Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 19.mar.2009
Monitorul Oficial, Partea I 30.mar.2009
Intrare în vigoare la 1.apr.2009
privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

    Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale pct. 402 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006,


    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.


   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale


   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, precum şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare străine, cu excepţia celor ce se încadrează în prevederile titlului I, cap. IV secţiunea a 2-a "Instituţiile financiare din alte state membre" din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, înscrise în Registrul general deschis la Banca Naţională a României, şi reglementează:
   a) în cazul instituţiilor de credit:
   - clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit;
   - clasificarea creditelor acordate altor instituţii de credit şi a plasamentelor constituite la acestea;
   - determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor/plasamentelor clasificate;
   - constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit;
   b) în cazul instituţiilor financiare nebancare:
   - clasificarea creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit;
   - determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferent creditelor clasificate;
   - constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.
   (2) Prevederile prezentului regulament, referitoare la expunerile din credite/plasamente, înregistrate faţă de instituţii de credit, sunt aplicabile numai în cazul instituţiilor de credit.
   Art. 2. - Expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   a) instituţii de credit - entităţi definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) instituţii financiare nebancare - entităţi definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006;
   c) împrumutători - instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare cărora li se aplică prezentul regulament;
   d) grupul împrumutătorului - grupul format din societatea-mamă, filialele societăţii-mamă şi filialele împrumutătorului;
   e) ţări din categoria A - statele membre ale Uniunii Europene1) şi ţările care sunt membre depline ale Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum şi acele ţări care au încheiat acorduri speciale de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) în cadrul acordurilor generale de împrumut (GAB); în cazul în care o ţară din această categorie îşi reeşalonează datoria publică externă, ţara respectivă este exclusă din categoria A pe o perioadă de 5 ani;
   f) bănci de dezvoltare multilaterală - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the International Bank for Reconstruction and Development), Societatea Financiară Internaţională (the International Finance Corporation), Banca Interamericană de Dezvoltare (the Inter-American Development Bank), Banca Asiatică de Dezvoltare (the Asian Development Bank), Banca Africană de Dezvoltare (the African Development Bank), Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (the Council of Europe Development Bank), Banca Nordică de Investiţii (the Nordic Investment Bank), Banca de Dezvoltare din Caraibe (the Caribbean Development Bank), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (the European Bank for Reconstruction and Development), Fondul European de Investiţii (the European Investment Fund), Societatea Interamericană de Investiţii (the Inter-American Investment Corporation);
   g) debitor - entitate faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente, inclusiv entitatea faţă de care împrumutătorul înregistrează numai expuneri care constituie debite potenţiale, cum sunt, de exemplu, angajamentele de finanţare sau de garantare;
   h) debitor, persoană fizică, expus la riscul valutar - debitor, persoană fizică, ce nu generează fluxuri de numerar nete pozitive în valuta de exprimare a creditului, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal şi dobândă). Intrările de numerar se ajustează în funcţie de gradul de certitudine şi de caracterul de permanenţă al acestora;
   i) situaţii financiare - situaţiile financiare anuale şi periodice, întocmite conform reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice sau de autorităţi cu competenţe similare din alte ţări;
   j) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;
   k) performanţă financiară - reflectarea potenţialului economic şi a solidităţii financiare ale unei entităţi, obţinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi şi calitativi;
   l) iniţiere de proceduri judiciare - cel puţin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creanţelor:
   - darea de către instanţă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;
   - declanşarea procedurii de executare silită faţă de persoanele fizice sau juridice.
    Se aplică acelaşi regim şi pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garanţie şi a hotărârilor judecătoreşti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum şi asupra contractelor de garanţie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament;
   m) principal - sumele avansate de împrumutători debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligaţiile împrumutătorilor din angajamentele de finanţare şi din cele de garantare asumate de aceştia, precum şi depozitele plasate la instituţiile de credit;
   n) credite şi plasamente - categoriile de credite şi plasamente care se clasifică de împrumutători în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al cerinţei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenenţei debitorului la sectorul instituţiilor de credit, al structurării, după caz, în principal şi dobândă, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea I "Credite", respectiv la secţiunea a II-a "Plasamente" din cadrul anexei nr. 1;
   o) garanţii - garanţiile primite care pot fi luate în considerare de împrumutători pentru diminuarea expunerii faţă de debitor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, sistematizate din punctul de vedere al categoriei garanţiei, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a III-a "Garanţii" din cadrul anexei nr. 1. Garanţiile se împart în următoarele categorii:
   (i) garanţii personale - se referă la garanţii furnizate de terţi (de exemplu: cauţiunea, avalul etc.), ce pot fi încadrate, în funcţie de caracteristicile pe care le prezintă, după cum urmează:
   - garanţie expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
   - garanţie irevocabilă - în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă costul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia sau ar putea să conducă la creşterea costului efectiv al garanţiei;
   - garanţie necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei (instituţia de credit/instituţia financiară nebancară) nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care obligatul principal nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
   (ii) garanţii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garanţie pentru operaţiunile realizate (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);
   (iii) garanţii reale intrinseci - se referă la garanţii incluse în caracteristicile operaţiunii înseşi şi care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilanţului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată, bunurile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar etc.); împrumutătorii înregistrează garanţiile reale intrinseci în contul de evidenţă tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite;
   p) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care se constituie de împrumutători în scopul acoperirii unor pierderi potenţiale din credite/plasamente, sistematizate din punctul de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, al structurării în principal şi dobândă a categoriei de active rectificate, precum şi al conturilor în care sunt evidenţiate. Acestea sunt prezentate la secţiunea a IV-a "Provizioane" din cadrul anexei nr. 1;
   q) valoare justă - suma la care poate fi tranzacţionat un activ, de bunăvoie, între părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat obiectiv.
    ___________
   1) Pentru scopurile prezentului regulament, România este tratată separat de celelalte state membre ale Uniunii Europene.


