Transparenţă şi responsabilitate


Un public bine informat asupra rolului și funcțiilor băncii centrale și care înțelege rațiunile și datele economice luate în considerare la stabilirea deciziilor BNR constituie un factor important în atingerea obiectivului său fundamental - asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor - şi pentru menținerea stabilității financiare.

BNR asigură accesul cetățenilor la o serie de documente care conțin informații de interes public emise și/sau gestionate la nivelul instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001. Tot în vederea creșterii gradului de transparență instituțională, banca centrală pune la dispoziția publicului și lista categoriilor de documente produse/gestionate, potrivit competențelor proprii, de către structurile organizatorice din cadrul BNR.

Înțelegând importanța transparenţei şi a responsabilității instituționale, BNR oferă permanent publicului informaţii, date statistice şi explicaţii detaliate privind activitatea proprie şi a sistemului bancar, precum şi analize referitoare la evoluţiile macroeconomice şi financiare interne şi internaţionale.

Principalul instrument de asumare a responsabilității instituţionale îl constituie prezentarea către Parlamentul României, până la data de 30 iunie a fiecărui an, a raportului de activitate pe anul anterior, document însoțit de situaţiile financiare şi raportul de audit. De asemenea, BNR dă publicității trimestrial Raportul asupra inflaţiei și semestrial Raportul asupra stabilității financiare, ambele fiind prezentate în conferințe de presă și transmise mai multor instituții publice.

De-a lungul timpului, BNR şi-a diversificat mijloacele de comunicare, adaptate diferitelor tipuri de audiență, prin:

  • proiecte educaționale, culturale, expoziții, proiecte de responsabilitate socială
  • publicarea de informații pe website și pe blog, transmiterea de informații pe canale electronice și pe rețelele de socializare

Banca centrală este un furnizor important de informație economică. Peste 4000 de indicatori statistici sunt publicați pe site-ul Băncii Naționale (www.bnr.ro) pentru a permite specialiștilor interesați efectuarea de studii complexe. Indicatorii piețelor financiare sunt prezentați în serii zilnice (rate ale dobânzii, cursuri de schimb valutar, randamente titluri de stat), însă cele mai multe domenii statistice sunt disponibile ca serii lunare: indicatorii monetari, de credit, bancari, balanța de plăți, rezervele internaționale etc.

Evoluțiile descrise de indicatorii statistici sunt analizate detaliat în cadrul Buletinelor lunare, al Rapoartelor asupra inflației (trimestriale), al Rapoartelor asupra stabilității financiare (semestriale) și al Raportului anual. Anumite domenii sunt tratate distinct în publicații dedicate: Balanța de plăți și poziția investițională internațională a României, Investițiile străine directe în România, Conturile naționale financiare etc.

Banca Națională a României este pe deplin integrată în Sistemul Băncilor Centrale Europene, este membru fondator al Băncii Reglementelor Internaționale, și a subscris din 2005 la Standardul Special de Diseminare a Datelor. Noile canale de comunicare social media sunt utilizate din ce în ce mai intens de banca centrală nu doar pentru a informa în timp real publicul larg asupra deciziilor, activităților și inițiativelor băncii centrale, ci și pentru a permite colectarea de comentarii din partea publicului, prin interacțiune directă, nemijlocită, între instituție și utilizator. BNR este prezentă pe platformele Twitter, YouTube, LinkedIn și pe blogul propriu OpiniiBNR.ro, unde specialiști din cadrul băncii centrale îşi pot exprima opiniile proprii asupra unor teme economice și financiare de actualitate.