Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 19 din 8.iun.2005
Monitorul Oficial, Partea I 509 15.iun.2005
Intrare în vigoare la 15.iun.2005
privind decontarea transferurilor de fonduri ale instituţiilor de credit, ale Băncii Naţionale a României şi ale Trezoreriei Statului în perioada aferentă denominării monedei naţionale

   Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 56 alin. 1, art. 89 alin. 1 şi ale art. 90 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 şi 285 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. -(1) Decontarea finală a transferurilor de fonduri în lei vechi (ROL) între instituţiile de credit, între acestea şi Banca Naţională a României şi a celor în relaţia cu Trezoreria Statului va avea loc până la data de 29 iunie 2005.
   (2) Începând cu data de 1 iulie 2005, toate instrumentele de plată emise vor avea înscrise sume exprimate exclusiv în lei noi (RON).
   (3) Începând cu data de 4 iulie 2005, sistemele de plăţi vor procesa şi/sau vor deconta exclusiv instrucţiuni de plată în lei noi (RON).
   Art. 2. -(1) Fiecare administrator de sistem va lua măsurile necesare pentru ca în perioada 22 iunie - 4 iulie 2005 sistemul pe care îl administrează să respecte prevederile art. 1 şi să funcţioneze fără perturbări.
   (2) Fiecare administrator de sistem va notifica, în scris, aceste măsuri Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României şi va informa corect, complet şi în timp util toţi participanţii la sistem cu privire la măsurile luate pentru perioada 22 iunie - 4 iulie 2005, prin mijloacele de comunicare utilizate în cadrul respectivului sistem.
   (3) Instituţiile de credit participante la sistemele de plăţi au obligaţia să îşi informeze din timp clienţii, iar Trezoreria Statului pe contribuabili cu privire la emiterea şi procesarea instrumentelor/instrucţiunilor de plată în perioada 22 iunie - 4 iulie 2005, dar şi cu privire la procedurile aplicate în cazul instrumentelor de plată emise înainte de momentul denominării şi care urmează a fi procesate şi/sau decontate după acest moment.
   Art. 3. -(1) Sistemul de decontare pe bază brută în timp real ReGIS nu va opera în zilele declarate nebancare, respectiv 30 iunie şi 1 iulie 2005.
   (2) Prima zi în care se vor procesa şi se vor deconta instrucţiuni de plată în lei noi (RON) în sistemul ReGIS este 4 iulie 2005.
   (3) În zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005, prin sistemul ReGIS se vor deconta numai instrucţiuni de plată iniţiate de administratorul de sistem, aferente operaţiunilor de conversie a soldurilor conturilor de decontare ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului deschise în evidenţele Băncii Naţionale a României.
   Art. 4. -(1) Sistemul administrat de Banca Naţională a României, care asigură compensarea plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, nu va opera în zilele declarate nebancare, respectiv 30 iunie şi 1 iulie 2005.
   (2) Ultima zi în care sistemul de plăţi menţionat la alin. (1) va procesa instrumente de plată în lei vechi (ROL) este 29 iunie 2005, din 4 iulie 2005 sistemul procesând doar instrumente în lei noi (RON).
   (3) Excepţie de la prevederile alin. (2) vor face instrumentele de debit (cecuri, cambii şi bilete la ordin) care, în baza unor convenţii încheiate între semnatari înaintea datei de 1 iulie 2005, se află în posesia beneficiarilor şi urmează a fi introduse spre decontare după această dată. Pentru compensarea acestor instrumente se vor respecta prevederile art. 8 alin. (3) din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.
   (4) În perioada 22-29 iunie 2005, termenele şi intervalele de timp maximale stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta circulară.
   (5) În cazul în care ziua compensării, prevăzută în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 10/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, este data de 28 iunie 2005, amânarea la compensare a instrumentelor de plată de debit pe motiv că unitatea primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată poate fi efectuată numai pentru o zi. În cazul în care ziua compensării este data de 29 iunie 2005, amânarea la compensare a instrumentelor de plată de debit nu poate fi efectuată. În ambele cazuri, dacă în data de 29 iunie 2005 este necesară totuşi o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit, unitatea instituţiei de credit primitoare va refuza la plată respectivele instrumente de plată de debit compensabile în şedinţa de compensare din data de 29 iunie 2005. Refuzurile la plată efectuate în conformitate cu prevederile prezentului alineat nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăţi. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situaţie vor fi reluate în data de 4 iulie 2005, ca şi cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 4 iulie 2005 şi prezentate unităţii primitoare în şedinţa de verificare din 4 iulie 2005, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare. Sumele înscrise pe aceste instrumente de plată de debit vor fi convertite pe propria răspundere de instituţiile de credit ale beneficiarilor şi vor fi înscrise pe borderoul de încasare.
