Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 10 din 11.dec.2006
Monitorul Oficial, Partea I 1044 29.dec.2006
Intrare în vigoare la 1.ian.2007
privind notificarea sucursalelor instituţiilor de credit şi a prestării de servicii în mod direct

   Având în vedere dispoziţiile cap. IV şi ale cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
   în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   CAPITOLUL I
 Domeniul de aplicare şi definiţii

   Art. 1. -(1) Prezentul regulament stabileşte procedura şi, după caz, condiţiile înfiinţării de sucursale şi prestării de servicii în mod direct de către instituţiile de credit persoane juridice române în alte state membre şi de către instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autorităţile competente din alte state membre pe teritoriul României.
   (2) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor financiare care intră sub incidenţa secţiunii a 2-a a cap. IV şi secţiunii 1 a cap. VI ale titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
   Art. 2. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate au semnificaţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

   CAPITOLUL II
 Desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit
persoane juridice române în alte state membre

   SECŢIUNEA 1
Dreptul de stabilire

   Art. 3. - Instituţiile de credit persoane juridice române pot desfăşura în alte state membre una sau mai multe dintre activităţile pentru care sunt autorizate de Banca Naţională a României, prin intermediul unei sucursale înfiinţate potrivit procedurii de notificare prevăzute la secţiunea 1 a cap. VI al titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
   Art. 4. -(1) Notificarea prevăzută la art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 se transmite de către instituţia de credit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, pentru fiecare stat membru în care se intenţionează desfăşurarea activităţii.
   (2) Documentaţia care însoţeşte notificarea trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.
   Art. 5. - Termenul prevăzut la art. 81 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 începe să curgă de la data la care documentaţia este completă.
   Art. 6. - Instituţiile de credit trebuie să comunice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere data începerii efective a activităţii sucursalei.

   SECŢIUNEA a 2-a
Modificări ale informaţiilor notificate

   Art. 7. -(1) În aplicarea art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, instituţia de credit persoană juridică română informează Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României asupra oricărei intenţii de modificare a aspectelor la care face referire art. 81 alin. (1) lit. b)-d) din ordonanţă.
   (2) În cazul înfiinţării unei noi sucursale în acelaşi stat membru, instituţia de credit va actualiza cel puţin informaţiile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
   (3) Documentaţia care însoţeşte comunicarea se transmite într-un singur exemplar, în limba română.
   (4) În cazul în care, în urma analizării informaţiilor primite, Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere nu este de acord cu continuarea activităţii sucursalei în noile condiţii, va informa asupra acestui fapt instituţia de credit şi autoritatea competentă din statul membru unde se desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut la art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

   SECŢIUNEA a 3-a
Dreptul de prestare de servicii în mod direct

   Art. 8. - Instituţiile de credit persoane juridice române pot desfăşura în alte state membre una sau mai multe dintre activităţile pentru care sunt autorizate de Banca Naţională a României, în mod direct, urmând procedura de notificare prevăzută la art. 83 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. 4.

   CAPITOLUL III
 Desfăşurarea activităţii pe teritoriul României de către instituţiile
de credit autorizate şi supravegheate de autorităţile
competente din statele membre

   Art. 9. - Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate de autorităţile competente din alte state membre pot desfăşura în România, printr-o sucursală sau în mod direct, una sau mai multe activităţi prevăzute în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine, pe baza notificării transmise Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere de către autoritatea competentă din statul membru de origine, cu respectarea dispoziţiilor din secţiunea 1 a cap. IV al titlului I al părţii I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
   Art. 10. -(1) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere comunică instituţiei de credit în cauză, dacă este cazul, lista actelor normative din România, adoptate în scopul protejării interesului general, care reglementează condiţii specifice în care anumite activităţi pot fi desfăşurate.
   (2) Lista actelor normative prevăzută la alin. (1) este publicată şi pe site-ul Băncii Naţionale a României şi este actualizată permanent de Direcţia reglementare şi autorizare.
   Art. 11. - Instituţia de credit, autorizată şi supravegheată de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru, ce urmează să desfăşoare în România activitate printr-o sucursală trebuie să comunice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere data începerii efective a activităţii sucursalei.
   Art. 12. -(1) Orice intenţie de modificare a informaţiilor furnizate în scopul desfăşurării activităţii pe teritoriul României printr-o sucursală se notifică în scris Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere de către instituţia de credit în cauză.
   (2) Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere comunică instituţiei de credit în cauză, dacă este necesar, noile condiţii în care activitatea urmează să fie desfăşurată pe teritoriul României.
   Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea de măsuri şi/sau sancţiuni potrivit art. 226 şi 229 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.
   Art. 14. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 11 decembrie 2006.
   Nr. 10.