Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 2 din 17.feb.2004
Monitorul Oficial, Partea I 165 25.feb.2004
Intrare în vigoare la 25.feb.2004
privind utilizarea codurilor IBAN în România

   Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 23 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002,
   în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
   1. cod IBAN (acronim pentru International Bank Account Number) înseamnă un şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client la o instituţie, cont utilizat pentru procesarea plăţilor în cadrul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent;
   2. instituţie înseamnă oricare dintre următoarele:
   -instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României;
   -Trezoreria Statului;
   -Banca Naţională a României;
   3. generarea codurilor IBAN înseamnă procesul, desfăşurat o singură dată, de creare a unui unic cod IBAN pentru un cont.

   CAPITOLUL II
 Generarea codurilor IBAN

   Art. 2. -(1) Instituţiile vor genera şi utiliza coduri IBAN, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pentru conturile clienţilor acestora, utilizate în scopul efectuării de plăţi, în lei sau în orice altă monedă, prin sistemele de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent.
   (2) În vederea efectuării de plăţi prin intermediul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondent, instituţiile vor notifica clienţilor lor codurile IBAN atribuite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, acestea urmând să fie menţionate în extrasele de cont şi în toate celelalte rapoarte referitoare la conturile respective, emise de instituţii clienţilor.
   (3) Fiecare instituţie este responsabilă pentru generarea corectă a codurilor IBAN corespunzătoare conturilor clienţilor săi şi pentru transmiterea acestora către clienţi.
   (4) Banca Naţională a României este exceptată de la obligativitatea generării, utilizării şi notificării codurilor IBAN pentru conturile clienţilor săi, instituţii de credit şi Trezoreria Statului, prevăzută la alin. (1) şi (2).
   Art. 3. - În cadrul lanţului de procesare al instrucţiunii de plată codul IBAN va fi transmis în totalitate între instituţiile intermediare, cel puţin până la punctul de intrare în ţara în care este localizat beneficiarul plăţii.

   CAPITOLUL III
 Structura codului IBAN

   Art. 4. - Structura codurilor IBAN atribuite în România de instituţii conturilor clienţilor lor este prezentată în anexa nr. 1 şi constă într-un şir de 24 caractere alfanumerice care, considerate de la stânga la dreapta, au următoarea semnificaţie:
   
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numărul Tipul Semnificaţia
caracterelor caracterelor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Alfabetice Codul de ţară al României (respectiv RO)
2 Numerice Caractere de verificare a codului IBAN
4 Alfabetice Caractere care identifică în mod unic instituţia, respectiv primele
patru caractere ale codului BIC atribuit instituţiei (acronim pentru
Bank Identifier Code)
16 Alfanumerice Caractere care identifică în mod unic unitatea teritorială a
instituţiei şi contul clientului de la respectiva unitate teritorială
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


   Art. 5. -(1) Caracterele utilizate în structura codurilor IBAN pot fi numai litere majuscule ale alfabetului latin (de la A la Z) şi cifre arabe (de la 0 la 9).
   (2) În format electronic codul IBAN nu va conţine caractere de separare sau spaţii.
   (3) Reprezentarea pe suport hârtie a unui cod IBAN este similară celei în format electronic, cu excepţia faptului că şirul de caractere ale codului prezentat pe suport hârtie se va împărţi în grupuri de 4 caractere, despărţite printr-un spaţiu.
   Art. 6. - Caracterele de verificare a codului IBAN se calculează utilizând algoritmul MOD 97-10, prezentat în detaliu în anexa nr. 2.
   Art. 7. -(1) Modalitatea de identificare în mod unic la nivelul instituţiei, prin intermediul ultimelor 16 caractere din codul IBAN, a unităţii teritoriale a instituţiei şi a contului clientului de la unitatea teritorială respectivă se stabileşte de către respectiva instituţie şi se comunică Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi administratorilor sistemelor de plăţi la care participă instituţia respectivă, împreună cu lista codurilor de identificare a unităţilor teritoriale.
   (2) În cazul caselor centrale ale cooperativelor de credit setul de caractere de identificare a unităţii teritoriale şi a contului clientului de la unitatea teritorială respectivă, prevăzut în codul IBAN, va identifica atât sediul secundar al casei centrale a cooperativelor de credit, cât şi cooperativa de credit afiliată casei centrale respective la care este deschis respectivul cont.
   (3) Ori de câte ori informaţiile prevăzute la alin. (1) sunt modificate, instituţia are obligaţia să informeze despre respectivele modificări, cu minimum o zi bancară înainte de aplicarea acestora, atât Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, cât şi administratorii sistemelor de plăţi la care instituţia respectivă participă.

   CAPITOLUL IV
 Validarea codurilor IBAN

   Art. 8. - Orice instituţie care, în vederea procesării instrucţiunilor de plată, preia coduri IBAN transmise în format electronic de clienţi sau transformă coduri IBAN reprezentate pe suport hârtie în format electronic are obligaţia să valideze codurile IBAN ale tuturor conturilor menţionate în instrucţiunile de plată pe care le procesează, utilizând metoda de validare prezentată în anexa nr. 3.
   Art. 9. - În cazul în care în urma validării se constată că un cod IBAN nu este corect, instituţia va refuza procesarea respectivei instrucţiuni de plată, cu respectarea reglementărilor aplicabile în vigoare.

