerinţelor speciale în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 51-55.
   Art. 29. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special şi care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cel puţin una dintre limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 26 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Înscrierea în Registrul de evidenţă

   Art. 30. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale transmit Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv a certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
   b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia la grefa instanţei competente/oficiul registrului comerţului;
   c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
   d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea, după caz;
   e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
   Art. 31. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
   b) copia actului constitutiv şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerţului;
   c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
   d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea;
   e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
   Art. 32. - (1) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similară oficiului registrului comerţului, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare străine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;
   b) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;
   c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;
   d) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.
   (2) Prevederile art. 20 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
   Art. 33. - În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, casele de ajutor reciproc vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:
   a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală;
   b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia/acestora la grefa instanţei competente;
   c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători.
   Art. 34. - (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidenţă pentru următoarele motive:
   a) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune;
   b) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;
   c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;
   d) nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.
   (2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă va fi comunicată instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.
   (3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 93/2009.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Notificarea şi înscrierea în Registrul de evidenţă a instituţiilor
financiare nebancare în conformitate cu prevederile art. 69
din Legea nr. 93/2009

   Art. 35. - (1) În vederea înregistrării în Registrul de evidenţă, casele de ajutor reciproc menţionate la art. 69 din Legea nr. 93/2009 vor remite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere în Registrul de evidenţă, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute la art. 33, precum şi o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului din care să rezulte fundamentarea cauzelor care au determinat neînscrierea în una dintre listele întocmite de Banca Naţională a României în baza titlului I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, cu modificările ulterioare.
   (2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează fundamentarea prevăzută la alin. (1) şi decide asupra îndeplinirii de către casele de ajutor reciproc a cerinţei prevăzute la art. 69 din Legea nr. 93/2009.
   (3) Caselor de ajutor reciproc prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 34, cu excepţia alin. (1) lit. b).

   CAPITOLUL III
  Procedura de comunicare a modificărilor intervenite
în situaţia instituţiilor financiare nebancare

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii comune

   Art. 36. - (1) Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, comunicarea modificărilor prevăzute în prezentul capitol se va transmite Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data realizării acestora sau, după caz, de la data înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   (2) Comunicarea va fi însoţită de copia certificată de oficiul registrului comerţului, de autoritatea similară din ţara de origine sau de grefa instanţei competente, de pe înscrisurile care atestă înregistrarea menţiunilor corespunzătoare modificărilor efectuate.
   (3) Pentru toate modificările decise de organele statutare, comunicarea trebuie însoţită şi de hotărârea organului statutar în baza căreia a fost efectuată înregistrarea prevăzută la alin. (2).
   (4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică şi modificărilor elementelor comunicate Băncii Naţionale a României potrivit prevederilor prezentului capitol.
   Art. 37. - Comunicările prevăzute de prezentul capitol vor fi transmise de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi, respectiv, de instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă la Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României şi vor fi semnate de conducătorii instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sau, după caz, de conducătorii sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine.
   Art. 38. - Banca Naţională a României poate solicita instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române/sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, documente în completarea documentelor aferente modificărilor în situaţie sau prin care să se aducă modificări acestora.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Modificări în situaţia instituţiilor financiare nebancare înscrise
în Registrul general

   Art. 39. - (1) Se supun comunicării către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor financiare nebancare referitoare la:
   a) denumirea, sediul social şi numărul de telefon/fax ale instituţiei financiare nebancare;
   b) majorarea sau reducerea capitalului social;
   c) modificările aduse obiectului de activitate principal şi secundar, după caz;
   d) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare pe teritoriul României;
   e) deschiderea/închiderea de sucursale sau alte sedii secundare în străinătate;
   f) acţionari;
   g) conducători;
   h) administratori/membrii consiliului de supraveghere;
   i) auditorul statutar sau firma de audit.
   (2) Vor fi comunicate Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, referitoare la:
   a) sediul şi numărul de telefon/fax ale sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină;
   b) majorarea sau reducerea capitalului de dotare;
   c) modificările aduse obiectului de activitate principal şi secundar;
   d) conducătorii sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină;
   e) auditorul statutar sau firma de audit;
   f) deschiderea/închiderea de alte sedii secundare.
   (3) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, vor comunica, în termen de 30 de zile de la realizare sau, după caz, de la data înregistrării menţiunilor la autorităţile competente, următoarele informaţii:
   a) modificările privind denumirea şi sediul social ale instituţiei financiare, persoană juridică străină;
   b) modificări cu privire la acţionarii instituţiei financiare, persoană juridică străină;
   c) iniţierea oricăror proceduri care ar putea avea ca urmare lichidarea instituţiei financiare, persoană juridică străină.
   Art. 40. - Modificarea adresei sediului va fi comunicată în cazurile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) şi, în prealabil, cu cel puţin 14 zile înainte de încetarea folosirii efective a locaţiei.
   Art. 41. - Hotărârea organului statutar de majorare a capitalului social al unei instituţii financiare nebancare va fi însoţită şi de informaţii privind îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 93/2009.
   Art. 42. - (1) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituţie financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar pe teritoriul României va fi însoţită de o informare privind obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
   (2) Comunicarea cu privire la deschiderea de către o instituţie financiară nebancară, persoană juridică română, a unei sucursale sau a altui sediu secundar în străinătate va include hotărârea organului statutar, din care să rezulte cel puţin obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar şi adresa sediului secundar.
   Art. 43. - Comunicarea privind deschiderea de către o instituţie financiară, persoană juridică străină, a altor sedii secundare pe teritoriul României va cuprinde informaţii cu privire la obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum şi adresa sediilor secundare.
   Art. 44. - Comunicarea referitoare la modificările privind acţionarii cuprinde elementele prevăzute la art. 19 lit. f), respectiv la art. 20 lit. h) şi va fi însoţită de documentaţia prevăzută la art. 23.
   Art. 45. - Comunicarea referitoare la modificările privind conducătorii instituţiei financiare nebancare va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 21 şi de motivarea deciziei de schimbare din funcţie a conducătorilor anteriori.
   Art. 46. - Comunicarea cu privire la modificările privind administratorii/membrii consiliului de supraveghere ai instituţiei financiare nebancare va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 22.
   Art. 47. - Comunicarea referitoare la modificările cu privire la auditorul statutar sau la firma de audit va fi însoţită, după caz, de documentaţia prevăzută la art. 24.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Modificări în situaţia instituţiilor financiare nebancare, persoane
juridice române, înscrise în Registrul general, ca urmare a
fuziunii şi divizării

