Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 5 din 26.aug.2004
Monitorul Oficial, Partea I 799 30.aug.2004
Intrare în vigoare la 30.aug.2004
pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România

   Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 38 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 25 februarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
   "Art. 10. - (1) Începând cu data de 1 septembrie 2004, instrucţiunile de plată recepţionate de instituţii de la clienţii lor şi, respectiv, iniţiate de acestea în nume propriu, pentru plăţile efectuate prin sistemele de plăţi sau prin scheme de tip bănci corespondent de pe teritoriul României, vor conţine codurile conturilor obligatoriu a fi menţionate în conformitate cu reglementările în vigoare, reprezentate în structură IBAN, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
   (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) instrumentele de plată de debit trase/emise şi prezentate la plată înainte de 1 septembrie 2004 al căror circuit bancar se va încheia după această dată, precum şi instrumentele de plată de debit trase/emise şi înmânate beneficiarilor acestora care fie nu au fost prezentate la plată până la data de 1 septembrie 2004, fie au fost înmânate posesorilor în baza unor convenţii încheiate între semnatari înainte de 1 septembrie 2004 şi urmează a fi prezentate la plată după această dată.
   (3) Începând cu data menţionată la alin. (1), instrucţiunile de plată transfrontaliere în euro sau în orice altă monedă care a fost notificată Comisiei Europene, iniţiate către statele membre ale Spaţiului Economic European, vor conţine codurile conturilor beneficiarilor reprezentate exclusiv în structură IBAN, în cazul în care sunt alocate astfel de coduri."
   2. La articolul 12 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
   "(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se va ţine seama de prevederile art. 10.
   (3) Instituţiile care au recepţionat spre încasare, de la clienţii lor, instrumente de plată de debit de tipul celor prevăzute la art. 10 alin. (2) au obligaţia de a da instrucţiuni clienţilor lor pentru înscrierea pe borderourile de încasare atât a codurilor IBAN ale conturilor proprii, cât şi a celor ale plătitorilor."

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 26 august 2004.
   Nr. 5.