   (6) În cazul aplicării alin. (5), refuzul va fi considerat amânare la compensare şi va constitui motiv de penalizare. Unitatea instituţiei de credit la care beneficiarul are cont deschis are obligaţia să îl informeze pe acesta că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în lei vechi în cursul lunii iunie 2005, imediat ce aceasta este informată.
   (7) Instituţiile de credit care primesc la ghişeu spre încasare instrumente de plată de debit care nu mai pot fi compensate şi decontate în cursul lunii iunie 2005 utilizând termenele şi intervalele de timp maximale stabilite în anexa la prezenta circulară au obligaţia să informeze clienţii beneficiari ai instrumentelor de plată respective despre imposibilitatea de a mai procesa aceste instrumente de plată în cursul lunii iunie 2005, imediat ce aceasta este constatată, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie a compensării şi decontării acestora în luna iulie 2005, cu riscul ca aceste instrumente să nu fie încasate sau să fie încasate după data scadenţei. Înainte ca instrumentele de plată de debit să fie introduse spre compensare, instituţiile de credit vor efectua conversia sumelor înscrise pe respectivele instrumente, conform art. 8 alin. (3) din Circulara Băncii Naţionale a României nr. 7/2005, suma astfel convertită urmând a fi înscrisă pe borderoul de încasare de către instituţiile de credit, pe răspunderea posesorului instrumentului de plată în cauză.
   Art. 5. -(1) În vederea decontării după data de 1 iulie 2005 prin sistemul ReGIS a poziţiilor nete ale participanţilor compensatori la sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor, poziţii rezultate din tranzacţiile efectuate înaintea datei de 1 iulie 2005 şi exprimate în lei vechi (ROL), administratorii respectivelor sisteme de plăţi vor efectua pe propria răspundere conversia sumelor din lei vechi (ROL) în lei noi (RON) şi vor iniţia instrucţiunile de plată exclusiv în lei noi (RON).
   (2) Decontarea poziţiilor nete ale participanţilor compensatori, calculate de administratorii sistemelor de compensare a tranzacţiilor cu carduri în perioada 29 iunie - 3 iulie 2005, se va efectua conform precizărilor care vor fi emise şi transmise de Banca Naţională a României - Direcţia plăţi.
   (3) Penalizările în lei vechi (ROL) aplicate instituţiilor de credit pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care urmează a fi decontate după data denominării, vor fi mai întâi convertite în lei noi (RON) de către Banca Naţională a României şi apoi decontate.
   Art. 6. -(1) La data de 1 iulie 2005, Banca Naţională a României va converti în lei noi (RON) valoarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală, comunicate participanţilor în data de 29 iunie 2005.
   (2) În scopul calculării şi transmiterii, ulterior datei de 1 iulie 2005, către participanţii la sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor, a plafoanelor tehnice de garantare unilaterală, în conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2005 privind sistemele de plăţi care asigură compensarea fondurilor, Banca Naţională a României va converti în lei noi (RON) poziţiile nete debitoare şi poziţiile nete prealabile debitoare care stau la baza calculării acestor plafoane.
   Art. 7. -(1) Transferurile de fonduri decontate în data de 29 iunie 2005 vor fi înregistrate de instituţiile de credit şi de Trezoreria Statului în conturile beneficiarilor acestora cu aceeaşi dată.
   (2) Instituţiile de credit şi Trezoreria Statului vor lua măsurile necesare pentru ca operaţiunile de transfer de fonduri dispuse prin conturile lor de decontare deschise în ReGIS să se încadreze în prevederile prezentei circulare.
   (3) Instituţiile de credit şi Trezoreria Statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă şi la timp a tuturor clienţilor lor privind efectuarea operaţiunilor de transfer de fonduri în această perioadă şi vor afişa la loc vizibil, în toate unităţile proprii, extrase din prevederile prezentei circulare.
   Art. 8. - Anexa
(LOCAL) AL CECULUI - [C.1a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27-29.06.2005

   
(LOCAL) AL CECULUI - [C.1b)]
SPECIFIC PERIOADEI 27-29.06.2005

   
(LOCAL) AL CECULUI - [C.1c)]
SPECIFIC 24-29.06.2005

   
(LOCAL) AL CECULUI - [C.1d)]
SPECIFIC PERIOADEI 24-29.06.2005

   
(INTRAJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.2a)]
SPECIFIC PERIOADEI 27-29.06-2005

   
(INTRAJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.2b)]
SPECIFIC PERIOADEI 24-29.06.2005

   
(INTRAJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.2c)]
SPECIFIC PERIOADEI 24-29.06.2005

   
(INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.3a)]
SPECIFIC PERIOADEI 24-29.06.2005

   
(INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.3b)]
SPECIFIC PERIOADEI 23-29.06.2005

   
(INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.4a)]
SPECIFIC PERIOADEI 23-29.06.2005

   
(INTERJUDEŢEAN) AL CECULUI - [C.4b)]
SPECIFIC PERIOADEI 23-29.06.2005

   
(NAŢIONAL) AL CECULUI - C.5
SPECIFIC PERIOADEI 22-29.06.2005