   Art. 48. - Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează ori se reorganizează una sau mai multe entităţi care intenţionează să desfăşoare activitate de creditare, acestora le sunt aplicabile prevederile secţiunii 1 a cap. II.
   Art. 49. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 26 alin. (2) instituţia financiară nebancară rezultată în urma fuziunii a două sau mai multe instituţii financiare nebancare, din care cel puţin una este înscrisă în Registrul special, se înregistrează în Registrul special în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la art. 28.
   Art. 50. - (1) Instituţiile financiare nebancare supuse unui proces de fuziune sau divizare trebuie să comunice Băncii Naţionale a României aceasta împreună cu modificările intervenite în situaţia lor potrivit secţiunilor 1 şi 2 din prezentul capitol.
   (2) Pentru acele elemente care nu au suferit modificări ca urmare a procesului de fuziune sau divizare, conducătorii instituţiilor financiare nebancare prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Modificări specifice în situaţia instituţiilor financiare nebancare,
persoane juridice române, înscrise în Registrul special

   Art. 51. - (1) Instituţiile financiare nebancare transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării înscrierii în Registrul special, documentele din care rezultă îndeplinirea cerinţelor speciale privind calitatea:
   a) acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi;
   b) conducătorilor;
   c) administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere;
   d) auditorului statutar sau firmei de audit.
   (2) În cazul în care de la data ultimei comunicări la Banca Naţională a României a modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor financiare nebancare nu au avut loc alte modificări, în locul documentelor prevăzute în prezenta secţiune se va remite o declaraţie în acest sens, semnată de conducătorii instituţiilor financiare nebancare, în care se vor enumera documentele aflate în evidenţele Băncii Naţionale a României care nu au suferit modificări.
   (3) Modificările aduse normelor remise Băncii Naţionale a României potrivit art. 32 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 vor fi transmise Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statutare.
   Art. 52. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează soliditatea financiară a acţionarului semnificativ din perspectiva capacităţii acestuia de a susţine participaţia sa, de a menţine o structură financiară solidă şi de a asigura administrarea prudentă şi sănătoasă a instituţiei financiare nebancare, precum şi structura grupului din care face parte, care trebuie să permită exercitarea unei supravegheri eficiente şi realizarea unui schimb eficient de informaţii cu autorităţile competente.
   (2) Pentru scopul realizării evaluării prevăzute la alin. (1), instituţia financiară nebancară prezintă pentru acţionarii semnificativi direcţi şi indirecţi documentaţia prevăzută la art. 23, însoţită, după caz, de ultima situaţie financiară a acestora depusă la organele competente, respectiv de elemente care să facă dovada capacităţii de a susţine participaţia sa, şi de o prezentare a structurii grupului din care face parte care să cuprindă informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în privinţa schimbului de informaţii şi exercitării supravegherii.
   Art. 53. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează îndeplinirea de către conducători a cerinţelor prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament, pe baza documentelor prevăzute la art. 21, completate în mod corespunzător.
   (2) Cerinţele prevăzute la alin. (1) se pot considera îndeplinite în cazul conducătorilor desemnaţi anterior înscrierii în Registrul special.
   Art. 54. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, criteriile prevăzute la art. 14-17 din prezentul regulament sunt incidente şi administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere.
   (2) În cazul administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere persoane juridice, condiţia privind reputaţia se aplică persoanei juridice şi reprezentantului permanent al acesteia, desemnat să asigure administrarea instituţiei financiare nebancare, iar cerinţa privind experienţa se aplică numai reprezentantului permanent.
   (3) Pentru evaluarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute la alin. (2) de către persoana juridică, instituţia financiară nebancară transmite hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi următoarea documentaţie:
   a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine;
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane.
   (4) Pentru reprezentantul permanent al persoanei juridice se vor transmite:
   a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;
   b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
   c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b, completat şi semnat de aceste persoane;
   d) curriculum vitae din care să rezulte inclusiv îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 17.
   (5) În cazul administratorilor şi membrilor consiliului de supraveghere persoane fizice se va transmite documentaţia prevăzută la alin. (4).
   Art. 55. - (1) În aplicarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 93/2009, Banca Naţională a României evaluează auditorul statutar sau firma de audit pe baza experienţei şi capacităţii acesteia şi/sau a persoanei care coordonează echipa ce va realiza misiunea de audit, în domeniul auditului financiar.
   (2) Se pot considera îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (1) în cazul în care auditorul statutar sau firma de audit a fost aprobată deja de Banca Naţională a României pentru o instituţie de credit sau o sucursală a unei instituţii de credit străine ori dacă a fost agreată în această calitate la o altă instituţie financiară nebancară/sucursală a unei instituţii financiare nebancare, persoană juridică străină, înscrisă în Registrul special. În această situaţie, documentele prevăzute la alin. (3) se vor înlocui cu o declaraţie, semnată de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte că a fost încheiat un contract de audit cu instituţia financiară nebancară, precum şi faptul că informaţiile cuprinse în documentaţia existentă la Banca Naţională a României nu au suferit modificări, ori, după caz, va cuprinde o informare cu privire la modificările intervenite.
   (3) Pentru evaluarea calităţii auditorului statutar sau firmei de audit documentaţia prevăzută la art. 24 va fi însoţită şi de următoarele documente:
   a) curriculum vitae pentru auditorul statutar/persoana fizică care coordonează echipa ce va realiza misiunea de audit, din care să rezulte inclusiv experienţa în domeniul auditului financiar al instituţiilor financiare şi/sau al instituţiilor de credit;
   b) comunicare semnată de auditorul statutar/reprezentantul legal al firmei de audit, din care să rezulte instituţiile financiare şi instituţiile de credit la care au fost efectuate misiuni de audit financiar şi perioadele în care acestea au fost efectuate.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Modificări în situaţia sucursalelor din România ale instituţiilor
financiare, persoane juridice străine, înscrise în
Registrul special

   Art. 56. - Sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, li se aplică dispoziţiile secţiunii a 4-a, cu excepţia art. 51 alin. (1) lit. c) şi art. 54.

   SECŢIUNEA a 6-a
  Modificări în situaţia entităţilor înscrise în Registrul de evidenţă

   Art. 57. - (1) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă vor comunica modificările referitoare la denumire, adresa sediului social, forma juridică, conducători şi starea entităţii, respectiv dacă se află într-o procedură care poate avea drept urmare lichidarea/dizolvarea entităţii.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul de evidenţă. Pentru sediile secundare înfiinţate ulterior, comunicarea privind înfiinţarea lor va cuprinde: obiectul de activitate, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea acestora, precum şi adresa sediilor secundare.