   Art. 3. - (1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.
   (2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituţiilor de credit (altele decât organizaţiile cooperatiste), de către organele cu funcţie de conducere ale acestora, iar în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcţie de conducere ale caselor centrale.
   (3) În vederea aplicării, normele interne ale instituţiilor de credit trebuie validate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere.
   (4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituţiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora.
   (5) Normele interne ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special se transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere.


   CAPITOLUL II
  Performanţa financiară a debitorilor


   Art. 4. - (1) Instituţiile de credit încadrează debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit în categorii de performanţă financiară, care se notează de la A la E, în ordinea descrescătoare a calităţii acesteia.
   (2) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană fizică, se realizează potrivit criteriilor stabilite de instituţiile de credit prin norme interne, pornindu-se de la procedura de clasificare a clientelei pe categorii de risc de nerambursare, elaborată de acestea.
   (3) Evaluarea performanţei financiare a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituţiilor de credit se realizează potrivit normelor interne ale instituţiilor de credit, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi şi calitativi. Factorii cantitativi se referă în principal la următorii indicatori, acolo unde aceştia pot fi determinaţi: lichiditate, solvabilitate, profitabilitate şi risc, inclusiv riscul valutar. Factorii calitativi se referă cel puţin la aspecte legate de modul de administrare a entităţii analizate, de calitatea acţionariatului, de garanţiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii faţă de debitor), de condiţiile de piaţă în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
   (4) Indicatorii prevăzuţi la alin. (3) se calculează pe baza datelor cuprinse în situaţiile financiare ale debitorului, iar categoria de performanţă financiară se determină şi contribuie la stabilirea categoriei de clasificare a creditelor în luna următoare celei în care instituţiei de credit i se prezintă raportările respective.
   (5) În cazul în care instituţiile de credit se găsesc în imposibilitate de a evalua performanţa financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituţiilor de credit, aceasta se încadrează direct în categoria E.
   (6) Frecvenţa cu care se determină categoria de performanţă financiară a unui debitor, persoană juridică, din afara sectorului instituţiilor de credit coincide cu frecvenţa cu care se întocmesc situaţiile financiare.
   (7) În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situaţiilor financiare, se menţine ultima categorie de performanţă financiară determinată.
   (8) Prima clasificare a creditelor pentru debitorii, persoane juridice, din afara sectorului instituţiilor de credit, efectuată potrivit prezentului regulament, ia în considerare categoria de performanţă financiară determinată în funcţie de ultimele situaţii financiare.
   Art. 5. - În cazul debitorilor din sectorul instituţiilor de credit, performanţa financiară se încadrează direct în categoria A.


