Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 16 din 17.sep.2009
Monitorul Oficial, Partea I 21.sep.2009
Intrare în vigoare la 21.sep.2009
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

    Având în vedere prevederile art. 8 lit. a) şi b), ale art. 81, 91, art. 17 alin. (1) lit. a) şi ale art. 22 alin. (41) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi recomandările emise de Financial Action Task Force on Money Laundering,
    în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) cetăţenia;
    ......................................................................................
    h) funcţia publică importantă deţinută, în cazul clienţilor care sunt rezidenţi în străinătate, dacă este cazul;
    i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."
   2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
   3. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 28. - Instituţiile vor aplica măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 şi de prezentul regulament tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituţiei a normelor de cunoaştere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament."

    p. Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 17 septembrie 2009.
    Nr. 16.