   CAPITOLUL V
 Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 10. -(1) Începând cu data de 1 septembrie 2004, instrucţiunile de plată recepţionate, respectiv iniţiate de instituţii, vor conţine codurile conturilor obligatoriu a fi menţionate în conformitate cu reglementările în vigoare, reprezentate exclusiv în structură IBAN, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   (2) Începând cu data menţionată la alin. (1), instrucţiunile de plată transfrontalieră în euro sau în orice altă monedă care a fost notificată Comisiei Europene, iniţiate către statele membre ale Spaţiului Economic European, vor conţine codurile conturilor beneficiarilor reprezentate exclusiv în structură IBAN.
   Art. 11. - Instituţiile vor accepta, până la data de 1 septembrie 2004, instrucţiuni de plată care au menţionate atât conturi codificate în sistem IBAN, cât şi conturi codificate în alt sistem.
   Art. 12. - Începând cu data de 1 septembrie 2004, instituţiile care primesc de la clienţi instrucţiuni de plată vor refuza procesarea oricărei instrucţiuni de plată care fie nu conţine codurile conturilor obligatoriu a fi menţionate în conformitate cu reglementările în vigoare, reprezentate în structură IBAN, fie nu au fost validate prin metoda prezentată în anexa nr. 3.
   Art. 13. - În toate instrucţiunile de plată, alături de codurile IBAN necesare vor fi menţionate şi codurile BIC.
   Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.
   Art. 15. - Prezentul regulament va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 17 februarie 2004.
   Nr. 2.

   ANEXA  Nr. 1

   STRUCTURA
codurilor IBAN atribuite în România
   
│RO│ │XX│ │yyyy│ │ZZZZZZZZZZZZZZZZ│
└┬─┘ └─┬┘ └─┬──┘ └───────┬────────┘
│ │ │ │ 16 caractere care identifică în mod unic unitatea teritorială a instituţiei şi contul
│ │ │ └──> clientului deschis la respectiva unitate teritorială (alfanumerice, majuscule)
│ │ │
│ │ │ 4 caractere de identificare a instituţiei (alfabetice, majuscule), reprezentând primele patru
│ │ └──> caractere ale codului BIC al instituţiei
│ │
│ └──> 2 caractere de verificare (numerice, de la 0 la 9)

└──> codul de ţară (2 caractere alfabetice, majuscule) - pentru România este RO.

   ANEXA  Nr. 2

   METODA DE CALCULARE
a caracterelor de verificare

   Pasul preliminar: Se creează un cod IBAN artificial pe baza codului de ţară, a codului băncii şi a codului contului clientului, punându-se "00" în locul caracterelor de verificare.
   EXEMPLU: RO00AAAA1B31007593840000
   Pasul 1: Se mută primele patru caractere (codul de ţară şi falsul cod de verificare) la dreapta codului IBAN.
   EXEMPLU: RO00AAAA1B31007593840000 devine AAAA1B31007593840000RO00
   Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei următoare:
   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C = 12 I = 18 O = 24 U = 30
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D = 13 J = 19 P = 25 V = 31
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F = 15 L = 21 R = 27 X = 33
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

   EXEMPLU: AAAA1B31007593840000RO00 devine 1010101011131007593840000272400
   Pasul 3: Se aplică algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Se împarte numărul obţinut la 97 şi restul se scade din 98. Dacă rezultatul este de un singur caracter, se pune un zero înaintea acestuia.
   EXEMPLU: Restul împărţirii numărului 1010101011131007593840000272400 la 97 este 49.
   Prin scădere se obţine: 98 - 49 = 49, care reprezintă caracterele de verificare pentru respectivul cod IBAN, care astfel devine: R049AAAA1B31007593840000.

   ANEXA  Nr. 3

   METODA DE VALIDARE
a unui cod IBAN

   Pas preliminar: În cazul în care codul IBAN este prezentat pe suport hârtie, se converteşte formatul acestuia la formatul electronic prin ştergerea spaţiilor de separare.
   EXEMPLU: un cod IBAN de tipul RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 devine RO49AAAA1B31007593840000.
   Pasul 1: Se mută primele patru caractere (simbolizând codul de ţară şi caracterele de verificare) la dreapta codului IBAN.
   EXEMPLU: RO49AAAA1B31007593840000 devine AAAA1B31007593840000RO49.
   Pasul 2: Se face conversia literelor în numere, conform tabelei de conversie cuprinse în anexa nr. 2.
   EXEMPLU: AAAA1B31007593840000RO49 devine 1010101011131007593840000272449
   Pasul 3: Se aplică algoritmul MOD 97-10 (conform ISO 7064). Pentru ca cele 2 caractere de verificare să fie corecte (codul IBAN să fie corect), restul împărţirii numărului astfel obţinut la 97 trebuie să fie 1.
   EXEMPLU: Restul împărţirii lui 1010101011131007593840000272449 la 97 este 1.