Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 11.oct.2006
Monitorul Oficial, Partea I 862 20.oct.2006
Intrare în vigoare la 20.oct.2006
privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

   Având în vedere art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   I. PARTICIPANŢI ELIGIBILI (CONTRAPARTIDE ELIGIBILE)
   Art. 1. - În înţelesul prezentului ordin, participanţi eligibili (contrapartide eligibile) sunt cei definiţi la art. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare.
   II. OBLIGAŢII GENERALE ALE PARTICIPANŢILOR ELIGIBILI (CONTRAPARTIDELOR ELIGIBILE)
   Art. 2. - Fiecare participant la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la facilităţile permanente acordate de Banca Naţională a României are următoarele obligaţii:
   a) să încheie contracte-cadru cu Banca Naţională a României, în baza cărora va putea participa la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la obţinerea de facilităţi permanente acordate de Banca Naţională a României;
   b) să ramburseze integral la scadenţă creditele colateralizate şi creditele lombard acordate, precum şi dobânzile aferente.
   Art. 3. - În cazul în care la scadenţa operaţiunilor de piaţă monetară şi/sau a facilităţii de creditare un participant eligibil (o contrapartidă eligibilă) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractele-cadru încheiate cu Banca Naţională a României, aceasta va aplica prevederile art. 40 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 4. - Dacă un participant eligibil (o contrapartidă eligibilă) este declarat în regim special de decontare, acesta nu va mai fi acceptat la operaţiunile de piaţă ale Băncii Naţionale a României şi i se va suspenda accesul la facilităţile permanente.
   III. DESFĂŞURAREA OPERAŢIUNILOR DE PIAŢĂ MONETARĂ PRIN INTERMEDIUL LICITAŢIEI
   Prezentarea ofertelor de participare la licitaţie
   Art. 5. - Participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele la Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României, prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României: letric, fax, SWIFT, poştă electronică etc., cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei.
   Art. 6. - Ofertele transmise după expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei nu vor fi validate.
   Art. 7. - Ofertele ce conţin sume sub suma minimă sau peste suma maximă anunţată de Banca Naţională a României prin anunţul de licitaţie ori rate ale dobânzii sub rata minimă sau peste rata maximă anunţată nu vor fi validate, dacă aceste elemente sunt specificate în anunţul licitaţiei.
   Art. 8. - Suma cumulată a opţiunilor unui participant eligibil (unei contrapartide eligibile) nu va putea depăşi suma anunţată de Banca Naţională a României. În caz contrar, ofertele acestuia nu vor fi validate.
   Art. 9. - Pentru ofertele care nu au fost validate, Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României va comunica în scris decizia sa participantului eligibil (contrapartidei eligibile), înainte de publicarea rezultatelor licitaţiei.
   Art. 10. - Ofertele cu vicii de formă (oferte incomplete sau care nu respectă modelul specificat de Banca Naţională a României) pot fi rectificate, cu acordul comun al Băncii Naţionale a României şi al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiţia încadrării în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei.
   Art. 11. - Ofertele sunt revocabile până la expirarea termenului de transmitere a ofertelor prevăzut în anunţul licitaţiei.
   Art. 12. - În cazul licitaţiilor la rată fixă, ofertele vor conţine o singură opţiune pentru suma ce urmează a fi tranzacţionată, iar în cazul licitaţiei la rată variabilă ofertele vor conţine, pentru fiecare rată a dobânzii/randament/puncte swap, suma ce urmează a fi tranzacţionată. Sumele vor fi exprimate în lei cu două zecimale, ratele dobânzilor/randamentelor vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine două zecimale, iar punctele swap vor conţine 6 zecimale.
   Art. 13. - În cazul licitaţiilor la rată variabilă, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele cu opţiunile ordonate descrescător, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mare - pentru tranzacţiile care implică injecţie de lichiditate şi, respectiv, ordonate crescător, începând cu opţiunea care are rata dobânzii cea mai mică - pentru tranzacţiile care implică absorbţie de lichiditate.
   Art. 14. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) se vor efectua de către Direcţia plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric.
   Art. 15. - În situaţia în care, în urma anunţării rezultatelor licitaţiei şi a transmiterii notificărilor către participanţi, aceştia nu pot onora oferta declarată câştigătoare de către Banca Naţională a României, se vor aplica prevederile art. 40 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   IV. DESFĂŞURAREA OPERAŢIUNILOR DE PIAŢĂ MONETARĂ PRIN INTERMEDIUL PROCEDURILOR BILATERALE
   Art. 16. - Tranzacţiile desfăşurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunţate public. Sunt tranzacţii care se efectuează prin negociere directă între Banca Naţională a României, prin Direcţia operaţiuni de piaţă, şi participantul eligibil (contrapartida eligibilă) respectiv, fără a se apela la mecanismul licitaţiei.
   Art. 17. - Tranzacţionarea se face prin mijloace de comunicare, precum Reuters dealing, telefon etc.
   Art. 18. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) se vor efectua de către Direcţia plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric.
   Art. 19. - Banca Naţională a României poate decide să anunţe public rezultatele tranzacţiilor efectuate prin proceduri bilaterale.
   V. OPERAŢIUNI
   A. Cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo
   Art. 20. - Condiţiile în care Banca Naţională a României efectuează cumpărări/vânzări reversibile de active eligibile - repo/reverse repo vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.
   Art. 21. - Tranzacţiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:
   a) elementele de identificare a activelor eligibile - seria emisiunii (cod ISIN);
   b) numărul de active eligibile tranzacţionate;
   c) valoarea unitară nominală;
   d) valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile la data tranzacţiei;
   e) rata operaţiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul iniţial la răscumpărarea activelor eligibile, care se stabileşte în funcţie de obiectivele de politică monetară;
   f) valoarea unitară de răscumpărare se obţine prin însumarea valorii unitare de vânzare ajustate cu dobânda datorată la scadenţă, aferentă valorii activelor eligibile vândute. Calculul se va face după următoarea formulă:
   