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii privind cerinţele prudenţiale

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii comune

   Art. 58. - Dispoziţiile prezentului capitol se aplică instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi, în mod corespunzător, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special şi reglementează:
   (i) metodologia de calcul al fondurilor proprii şi nivelul minim al acestora;
   (ii) limitele maxime de expunere a instituţiilor financiare nebancare faţă de contrapartide;
   (iii) cadrul general privind organizarea, controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor semnificative.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Fonduri proprii

   Art. 59. - Fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare sunt formate din capital propriu şi capital suplimentar, din care se deduc elementele prevăzute la art. 63 alin. (1).
   Art. 60. - (1) Capitalul propriu al instituţiilor financiare nebancare cuprinde:
   a) capital social subscris şi vărsat/capital de dotare;
   b) prime de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
   c) rezerve legale;
   d) rezerve statutare sau contractuale;
   e) alte rezerve constituite din profitul net;
   f) rezultat reportat reprezentând profit net nerepartizat.
   (2) Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce următoarele elemente:
   a) sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende;
   b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;
   c) rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere;
   d) repartizarea profitului;
   e) valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;
   f) valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale;
   g) valoarea neamortizată a fondului comercial;
   h) valoarea imobilizărilor necorporale în curs şi avansuri acordate pentru imobilizările necorporale;
   i) acţiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social;
   j) valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare, dacă este cazul.
   Art. 61. - (1) În calculul fondurilor proprii se poate include şi profitul interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu condiţia să fie net de orice obligaţii previzibile şi să fie verificat, cu respectarea principiilor şi a regulilor de contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile, de către persoanele cu astfel de atribuţii din cadrul instituţiei financiare nebancare,.
   (2) Regimul prevăzut la alin. (1) se aplică şi profitului net al ultimului exerciţiu financiar, până la data la care acesta face obiectul auditării.
   Art. 62. - (1) Capitalul suplimentar se compune din:
   a) rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile;
   b) rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii;
   c) împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate;
   d) alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor.
   (2) Pentru a fi incluse în capitalul suplimentar, elementele menţionate la alin. (1) lit. d) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) sunt la dispoziţia instituţiei financiare nebancare pentru a fi utilizate imediat şi fără restricţii în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor specifice activităţii de creditare;
   b) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei financiare nebancare;
   c) nivelul lor este stabilit de organele abilitate ale instituţiei financiare nebancare.
   Art. 63. - (1) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor deduce din valoarea totală a componentelor fondurilor proprii sumele reprezentând participaţii în alte entităţi, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora din urmă, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natură faţă de respectivele entităţi.
   (2) Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor lua în calcul numai acele împrumuturi subordonate care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) numai sumele integral trase pot fi luate în calcul;
   b) în cazul împrumuturilor subordonate la termen, scadenţa iniţială trebuie să fie de cel puţin 5 ani, după care pot fi rambursate;
   c) în cazul împrumuturilor subordonate pe durată nedeterminată, rambursarea nu se poate efectua mai devreme de 5 ani de la data solicitării rambursării;
   d) la calculul nivelului fondurilor proprii, volumul împrumuturilor subordonate va fi redus gradual cu 5 ani înaintea scadenţei, prin aplicarea unor cote procentuale semestriale egale;
   e) contractele de împrumut să nu includă clauza rambursării anticipate a datoriei în alte circumstanţe decât lichidarea instituţiei financiare nebancare;
   f) în cazul lichidării instituţiei financiare nebancare, împrumuturile subordonate au un rang inferior celorlalte datorii şi nu vor fi rambursate până când restul datoriilor nu au fost achitate.
   Art. 64. - (1) Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii aferentă unui împrumut subordonat se determină prin aplicarea unei cote procentuale semestriale asupra sumei totale iniţiale a împrumutului respectiv şi este constantă pe întreg parcursul perioadei de 5 ani, astfel încât, la sfârşitul ultimului semestru înaintea scadenţei finale, valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală iniţială a împrumutului respectiv.
   (2) În cadrul perioadei de 5 ani, valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă împrumutului subordonat care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral la sfârşitul ultimei luni aferente semestrului în curs.
   (3) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte în funcţie de scadenţa finală a acestuia.
   Art. 65. - (1) Instituţiile financiare nebancare determină lunar nivelul fondurilor proprii, potrivit dispoziţiilor prezentei secţiuni, pe baza datelor înscrise în balanţa de verificare întocmită pentru sfârşitul fiecărei luni şi a datelor calculate extracontabil.
   (2) Instituţiile financiare nebancare raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, în termen de cel mult 25 de zile de la sfârşitul trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, formularul de calcul şi raportare fiind transmis după cum urmează:
   1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
   2. pe suport hârtie, semnat, formularul fiind adresat Direcţiei supraveghere.
   (3) Modelul formularului de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii este prezentat în anexa nr. 4.
   Art. 66. - Instituţiile financiare nebancare vor menţine permanent nivelul fondurilor proprii cel puţin la nivelul capitalului social minim aplicabil prevăzut în prezentul regulament.
   Art. 67. - Pentru calculul indicatorilor a căror determinare se face în funcţie de fondurile proprii, instituţiile financiare nebancare vor utiliza nivelul fondurilor proprii calculat pentru perioada de raportare a respectivilor indicatori.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Expuneri mari

   Art. 68. - (1) Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de un singur debitor este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.
   (2) Expunerea unei instituţii financiare nebancare faţă de o persoană aflată în relaţii speciale cu aceasta este considerată ca fiind expunere mare atunci când valoarea brută a acesteia este egală sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei financiare nebancare.
   (3) Orice operaţiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, în sensul alin. (1) şi (2), sau la majorarea acesteia va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie sau, după caz, a consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare. Competenţa de aprobare a majorării expunerilor mari poate fi delegată de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere conducerii instituţiei financiare nebancare, cu condiţia ca limita maximă de majorare a expunerii să fie prestabilită de consiliul de administraţie sau, după caz, de consiliul de supraveghere.
   (4) În cazul în care contrapartida este o persoană aflată în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere va putea aproba o operaţiune ce conduce la înregistrarea unei expuneri mari numai în condiţiile în care decizia este luată de majoritatea membrilor consiliului, partea interesată, dacă este cazul, abţinându-se de la vot.
   Art. 69. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri administrative şi evidenţe operative, împreună cu mecanisme adecvate de control intern, în scopul:
   a) identificării şi înregistrării tuturor expunerilor mari faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară şi a schimbărilor care pot interveni asupra lor, în conformitate cu definiţiile şi cu cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi în normele interne, precum şi pentru monitorizarea acestor expuneri în funcţie de politica proprie în materie de expuneri;
   b) alocării de coduri care să permită instituţiei financiare nebancare identificarea unică a fiecărui grup reprezentând un singur debitor şi/sau persoane aflate în relaţii speciale cu aceasta, precum şi identificarea fiecărui membru al acestui grup.
   Art. 70. - (1) Valoarea netă a expunerilor mari înregistrate de o instituţie financiară nebancară faţă de toate persoanele aflate în relaţii speciale cu aceasta nu va depăşi 25% din valoarea fondurilor proprii.
   (2) Totalul expunerilor mari nete ale unei instituţii financiare nebancare înscrise în coloana 5 din anexa nr. 8, înregistrate faţă de un singur debitor şi faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia financiară nebancară, nu va depăşi 600% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.
   Art. 71. - Expunerea agregată înregistrată de o instituţie financiară nebancară nu poate depăşi 1.500% din valoarea fondurilor proprii ale acesteia.
   Art. 72. - (1) În cazul în care o expunere faţă de un client este garantată de o terţă parte, instituţiile financiare nebancare pot considera expunerea în cauză, pentru scopul aplicării prezentului regulament, ca fiind înregistrată faţă de terţa parte, şi nu faţă de client, dacă expunerea este garantată direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de către această terţă parte.
   (2) În situaţia în care elementele de activ constituind creanţe sau elemente înregistrate în afara bilanţului beneficiază de o pondere mai mică datorită existenţei garanţiilor directe, exprese, irevocabile şi necondiţionate, ponderea mai mică va fi aplicată doar părţii garantate din expunerea în cauză.
   Art. 73. - Instituţiile financiare nebancare vor putea efectua operaţiuni în condiţii de favoare numai în conformitate cu prevederile normelor interne aprobate de consiliul de administraţie al acestora sau, după caz, de consiliul de supraveghere.
   Art. 74. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să respecte în permanenţă limitele referitoare la expunerile stabilite la art. 70 şi 71.
   Art. 75. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor raporta trimestrial Băncii Naţionale a României toate expunerile mari, în sensul prevederilor art. 68 alin. (1) şi (2), precum şi expunerea agregată, conform formularelor prezentate în anexele nr. 8 şi 9. Modul de calcul al expunerilor este prezentat în anexele nr. 6 şi nr. 7.
   (2) Formularele de raportare se transmit de către instituţiile financiare nebancare Băncii Naţionale a României, în termen de 25 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, după cum urmează:
   1. în format electronic, la adresa de e-mail ifn@bnro.ro;
   2. pe suport hârtie, semnate, formularele fiind adresate Direcţiei supraveghere.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor
semnificative, precum şi desfăşurarea activităţii de audit intern