   CAPITOLUL III
  Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor


   Art. 6. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. VI "Cerinţe de natură informaţională", referitoare la garanţii.
   Art. 7. - În scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri din credite/plasamente, sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor eligibile, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi, cu valoarea cuprinsă între 0 şi 1, rezultatul urmând a fi limitat la nivelul sumelor garantate.
   Art. 8. - Garanţiile care pot fi luate în considerare de către împrumutători în vederea diminuării expunerii faţă de debitor sunt cele din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, precum şi alte garanţii reale în conformitate cu normele interne ale împrumutătorilor.
   Art. 9. - (1) În vederea deducerii din expunerea faţă de debitor, coeficienţii cu care se ajustează sumele înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor din tabelul prevăzut în anexa nr. 2, se stabilesc de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate depăşi valoarea maximă prevăzută în cadrul tabelului.
   (2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).
   Art. 10. - (1) Orice garanţie reală, cu excepţia gajului general, a garanţiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) şi a garanţiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului faţă de debitor, la o valoare ce nu poate depăşi valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanţii reale pentru care aceştia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabileşte coeficienţi, pentru fiecare categorie/caz.
   (2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).
    ___________
   2) Garanţiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obţine proprietatea asupra bunurilor şi, în consecinţă, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu, pot fi menţionate: garanţii reprezentate de cesionarea despăgubirilor din poliţe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din poliţe de asigurare de viaţă; garanţii reprezentate de cesionarea încasărilor din creanţe viitoare.
   3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită şi reglementată în cadrul Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanţiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menţionate.


   Art. 11. - Poliţele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit şi, în consecinţă, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situaţia în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiţii:
   - au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanţie emise de instituţiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile şi necondiţionate);
   - riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operaţiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăţi de asigurare/reasigurare, iar societăţile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerinţele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăţilor de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parţial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliţei de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;
   - normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia faţă de debitor, precum şi modalitatea de determinare a calităţii societăţilor de asigurare/reasigurare emitente şi a nivelului coeficienţilor pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenţi.
   Art. 12. - (1) Garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate, acordate de fondurile de garantare a creditelor (FGC) din România prin intermedierea resurselor alocate în acest sens de autorităţile centrale şi pentru care acestea îşi asumă răspunderea, pot fi considerate garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat4), dacă:
   - fondurile alocate sunt efectiv transferate FGC de autorităţile centrale; şi
   - FGC demonstrează împrumutătorului că dispun de o gestiune care să evidenţieze distinct respectivele fonduri, iar acestea sunt utilizate doar pentru garantarea riscurilor aferente.
   (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică numai în condiţiile în care împrumutătorul dispune de documentaţia care să ateste îndeplinirea cerinţelor prevăzute.
    ___________
   4) Garanţiile exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de stat au, potrivit tabelului din anexa nr. 2, un coeficient de deducere de maximum 1.


   Art. 13. - (1) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând principalul creditelor/plasamentelor clasificate în categoria "pierdere", în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune ori faţă de debitor, se ajustează prin aplicarea de coeficienţi stabiliţi de împrumutător, pentru fiecare categorie/caz. Valoarea acestor coeficienţi nu poate fi mai mare de 0,25.
   (2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentaţia de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienţilor prevăzuţi la alin. (1).
   (3) Garanţiile aferente expunerilor reprezentând dobânzi curente/restante, ataşate creditelor/plasamentelor menţionate la alin. (1), nu se iau în considerare, coeficientul care se aplică sumelor aferente respectivelor garanţii având valoarea zero.