                                  d*n
Valoarea de răscumpărare = Valoarea de vânzare ajustată * [1 + (─────────)],
100*360

   unde:
   d = rata operaţiunii repo/reverse repo (pcpa);
   n = număr de zile;
   g) datele la care se efectuează vânzarea, respectiv răscumpărarea, stabilite în momentul încheierii tranzacţiei.
   Art. 22. - Cumpărările/vânzările reversibile de active eligibile - repo/reverse repo se desfăşoară prin licitaţie sau pe baze bilaterale. Pentru tranzacţiile efectuate prin licitaţie, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
   Art. 23. - Pentru înregistrarea şi decontarea tranzacţiilor desfăşurate prin intermediul procedurilor multilaterale sau bilaterale, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor aloca codul de operaţiune definit în anexa nr. 2.
   B. Credite colateralizate cu active eligibile
   Art. 24. - Condiţiile de acordare şi modul de garantare a creditelor vor fi stabilite prin contractul-cadru de credit colateralizat şi prin contractul de gaj pentru credit colateralizat, încheiate cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
   Art. 25. - Acordarea de credite colateralizate se desfăşoară prin licitaţie. Participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
   Art. 26. -(1) Concomitent cu prezentarea ofertelor, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite la Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României o notificare prin care aceştia consimt să garanteze creditul solicitat şi dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6), şi vor iniţia în sistemul SaFIR înregistrarea garanţiilor conform regulilor de sistem.
   (2) Direcţia operaţiuni de piaţă va verifica eligibilitatea activelor, precum şi acoperirea cu garanţii a creditului solicitat şi a dobânzii aferente.
   Art. 27. -(1) În baza instrucţiunii primite de la participantul eligibil (contrapartida eligibilă) şi de la Banca Naţională a României, SaFIR va proceda la înregistrarea garanţiei prin blocarea activelor eligibile respective, conform regulilor acestuia.
   (2) După adjudecarea licitaţiei, eventualul surplus de active eligibile blocate iniţial va fi deblocat prin transmiterea de către Banca Naţională a României a solicitării de deblocare în sistemul SaFIR, după care se va proceda la acordarea creditului.
   Art. 28. - Dobânda aferentă perioadei pentru care activele eligibile constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv participantului eligibil (contrapartidei eligibile).
   Art. 29. -(1) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea creditelor este condiţionată de rambursarea creditelor şi de plata dobânzilor aferente.
   (2) La scadenţa creditelor, după rambursarea creditelor şi plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă), Banca Naţională a României va iniţia în SaFIR deblocarea activelor eligibile constituite drept garanţie.
   (3) În cazul în care, la scadenţa creditelor, participantul eligibil (contrapartida eligibilă) nu rambursează creditele şi/sau nu plăteşte dobânzile aferente, Banca Naţională a României va proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.
   C. Vânzări/cumpărări de titluri de stat
   Art. 30. - Vânzările/cumpărările de titluri de stat se efectuează prin proceduri bilaterale, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi ale prezentelor proceduri de lucru.
   Art. 31. -(1) Vânzările/cumpărările de titluri de stat sunt definite de următoarele elemente:
   a) elementele de identificare ale titlurilor de stat - seria emisiunii (cod ISIN);
   b) numărul de titluri de stat tranzacţionate;
   c) valoarea unitară nominală;
   d) valoarea unitară de vânzare/cumpărare a titlurilor de stat la data tranzacţiei;
   e) randamentul la maturitate;
   f) data decontării vânzării/cumpărării, stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.
   (2) Decontarea operaţiunilor de vânzare/cumpărare cu titluri de stat se va realiza conform regulilor sistemului SaFIR.