   Art. 76. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să întocmească anual un raport asupra activităţii desfăşurate în domeniul controlului intern, administrării riscurilor semnificative şi auditului intern, care va fi analizat în cadrul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere.
   Art. 77. - Fiecare instituţie financiară nebancară va avea un regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de organele statutare, prin care va stabili cel puţin:
   a) structura organizatorică a instituţiei financiare nebancare;
   b) atribuţiile fiecărui compartiment al instituţiei financiare nebancare şi relaţiile dintre acestea;
   c) activităţile ce pot fi desfăşurate de sucursale şi alte sedii secundare ale instituţiei financiare nebancare;
   d) atribuţiile comitetului de administrare a riscurilor şi ale comitetului de audit;
   e) competenţele conducătorilor, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul instituţiei financiare nebancare şi a sediilor secundare, precum şi ale salariaţilor care efectuează operaţiuni în numele şi contul instituţiei financiare nebancare;
   f) sistemul de control intern şi organizarea şi funcţionarea activităţii de audit intern.
   Art. 78. - Instituţiile financiare nebancare vor organiza activitatea de control intern în scopul atingerii următoarelor obiective:
   a) desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă;
   b) furnizarea unor informaţii credibile, relevante, complete şi oportune structurilor implicate în luarea deciziilor în cadrul instituţiei financiare nebancare şi utilizatorilor externi ai informaţiilor;
   c) asigurarea conformităţii activităţilor instituţiilor financiare nebancare cu cadrul legal şi cu normele proprii.
   Art. 79. - În vederea îndeplinirii obiectivelor de control intern, instituţiile financiare nebancare trebuie să îşi organizeze un sistem de control intern care să se refere la următoarele elemente aflate în strânsă corelare:
   a) rolul şi responsabilităţile consiliului de administraţie, ale consiliului de supraveghere şi ale conducătorilor instituţiilor financiare nebancare;
   b) identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative;
   c) activităţile de control şi separarea responsabilităţilor;
   d) informarea şi comunicarea;
   e) activităţile de monitorizare şi corectare a deficienţelor.
   Art. 80. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puţin 3 membri, ale cărui funcţionare şi atribuţii sunt reglementate de prezentul regulament şi de reglementările interne ale fiecărei instituţii financiare nebancare.
   (2) Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a consiliului de administraţie sau a consiliului de supraveghere şi trebuie să cuprindă în componenţa sa conducători ai instituţiei financiare nebancare şi ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.
   (3) Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să aibă o experienţă corespunzătoare responsabilităţilor lor în cadrul acestuia.
   Art. 81. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un regulament al comitetului de administrare a riscurilor, aprobat la nivelul consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi revizuit periodic, după caz, care să indice componenţa, autoritatea şi responsabilităţile acestuia.
   (2) Comitetul de administrare a riscurilor va prezenta consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere, cel puţin semestrial, rapoarte asupra activităţii desfăşurate.
   Art. 82. - Comitetul de administrare a riscurilor va avea cel puţin următoarele atribuţii:
   a) să asigure informarea consiliului de administraţie, respectiv a consiliului de supraveghere asupra problemelor şi evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc şi rezultatele instituţiei financiare nebancare;
   b) să dezvolte proceduri adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative;
   c) să prezinte consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere informări suficient de detaliate şi oportune, care să permită acestuia să cunoască şi să evalueze performanţa conducerii în monitorizarea şi controlul riscurilor semnificative, potrivit procedurilor aprobate, precum şi performanţa de ansamblu a instituţiei financiare nebancare;
   d) să informeze regulat consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere asupra situaţiei expunerilor instituţiei financiare nebancare la riscuri şi, imediat, în cazul în care intervin schimbări semnificative în expunerea curentă sau viitoare a instituţiei financiare nebancare la riscurile respective.
   Art. 83. - Activităţile de control trebuie să se constituie ca parte integrantă a activităţii zilnice a instituţiilor financiare nebancare având drept scop realizarea obiectivelor prevăzute la art. 78.
   Art. 84. - Activităţile de control trebuie definite pentru fiecare nivel organizatoric al instituţiilor financiare nebancare şi implică două etape:
   a) stabilirea procedurilor de control;
   b) verificarea respectării procedurilor de control stabilite.
   Art. 85. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să realizeze o repartizare corespunzătoare a atribuţiilor la toate nivelurile organizatorice şi să se asigure că personalului nu îi sunt alocate responsabilităţi care să conducă la conflicte de interese, precum aprobarea tragerii fondurilor şi tragerea efectivă, evaluarea documentaţiei de credit şi monitorizarea clientului după contractarea creditului.
   Art. 86. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informaţionale adecvate care să acopere toate activităţile acestora şi să includă modalităţi de procesare a informaţiilor în formă electronică, astfel încât să fie posibilă obţinerea de probe de audit.
   Art. 87. - Structura organizatorică a instituţiilor financiare nebancare trebuie să asigure fluxuri corespunzătoare de informaţii, pe verticală, în ambele sensuri, şi pe orizontală, care să permită următoarele:
   a) informarea consiliului de administraţie, respectiv a consiliului de supraveghere şi a conducătorilor asupra riscurilor aferente activităţii şi funcţionării instituţiilor financiare nebancare;
   b) informarea personalului asupra procedurilor de lucru stabilite în cadrul instituţiilor financiare nebancare;
   c) difuzarea informaţiilor între compartimentele şi sediile secundare ale instituţiilor financiare nebancare pentru care respectivele informaţii au relevanţă.
   Art. 88. - În cazul externalizării unor activităţi, consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere şi conducătorii instituţiilor financiare nebancare răspund pentru atingerea obiectivelor controlului intern aferente respectivelor activităţi.
   Art. 89. - (1) Instituţiile financiare nebancare vor elabora o strategie privind administrarea riscurilor semnificative aferente activităţii desfăşurate, care va fi aprobată de consiliul de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere.
   (2) Instituţiile financiare nebancare trebuie să ia măsuri pe linia administrării următoarelor riscuri semnificative: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul operaţional şi riscul reputaţional.
   Art. 90. - (1) Administrarea riscurilor semnificative trebuie să asigure stabilirea cel puţin a:
   a) unui sistem de proceduri de autorizare a operaţiunilor supuse riscurilor;
   b) unui sistem de stabilire a limitelor expunerii la risc şi de monitorizare a acestora, precum şi a nivelurilor de competenţă de aprobare a expunerilor. Limitele stabilite la nivelul activităţilor şi/sau compartimentelor/sediilor secundare trebuie corelate cu cele stabilite la nivel de ansamblu al instituţiei financiare nebancare;
   c) unui sistem de raportare a măsurii expunerilor la riscuri, precum şi a altor aspecte legate de riscuri către nivelurile de conducere corespunzătoare;
   d) unor criterii de recrutare şi remunerare a personalului, care să stabilească standarde adecvate pentru pregătirea, experienţa şi integritatea acestuia;
   e) unui program de instruire a personalului.
   (2) În aplicarea alin. (1) lit. e), instituţiile financiare nebancare trebuie să asigure participarea periodică, cel puţin pe baze anuale, a angajaţilor implicaţi în derularea activităţii de creditare la programe de pregătire profesională de specialitate.
   Art. 91. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să asigure monitorizarea sistematică a conformităţii aplicării procedurilor stabilite pentru riscurile semnificative şi să soluţioneze deficienţele constatate.
   Art. 92. - (1) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se facă atât la nivel de ansamblu al unei instituţii financiare nebancare, cât şi la toate nivelurile organizatorice ale acesteia, trebuie să acopere toate activităţile şi să ţină cont, când este cazul, de apariţia unor noi activităţi.
   (2) Identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative trebuie să se realizeze cu luarea în considerare a factorilor interni, precum complexitatea structurii organizatorice, natura activităţilor desfăşurate, calitatea personalului şi fluctuaţia acestuia, şi a factorilor externi, precum condiţiile economice, schimbările legislative sau legate de mediul concurenţial în sectorul financiar şi progresul tehnologic.
   Art. 93. - (1) Procedurile instituţiilor financiare nebancare privind riscul de credit trebuie să se refere la întreaga activitate a acestora şi să aibă în vedere atât creditele la nivel individual, cât şi întregul portofoliu.
   (2) Procedurile trebuie stabilite şi implementate de către instituţiile financiare nebancare astfel încât să se asigure:
   a) menţinerea unor standarde sănătoase de creditare;
   b) monitorizarea şi controlul riscului de credit;
   c) evaluarea corespunzătoare a noilor oportunităţi de afaceri;
   d) identificarea şi administrarea creditelor neperformante;
   e) evaluarea condiţiilor ce trebuie îndeplinite de către clienţi pentru a putea intra în relaţie de afaceri cu instituţia financiară nebancară;
   f) stabilirea garanţiilor care pot fi acceptate de către instituţia financiară nebancară.
   (3) În vederea prevenirii intrării în relaţii de afaceri cu persoane implicate în activităţi frauduloase şi în alte activităţi de natură infracţională, instituţiile financiare nebancare trebuie să aibă în funcţiune proceduri stricte care să includă cel puţin:
   a) solicitarea de referinţe şi informaţii de la persoane autorizate;
   b) consultarea informaţiilor puse la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare de către structuri, constituite sub forma Centralei Riscurilor Bancare sau sub forma unor entităţi cu activitate similară, organizate în condiţiile legii, având drept scop colectarea şi furnizarea de informaţii privind situaţia contrapartidei în calitatea sa de beneficiar de credite ori de alte informaţii de natură financiară;
   c) cunoaşterea structurii participanţilor la capitalul societăţii, precum şi a persoanelor responsabile de administrarea acesteia, în cazul clienţilor persoane juridice.
   Art. 94. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să evalueze riscul de credit aferent tuturor activităţilor ce sunt afectate de acest risc, indiferent dacă acestea sunt reflectate în bilanţ sau în afara bilanţului.
   Art. 95. - La evaluarea riscului de credit instituţiile financiare nebancare trebuie să ia în considerare elemente referitoare la:
   a) performanţa financiară curentă şi previzionată a contrapartidelor;
   b) concentrarea expunerilor faţă de contrapartide, pieţele în care acestea operează, sectoarele economice şi ţările unde sunt stabilite;
   c) capacitatea de punere în aplicare, din punct de vedere legal, a angajamentelor contractuale;
   d) capacitatea şi posibilitatea de a executa garanţiile, în condiţiile pieţei;
   e) angajamentele contractuale cu persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţiile financiare nebancare;
   f) destinaţia creditului şi sursa de rambursare a acestuia;
   g) istoricul serviciului datoriei aferent contrapartidei.
   Art. 96. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri pentru aprobarea noilor credite, precum şi pentru restructurarea celor existente (de exemplu, reeşalonare, refinanţare).
   (2) Restructurarea creditelor-problemă nu va conduce la încadrarea acestora într-o categorie de clasificare mai favorabilă din punctul de vedere al riscului de credit.
   Art. 97. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să procedeze periodic la evaluarea garanţiilor reale şi ori de câte ori evoluţiile economice şi cele ale pieţei o impun.
   (2) Instituţiile financiare nebancare trebuie să evalueze capacitatea garanţilor de a-şi executa obligaţiile asumate, în cazul garanţiilor personale.
   Art. 98. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme informaţionale care să permită raportarea în timp util a aspectelor legate de riscul de credit, cu accent pe evidenţierea creditelor neperformante şi/sau pe identificarea neconformării cu limitele de expunere stabilite.
   (2) Sistemele de informare trebuie să furnizeze date adecvate privind componenţa portofoliului de credite, precum şi informaţii care să permită identificarea oricăror concentrări de risc.
   (3) Comitetul de administrare a riscurilor va supune, cel puţin trimestrial, spre analiză consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere rapoarte privind monitorizarea activităţii de creditare şi administrarea riscului de credit.
   Art. 99. - Sistemul de monitorizare a riscului de credit va cuprinde cel puţin:
   a) analiza situaţiei financiare a contrapartidei;
   b) urmărirea conformităţii modului de respectare de către contrapartidă a clauzelor contractuale;
   c) evaluarea gradului de acoperire cu garanţii a expunerii în raport cu situaţia curentă a contrapartidei;
   d) actualizarea informaţiilor relevante cuprinse în dosarul de credit.
   Art. 100. - În cadrul activităţilor de control intern, instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de sisteme pentru identificarea în timp util a creditelor a căror calitate se deteriorează şi pentru administrarea creditelor neperformante.
   Art. 101. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dezvolte proceduri şi sisteme de identificare, evaluare şi monitorizare a riscului de piaţă, operaţional şi reputaţional.
   (2) În cazul în care riscurile menţionate la alin. (1) sunt evaluate ca semnificative, instituţiile financiare nebancare vor dispune de proceduri de administrare a acestora.
   Art. 102. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de un sistem de informare adecvat pentru evaluarea, monitorizarea, controlul şi raportarea expunerilor afectate de riscurile prevăzute la art. 101.
   (2) Raportările trebuie transmise conducătorilor şi, într-o formă sintetică, consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere.
   Art. 103. - Instituţiile financiare nebancare trebuie să dispună de proceduri de administrare a riscurilor asociate activităţilor externalizate.
   Art. 104. - (1) Instituţiile financiare nebancare trebuie să organizeze auditul intern ca o componentă a activităţii de monitorizare a sistemului de control intern, în scopul realizării obiectivului privind îmbunătăţirea activităţii acestora.
   (2) Auditul intern trebuie să acopere toate activităţile instituţiei financiare nebancare, inclusiv activităţile sediilor secundare din ţară şi din străinătate.
   Art. 105. - (1) Este interzisă externalizarea activităţii de audit intern de către instituţiile financiare nebancare.
   (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), instituţiile financiare nebancare pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societăţii-mamă, instituţie de credit sau instituţie financiară, în înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu asigurarea respectării condiţiilor prevăzute în prezentul regulament.
   Art. 106. - În vederea îndeplinirii obiectivului, auditul intern al instituţiilor financiare nebancare va include, în cadrul unui angajament de audit, în principal următoarele activităţi:
   a) evaluarea eficienţei şi a gradului de adecvare a sistemului de control intern;
   b) evaluarea modului de aplicare şi a eficacităţii procedurilor de administrare a riscurilor şi a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;
   c) analizarea relevanţei şi integrităţii datelor furnizate de sistemele informaţionale financiare şi de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;
   d) evaluarea acurateţei şi credibilităţii înregistrărilor contabile şi situaţiilor financiare;
   e) evaluarea modului în care se asigură protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel;
   f) evaluarea modului în care sunt respectate dispoziţiile cadrului legal, a modului în care sunt aplicate eventualele măsuri impuse de Banca Naţională a României, precum şi evaluarea modului în care sunt implementate procedurile instituţiei financiare nebancare.
   Art. 107. - Activitatea de audit intern presupune, în vederea desfăşurării de angajamente de audit, parcurgerea cel puţin a următoarelor etape:
   a) planificarea activităţii de audit intern;
   b) examinarea şi evaluarea informaţiilor avute la dispoziţie;
   c) comunicarea rezultatelor;
   d) monitorizarea implementării recomandărilor făcute.
   Art. 108. - Planul de audit intern, aprobat de consiliul de administraţie, respectiv de consiliului de supraveghere, trebuie să includă obiectivele, termenele şi frecvenţa angajamentelor de audit, precum şi resursele necesare.
   Art. 109. - Pentru fiecare angajament de audit din planul de audit trebuie întocmit un raport de audit. Raportul de audit trebuie transmis conducerii structurii auditate, comitetului de audit şi consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare.
   Art. 110. - În urma analizării recomandărilor auditului intern, conducătorul/conducătorii responsabil/responsabili de coordonarea structurii auditate dispune/dispun asupra implementării recomandărilor respective.
   Art. 111. - Auditul intern urmăreşte modul de implementare a recomandărilor formulate în cadrul derulării acestei activităţi şi raportează în acest sens, cel puţin semestrial, conducătorilor, consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere şi comitetului de audit.