   CAPITOLUL IV
  Clasificarea creditelor şi plasamentelor şi determinarea
necesarului de provizioane specifice de risc de credit


   Art. 14. - Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute în cap. VI "Cerinţe de natură informaţională".
   Art. 15. - (1) Expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit, se clasifică în următoarele categorii:
   a) standard;
   b) în observaţie;
   c) substandard;
   d) îndoielnic;
   e) pierdere.
   (2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de instituţiile de credit faţă de alte instituţii de credit, se clasifică numai în categoria "standard" sau "pierdere".
   Art. 16. - Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători faţă de un anumit debitor, se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.
   Art. 17. - Operaţiunile acoperite, integral şi pe toată durata desfăşurării acestora, cu depozit colateral plasat la instituţia de credit împrumutătoare, pot fi excluse din portofoliul operaţiunilor care fac obiectul clasificării şi provizionării. Opţiunea se exercită în mod unitar pentru toate operaţiunile de acest tip aflate în portofoliu.
   Art. 18. - În scopul clasificării creditelor/plasamentelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se parcurg următoarele etape:
   1. clasificarea creditelor şi/sau a plasamentelor:
   1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operaţiuni derulate cu un anumit debitor şi, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare;
   1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:
   a) în cazul instituţiilor de credit:
   - serviciul datoriei;
   - performanţa financiară;
   - iniţierea de proceduri judiciare.
    Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A şi 1.B din anexa nr. 3;
   b) în cazul instituţiilor financiare nebancare:
   - serviciul datoriei;
   - iniţierea de proceduri judiciare.
    Corespondenţa dintre criterii şi categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;
   1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.
    NOTĂ: Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;
   2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:
   2.1. etapă cu caracter opţional - diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanţiilor";
   2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior şi care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondenţa dintre categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;
   3. reluarea etapelor 1 şi 2 pentru toţi ceilalţi debitori faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente.


   CAPITOLUL V
  Constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit


   Art. 19. - Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora şi se realizează prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.
   Art. 20. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalităţii dintre nivelul existent şi cel al necesarului şi se realizează prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenţa dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit şi nivelul necesarului.
   Art. 21. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit şi se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor pentru care este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
   - au fost epuizate posibilităţile legale de recuperare ori s-a împlinit termenul de prescripţie;
   - au fost transferate drepturile contractuale aferente respectivului credit/plasament.
   Art. 22. - Împrumutătorii constituie şi/sau regularizează lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor/plasamentelor evidenţiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuieli şi/sau prin reluarea pe venituri, indiferent de rezultatul financiar înregistrat al perioadei.
   Art. 23. - Împrumutătorii constituie, regularizează şi utilizează provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor/plasamentelor pe care le corectează.


   CAPITOLUL VI
  Cerinţe de natură informaţională


   Art. 24. - Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informaţiei şi de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerinţelor legate de clasificarea creditelor/ plasamentelor şi determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi de constituirea/ regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerinţele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele şi procedurile menţionate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere şi următoarele cerinţe5):
   a) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre garanţiile reale/personale eligibile şi operaţiunile reprezentând credite/plasamente pe care acestea le garantează;
   b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente şi în conturile de garanţii, care se regăsesc în bilanţ, în afara bilanţului şi în evidenţa tehnico-operativă, a tuturor extraselor aferente unei anumite operaţiuni şi, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/ataşarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operaţiunii de clasificare/provizionare;
   c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanţiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite/plasamente;
   d) identificarea tuturor operaţiunilor, reprezentând credite/plasamente şi garanţii aferente, desfăşurate cu un anumit debitor;
   e) identificarea tuturor debitorilor faţă de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente;
   f) realizarea şi păstrarea corespondenţei dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc şi extrasele aferente
    ___________
   5) Cerinţele cu privire la garanţii sunt obligatorii numai în cazurile în care garanţiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. operaţiunilor de credit/plasament pentru care acestea au fost constituite.