   D. Emitere de certificate de depozit
   Art. 32. - Emiterea de certificate de depozit se va efectua în conformitate cu procedurile de lucru privind derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, aprobate prin ordin al Băncii Naţionale a României.
   E. Swap valutar
   Art. 33. - În cadrul operaţiunii de swap valutar, vânzătorul iniţial al valutei convenite răscumpără valuta respectivă la un anumit termen şi la un curs stabilit, ce se determină pe baza punctelor swap, calculate în funcţie de ratele dobânzilor practicate pe pieţele monetare pentru valutele ce fac obiectul tranzacţiei.
   Art. 34. - Condiţiile în care Banca Naţională a României efectuează swap-uri valutare vor fi stabilite prin contractul-cadru încheiat cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
   Art. 35. - Tranzacţiile swap sunt definite de următoarele elemente:
   a) tipul valutei;
   b) volumul valutei tranzacţionate;
   c) cursul de schimb la vedere al valutei convenite;
   d) punctele swap;
   e) cursul de schimb la termen al valutei convenite pentru operaţiune reprezintă cursul ce se stabileşte prin însumarea cursului la vedere cu punctele swap;
   f) datele de decontare ale celor două operaţiuni, stabilite în momentul încheierii tranzacţiei.
   Art. 36. - Swap-ul valutar se desfăşoară pe baze bilaterale sau prin licitaţie. Pentru tranzacţiile efectuate prin licitaţie, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
   F. Atragerea de depozite
   Art. 37. - Atragerea de depozite de către Banca Naţională a României se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 38. -(1) Atragerea de depozite se desfăşoară pe baze bilaterale sau prin licitaţie.
   (2) Pentru tranzacţiile efectuate prin licitaţie, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite ofertele conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
   G. Facilităţi permanente
   1. Facilitatea de creditare
   Art. 39. -(1) Participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) au acces la facilitatea de creditare în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Solicitările cu vicii de formă pot fi rectificate cu acordul comun al Băncii Naţionale a României şi al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiţia încadrării în termenul de transmitere prevăzut.
   Art. 40. -(1) Condiţiile de acordare şi modul de garantare a creditelor lombard vor fi stabilite prin contractulcadru de credit lombard şi prin contractul de gaj pentru credit lombard, încheiate cu fiecare participant eligibil (contrapartidă eligibilă), ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 10 şi 11.
   (2) Înregistrarea, executarea şi eliberarea garanţiilor constituite în baza contractelor de gaj încheiate cu participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) se vor realiza în conformitate cu regulile sistemului SaFIR.
   Art. 41. - Nivelul ratei dobânzii pentru creditul lombard va fi afişat zilnic în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României din sistemele de transmitere a informaţiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc.).
   Art. 42. - Facilitatea de creditare acordată de Banca Naţională a României participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) se va desfăşura după următorul orar:
   -până la ora 17,15 Banca Naţională a României primeşte solicitările de credit lombard ale participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile);
   -între orele 17,15-17,30 se vor analiza cererile şi se va notifica participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) decizia luată de Banca Naţională a României.
   Art. 43. -(1) Concomitent cu prezentarea solicitării de credit, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor transmite la Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României o notificare prin care aceştia consimt să garanteze creditul solicitat şi dobânda aferentă, notificare care va cuprinde elementele de identificare ale activelor eligibile ce fac obiectul gajului (anexa nr. 6) şi vor iniţia în sistemul SaFIR înregistrarea garanţiilor conform regulilor de sistem.