   CAPITOLUL V
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 112. - Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special care la data intrării în vigoare a prezentului regulament au activitatea de audit intern externalizată vor asigura conformarea la dispoziţiile art. 105 în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament
   Art. 113. - (1) În aplicarea art. 28 alin. (1) lit. a) şi a art. 42 lit. a) din Legea nr. 93/2009, instituţia financiară nebancară va transmite Direcţiei supraveghere, respectiv Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României o cerere de radiere din Registrul general, respectiv Registrul de evidenţă, însoţită de hotărârea organului statutar competent.
   (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) trebuie transmisă Direcţiei supraveghere, respectiv Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României în vederea radierii din Registrul general, respectiv Registrul de evidenţă şi în situaţia în care instituţia financiară nebancară intenţionează înscrierea în registrul comerţului a intrării în inactivitate temporară.
   Art. 114. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor şi/sau aplicarea sancţiunilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 93/2009.
   (2) Pentru determinarea echivalentului în lei al amenzilor prevăzute la cap. VII din Legea nr. 93/2009 se va utiliza cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României pentru data constatării faptei.
   Art. 115. - Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8 şi 9 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 116. - De la data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special şi Registrul de evidenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 4/2006 privind procedura de notificare şi înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind modificările în situaţia instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 7 iunie 2006;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 17/2006 privind supravegherea expunerilor instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Norma Băncii Naţionale a României nr. 18/2006 privind organizarea şi controlul intern, administrarea riscurilor semnificative, precum şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 octombrie 2009.
    Nr. 20.