   Art. 25. - Împrumutătorii au obligaţia să dispună de metode adecvate de organizare şi conservare a informaţiei, precum şi de proceduri care să permită verificarea datelor primare şi a modului în care acestea au fost prelucrate în scopul clasificării creditelor/plasamentelor şi al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum şi în scopul constituirii/regularizării/utilizării acestora, pentru fiecare închidere contabilă.
   Art. 26. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), împrumutătorii raportează Băncii Naţionale a României, periodic, situaţiile privind clasificarea expunerilor din credite/plasamente şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora.
   (2) Forma şi conţinutul formularelor de raportare, precum şi frecvenţa şi modalităţile de transmitere a situaţiilor menţionate la alin. (1) se stabilesc prin ordin emis de Banca Naţională a României.
   (3) La solicitarea Băncii Naţionale a României, împrumutătorii raportează orice altă situaţie care poate fi obţinută pe baza informaţiilor utilizate pentru întocmirea situaţiilor menţionate la alin. (1).


   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale


   Art. 27. - (1) Prezentul regulament intră în vigoare începând cu prima zi din luna imediat următoare celei în care a avut loc publicarea.
   (2) Instituţiile de credit aplică prevederile prezentului regulament începând cu luna următoare celei în care Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României comunică decizia privind validarea normelor interne, conform art. 3.
   Art. 28. - (1) De la momentul la care un împrumutător începe aplicarea prezentului regulament, Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea pentru împrumutătorul în cauză.
   (2) La momentul la care îşi încetează aplicabilitatea pentru toţi împrumutătorii, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2009, Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 în 23 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
   Art. 29. - Nerespectarea prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 52 şi 53 din titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006.
   Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 31. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu


    Bucureşti, 19 martie 2009.
    Nr. 3.