   (2) Direcţia operaţiuni de piaţă va verifica eligibilitatea activelor, precum şi acoperirea cu garanţii a creditului solicitat şi a dobânzii aferente.
   Art. 44. - În baza instrucţiunii primite de la participantul eligibil (contrapartida eligibilă) şi de la Banca Naţională a României, SaFIR va proceda la înregistrarea garanţiei prin blocarea activelor eligibile respective, conform regulilor acestuia, iar Banca Naţională a României va proceda la acordarea facilităţii de creditare.
   Art. 45. - Dobânda aferentă perioadei pentru care activele eligibile constituie obiectul unui gaj se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv participantului eligibil (contrapartidei eligibile).
   Art. 46. -(1) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea creditelor este condiţionată de rambursarea creditelor şi de plata dobânzilor aferente.
   (2) La scadenţa creditelor, după rambursarea creditelor şi plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă), Banca Naţională a României va iniţia în SaFIR deblocarea activelor eligibile constituite drept garanţie.
   (3) În cazul în care, la scadenţa creditelor, participantul eligibil (contrapartida eligibilă) nu rambursează creditele şi/sau nu plăteşte dobânzile aferente, Banca Naţională a României va proceda la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.
   2. Facilitatea de depozit
   Art. 47. -(1) Participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) au acces la facilitatea de depozit în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Solicitările cu vicii de formă pot fi rectificate cu acordul comun al Băncii Naţionale a României şi al participantului eligibil emitent (contrapartidei eligibile emitente), cu condiţia încadrării în termenul de transmitere prevăzut.
   Art. 48. - Nivelul ratei dobânzii pentru depozite va fi afişat zilnic în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României din sistemele de transmitere a informaţiilor financiare (Reuters, Bloomberg etc.).
   Art. 49. - Facilitatea de depozit acordată de Banca Naţională a României participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) se va desfăşura după următorul orar:
   -până la ora 17,15 Banca Naţională a României primeşte solicitările participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) de plasare de depozite;
   -între orele 17,15-17,30 se vor analiza cererile şi se va notifica participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile) decizia luată de Banca Naţională a României.
   VI. DISPOZIŢII FINALE
   Art. 50. - În vederea verificării autenticităţii semnăturilor persoanelor autorizate, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) vor depune la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă - listele cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, conform prevederilor legale, pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la facilităţile permanente. Formularul specimenelor de semnături este prezentat în anexa nr. 12.
   Art. 51. - Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul listei cu specimenele de semnături, participanţii eligibili (contrapartidele eligibile) au obligaţia ca în cel mai scurt timp să depună o nouă listă cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operaţiune de piaţă monetară şi/sau facilitate permanentă angajată de persoane neautorizate va fi lovită de nulitate absolută.
   Art. 52. - La depunerea de către participantul eligibil (contrapartida eligibilă) a documentelor necesare în vederea participării la operaţiunile de piaţă monetară şi la facilităţile permanente, se va verifica autenticitatea semnăturilor.
   Art. 53. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 11 octombrie 2006.
   Nr. 8.

