Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 270 din 7.iul.2009
Monitorul Oficial, Partea I 13.iul.2009
Intrare în vigoare la 13.iul.2009
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 23 martie 2009, cu următoarele completări:
   1. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:
    "181. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 72. - (1) La evaluarea calităţii instituţiei de credit din statul terţ se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum şi cel puţin următoarele:»".
   2. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:
    "341. La articolul 230, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) Acţionarii faţă de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziţiona noi acţiuni ale instituţiei de credit, persoană juridică română.»"
   3. La articolul I, după punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 342, cu următorul cuprins:
    "342. La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    «(3) Acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot ţine adunare generală şi pot să ia orice hotărâre de competenţa acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social deţinut de acţionarii în cauză.»"
   4. La articolul I, după punctul 342 se introduce un nou punct, punctul 343, cu următorul cuprins:
    "343. După articolul 230 se introduce un nou articol, articolul 2301, cu următorul cuprins:
    «Art. 2301. - (1) În scopul remedierii unei situaţii de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de performanţă financiară ai unei instituţii de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii apariţiei unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea instituţiei de credit de a respecta cerinţele prudenţiale, Banca Naţională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:
    a) să solicite persoanelor care deţin participaţii calificate să susţină financiar instituţia de credit prin majorarea capitalului social;
    b) să solicite persoanelor care deţin participaţii calificate să susţină financiar instituţia de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Naţională a României şi/sau convertirea în acţiuni a unor astfel de împrumuturi;
    c) să interzică repartizarea totală sau parţială a profitului pe alte destinaţii decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Naţională a României constată remedierea situaţiei financiare a instituţiei de credit.
    (2) Dacă persoanele care deţin participaţii calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Naţională a României, măsurilor dispuse potrivit alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) şi (3). În acest caz, Banca Naţională a României revocă măsura suspendării exercitării drepturilor de vot numai dacă circumstanţele care au generat adoptarea măsurii au încetat să mai existe.»"
   5. La articolul I, după punctul 343 se introduce un nou punct, punctul 344, cu următorul cuprins:
    "344. Articolul 231 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 231. - (1) Exerciţiul drepturilor de vot ale persoanelor care nu s-au conformat obligaţiei de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), ori care au achiziţionat o participaţie calificată fără a ţine seama de opoziţia formulată de Banca Naţională a României, potrivit art. 26 alin. (2), este suspendat de drept.
    (2) Pentru ţinerea unei adunări generale a acţionarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).»"
   6. La articolul I, după punctul 344 se introduce un nou punct, punctul 345, cu următorul cuprins:
    "345. Articolul 232 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 232. - (1) Persoanele care au achiziţionat o participaţie calificată fără a ţine seama de opoziţia formulată de Banca Naţională a României trebuie să-şi vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opoziţiei, acţiunile aferente participaţiei calificate astfel achiziţionate. Dacă după expirarea termenului acţiunile nu au fost vândute, Banca Naţională a României dispune instituţiei de credit, persoană juridică română, anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni purtând acelaşi număr şi vânzarea acestora, urmând ca preţul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziţia deţinătorului iniţial, după reţinerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.
    (2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul instituţiei de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acţiunilor, potrivit alin. (1), şi vânzarea acţiunilor nou-emise.
    (3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare parţială a acţiunilor nou-emise, instituţia de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferenţa dintre capitalul social înregistrat şi cel deţinut de acţionarii cu drept de vot.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligaţiei de notificare a achiziţiei unei participaţii calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) şi care, în termenul prevăzut de Banca Naţională a României, nu furnizează acesteia informaţiile şi documentaţia necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Naţională a României se poate opune achiziţiei conform prevederilor art. 26 alin. (2).»"
   Art. II. - Instituţiile de credit care au încheiat contracte de muncă cu persoanele desemnate să exercite mandatul de director/membru al directoratului au la dispoziţie 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru îndeplinirea formalităţilor necesare încetării acestor contracte. În caz contrar, prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, aceste contracte de muncă încetează de drept la încheierea termenului de 6 luni.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR           p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ROBERTA ALMA ANASTASE ALEXANDRU PEREŞ
    Bucureşti, 7 iulie 2009.
    Nr. 270.