   ANEXA Nr. 1


    Secţiunea I - Credite
   1. credite pentru care nu se constituie provizioane specifice de risc de credit
   1.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit
   1.1.1. principal
    90311 - Garanţii imobiliare
    90312 - Deschideri de credite documentare
    90319 - Alte deschideri de credite confirmate
    9032 - Acceptări sau angajamente de plată
    9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei
    91311 - Cauţiuni imobiliare
    91312 - Cauţiuni administrative şi fiscale
    91313 - Garanţii financiare
    91314 - Garanţii de rambursare a creditelor acordate de alte instituţii
    91319 - Alte cauţiuni şi avaluri
    9139 - Alte garanţii date pentru clientelă
    9623 - Alte angajamente date (extras)
    981 - Angajamente îndoielnice (extras)
   1.2. credite acordate instituţiilor de credit
   1.2.1. principal
    901 - Angajamente în favoarea instituţiilor de credit (extras)
    9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)
    9112 - Acceptări de plată (extras)
    9119 - Alte garanţii date instituţiilor de credit (extras)
    9623 - Alte angajamente date (extras)
    981 - Angajamente îndoielnice (extras)
   2. credite pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
   2.1. credite acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit
   2.1.1. principal
    20111 - Scont (extras)
    20112 - Factoring cu recurs (extras)
    20119 - Alte creanţe comerciale [extras1)]
    20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente
    20212 - Credit global de exploatare
    20213 - Diferenţe de rambursat legate de utilizarea cardurilor
    20219 - Alte credite de trezorerie
    20311 - Credite de consum pentru nevoi personale
    20312 - Credite de consum pentru achiziţionarea de bunuri
    2032 - Vânzări în rate
    2041 - Credite pentru import
    2042 - Credite pentru export
    2051 - Credite pentru finanţarea stocurilor
    2052 - Credite pentru echipamente
    20611 - Credite ipotecare
    20619 - Alte credite pentru investiţii imobiliare
    2091 - Alte credite acordate clientelei
    2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor financiare
    2312 - Credite la termen acordate instituţiilor financiare
    2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta
    2412 - Valori primite în pensiune la termen
    2511 - Conturi curente (solduri debitoare)
    2611 - Valori de recuperat (extras)
    2811 - Creanţe restante (extras)
    2821 - Creanţe îndoielnice (extras)
    4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)
    4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)
    4811 - Creanţe restante (extras)
    4821 - Creanţe îndoielnice (extras)
   2.1.2. dobândă
    2017 - Creanţe ataşate (extras)
    2027 - Creanţe ataşate
    2037 - Creanţe ataşate
    2047 - Creanţe ataşate
    2057 - Creanţe ataşate
    2067 - Creanţe ataşate
    2097 - Creanţe ataşate
    2317 - Creanţe ataşate
    2417 - Creanţe ataşate
    25171 - Creanţe ataşate
    2617 - Creanţe ataşate (extras)
    2812 - Dobânzi restante (extras)
    2817 - Creanţe ataşate (extras)
    2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    2827 - Creanţe ataşate (extras)
    4717 - Creanţe ataşate (extras)
    4812 - Dobânzi restante (extras)
    4817 - Creanţe ataşate (extras)
    4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    4827 - Creanţe ataşate (extras)
   2.2. credite acordate instituţiilor de credit2)
   2.2.1. principal
    1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate instituţiilor de credit (extras)
    1412 - Credite la termen acordate instituţiilor de credit (extras)
    1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)
    1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)
    1611 - Valori de recuperat (extras)
    17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    17412 - Credite la termen acordate organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul reţelei
    17611 - Valori de recuperat (extras)
    17811 - Creanţe restante (extras)
    17821 - Creanţe îndoielnice (extras)
    1811 - Creanţe restante (extras)
    1821 - Creanţe îndoielnice (extras)
    20111 - Scont (extras)
    20112 - Factoring cu recurs (extras)
    20119 - Alte creanţe comerciale [extras3) ]
    2811 - Creanţe restante (extras)
    2821 - Creanţe îndoielnice (extras)
    4711 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări necorporale (extras)
    4712 - Creanţe din operaţiuni de leasing financiar cu imobilizări corporale (extras)
    4811 - Creanţe restante (extras)
    4821 - Creanţe îndoielnice (extras)
   2.2.2. dobândă
    1417 - Creanţe ataşate (extras)
    1517 - Creanţe ataşate (extras)
    1617 - Creanţe ataşate (extras)
    17417 - Creanţe ataşate
    17617 - Creanţe ataşate (extras)
    17812 - Dobânzi restante (extras)
    17817 - Creanţe ataşate (extras)
    17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    17827 - Creanţe ataşate (extras)
    1812 - Dobânzi restante (extras)
    1817 - Creanţe ataşate (extras)
    1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    1827 - Creanţe ataşate (extras)
    2017 - Creanţe ataşate (extras)
    2812 - Dobânzi restante (extras)
    2817 - Creanţe ataşate (extras)
    2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    2827 - Creanţe ataşate (extras)
    4717 - Creanţe ataşate (extras)
    4812 - Dobânzi restante (extras)
    4817 - Creanţe ataşate (extras)
    4822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    4827 - Creanţe ataşate (extras)
    ___________
   1) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.
   2) Nu se iau în considerare expunerile faţă de băncile centrale.
   3) Extrasul nu conţine operaţiunile fără recurs, acestea nefiind asimilabile, pentru scopurile aplicării prezentului regulament, operaţiunilor de creditare.