   ANEXA Nr. 1

    Către
    Banca Naţională a României
    Direcţia reglementare şi autorizare

    CERERE DE ÎNSCRIERE

    Subsemnatul, ............................................, (numele şi prenumele) în calitate de reprezentant legal/împuternicit conform ..........................................................................................., solicit înscrierea în Registrul general/de evidenţă (se barează varianta necorespunzătoare) a ......................................................................................................................., (denumirea entităţii pentru care se solicită înscrierea în Registrul general/de evidenţă) cu sediul în ............................................................................................, înregistrată la oficiul registrului comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa (se barează varianta necorespunzătoare) ...................................................................... sub nr. ............................ .
    În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
    ............................................................................................................................
    ...............................................................................................................................
    ...............................................................................................................................
    ...............................................................................................................................
    Adresa noastră de contact este: ..............................................................................................., telefon ..........................., fax ........................ e-mail .....................................
   
Data ..........................                      Semnătura .....................
   ANEXA Nr. 2a

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

    Subsemnatul/Subscrisa1, ..............................................., în calitate de ............................................... al ...................................................................., (denumirea instituţiei financiare nebancare/sucursalei instituţiei financiare, persoană juridică străină) declar pe propria răspundere că nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare sau în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare.
   
Data ......................                    Semnătura2 .....................
    ___________
   1 Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
    Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
   2 Pentru persoana fizică, precizaţi în clar numele şi prenumele.
    Pentru persoana juridică, precizaţi în clar numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal.