   ANEXA  Nr. 1

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT-CADRU
pentru tranzacţii repo/reverse repo
nr. ....... din ..................
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr.
58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor
eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la
derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a
facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor
eligibile) şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru
pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin ......................., în calitate de ........................,
şi
........................................, cu sediul în ....................................,
(participantul eligibil)
str. ............................. nr. ..............., înregistrată la registrul comerţului cu
nr. ........, cod unic de înregistrare nr. ........, reprezentată prin .......................,
în calitate de ..........................., şi ..................................., în calitate
de ........................................., a intervenit prezentul contract:
1. Banca Naţională a României efectuează tranzacţii repo/reverse repo cu
........................................ în condiţiile stabilite prin licitaţiile organizate de
(participantul eligibil)
Banca Naţională a României sau, pe baze bilaterale, cu privire la:
- elementele de identificare a activelor eligibile;
- numărul de active eligibile tranzacţionate;
- valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile;
- rata operaţiunii repo/reverse repo;
- valoarea unitară de răscumpărare;
- datele la care se efectuează vânzările şi, respectiv, răscumpărările de active eligibile.
2. .................................... se obligă să aibă în cont activele eligibile libere
(participantul eligibil)
de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacţiei.
3. În situaţia în care, la data vânzării/răscumpărării, ............................. nu îşi
(participantul eligibil)
îndeplineşte obligaţiile, Banca Naţională a României va aplica prevederile art. 40 din
Regulamentul nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Prezentul contract-cadru s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ....................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 21)Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

   ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL
   (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
   Nr. ..... Data ...........

   OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE ................. PENTRU
CUMPĂRĂRI/VÂNZĂRI REVERSIBILE DE ACTIVE ELIGIBILE - REPO/REVERSE REPO
   
Nr. de referinţă al licitaţiei:
Cod operaţiune*):
OPŢIUNI
┌───────────┬───────────┬───────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Tipul activelor eligibile: │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Cod ISIN: │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Data scadenţei emisiunii/cuponului: │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Nr. active eligibile (buc.): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. nominală unitară (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. nominală totală (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. unitară de vânzare ajustată (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┐
Data vânzării: │ │
└───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. totală de vânzare (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Rata Repo/Reverse Repo (%): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. unitară de răscumpărare (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────┐
Data răscumpărării: │ │
└───────────┘
┌───────────┬───────────┬───────────┐
Val. totală de răscumpărare (lei): │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┘

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
Persoane autorizate: Numele şi prenumele
Funcţia
Semnături autorizate cf. art. 34 din Legea nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată
(L.S.)

   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se va transmite o singură opţiune.
   ___________
   *)Codul operaţiunii este referinţa acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operaţiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul Utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maxim 16 caractere alfanumerice şi va cuprinde: numărul contractului cadru + L (sau B) X + data încheierii tranzacţiei sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:
   -L sau B se stabilesc în funcţie de tipul operaţiunii: L în cazul licitaţiei, B în cazul operaţiunilor bilaterale;
   -X = identificator numeric unic asociat, de ambele părţi, fiecărei operaţiuni repo-reverse repo cu Banca Naţională a României, din ziua respectivă; în cazul operaţiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opţiune şi licitaţie în parte.

   ANEXA  Nr. 3

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT-CADRU
de credit colateralizat
nr. ........... din .....................
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii
nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară
efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta
participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările
ulterioare, al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru
referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a
României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
(contrapartidelor eligibile) şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind
procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca
Naţională a României,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin ......................., în calitate de ........................,
şi
................................, cu sediul în ............................................,
(participantul eligibil)
str. ...................... nr. ........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .......,
cod unic de înregistrare nr. ......., reprezentată prin .........................., în calitate
de ........................, şi ...................., în calitate de .........................,
a intervenit prezentul contract:
1. Banca Naţională a României acordă ............................................... credite
(participantul eligibil)
colateralizate, la valoarea acceptată la licitaţiile organizate, înscrisă în notificările
tranzacţiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract-cadru de credit
colateralizat.
Rata dobânzii creditelor colateralizate acordate ...................................... este
(participantul eligibil)
determinată în cadrul licitaţiilor, potrivit metodei de alocare stabilită în anunţul
licitaţiei.
Perioada pentru care se acordă creditele colateralizate este prevăzută în anunţul licitaţiei
şi este menţionată în notificarea tranzacţiei.
2. ......................................... se obligă să garanteze creditele colateralizate
(participantul eligibil)
cu active eligibile menţionate în contractul de gaj încheiat pentru fiecare tranzacţie.
3. Garanţia trebuie să acopere în proporţie de 100% creditele acordate şi dobânzile
aferente.
4. În cazul în care ............................... nu achită integral la scadenţă creditele
(participantul eligibil)
acordate şi/sau nu plăteşte integral dobânzile aferente, Banca Naţională a României va proceda
la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile
art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.
5. Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr.
312/2004.
6. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 4