    Secţiunea a II-a - Plasamente
   1. plasamente pentru care se constituie provizioane specifice de risc de credit
   1.1. plasamente constituite la instituţii de credit4)
   1.1.1. principal
    121 - Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) (extras)
    1311 - Depozite la vedere la instituţii de credit (extras)
    1312 - Depozite la termen la instituţii de credit (extras)
    1711 - Cont curent la casa centrală
    17311 - Depozite la vedere la casa centrală
    17312 - Depozite la termen la casa centrală
    17811 - Creanţe restante (extras)
    17821 - Creanţe îndoielnice (extras)
    1811 - Creanţe restante (extras)
    1821 - Creanţe îndoielnice (extras)
   1.1.2. dobândă
    1271 - Creanţe ataşate (extras)
    1317 - Creanţe ataşate (extras)
    17171 - Creanţe ataşate
    17317 - Creanţe ataşate (extras)
    17812 - Dobânzi restante (extras)
    17817 - Creanţe ataşate (extras)
    17822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    17827 - Creanţe ataşate (extras)
    1812 - Dobânzi restante (extras)
    1817 - Creanţe ataşate (extras)
    1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)
    1827 - Creanţe ataşate (extras)
    ___________
   4) Nu se iau în considerare expunerile faţă de băncile centrale.


    Secţiunea a III-a - Garanţii
   1. garanţii personale şi reale
   1.1. din bilanţ
    1323 - Depozite colaterale ale instituţiilor de credit [extras5)]
    17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate [extras6)]
    25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive
    25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garanţie
    25336 - Alte depozite colaterale [extras7)]
   1.2. din afara bilanţului
    912 - Cauţiuni, avaluri şi alte garanţii primite de la instituţii de credit
    9141 - Garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate
    9142 - Garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare
    9143 - Garanţii primite de la alte instituţii financiare
    9144 - Garanţii primite de la instituţii nefinanciare
    9145 - Ipoteci imobiliare
    9146 - Gajuri cu deposedare
    9147 - Gajuri fără deposedare
    9149 - Alte garanţii primite de la clientelă
    9612 - Alte valori primite în garanţie
    9613 - Alte angajamente primite [extras8)]
   2. garanţii reale intrinseci
   2.1. din evidenţa tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite (extras)
    ___________
   5) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operaţiunilor de credit, şi nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăţi ulterioare determinate.
   6) A se vedea nota de subsol anterioară.
   7) A se vedea nota de subsol anterioară.
   8) Se referă la angajamentele de garanţie primite, asociate operaţiunilor de credit.


    Secţiunea a IV-a - Provizioane
   1. aferente creditelor acordate debitorilor din afara sectorului instituţiilor de credit
   1.1. aferente principalului
    2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)
    493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)
   1.2. aferente dobânzii
    2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)
    493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)
   2. aferente creditelor acordate instituţiilor de credit
   2.1. aferente principalului
    1911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)
    2911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor [extras9)]
    493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)
   2.2. aferente dobânzii
    1912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)
    2912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor [extras10)]
    493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar (extras)
   3. aferente plasamentelor constituite la instituţii de credit
   3.1. aferente principalului
    1911 - Ajustări pentru deprecierea creditelor (extras)
   3.2. aferente dobânzii
    1912 - Ajustări pentru deprecierea dobânzilor (extras)
    ___________
   9) Pentru creanţele comerciale derulate cu instituţiile de credit.
   10) A se vedea nota de subsol anterioară. 

   ANEXA Nr. 2
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│ │Coeficientul maxim│
│ │ pentru deducere │
│ Tipul de garanţie │ din expunerea │
│ │ împrumutătorului │
│ │ faţă de debitor │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiei centrale a statului român │ 1 │
│sau ale Băncii Naţionale a României │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Titluri emise de administraţia centrală a statului român sau de Banca Naţională a României │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor centrale ori ale băncilor│ 1 │
│centrale, din ţările din categoria A, sau ale Comunităţii Europene │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Titluri emise de administraţiile centrale ori de băncile centrale, din ţările din categoria A,│ 1 │
│sau de Comunitatea Europeană │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Depozite colaterale plasate la instituţia de credit împrumutătoare │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Certificate de depozit sau instrumente similare, emise de instituţia de credit împrumutătoare │ 1 │
│şi încredinţate acesteia │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau │ 0,8 │
│ale Băncii Europene de Investiţii │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Titluri emise de băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investiţii │ 0,8 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale │ 0,8 │
│autorităţilor locale din România │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din România │ 0,8 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale administraţiilor regionale sau ale │ 0,8 │
│autorităţilor locale, din ţările din categoria A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate ale instituţiilor de credit din ţările din │ 0,8 │
│categoria A │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│Garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate emise de fondurile de garantare a creditelor │ 0,5 │
│(FGC) din România │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘
   ANEXA Nr. 3