   ANEXA Nr. 2b

    CHESTIONAR1
pentru conducătorul/administratorul/membrul consiliului de
supraveghere al instituţiei financiare nebancare

   1. Denumirea, adresa sediului instituţiei financiare nebancare şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   2. Elementele de identificare ale conducătorului/administratorului/membrului consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
    Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
   3. Funcţia pe care o exercitaţi în cadrul instituţiei financiare nebancare
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    Se va prezenta o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia.
   4. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   5. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau a oricărei altei legislaţii privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări relevante? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   10. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi monitorizată/supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
   11. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi monitorizată/supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    ...........................................................................................................................
    Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, următoarele:
   - nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare ori în altă situaţie de incompatibilitate prevăzută de legislaţia în vigoare;
   - toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată.
    Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
   
Data ........................                   Semnătura2 ..........................
    NOTĂ:
    Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    ___________
   1 Chestionarul va fi completat de fiecare conducător.
    Chestionarul va fi completat de fiecare administrator/membru al consiliului de supraveghere al instituţiei financiare nebancare înscrise în Registrul special. În cazul în care acesta este persoană juridică, chestionarul va fi completat atât pentru persoana juridică, cât şi pentru reprezentantul permanent al acesteia.
    Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.
    Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
   2 Pentru persoana fizică, precizaţi în clar şi numele şi prenumele.
    Pentru persoana juridică, precizaţi în clar şi numele, prenumele şi calitatea reprezentantului legal.

   ANEXA Nr. 31)

    JUDEŢUL ______________________________|_|_|
    DENUMIREA INSTITUŢIEI FINANCIARE
    NEBANCARE: ________________________________
    ADRESA LOC.: _________________ sector _____
    STR.: __________________________ nr.: _____
    TELEFONUL: _____________ FAXUL: ___________
    NUMĂRUL DIN REGISTRUL
    COMERŢULUI ________________________________

    Data: |_._|_._|_._|

    Cod unic de înregistrare:
|_,_,_,_,_,_|

    INDICATORI
privind criteriile de înscriere în Registrul special
    ___________
   1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
   
                                             RON
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐
│ │Număr│Sold la finele perioadei*)│
│ DENUMIRE INDICATORI │rând ├─────────┬────────┬───────┤
│ │ │ n-2 │ n-1 │ n │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│A. TOTAL CREDITE/FINANŢĂRI ACORDATE ŞI ANGAJAMENTE ASUMATE │ 1 │ │ │ │
│(rd. 2 + rd. 3) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│Total credite acordate │ 2 │ │ │ │
│(ct. 2011+2021+2031+2032+2041+2042+2051+2052+2061+2091+2311+2312+2411│ │ │ │ │
│+2412+2731+2732+2751+2752+ extras 2811+ extras 2821+30111+ extras │ │ │ │ │
│3811+ extras 3821+401+402+4711+4712+ extras 4811+ extras 4821) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│Total angajamente asumate (ct. 901+903+911+913+962+981) │ 3 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│B. TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 5 + rd. 6) │ 4 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│Total capitaluri proprii │ 5 │ │ │ │
│(ct. 501+502-503-508+511+512+513+514+516+519±581±591-592) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼────────┼───────┤
│Total surse împrumutate │ 6 │ │ │ │
│(ct. 2321+2322+2431+2432+2711+2741+2742 (sold creditor) │ │ │ │ │
│+2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras, 3741 - extras 3742+4721+4722│ │ │ │ │
│+531+532) │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴────────┴───────┘
*) n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive.

ADMINISTRATOR, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
(CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII) FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, semnătura şi Numele, prenumele şi semnătura
ştampila instituţiei financiare
nebancare
   ANEXA Nr. 4

    FORMULAR
de calcul şi raportare a nivelului fondurilor proprii

    Denumirea instituţiei financiare nebancare:
    Data raportării:
   
                                                    - lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────┐
│ Elemente luate în calcul │Nr.│Valoare│
│ │rd.│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital social subscris şi vărsat/capital de dotare │ 1 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Prime de capital integral încasate, aferente capitalului social │ 2 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve legale │ 3 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve statutare sau contractuale │ 4 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte rezerve constituite din profitul net │ 5 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul reportat reprezentând profit net nerepartizat │ 6 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Profitul net interimar înregistrat până la data determinării nivelului fondurilor proprii, cu │ 7 │ │
│condiţia să fie net de orice obligaţii previzibile şi să fie verificat de persoanele cu atribuţii│ │ │
│în domeniu din cadrul instituţiei financiare nebancare, cu respectarea principiilor şi a │ │ │
│regulilor de contabilizare şi evaluare în vigoare aplicabile │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Total (rd. 1 la rd. 7) │ 8 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Sumele din profitul net al exerciţiului financiar precedent reprezentând dividende │ 9 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul reportat reprezentând pierdere │10 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezultatul exerciţiului financiar curent reprezentând pierdere │11 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Repartizarea profitului │12 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire │13 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a altor imobilizări necorporale │14 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea neamortizată a fondului comercial │15 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea imobilizărilor necorporale în curs şi avansuri acordate pentru imobilizările │16 │ │
│necorporale │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Acţiuni proprii răscumpărate în vederea reducerii capitalului social │17 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Valoarea operaţiunilor efectuate în condiţii de favoare (dacă este cazul) │18 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Total (rd. 9 la rd. 18) │19 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital propriu (rd. 8-rd. 19) │20 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve şi fonduri speciale constituite potrivit reglementărilor speciale aplicabile │21 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale şi a altor reevaluări efectuate potrivit legii │22 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Împrumuturi subordonate primite, inclusiv fondurile puse la dispoziţia instituţiilor financiare │23 │ │
│nebancare, asimilate, potrivit legii, împrumuturilor subordonate │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte elemente, de natura fondurilor şi/sau rezervelor, care îndeplinesc condiţiile prevăzute │24 │ │
│la art. 62 alin. (2) din regulament*) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Capital suplimentar (total rd. 21 la rd. 24) │25 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Sume reprezentând participaţii în alte entităţi, care depăşesc 10% din capitalul social al │26 │ │
│acestora din urmă, creditele subordonate şi alte creanţe de aceeaşi natură faţă de │ │ │
│respectivele entităţi │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Fonduri proprii (rd. 20 + rd. 25 - rd. 26) │27 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│Alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 alin. (2) din regulament, din │24 │ │
│care: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│- ..................... │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│- ..................... │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────┤
│- ..................... │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────┘

Conducătorul instituţiei financiare nebancare, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.............................................. .................................................
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit
.................................................
(numele, prenumele şi telefonul)
    ___________
   *) Defalcarea elementelor de la rândul 24.