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT DE GAJ
pentru credit colateralizat
nr. ........... din ................
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr.
58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor
eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la
derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a
facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor
eligibile) şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru
pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin ........................, în calitate de .......................,
şi
......................................, cu sediul în ......................................,
(participantul eligibil)
str. ........................ nr. ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......,
cod unic de înregistrare nr. ......, reprezentată prin ..........................., în calitate
de ...................., şi ........................., în calitate de ........................,
a intervenit prezentul contract:
1. ...................................... se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naţionale a
(participantul eligibil)
României activele eligibile, consemnate în Notificarea nr. ............ din data de ..........,
care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea creditului
colateralizat în sumă de ...................., acordat la data de ........................... .
........................................ declară pe propria răspundere că activele eligibile
(participantul eligibil)
ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa şi nu
sunt gajate sau sechestrate.
2. Banca Naţională a României preia cu titlu de garanţie activele eligibile menţionate de
................................. în Notificarea nr. .............. din data de ............. .
(participantul eligibil)
3. În cazul în care ................................ nu achită integral la scadenţă creditul
(participantul eligibil)
colateralizat acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Banca Naţională a României va
proceda la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu
prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.
4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data acordării creditului de către Banca
Naţională a României şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a
creditului colateralizat şi a dobânzii aferente.
5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la Contractul-cadru de credit nr. ...... .
6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 5nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată
(L.S.)

   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se va transmite o singură opţiune.

   ANEXA  Nr. 6nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată
(L.S.)
Data

   ANEXA  Nr. 7

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT-CADRU
pentru tranzacţii de swap valutar
nr. .......... din .................
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr.
58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor
eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la
derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a
facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor
eligibile),
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin .................., în calitate de .............................,
şi
.........................................., cu sediul în ..................................,
(participantul eligibil)
str. ................. nr. ............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .........,
cod unic de înregistrare nr. ......., reprezentată prin .........................., în calitate
de .........................., şi ..................., în calitate de ........................,
a intervenit prezentul contract:
1. Banca Naţională a României efectuează tranzacţii de swap valutar cu
..................................., în condiţiile stabilite la licitaţiile organizate de Banca
(participantul eligibil)
Naţională a României sau pe baze bilaterale cu privire la:
- tipul valutei;
- volumul valutei tranzacţionate;
- cursul de schimb la vedere al valutei;
- cursul de schimb la termen al valutei;
- punctele swap;
- datele la care se efectuează vânzarea/cumpărarea de valută.
2. În situaţia în care la data vânzării sau cumpărării de valută ...........................
(participantul eligibil)
nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract-cadru, Banca Naţională a
României va proceda la aplicarea prevederilor art. 40 din Regulamentul Băncii Naţionale a
României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 8nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată
(L.S.)

   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se va transmite o singură opţiune.

   ANEXA  Nr. 9nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată
(L.S.)

   NOTĂ: În cazul licitaţiei la rată fixă se va transmite o singură opţiune.