    Tabelul nr. 1.A - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de instituţiile de credit faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit
   
┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ \ Performanţa│ │ │ │ │ │
│ \ financiară │ │ │ │ │ │
│ \ │ A │ B │ C │ D │ E │
│ \ │ │ │ │ │ │
│Serviciul \ │ │ │ │ │ │
│datoriei \ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────────────┐
│0-15 zile │Standard/ │În observaţie/│Substandard/│Îndoielnic/ │Pierdere/ │Nu s-au │
│ │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │iniţiat /│
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤proceduri / │
│16-30 de zile │În observaţie/│Substandard/ │Îndoielnic/ │Pierdere/ │Pierdere/ │judiciare / │
│ │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │ / │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ / │
│31-60 de zile │Substandard/ │Îndoielnic/ │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │ / │
│ │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │ / │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ / │
│61-90 de zile │Îndoielnic/ │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │ / │
│ │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │ / │
├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ / S-au iniţiat│
│minimum 91 │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │Pierdere/ │/ proceduri│
│de zile │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │/Pierdere │ judiciare│
└─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────────────┘
    Tabelul nr. 1.B - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite/plasamente, înregistrate de instituţiile de credit faţă de alte instituţii de credit
   
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ \ Performanţa│ │
│ \ financiară│ │
│ \ │ │
│ \ │ │
│ \ │ │
│ \ │ │
│Serviciul \ │ A │
│datoriei \ │ │
├─────────────────────┬───────────────────────┤ │
│ │ Organizaţii │ │
│ Bănci │ cooperatiste │ │
│ │ de credit │ │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┐
│ │ │Standard / │Nu s-au / │
│ 0-7 zile │ 0-30 de zile │ / │iniţiat / │
│ lucrătoare │ lucrătoare │ / │proceduri / │
│ │ │ / │judiciare / │
│ │ │ / Pierdere│ / │
├─────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┤ / │
│ │ │Pierdere / │ / │
│ minimum │ minimum │ / │ / S-au│
│ 8 zile │ 31 de zile │ / │ / iniţiat│
│ lucrătoare │ lucrătoare │ / │ / proceduri│
│ │ │ / Pierdere│ / judiciare│
└─────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┘
    Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de instituţiile financiare nebancare faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit
   
┌────────────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│ \ Iniţierea de proceduri│ │ │
│ \ judiciare│ │ │
│ \ │ Nu s-au iniţiat │ S-au iniţiat │
│ \ │ proceduri judiciare │ proceduri judiciare │
│ \ │ │ │
│Serviciul \ │ │ │
│datoriei \ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│0-15 zile │ standard │ pierdere │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│16-30 de zile │ în observaţie │ pierdere │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│31-60 de zile │ substandard │ pierdere │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│61-90 de zile │ îndoielnic │ pierdere │
├────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│minimum 91 de zile │ pierdere │ pierdere │
└────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘
    Tabelul nr. 3 - Coeficienţi de provizionare aferenţi categoriilor de clasificare
   
┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│ \ Coeficienţi de│ Credite înregistrate în valută │ │
│ \ provizionare│ sau indexate la cursul unei │ Credite*)/plasamente │
│ \ │ valute, acordate debitorilor, │ [*) altele decât cele │
│Categorii de \ │ persoane fizice, expuşi la │din coloana precedentă]│
│clasificare a \ │ riscul valutar │ │
│creditelor/plasamentelor \ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Standard │ 0,07 │ 0 │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│În observaţie │ 0,08 │ 0,05 │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Substandard │ 0,23 │ 0,2 │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Îndoielnic │ 0,53 │ 0,5 │
├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Pierdere │ 1 │ 1 │
└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────┘