    Anexe referitoare la expuneri

   ANEXA Nr. 5a

    CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor de activ în categorii de risc de credit

   a) Pondere 0%:
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale şi băncile centrale ale ţărilor din zona A;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de Comunităţile Europene;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile centrale şi de băncile centrale din zona A sau de Comunităţile Europene;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile centrale sau de băncile centrale din zona B, exprimate şi finanţate în moneda naţională a împrumutatului;
   - elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate printr-un colateral sub formă de titluri emise de administraţiile centrale, băncile centrale din zona A sau de Comunităţile Europene ori de obligaţiuni emise de instituţia împrumutătoare şi încredinţate acesteia.
   b) Pondere 20%:
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona A;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului garantate prin depozite în numerar plasate la o instituţie de credit din zona A şi cesionate în favoarea instituţiei împrumutătoare;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de instituţiile de credit din zona B, cu scadenţă reziduală mai mică sau egală cu un an, dar care nu constituie fonduri proprii ale acestor instituţii;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri înregistrate faţă de administraţiile regionale sau locale din zona A;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat de administraţiile regionale sau locale din zona A.
   c) Pondere 35%:
   - elemente de activ constituind creanţe reprezentând expuneri garantate cu garanţii intrinseci aferente operaţiunilor de leasing financiar;
   - elemente în afara bilanţului de natura angajamentelor de finanţare date în favoarea clientelei ce decurg dintr-o tranzacţie de leasing financiar care are ca obiect bunuri imobile, reprezentând expuneri garantate cu dreptul de proprietate al instituţiei financiare nebancare asupra bunului imobil respectiv.
   d) Pondere 50%:
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu ipoteci în favoarea instituţiei financiare nebancare, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori. Valoarea proprietăţii va fi determinată potrivit prevederilor legale în materie şi normelor proprii ale instituţiei financiare nebancare. Evaluarea va fi efectuată cel puţin o dată pe an;
   - elemente de activ constituind creanţe şi elemente din afara bilanţului, reprezentând expuneri garantate cu garanţii constând în gaj cu sau fără deposedare;
   - elementele din afara bilanţului cu risc mediu, menţionate în anexa nr. 5b la regulament.
   e) Pondere 100%:
   - expunerile din elemente de activ şi elemente din afara bilanţului, care nu sunt menţionate mai sus.

   ANEXA Nr. 5b

    CRITERII DE ÎNCADRARE
a elementelor din afara bilanţului în categorii de risc de
transformare în echivalent credit
   
┌───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Grad de risc de│ │Coeficient de│
│transformare în│ Elemente din afara bilanţului │transformare │
│ echivalent │ │în echivalent│
│ credit │ │ credit │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Ridicat │1. Angajamente de finanţare date în favoarea clientelei │ 100% │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │2. Alte angajamente date, de natura celor de finanţare │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Mediu │3. Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii similare date pentru clientelă │ 50% │
├───────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│Scăzut │4. Facilităţi de credit şi angajamente de garanţie neutilizate, care pot fi anulate│ 0% │
│ │de instituţia financiară nebancară necondiţionat, în orice moment, fără notificare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │5. Alte elemente cu risc scăzut, asimilabile celor prevăzute la pct. 4 │ │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
   ANEXA Nr. 6

    TRANSFORMAREA
în echivalent credit a elementelor din afara bilanţului
   
┌────┬───────────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Cod debitor│Debitor│Elemente în afara│Valoare contabilă│Coeficient de transformare în│ Echivalent credit │
│crt.│ │ │ bilanţului │ │ echivalent credit │ (expunere brută) │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │6 (col. 4 x col. 5)│
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┘
    NOTĂ:
   1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate faţă de acesta, rezultate din elementele în afara bilanţului, pe grade de risc de transformare în echivalent credit, şi aplicarea coeficientului aferent, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5b la regulament.
   2. Debitorii care se încadrează în categoriile de raportare "un singur debitor" şi "persoane aflate în relaţii speciale" vor fi evidenţiaţi în mod distinct în cadrul prezentei anexe.

   ANEXA Nr. 7

    FORMULAR DE CALCUL
al expunerilor nete înregistrate de instituţiile financiare nebancare
   
                                                     - lei -
┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ Debitor │Expunere din elemente de activ │Expunere din elemente în afara bilanţului│ │
│Nr. ├─────────┬────────┼────────┬────────────┬─────────┼─────────────┬────────────┬──────────────┤Expunere netă│
│crt.│ Cod │Denumire│Expunere│Grad de risc│Expunere │ Expunere │Grad de risc│ Expunere │ totală │
│ │ │ │ brută │ │ netă │ brută │ │ netă │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 (3 x 4)│ 6 │ 7 │ 8 (6 x 7) │ 9 (5 + 8) │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼────────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┘
    NOTĂ:
   1. Calculul se efectuează la nivelul fiecărui debitor, prin încadrarea expunerilor înregistrate faţă de acesta, rezultate din active şi elemente în afara bilanţului, pe grade de risc de credit, şi ponderarea valorii acestora, în mod corespunzător, conform anexei nr. 5a la regulament.
   2. Calculul se va efectua pentru toate expunerile înregistrate de instituţiile financiare nebancare.
   3. În col. 6 se vor prelua, la nivelul fiecărui element, valorile înscrise în col. 6 din anexa nr. 6 la regulament.

   ANEXA Nr. 8

    RAPORTAREA
expunerilor mari şi a expunerii agregate
   
                                                             - lei -
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Fonduri proprii │ 10% din fondurile proprii │ 25% din fondurile proprii │ 600% din fondurile proprii │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ Debitor │ │Expunere supusă limitării│ │
│Nr. │ │ Expunere mare │ (expunere netă) │Limita aplicabilă│
│crt.├─────┬───────────────────────────────────────────────────────┤(valoare brută)├───────────┬─────────────┤ (%) │
│ │ Cod │ Denumire │ │ Valoare │% din fonduri│ │
│ │ │ │ │ │ proprii │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │I. Expunere mare înregistrată faţă de un singur debitor│ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │Total I │ │ │ X │ X │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │II. Expunere mare înregistrată faţă de persoane aflate │ │ │ │ │
│ │ │în relaţii speciale │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │Total II │ │ │ │ 25 │
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ │Total expuneri mari (Total I + Total II) │ │ │ │ 600 │
└────┴─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘
    NOTĂ:
   1. Col. 4 = total col. 3 + total col. 6 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).
   2. Col. 5 = total col. 5 + total col. 8 din anexa nr. 7 la regulament (calculat la nivelul fiecărui debitor).
   
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┐
│ Denumire │Expunere netă totală│% din fonduri proprii│Limita aplicabilă│
│ │ │ │ (%) │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤
│Expunerea agregată (conform prevederilor│ │ │ 1500 │
│art. 71 din regulament) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┘

Conducătorul instituţiei financiare nebancare, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.............................................. .................................................
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit
.................................................
(numele, prenumele şi semnătura)
    NOTĂ:
    Col. 2 = total col. 9 din anexa nr. 7 la regulament.

   ANEXA Nr. 9

    STRUCTURA
grupurilor reprezentând "un singur debitor" şi/sau "persoane aflate
în relaţii speciale" faţă de care instituţia financiară
nebancară înregistrează expuneri mari
   
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│"Un singur debitor" şi/sau "persoane aflate în relaţii speciale"│ Membrii grupului │
├────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Nr. │ Cod │ Denumire │ Denumire/Nume, prenume │
│crt.│ │ │ │
├────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ Grupul ...... │ │
├────┬─────────────────┬─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ ├─────────────────────────────────┤
│ │ │ ├─────────────────────────────────┤
├────┼─────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ │ │ ├─────────────────────────────────┤
│ │ │ ├─────────────────────────────────┤
└────┴─────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Conducătorul instituţiei financiare nebancare, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.............................................. .................................................
(numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)

Întocmit
.................................................
(numele, prenumele şi semnătura)