   ANEXA  Nr. 10

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT-CADRU
de credit lombard
nr. ...... din ............
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii nr.
58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al Regulamentului
Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor
eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la
derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a
facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor
eligibile) şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru
pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin ......................, în calitate de .........................,
şi
..................................., cu sediul în .........................................,
(participantul eligibil)
str. .................... nr. ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ..........,
cod unic de înregistrare nr. ........, reprezentată prin ........................., în calitate
de ......................., şi ......................, în calitate de ........................,
a intervenit prezentul contract:
1. Banca Naţională a României acordă ...................................... credite lombard,
(participantul eligibil)
la valoarea înscrisă în comunicările de aprobare a creditelor lombard, care constituie
accesorii la prezentul contract-cadru de credit lombard.
Rata dobânzii creditelor lombard acordate va fi cea afişată în ziua de acordare a creditului
lombard în paginile de contributor ale Băncii Naţionale a României în sistemele Reuters,
Bloomberg etc.
Perioada pentru care se acordă creditele lombard este overnight.
2. ........................... se obligă să garanteze creditele lombard cu active eligibile,
(participantul eligibil)
încheind în acest sens contracte de gaj accesorii la prezentul contract-cadru de credit.
3. Garanţia trebuie să acopere în proporţie de 100% creditele acordate şi dobânzile
aferente.
4. În cazul în care ............................... nu achită integral la scadenţă creditele
(participantul eligibil)
lombard acordate şi/sau nu plăteşte integral dobânzile aferente, Banca Naţională a României va
proceda la executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu
prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.
5. Prezentul contract-cadru constituie titlu executoriu conform art. 50 din Legea nr.
312/2004.
6. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 11

   BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
   PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)

   CONTRACT DE GAJ
pentru credit lombard
nr. ...... din ............
   
  În temeiul Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Legii
nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare, al
Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară
efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta
participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările
ulterioare, al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru
referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a
României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili
(contrapartidelor eligibile) şi al Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind
procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca
Naţională a României,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 25,
sectorul 3, reprezentată prin ........................., în calitate de ......................,
şi
................................., cu sediul în ...........................................,
(participantul eligibil)
str. ..................... nr. ........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ........,
cod unic de înregistrare nr. ........, reprezentată prin ........................., în calitate
de ....................., şi ........................., în calitate de .......................,
a intervenit prezentul contract:
1. ........................................ se obligă să gajeze în favoarea Băncii Naţionale
(participantul eligibil)
a României activele eligibile, consemnate în Notificarea nr. ........ din data de ............,
care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea creditului lombard
în sumă de ........................., acordat la data de ................................. .
........................................ declară pe propria răspundere că activele eligibile
(participantul eligibil)
ce fac obiectul garanţiei, potrivit prezentului contract de gaj, sunt în proprietatea sa şi nu
sunt gajate sau sechestrate.
2. Banca Naţională a României preia cu titlu de garanţie activele eligibile menţionate de
......................... în Notificarea nr. ......... din data de .......................... .
(participantul eligibil)
3. În cazul în care ................................ nu achită integral la scadenţă creditul
(participantul eligibil)
lombard acordat şi nu plăteşte integral dobânda aferentă, Banca Naţională a României va proceda
la executarea garanţiei, corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile
art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004.
4. Prezentul contract de gaj intră în vigoare la data acordării creditului de către Banca
Naţională a României şi îşi încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a
creditului lombard şi a dobânzii aferente.
5. Prezentul contract de gaj constituie accesoriu la Contractul-cadru de credit nr. ...... .
6. Prezentul contract de gaj s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, şi intră în vigoare la data semnării.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PARTICIPANTUL ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
.......................... ................................................
(semnăturile autorizate) (semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34
din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară,
republicată, cu modificările ulterioare)

   ANEXA  Nr. 12

   ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL (CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
   Nr. ..................... data ..........................

   LISTA
cuprinzând specimenele de semnături ale persoanelor desemnate să
angajeze ..................... (participantul eligibil) în
operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a
României şi facilităţile permanente acordate de aceasta
participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)
   
  ................................................... desemnează pe fiecare dintre următoarele
(participantul eligibil)
persoane ca având semnătură autorizată pentru a angaja ........................................
(participantul eligibil)
în legătură cu operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi
facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor
eligibile) şi certifică că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume este original:

Numele şi prenumele titularilor Funcţia Semnătura
.................................. ............... ................
.................................. ............... ................
Numele şi prenumele înlocuitorilor Funcţia Semnătura
.................................. ............... ................
.................................. ............... ................

PARTICIPANT ELIGIBIL
(CONTRAPARTIDA ELIGIBILĂ)
Persoane autorizate,
..........................................
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnături autorizate conform art. 34 din Legea nr. 58/1998
privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare
(L.S.)